Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL HIZMET ALANLARINDA RAPOR YAZMA Rapor yazmanın önemli bir fonksiyonu yazılı iletişim yoluyla bir insandan diğerine bilgi aktarımının kapsamlı ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL HIZMET ALANLARINDA RAPOR YAZMA Rapor yazmanın önemli bir fonksiyonu yazılı iletişim yoluyla bir insandan diğerine bilgi aktarımının kapsamlı ve."— Sunum transkripti:

1

2 SOSYAL HIZMET ALANLARINDA RAPOR YAZMA Rapor yazmanın önemli bir fonksiyonu yazılı iletişim yoluyla bir insandan diğerine bilgi aktarımının kapsamlı ve eksiksiz olarak aktarılmasının sağlanabilmesidir. Mesleki raporların yazılabilmesi için kayıt tutma önemli bir unsurdur.

3 Sosyal Hizmette Kayıt Tutma Kayıt tutma, sosyal hizmet uygulamasının önemli bir parçasıdır. Sosyal çalışmacı yaptığı mesleki çalışmaları çalıştığı kurumun kayıtlarına geçirmekle sorumludur. Bu kayıtlar, kurumun yapısına ve hizmet alanların sorununa göre değişiklik gösterebilir.

4 Kayıt Tutmanın Amacı Kayıt tutma genelde; PRATİK İDARİ ÖĞRETİM ARAŞTIRMA olmak üzere dört temel amaca hizmet eder.

5 Kayıt Tutmanın Amacı 1. Pratik Amaç: Kayıt tutmanın başlıca işlevi, hizmet alanın durumunu, sorunu ile ilgili olarak ne yaptığını ve sosyal çalışmacının tedavi ya da yardım sorumluluğunu nasıl taşıdığını göstermektedir. Kayıtlar, hizmet alanlarla yapılan çalışmanın kesintisiz izlenmesini sağlar. Böylece sosyal çalışmacı bilgi ve çalışmalarına yön verir. Öte yandan hizmet alanla yeni çalışmaya başlayacak olan sosyal çalışmacı o güne kadar edinilen bilgileri ve yapılanları öğrenir ve çalışmaya kalınan yerden devam eder.

6 Kayıt Tutmanın Amacı 2. İdari Amaç: Kayıt sistemi idari amaç açısından mutlak bir zorunluluktur. Sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında tutulan kayıtlar, fon oluşturmaya destek birtakım bilgilerin toplanmasında, personel ihtiyaçlarının karşılanmasında ve program planlamada temel oluşturur. Kayıtlar, verilecek yardımın ihtiyaca yönelik gerçekleştirilebilmesi açısından bilgi kaynağıdırlar.

7 Kayıt Tutmanın Amacı 3. Öğretim Amacı: Kayıtlardan hem sosyal hizmet okullarında öğrencinin eğitiminde hem de sosyal hizmet kurumlarındaki hizmetiçi eğitim programlarında yararlanılır. Bir eğitsel yönetici ile birlikte bu kayıtların incelenmesi ve tartışılması öğrenime önemli katkıda bulunur. Kayıtların incelenmesi ve rapor yazma, sosyal hizmet öğrencisinin yazı yazma yeteneğini geliştirdiği gibi, uygulamaların içeriğinde rapora geçirilmesi gereken bilgilerin seçimini yapma, bilgileri özetleme ve değerlendirme yapma alışkanlığı kazandırır. Uygulamalara yeni başlayan öğrenciden hizmet alan ile yaptığı mesleki çalışmayı ayrıntılı olarak yazması beklenir.

8 Kayıt Tutmanın Amacı 4. Araştırma Amacı: Sosyal çalışmacı sadece hizmet alana yönelik müdahale planı hazırlama ve yürütme sorumluluğu taşımaz aynı zamanda sosyal sorunlar, toplum ihtiyaçları ve sosyal tedavinin analizi konusunda da bilgi edinme durumundadır. Hizmet alanların değişen ihtiyaç ve sorunları için çözüm yollarının geliştirilmesi, hizmet ve kaynakların harekete geçirilmesi kurum kayıtları üzerinde yapılacak araştırmalarla gerçekleşebilir.

9 Mesleki Rapor Yazma Sosyal hizmet bağlamında mesleki rapor yazma uygulama alan çalışmaları sürecinde edinilen bir görevdir. Rapor yazımı: Tutulan kayıtlar ve notlar ışığında ilişki içerisinde olan kişilere ilişkin bilgilerin kaydedilmesini, Çalışılan kişiye ait bilgilerin kişilerin yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla gerekli görülen kuruluşlarla paylaşılmasını, Bilginin hizmet kullanıcıları, aileleri ve bakıcıları ile paylaşılmasını, Çalışılan kişilere ait bilgilerin analizinin geçekleştirilmesi için gerekli uzmanlık becerilerinin geliştirilmesini, Çalışılan kişi hakkındaki mesleki görüşlerin paylaşılmasını içerir.

10 Sosyal inceleme raporunun içeriğindeki bilgiler hizmet verilen sosyal hizmet alanına, kurumun amacına, hizmet alanın sorununa göre değişmekle birlikte özü itibariyle birbirine benzemektedir. SOSYAL İNCELEME RAPORU

11 RAPOR NASIL YAZILIR Bir raporun aşağıdaki konuları dikkate alan ve içeren bir biçimde yazılması beklenir: 1. Gerçek bilginin, olayların, davranış ve gözlemlerin sunulması, 2. Sunulan bu bilginin analiz ve değerlendirmesinin yapılması ve mesleki görüşlerin sunulması, 3. Müdahale planı ya da bakım üzerine odaklanmış kanıta dayalı tavsiye ve çıktılar.

12 SOSYAL İNCELEME RAPORUNUN İÇERİĞİ Sosyal inceleme raporu genel itibariyle 3 ana bölümden oluşur. 1. BÖLÜM Kurum Sosyal hizmet uzmanının adı soyadı Genel demografik durum Müracaatçının adı soyadı, Doğum yeri ve yılı, Medeni durumu, Öğrenim durumu, İş ve ekonomik durumu Müracaatçıyla yapılan mülakat sayısı, Çalışma süresi, Mülakatların nerede yapıldığı, Görüşülen kaynak kişi/kişiler Müracaat tarihi

13 2. BÖLÜM Müracaatçının sorunu ya da isteği, Sorununun tarihçesi, Müracaatçının fiziksel görünümü ve davranışları, Sağlık durumu, Konut ve çevre durumu, Gelir durumu, Aile üyelerini tanıtıcı bilgiler, Aile üyeleri arasındaki ilişkiler, Arkadaşlarla ilişkiler, Okul yaşamı, Toplumsal etkinlikler SOSYAL İNCELEME RAPORUNUN İÇERİĞİ

14 3. BÖLÜM Sosyal hizmet uzmanının izlenimleri ve gözlemleri Değerlendirme Sonuç Sosyal inceleme raporu hazırlanırken raporun mutlaka bir yasal dayanağı olmalıdır. Raporun hangi yasal dayanağa istinaden hazırlandığı belirtilmelidir. SOSYAL İNCELEME RAPORUNUN İÇERİĞİ

15 Sosyal hizmet uzmanı öncelikle ne amaçla ya da niçin rapor yazdığının bilincinde olmalıdır. Sosyal hizmet uzmanı raporun genel çerçevesini çizmeli ve rapora geçirilecek bilgilerin seçiminde titiz davranmalı ve her türlü bilgiyi rapora aktarmamalıdır. Sosyal hizmet uzmanı bilgileri rapor türüne uygun olarak aktarmalıdır. RAPOR YAZARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

16 Sosyal hizmet uzmanı yazdığı rapor türüne göre ifadeler kullanmalıdır. Örneğin bir süreç raporunda süreci yansıtırken müracaatçının ve kendisinin sözel ve sözel olmayan tepkilerini yansıtmalıdır. Özet raporlarda ise bilgiler daha kısa yazılır. Sosyal hizmet uzmanı, okuyucuya kolaylık sağlaması bakımından raporlardaki bilgileri başlıklar altında toplamalıdır. Sosyal hizmet uzmanı, raporlarda içeriğin başlıkları yansıtmasına dikkat etmelidir.

17 Sosyal hizmet uzmanı, raporlarda çeşitli başlıklar halinde toplanan bilgileri mantıklı bir sıra içerisinde vermelidir. Sosyal hizmet uzmanı, raporları yazarken çok açık, yalın ve anlaşılır bir dil kullanmalıdır. (Edebi üslup kullanmamalı, paragraf kullanmalı vs.) Sosyal hizmet uzmanı, raporlarda genel ifadeler kullanmaktan kaçınmalıdır. Örneğin “geçimsiz karı- koca”, “yoksul bir aile”, «uyumsuz bir çocuk». Böyle bir ifade kullanılsa bile ardından bu ifadeler açıklanmalıdır. Sosyal hizmet uzmanı, rapor yazarken kuram- uygulama arasında bağlantı kurmak açısından mesleki kavramları kullanmalıdır. Ancak karmaşık mesleki kavramları kullanmaktan kaçınılmalıdır.

18 Sosyal hizmet uzmanı, raporları kaleme alırken günlük dildeki ifadeleri kullanmamalıdır. Örneğin, “karı-kocasının arası gayet iyi”. Sosyal hizmet uzmanı, raporları abartılı bir dille yazmamalıdır. Örneğin, “evin durumu korkunç boyutlarda”. Sosyal çalışmacı raporu mülakatın hemen ardından yazdığı ya da mülakatla ilgili bir takım notlar aldığı takdirde, rapordaki bilgilerin gerçeği daha doğru yansıtacağı unutulmamalıdır. Sosyal hizmet uzmanı, raporu temize çekmeden bir kere daha okumalı, gerekli düzeltmeleri yapmalı ve son biçimini vermelidir.

19 RAPOR = HAYSİYET Mİ? EZİYET Mİ? Rapor yazma, bazı çalışanlar tarafından ürkütücü ve sıkıcı bulunabilir. Çalışanların bir kısmı, uygulama yapmayı çok severken, gerçekleştirdiği uygulamanın raporunu yazmayı eziyet olarak görürler. Çalışanlar eğer rapora başlamadan önce aşağıdaki soruları zihinlerinde ya da kâğıt üzerinde yanıtlarsa önlerini daha iyi görebilecekler ve rapor yazmak onlara çok da karmaşık ve sıkıcı gelmeyecektir.

20 RAPORA BAŞLAMADAN ÖNCE 1. Raporun amacı nedir? 2. Bir sorunu çözmek için mi? Bir öneride bulunmak için mi? 3. Raporun türü nedir? 4. Raporun süresi nedir? Ne zaman istenmektedir? 5. Raporu okuyacak olan kimdir? Özellikleri nelerdir? 6. Raporu istemiş olanın konuya ilişkin bilgisi ne kadardır? İstenilen bilgiler nasıl anlatılmalı? 7. Raporun belirlenen amaca göre şekli ve uzunluğu ne olmalıdır? 8. Hangi kaynaklardan yararlanabilirim?

21 Rapor, yazmak işinizin bir parçasıdır. Raporunuzun okuyucuları çok değişik altyapıdan olabilir. Raporunuz, vizyonun beklenen filmi değildir. Raporunuz, okunacak/okunmayacak yığına bir ek yüktür. Raporunuz, tanıdığınız ve tanımadığınız kişilerce de okunacaktır. Raporunuzun ömrü sınırsızdır. Raporunuzun yasal boyutu da olabilir. RAPORDA BİLİNMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

22 Mehmet AYKUL


"SOSYAL HIZMET ALANLARINDA RAPOR YAZMA Rapor yazmanın önemli bir fonksiyonu yazılı iletişim yoluyla bir insandan diğerine bilgi aktarımının kapsamlı ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları