Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ F A K Ü L T E L E R. Filiz MAYAKON İnşaat Fakültesi Fakülte Sekreteri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ F A K Ü L T E L E R. Filiz MAYAKON İnşaat Fakültesi Fakülte Sekreteri."— Sunum transkripti:

1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ F A K Ü L T E L E R

2 Filiz MAYAKON İnşaat Fakültesi Fakülte Sekreteri

3

4 Üniversitemizde 10 Fakülte Bulunmaktadır * Eğitim Fakültesi * Elektrik-Elektronik Fakültesi * Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi * Fen-Edebiyat Fakültesi * İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi * İnşaat Fakültesi * Kimya-Metalurji Fakültesi * Makine Fakültesi * Mimarlık Fakültesi * Sanat ve Tasarım Fakültesi

5 Yıldız Kampüsünde Bulunan Fakülteler ve Bölümleri *Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi……………2 *Makine Fakültesi…………………………………....3 *Mimarlık Fakültesi……………………….………….2 Davutpaşa Kampüsünde Bulunan Fakülteler ve Bölümleri * Eğitim Fakültesi………………………………..…...5 * Elektrik-Elektronik Fakültesi……………….…….5 * Fen-Edebiyat Fakültesi……………………….…...11 * İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi……………….3 * İnşaat Fakültesi……………………………....……..3 * Kimya-Metalurji Fakültesi………………….……...5 * Sanat ve Tasarım Fakültesi………………….…....3

6 FAKÜLTE Bir üniversitenin, öğrenim alanı ya da uzmanlık konusu bakımından ayrılmış ilgili bölümlerden oluşan kollarından her biridir. Fakülte yöneticisi Dekan’ dır.

7 DEKAN Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Dekan, Rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından YÖK tarafından üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten Dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi Dekan Yardımcısı olarak seçer.

8 Dekan Yardımcıları, Dekan tarafından en çok üç yıl için atanır. Dekana görevi başında olmadığı zaman, yardımcılarından biri vekalet eder.

9 GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Fakülte Kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, 3. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, 4. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 5. Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

10 Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

11 FAKÜLTE KURULU Fakülte Kurulu; Dekanın başkanlığında, Fakülteye bağlı bölümlerin başkanları, Profesör temsilcisi 3 üye, Doçent temsilcisi 2 üye, Yardımcı Doçent temsilcisi 1 üyeden oluşur. Profesör, Doçent ve Yard.Doç. Üyeleri 3 yıl süre ile görev yaparlar. Fakülte Kuruluna ayrıca 2 Dekan Yardımcısı, Araş.Gör. Temsicisi ile Öğrenci temsilcisi katılır. Fakülte Sekreteri Fakülte Kuruluna Raportör olarak katılır. Fakülte Kurulu her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde, Fakülte Kurulunu toplantıya çağırır.

12 FAKÜLTE KURULUNUN GÖREVLERİ 1- Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak. 2- Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçmek. 3- Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

13 FAKÜLTE YÖNETİM KURULU Fakülte Yönetim Kurulu, Dekanın başkanlığında, Profesör temsilcisi 3 üye, Doçent temsilcisi 2 üye, Yardımcı Doçent temsilcisi 1 üyeden oluşur. Profesör, Doçent ve Yard. Doç. Üyeleri 3 yıl süre ile görev yaparlar. Fakülte Yönetim Kuruluna ayrıca 2 Dekan Yardımcısı, Araş. Gör. Temsilcisi ile Öğrenci temsilcisi katılır. Fakülte Sekreteri Fakülte Yönetim Kuruluna Raportör olarak katılır.

14 FAKÜLTE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde Dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, 2. Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, 3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 4. Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, 5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, 6. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

15 BÖLÜM BAŞKANI Birden fazla anabilim dalı bulunan bölümlerde bölüm başkanı, o bölümün aylıklı profesörleri bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri arasından o bölümü oluşturan anabilim veya ana sanat dalı başkanlarının 15 gün içinde verecekleri yazılı görüşlerini dikkate alarak bir hafta içinde fakültelerde dekanca; fakülteye bağlı yüksekokullar ve konservatuvarlarda müdürün önerisi üzerine dekanca; rektörlüğe bağlı yüksekokullarda ve konservatuvarlarda müdürün önerisi üzerine rektörce atanır. Dekan, atamaları Rektörlüğe bildirir.

16 Bölüm başkanı, bölümündeki öğretim üyelerinden iki kişiyi üç yıl için başkan yardımcısı olarak atayabilir. Bölüm başkanı gerekli gördüğünde yardımcılarını değiştirebilir. Bölüm başkanının görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevleri de sona erer.

17 Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Bölüm başkanı fakülte veya yüksekokul kuruluna katılır ve bölümü temsil eder. Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanı tarafından izlenir ve denetlenir. Bölüm başkanı, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu bağlı bulunduğu rektör, dekan veya yüksekokul müdürüne sunar.

18 ÖĞRETİM ELEMANLARI Öğretim Elemanları bir üniversitedeki tüm 2547 sayılı kanuna tabi öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarından oluşur. Öğretim Üyesi; Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçentlerdir.

19 Öğretim Üyelerinin Görevleri a. Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek, b. Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak, c. İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek, d. Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek, e. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

20 Her Fakültede, dekana bağlı ve fakülte idari yönetimin başında bir Fakülte Sekreteri bulunur.

21 FAKÜLTE SEKRETERİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Fakültenin tüm idari, teknik ve yardımcı hizmetler kadrosunda bulunan personel arasındaki işbölümünü sağlamak, gerekli denetim ve gözetimi yapmak, Kendisine bağlı birimlerdeki işlerin planlanması, koordinasyonu, uygulanması ve denetlenmesini yapmak. Fakültenin tüm gelen ve giden evrakını kontrol edip, dolaşıma girmesini sağlamak, sonuçlandırmak, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülecek konuları önceden incelemek ve Kurul Dosyasını hazırlamak.

22 Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kuruluna raportörlük yapmak, kurullarda alınan kararların yazılması, dağıtımı ve dosyalanmasını sağlamak, Fiziki alt yapı sorunlarının giderilmesini sağlamak, İdari personelin iznini Fakültenin işlerini aksatmayacak şekilde düzenlemek. Fakülte için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımında taşınır kayıt kontrol yetkilisi ile eşgüdümlü çalışır. Fakülte bütçesini hazırlamak ve bütçe konusu çerçevesinde yapılması gereken işlemleri takip etmek ve bütçenin kullanılmasıyla ilgili gerekli tedbirleri almak üzere Dekana yardımcı olmak

23 5018 sayılı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu"nun 41.maddesi gereğince hazırlanan Yıllık Birim Faaliyet Raporu çalışmalarını takip etmek, gerekli kontrolleri yapmak. Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmek Fakülteye alınacak Akademik personelin başvurularının alınması, sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının Rektörlüğe iletilmesini sağlamak. Gerçekleştirme Görevlisi olarak mali yükümlülükleri yerine getirmek, ÖSYM Sınavlarında Bina Yöneticisi olarak görev yapmak. ÖSYM siteminde Akademik ve İdari Personelin giriş-çıkışlarını yapmak,

24 AÖF Sınavlarında Bina Yöneticisi olarak görev yapmak. Merkezi Sınav Koordinatörlüğü tarafından görevlendirilmelerinin yapılmasına yardımcı olmak. Biriminde oluşan tüm kalite kayıtlarının uygun şekilde dosyalanmasını, korunmasını ve bakımının yapılmasını sağlamak. Gerekli olduğu taktirde birimi ile ilgili ISO 9000:2008 prosedürlerinin (içeriğinde talimat ve formların) değişikliği ile ilgili/yeni doküman oluşturmakla ilgili talepte bulunmak, bu dokümanların güncelliğini korumasını sağlamak.

25 Tüm çalışmalarını görev tanımlarına ve ISO 9001:2008 Kalite Güvence Sistemi prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirmek, birimindeki tüm personelin de aynı prensiple görev yapmasını sağlamak ve uygulamaları denetlemek. Dekanın vereceği diğer görevleri yapmak. Görevlerinden dolayı Dekana karşı sorumludur.

26 GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Üniversitelerde Görevde Yükselme Yönetmeliğinde öngörülen şartları taşımak.

27 Fakülteler ile ilgili sunumumuz bitmiştir. Hepinize YTÜ’de ki çalışma yaşantınızda başarılar dilerim.


"YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ F A K Ü L T E L E R. Filiz MAYAKON İnşaat Fakültesi Fakülte Sekreteri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları