Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENEL SİSTEMLER KURAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENEL SİSTEMLER KURAMI"— Sunum transkripti:

1 GENEL SİSTEMLER KURAMI
Prof Dr Süheyla ÜNAL

2 Genel sistemler kuramı
Ludwig von Bertalanffy, 1969

3 Sistem öğelerden oluşan
öğeleri arasında yer, zaman ya da davranış birlikteliği bulunan ya da anlam bağıntıları ile bütünlük oluşturabilen yapıları ve işlevleri açısından öğeleri karşılıklı bağıntılılık gösteren

4 Sistem öğelerinin birlikte yarattığı etki nedeniyle kendi öğelerinden gayrısını dışlayan ve başka varlıklardan ayıran bir sınır yaratma eğilimi taşıyan yapısı, işlevleri, nitelikleri ve davranışları açısından, öğelerinin aritmetik toplamından ayrı ve fazla olan bir bütündür.

5 Sistem Sistemin zaman ve yer içinde var olması için bir yapı gereklidir. Her sistem hiyerarşik bir düzen içinde daha küçük alt sistemlerden oluşurken kendisi de daha büyük bir sistemin alt sistemini oluşturur. Alt sistemler karşılıklı etkileşim halindedir.

6 Sistem Yapı (being) Süreç (process) Sistemdeki enerji, madde ve bilginin zaman içindeki değişimi İşlev (behaving) yapının canlılığını ve dengesini koruyabilmesi amacıyla uyguladığı, anbean değişebilen eylemlerdir Tarih (becoming) daha yavaş olan değişimler

7 Süreç-yapı ilişkisi Yapı işlevselliğin etkisiyle değişebilir
eğer değişim dönüşümsüz olarak gerçekleşmişse, tarihsel bir süreç gerçekleşir ve yeni bir yapı ortaya çıkar

8 Kapalı sistemler Başka sistemlerle hiçbir madde ve enerji alışverişinde bulunmayan sistemlerdir Kapalı sistemler ve evren olasılığın en az olduğu bir durumdan, olasılığın en yüksek olduğu duruma doğru akar ve düzensizlik artar

9 Kapalı sistemler Statik sistemler ÇEVRE KAPALI SİSTEM Minimum enerji
Maksimum entropi

10 Entropi - geridönüşümsüzlük
Olasılıklar arttıkça sistem giderek daha gelişigüzel, belirsiz ve düzensiz bir hal alır Bu olası hallerin, düzensizliğin niceliğinin ölçüsüne entropi denir. S= - log W sistemdeki olası hallerin tümü (0<w<1) Zaman Sistem dengesi + Artış oranı +

11 Ölüm Olasılığın daha fazla artamayacağı durum “ölüm” ya da “bitim”dir

12 Negentropi Açık sistemler başka sistemlerle etkileşime girerek, onların entropisini arttırma yoluyla kendi entropisini düşürebilir. Daha düzenli, daha organize, daha stabil, daha yordanabilir (daha az olasılıklı) olabilir

13 (sistemin istenilen durumu)
Negentropi Amaç Bilgi negentropidir Bilgi kullanarak örgütlenme, kontrol ve iletişim yoluyla doğanın düzenliyi, az olasılıklıyı, ve “anlamlı”yı yok etme eğilimi ile savaşırız Sistemin durmu Zaman Amaç (sistemin istenilen durumu) + Sistemin durumu - + farklılık Düzeltici etkinlik +

14 Açık sistemler Dinamik sistemler ÇEVRE AÇIK SİSTEM Girdi = Çıktı

15 Açık sistemler Parçalarının toplamından daha fazla bir şeydir
Sistem çevre ile ilişki içindedir

16 Yaşayan sistemler bilgiyle organize olan madde ve enerjiden oluşurlar
zaman ve yer içinde varlıklarını sürdürürler kısmen geçirgen bir sınıra sahiptirler hiyerarşik bir düzen içerirler

17 Yaşayan sistemler gerekli enerjiyi sağlamak ve uygun biçimde kullanmak
organizasyon alt sistemler arasında çok belirli, dakik ve uyumlu bir etkileşim kontrol mekanizmaları homeostazis ve heterostazis eğilimleri

18 Enerji Sistemin canlılığı için gerekli kaynaklar bilgi enerji zaman
para bireysel çaba herhangi bir materyel

19 Sınırlar Bir sistemi diğer sistemlerden ve çevreden ayıran ve onlarla alışverişini düzenleyen örüntüler Sınırların geçirgenliği sistem için önemlidir Geçirgen sınırlar- kontrolsüzlük ve tanımsızlık-erime, çökme Katı sınırlar- Bilgi alışverişinin olmaması

20 Organizasyon Kaynakları uygun şekilde kullanarak etkinliğe dönüştürme
Girdiler Dönüşüm süreci Çıktılar

21 ORGANİZMA ÇEVRE Sosyal yapı Biyolojik yapı ORGANİZMA Ruhsal yapı

22 Organizma Kendini referans alma Farklı olasılıklar Paralel dağılım
Bire birden çok, çok seçenekli haritalamalar Döngüsel nedensellik Katabolizma ve anabolizmanın önemli olması Özgül düzenekler

23 Yaşayan sistemler=İletişim+Kontrol
Kendini düzenleme Çevre Karşılaştırma Amaç Uyum Yönetici sistem Ölçüm Girdi Çıktı “Sistem”

24 Hiyerarşi- Güç Fiziksel yapılarla ilişkili soyutlama sağlayan bir kavramdır Daha alt düzey yapıların yönetilmesi Daha üst düzey sistemlerle bütünleşme Hiyerarşik yapı Komplike-basit Alt - üst 2. düzey 2. düzey 1. düzey 1. düzey

25 Yaşamdaki hiyerarşi Biyosfer- Global kaynaklar
Biyomes- Enerji ve madde alışverişi Ekosistem- Türlerin karşılıklı bağımlılığı Hayvanlar alemi- Yarışma ve yiyecek zinciri Bireysel organizmalar - Fizyolojik işlevler Organlar, fizyolojik sistemler- Homeostazis Dokular- Büyüme, devamlılık, onarım Hücreler - Büyüme, özelleşme, ölüm Organeller- Hücre homeostazisi Makromoleküller – Kapsama, tanıma, bağlanma Blok moleküler yapılar – Polimerleri oluşturma Kimyasal elementler- Kimyasal bağlar oluşturma

26 Fark yaratan fark Sistemi eyleme farklılıklar götürür
Referans sinyaldeki ya da çevresel değişkenlerin algılanışındaki bir değişiklik bir hata sinyali yaratarak sistemin davranışını etkiler

27 İletişim kanalları Sistemin varlığını sürdürebilmesi için iletişim kanallarının olması gereklidir İletişim kanalları Sistemin çevreden haberdar olmasını sağlar Sistemin iç kontrolünü düzenler

28 Uyumlu etkileşim Sistemin bir yerindeki sapma başka bir olayla dengelenir Sistem, girdilerin yorumuyla oluşan eylemlerin sonuçları tarafından monitorize edilir Bir birimin çıktısı- diğer birimlerin çıktıları ile birleşerek, daha alt sistemlere referans sinyal olur

29 Referans sinyaller Kendilik kavramı Değerler İstekler Güdüler İlgiler
Standartlar Amaçlar

30 İlkeler, programlar, kategoriler, ilişkiler, olaylar, geçişler
İdeal self Duyumlar, duygular Dünya görüşü İlkeler, programlar, kategoriler, ilişkiler, olaylar, geçişler

31 Hiyerarşideki amaçlara ilişkin eylemler bilişsel süreçleri monitorize eder, bu da duygusal tepkileri anlamlandırır Beklentiler pozitif duygu ile sonuçlanır İstenilen durumun altındaki ilerleme negatif duygu ile sonuçlanır

32 Kontrol mekanizmaları
Alt sistemleri birbiriyle anlamlı ve dinamik bir etkileşim içinde, kabul edilebilir sınırlar içinde tutarak duruma uyum yapmasını sağlar Kontrollü uyum anlamlı bir değişim için gereklidir Sistemlerde geribildirim en önemli kontrol mekanizmalarıdır

33 Kontrol mekanizmaları
Yaşayan sistemler negatif ve araya giren pozitif geribildirim halkalarının sağladığı döngüsel kontroller aracılığı ile iç koşullarının belirli alt ve üst sınırlar arasında sabit tutarlar. Hata iletisi Denetleyici (Farkın değerlendirilmesi) Referans sinyal Karşılaştırıcı Sistemin şimdiki durumu Amaç İstenilen durum Algılanan uyaran

34 Kontrol mekanizmaları
Sistemin hiçbir parçası diğerleri üzerinde tek taraflı bir kontrole sahip değildir. Sistemin yönetici özelliği sistemin bazı parçalarında değil, sistemin bütününde yer alır.

35 Geri bildirim Sistemin değerlendirilmesi, izlenmesi ve daha etkili performans sergilemesi amacıyla, sistemin kullandığı enerji ya da bilgi süreçleri hakkındaki bilginin kullanılması Hata-kontrollü düzenleme

36 İleri besleme Öngörü temelli düzenleme Hatayı öngörmeye dayanır
Hata kontrolden çıkmadan eyleme geçilir

37 Negatif geri bildirim En temel kontrol, girdiyi kontrol eden negatif geribildirim döngüsü ile sağlanır Sistemdeki sapmanın düzeltilmesine, ilk dengenin kurulmasına hizmet eder (homeostazis) Uyumsal davranışa neden olur (self-regulation) Dış değişiklikleri azaltır ve stabilize eder

38 Homeostazis Yaşayan sistemi, dağılma ve ölme yönündeki eğilime karşı kararlı ve dengede tutma etkinliği

39 Negatif geri bildirim Şimdiki durumla istenen durum arasındaki farkı azaltmayı sağlar Önceki eylem, sonraki eylemi negatif olarak etkileyerek, şimdiki durumun, istenilen durumla aynı çizgiye gelmesine neden olur

40 Negatif geri bildirim Negatif geribildirim döngüsü, daha alt birimlerin eylemlerindeki bir bozukluğu düzeltmek için hızlı davranırsa, kontrolle değil kaosla sonuçlanır Hiyerarşik düzen içinde daha alt birimler, referans sinyal gönderen üst birimlerden daha hızlı operasyon yapmak zorundadır

41 Pozitif geri bildirim Sisteme daha fazla uyaran girmesini sağlayarak, sistemdeki sapmayı arttıran ve denge durumundan sapmasını amplifiye eden geri bildirim döngüsü

42 Pozitif geri bildirim Sapmış davranış (dış değişikliklerin pekiştirilmesi) Sistemin çökmesi ya da dağılması Entropi artışı sistemde total bir değişikliğe ya da yıkıma neden olur Değişimin öncülüdür

43 Morfostaz-Morfogenez
Sistemdeki statükoyu koruma eğilimi Negatif geri bildirim aracılığı ile sağlanır Morfogenez Sistemdeki büyüme, gelişme, yenileşme, yaratıcılık ve değişme Pozitif geri bildirim aracılığı ile sağlanır

44 Morfostaz-Morfogenez diyalektiği
“İlerleme değişimin içinde düzeni, düzenin içinde değişimi koruyabilmek sanatıdır.” A.N. Whitehead

45 Sistemin işleyişi Çoklu nedensellik Çok sonuçluluk
Farklı başlangıçlardan ya da farklı süreçlerden aynı sonuca ulaşılabilir Çok sonuçluluk Aynı başlangıçlar, farklı sonuçlara götürebilir

46 KAYNAKLAR Ludwig Von Bertalanffy (1968) “General system theory : Foundations, Development, Applications” Stein I (1974) Systems theory, science and social work. The Scarecrow Press Inc Bailey KD (1994) Talcott Parsons, Social entropy theory and living systems theory. Behavioral Science 39:25-45


"GENEL SİSTEMLER KURAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları