Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOSYA MENÜSÜ. DOSYA MENÜSÜ Yeni belge açma, kaydetme, yazdırma ve benzeri i ş lemlerin yapıldı ğ ı menüdür.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOSYA MENÜSÜ. DOSYA MENÜSÜ Yeni belge açma, kaydetme, yazdırma ve benzeri i ş lemlerin yapıldı ğ ı menüdür."— Sunum transkripti:

1 DOSYA MENÜSÜ

2 DOSYA MENÜSÜ Yeni belge açma, kaydetme, yazdırma ve benzeri i ş lemlerin yapıldı ğ ı menüdür.

3 DOSYA MENÜSÜNDEK İ KOMUTLAR 1. Yeni ( Ctrl + N): Word programında yeni bir belge veya ş ablon olu ş turmak için kullanılır. Kullanıcıların i ş lerini kolayla ş tırmak için hazır belge ş ablonları içerir.

4 DOSYA MENÜSÜNDEK İ KOMUTLAR 2. Aç (Ctrl + O): Word programında daha önce kaydedilmi ş bir belgeyi yeniden ekrana getirme i ş lemine belge açma denir.Belge açmak için Dosya menüsünden Aç komutu tıklanır.

5 AÇ İ LET İŞİ M PENCERES İ Aç penceresinin sa ğ üst bölümünde bulunan pencere görünüm dü ğ meleri ve kullanım amaçları ş unlardır :

6 Geri: Önceden kullanılmı ş olan sürücü ve klasörlere yeniden ula ş mak için kullanılır. Bir Düzey Yukarı: Pencerede klasörler bir a ğ aç yapısında görülür.Bir düzey yukarı komutu, bir önceki klasör seviyesine ula ş mak için kullanılır. Web’ de Ara: Arama i ş leminin internet ortamında yapılması için kullanılır. Sil: Seçili klasör yada dosyayı silmek için kullanılır.

7 AÇ İ LET İŞİ M PENCERES İ Yeni Klasör Olu ş tur: Seçili sürücü yada klasörün altında yeni bir klasör olu ş turmak için kullanılır. Görünümler: Penceredeki sürücü,klasör ve dosyaların görünümlerini düzenlemek için kullanılır. Araçlar: Bu dü ğ me tıklatıldı ğ ında ekrana yeni bir komut listesi gelir.

8 DOSYA MENÜSÜNDEK İ KOMUTLAR 3. Kapat: Word programında aktif olan belgenin kapatılması için kullanılır. 4. Kaydet ( Ctrl + S): Word programında hazırlanmı ş bir belgenin kayıt edilmesini sa ğ lar.

9 DOSYA MENÜSÜNDEK İ KOMUTLAR 5. Farklı Kaydet: Yeni olu ş turulan bir belge belirlenecek bir adla kaydedilece ğ inde yada kayıtlı bir belge farklı bir adla yeniden kaydedilece ğ inde kullanılır.

10 FARKLI KAYDET Araçlar dü ğ mesine tıklanıldı ğ ında ekrana yeni bir komut listesi açılır:  Kaydetme seçenekleri: Kullanıcının her zaman yedekleme, hızlı kayıt etme,art alanda kayıt etme gibi kayıt etme seçimlerini yapabilece ğ i ve otomatik yedekleme sıklı ğ ıyla ilgili süreyi belirleyebilece ğ i pencerenin açılması için kullanılır.

11 FARKLI KAYDET  Güvenlik seçenekleri: Kullanıcının kayıt etti ğ i belgeye, her isteyenin ula ş masını engellemek için kullanılır.  Web seçenekleri: Web sayfası görünümündeki belgeler için sayfanın özelliklerini düzenlemeyi sa ğ lar.  Resimleri sıkı ş tır: Belgede kullanılan resimlerin çözünürlü ğ ünü de ğ i ş tirmek ve resimleri sıkı ş tırmak için kullanılır.

12 DOSYA MENÜSÜNDEK İ KOMUTLAR 6. Web sayfası olarak kaydet: Aktif olan belgenin internet ortamında yayınlanacak bir web sayfası olarak kayıt edilmesi için kullanılır. 7. Sürümler: Bu komut kullanıcıya, belgeyle ilgili açıklamalar yapmasını sa ğ lar.Bilgisayarda kayıtlı belgede küçük de ğ i ş iklikler yapıldı ğ ında, bu yeni halinde saklanması ancak eski halinin de korunması istenilebilir.Birbirine çok benzeyen dosyalara yeni isim vererek kayıt etmek yerine bu yol kullanılabilir.

13 DOSYA MENÜSÜNDEK İ KOMUTLAR 8. Sayfa Yapısı: Word programı sayfa yapısının, kullanıcının özel istek ve ihtiyaçlarına göre ayarlanmasına imkan verir. Yeni Belgenin Yapısını Ayarlama Kullanıcının yapabilece ğ i düzenlemeler :  Sayfanın kenar bo ş luklarını ayarlamak.  Üst ve alt bilgi alanlarını belirlemek.  Sayfa boyutunu seçmek yada düzenlemek.  Sayfanın dikey, yatay kullanımını seçmek.  Yazıcının ka ğ ıt kayna ğ ını belirlemek  Satır numaralarını düzenlemek.

14 SAYFA YAPISI Kenar Bo ş lukları Sekmesi  Sayfanın üst, alt, sol ve sa ğ kenar bo ş lukları ayarlanabilir.  Cilt payı bo ş lu ğ u ile cilt payının yeri (sol yada sa ğ ) ayarlanabilir.  Üst - alt bilginin kenardan uzaklı ğ ı ayarlanabilir.  Çalı ş ılan belgenin ka ğ ıt yönünün ayarları yapılabilir.

15 SAYFA YAPISI Ka ğ ıt o Belgenin basımında kullanılacak ka ğ ıdın ölçüleri de ğ i ş tirilebilir. o Yükseklik ve geni ş lik adlı sayaç kutusundan gerekli ayarlar yapılabilir.

16 SAYFA YAPISI Düzen Bu ileti ş im kutusunda satır numarası dü ğ mesine tıklandı ğ ında açılan yeni ileti ş im kutusundan satırlara numara verilebilir ve numaralandırmanın yapılı ş ıyla ilgili ayarlar yapılabilir.

17 DOSYA MENÜSÜNDEK İ KOMUTLAR 9. Yazdır: Word programında hazırlanan belgenin yazıcıdan çıktısını almak için kullanılır.

18 YAZDIR Yazdır ileti ş im kutusunda bulunan seçeneklerle ş u i ş lemler yapılabilir:  Ad adlı açılır pencereden bilgisayara tanımlı yazıcılardan biri seçilebilir.  Sayfa aralı ğ ı kısmından Tümü seçilirse belgenin tümü yazıcıya gönderilebilir.  Sayfa aralı ğ ı kısmından Geçerli Sayfa seçilirse imlecin bulundu ğ u sayfa yazıcıya gönderilir.

19 YAZDIR  Sayfa aralı ğ ı kısmından Sayfa adlı radyo dü ğ mesi i ş aretlenip metin satırına bir sayı yazılırsa belgenin yalnızca o sayfası yazıcıya gönderilir.  Sayfa aralı ğ ı kısmından Seçim adlı radyo dü ğ mesi i ş aretlenirse metnin seçili kısmı yazıcıya gönderilir.  Özellikler dü ğ mesine tıklanıldı ğ ında, tanımlı yazıcıya ait özellikleri ayarlamayı sa ğ layan ileti ş im kutusu açılır.

20 Tüm derslere ve sınıflara göre sınıflandırılmış eğitsel sunular için TIKLAYINIZ


"DOSYA MENÜSÜ. DOSYA MENÜSÜ Yeni belge açma, kaydetme, yazdırma ve benzeri i ş lemlerin yapıldı ğ ı menüdür." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları