Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN E Ğİ T İ M – 1 Uzaktan E ğ itim Nedir? Neden gereklidir?“ “UE Teknolojileri?” “Dünya’da ve Türkiye’de UE”  Uzaktan E ğ itim Tanımı  Neden Uzaktan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN E Ğİ T İ M – 1 Uzaktan E ğ itim Nedir? Neden gereklidir?“ “UE Teknolojileri?” “Dünya’da ve Türkiye’de UE”  Uzaktan E ğ itim Tanımı  Neden Uzaktan."— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN E Ğİ T İ M – 1 Uzaktan E ğ itim Nedir? Neden gereklidir?“ “UE Teknolojileri?” “Dünya’da ve Türkiye’de UE”  Uzaktan E ğ itim Tanımı  Neden Uzaktan E ğ itim?  UE’in  Özellikleri  Avantajları & Dezavantajları  UE Teknolojileri  Dünya’da UE  Türkiye’de UE  UE’in Türkiye için önemi Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

2 2 UE Tanımı  Tanım 1:  Farklı mekânlardaki ö ğ renci, ö ğ retmen ve ö ğ retim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılı ğ ıyla bir araya getirildi ğ i kurumsal bir e ğ itim faaliyetidir.  Tanım 2:  E ğ itim çalışmalarını planlayanlar ve uygulayanlar ile ö ğ renenler arasında iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış ö ğ retim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden sa ğ landı ğ ı bir ö ğ retim yöntemidir. Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

3 3 UE’in Özellikleri 1. UE’de e ğ itmen ve ö ğ rencilerin ö ğ renme sürecinin bir bölümünde fiziksel ayrılı ğ ı söz konusudur. 2. UE’de mutlaka örgün e ğ itimde oldu ğ u gibi düzenlenmiş bir ö ğ retim programı takip edilir. 3. UE’de ö ğ retim programının açılması, programın derslerinin tanımlanması, ö ğ retim materyallerinin hazırlanmasında, akademik ve ö ğ renci destek hizmetlerinin sa ğ lanmasında bir e ğ itim kurumunun varlı ğ ı gereklidir. Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

4 4 UE’in Özellikleri 4. Bir UE programında yer alan ders veya derslerin video, ses, elektronik belge, basılı materyal gibi farklı formatlardaki e ğ itim içeriklerinin aktarılması, ö ğ renci-ö ğ renci, ö ğ renci-e ğ itici arasında etkileşimi sa ğ lamak için İ nternet ve iletişim teknolojilerinin kullanılması??? gereklidir. 5. UE’de çift yönlü etkileşimin sa ğ lanması esastır. Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

5 5 Geleneksel E ğ itimle Farklılıkları  Ö ğ retmen merkezli aktivitelerden ö ğ renci merkezli aktivitelere geçiş vardır.  Ö ğ renci daha aktif bir role sahiptir.  Ezbercilikten çok araştırmacılık ön plandadır.  Kullanılan teknoloji ve kullanımı de ğ işir. Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

6 6 UE’i Gerekli Yapan Nedenler Nelerdir ? = Neden UE ?  Küreselleşme: Uzaktan e ğ itim hizmeti veren kurumlar genel olarak küresel düzeyde e ğ itim verebilecek niteli ğ e sahiptirler.  Kişiselleştirme: Ö ğ rencilerin de ğ işik zekâ ve ö ğ renme yeteneklerine göre ö ğ retim  Özelleştirme: Kurumsal ö ğ renmenin yerine bireylere göre özelleştirilmiş ö ğ renme  Endüstrileşme: İ nsanların artan e ğ itim taleplerine hızlı ve etkin bir şekilde cevap verebilmek için uzaktan e ğ itim kurumlarının açılması kaçınılmaz duruma gelmiştir.  Geleneksel e ğ itime uygun olmayan ö ğ rencilere hizmet verme: Kurumsal e ğ itim kurumundaki ders saatlerine yer / zaman açısından katılma imkânı olmayanlar için uygun bir seçimdir. Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

7 7 UE’i Gerekli Yapan Nedenler Nelerdir ? = Neden UE ?  Hareket kabiliyeti: Uzak mesafeler arasında iletişim kurmak amacıyla masaüstü, taşınabilir bilgisayarlar, tek ve çift yönlü video konferans sistemleri ve cep telefonları gibi farklı teknolojiler kullanılabilmektedir.  Hızlı geri besleme: Ö ğ renciler dünyanın herhangi bir yerinden günün herhangi bir saatinde ödevlerini gönderebilmekte ve bu çalışmalarının de ğ erlendirme sonuçlarını hemen aynı şekilde alabilmektedirler.  Ucuz e ğ itim: E ğ itim sistemleri arasında en ucuzu.  Teknoloji ve e ğ itim birlikteli ğ i: Sanal sınıflar aracılı ğ ıyla kişiler uzak yerlerde olsalar bile yüz yüze e ğ itim alabilmektedirler. Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

8 8 UE’in Avantajları  Yüzyüze ö ğ renme imkânı bulunmayan ö ğ rencilere erişilmesi,  E ğ itim giderlerinin azalması,  Daha merkeziyetçi bir sistem olması sebebiyle e ğ itimde kalitenin artması,  Sa ğ lanan imkânlar nedeniyle uzaktan e ğ itimin daha kolay sürdürülebilir olması,  Teknolojik gelişmelerin daha hızlı transferine imkân sa ğ laması,  Tüm bireylerin e ğ itimden eşit yararlanmasının sa ğ lanması, Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

9 9 UE’in Avantajları  Bireylerin farklı e ğ itim gereksinimi duymaları ve mevcut e ğ itim sisteminin bunu karşılayamadı ğ ı durumlarda yeni olanaklar geliştirerek, bireysel, ba ğ ımsız ö ğ renme ile kitle e ğ itiminin sa ğ lanması,  Geleneksel e ğ itim uygulamalarındaki aksaklıkları giderici yeni seçenekler yaratılması,  Mevcut e ğ itimin dışında kalan bireylere e ğ itim olana ğ ı yaratan yeni modeller yaratılması,  Dünyanın de ğ işik ülkelerinde yaşayan ö ğ renci ve e ğ itimciler aralarında etkili iletişim kurma fırsatı sa ğ laması,  Ö ğ rencilerin uzaktan e ğ itim ile dünyanın de ğ işik ülkelerinde bulunan üniversitelerin e ğ itim imkânlarından yararlanabilmesi. Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

10 10 UE’in Dezavantajları  Kullanılan araçlarda çıkabilecek problemlerin geniş etkiye sahip olması,  Ö ğ rencilerin bir kısmının gerekli olanaklara erişememesi (örne ğ in bilgisayar),  İ letişim yöntemlerindeki de ğ işikli ğ in olumsuz etkileri,  Altyapı de ğ işikliklerinin e ğ itim planlarını do ğ rudan etkilemesi,  Ö ğ retmenin sorumluluk alanını etkilemesi sebebiyle ek yük getirmesi,  Ö ğ renme ortamlarında önemli görülen yüz yüze etkileşim ortam ve olanakları,  Ö ğ renme sürecinde karşılaşılan ö ğ renme güçlüklerinin anında çözülememesi ve bu durumun ardından gelişebilecek sıkıntılar, Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

11 11 UE’in Dezavantajları  Anında yardım görememe ve sorunun giderilmemesinden kaynaklanan davranışların gelişimi,  Kendi kendine çalışma alışkanlı ğ ı olmayan ve bu yetene ğ ini geliştirmemiş bireyler için planlama zorlu ğ u,  Çalışan bireylerin kendine ayıracakları vakitte ders çalışma zorunlulu ğ u,  Laboratuar, atölye gibi uygulama a ğ ırlıklı konuların işlenmesindeki sınırlılıklar,  Ö ğ renci sayısındaki fazlalık nedeni ile iletişimdeki sınırlılıklar, Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

12 12 UE Nasıl Verilir?(Da ğ ıtım Yolları) Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

13 13 Uzaktan E ğ itim Uzaktan eğitim iki şekilde gerçekleşir; Tek yönlü iletişim ile Tek yönlü iletişim ile Çift yönlü iletişim ile Çift yönlü iletişim ile Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

14 14 Tek Yönlü İ letişim Öğrenme-öğretme faaliyetlerinin yapıldığı ortamda bulunan öğretmen- öğrenci ve öğrenci-öğrenci grupları arasındaki iletişimin tek yönlü olduğu uzaktan eğitim modelidir. Bu modelde öğrenciler öğretmene soru sormaz ya da sorularına anında cevap alamazlar. Örnekleri: Mektupla dağıtım modeli Mektupla dağıtım modeli Radyo ile dağıtım modeli Radyo ile dağıtım modeli Televizyonla dağıtım modeli Televizyonla dağıtım modeli Bilgisayarla dağıtım modeli (BDÖ yazılımları benzeri yazılımların dağıtılması) Bilgisayarla dağıtım modeli (BDÖ yazılımları benzeri yazılımların dağıtılması) Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

15 15 Çift Yönlü İ letişim Öğretmenlerin ve öğrencilerin, öğrenme-öğretme ortamlarında çift yönlü iletişim (sesle veya görüntülü olarak) kurdukları uzaktan eğitim modelidir. Tele konferans Tele konferans Video konferans Video konferans Bilgisayarlı – dağıtım modeli (Öğrenme Yönetim Sistemleri, sohbet, e-posta, forum araçları ile Internet üzerinden sunulan eğitim) Bilgisayarlı – dağıtım modeli (Öğrenme Yönetim Sistemleri, sohbet, e-posta, forum araçları ile Internet üzerinden sunulan eğitim) Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

16 16 Uzaktan E ğ itim Türleri  Asenkron E ğ itim (Eşzamansız E ğ itim)  Senkron E ğ itim (Eşzamanlı E ğ itim) Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

17 17 Uzaktan E ğ itim Türleri Asenkron E ğ itim (Eşzamansız E ğ itim)  Zamandan ve mekandan ba ğ ımsız olarak verilen e ğ itimdir. Bu tip e ğ itim tam olarak zaman ve mekandan ba ğ ımsız olarak verilece ğ i gibi, belirli zamanlarda zamana ve mekana ba ğ ımlı olarak da verilebilir. Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

18 18 Uzaktan E ğ itim Türleri Senkron E ğ itim (Eşzamanlı E ğ itim)  Senkron sunum uzaktan e ğ itim uygulamalarında etkileşimli eşzamanlı ortamın sa ğ landı ğ ı e ğ itim çeşididir.  Programa katılanlar arasında konunun uzunca bir süre tartışılması gerekti ğ inde  Programa katılanların yapacakları etkinliklerde grup çalışmasıyla güdülenmeleri gerekti ğ inde  Programa katılanların ço ğ unun ö ğ renme ihtiyaçları ve soruları paralelse Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

19 19 UE’de İ letişim Teknolojileri Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E. Asenkron e-öğrenme Asenkron/senkron e-öğrenme / chat Senkron Video Konferans Asenkron/senkron/yüzy üze Karma öğretim (Blended earning) Asenkron/senkron/ yüzyüze Karma öğretim (Blended earning)

20 20 Dünya’da UE  UE çalışmaları 200 yıldan daha eski  1728 yılında Boston Gazetesi'nde mektup ile stenografi dersleri verildi ğ ine ilişkin reklâmlar bulunmuştur.  1890'lı yıllarda Avustralya'daki Queensland Üniversitesi kampus dışına açık bir e ğ itim programı yürüttü.  1920’de E ğ itim Enstitülerinde radyo istasyonları kuruldu.  1930'lara gelindi ğ inde radyo artık pek çok okul tarafından bir uzaktan e ğ itim aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.  1950’lerde TV de kredili e ğ itim başladı.  1970’lerde geniş band ve PBS sistemler,  1980’de çoklu ortam araçları.  1990’dan beri internet Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

21 21 Dünya’dan Örnekler 1. Asya Uluslararası Açık Üniversitesi www.aiou.edu/eng 2. Kanada, Athabaska Üniversitesi www.athabascau.ca 3. Finlandiya Açık Üniversitesi www.avoinyliopisto.fi/english 4. Kalifornia State Üniversitesi www. Calstatela.edu 5. Amerika Açık Üniversitesi www.open.edu 6.ICDL www.icdl.open.ac.uk 7.Kanada, BC Açık Üniversitesi www.ola.bc.ca/bcou 7.Hong Kong Açık Üniversitesi www.oli.hk 8. İ ngiltere Açık Üniversitesi www.open.ac.uk 10. Ahmet Yesevi Üniversitesinde Uzaktan E ğ itim Uygulamaları Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

22 22 Türkiye’de UE  Türkiye’de UE çalışmaları, 1927 yılında “iletişim yoluyla e ğ itim” kavramının telaffuz edilmesi ile birlikte gündeme gelmiştir.  1951 MEB Öğretici Filmler Merkezinin Kuruluşu  1974 Mektupla Yüksek Öğretim Merkezi (MÖM)  1975 YAYKUR  1982 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Oluşturuldu  1992 Açıköğretim Lisesi Öğretime Başladı  1997 TÜBİTAK-BİLTEN UE Fizibilite Çalışması ve Raporu Hazırlandı  1998 ODTÜ IDE_A Sertifika Projesi Başlatıldı  1998 Açıköğretim İlköğretim Okulu Öğretime Başladı  1998 Anadolu Üniversitesinden Kazakistan Ahmet Yesevi  1998 Üniversitesine Videokonferans İle Uzaktan Ders Sunumu Gerçekleşti  1999 YÖK Uzaktan Öğretim Yönetmeliği Yayınlandı – Enformatik Milli  1999 Komitesi Oluşturuldu  2001 UE Yönetmeliği Kapsamında Dersler/Programlar Açılmaya Başlandı Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

23 23 Uzaktan Eğitim Programları/ (2003-2004 Öğretim Yılında)  Yüksek Lisans  Bilgi Üniversitesi E-MBA (2000-2001)  ODTÜInformatics Online (2000-2001)  Önlisans  Anadolu Üniversitesi Bilgi Yönetimi (2001-2002)  Mersin ÜniversitesiEndüstriyel Elektronik (2001-2002) Bilgisayar Teknolojisi ve Prog. (2003-2004) Elektronik Haberleşme (2003-2004) Endüstriyel Otomasyon (2003-2004)  Sakarya ÜniversitesiBilgi Yönetimi (2001-2002) Bilgisayar Teknolojisi ve Prog. (2002-2003) Endüstriyel Elektronik (2002-2003) İşletme (2002-2003) Mekatronik (2003-2004)  Doğu Akdeniz ÜniversitesiBilgi Yönetimi (2002-2003) Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

24 24 UE’in Türkiye İ çin Önemi  E ğ itimde fırsat eşitli ğ ini ? sa ğ layabilmek adına önemlidir.  Sayısal Bölünme / Digital Divide  Ö ğ retim üyesi kadrosu yetersizli ğ i nedeniyle açılamayan derslerin, Internet üzerinden verilmesini sa ğ lamak, konusunda uzman ö ğ retim üyelerinin bilgisinden farklı üniversite ö ğ rencilerinin yararlandırılması fikri Türkiye’de UE’in yaygınlaştırılma çabasındaki temel fikirlerden biridir. Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

25 25 UE’in Türkiye İ çin Önemi  Türkiye’deki genç nüfus her düzeyde iyi e ğ itilebildi ğ i takdirde gelecek için büyük bir potansiyel, aksi takdirde ise büyük bir sorun kayna ğ ı olacaktır. Bu nedenle e ğ itimin yaygınlı ğ ını ve kalitesini arttırmada UE’in kullanılması amaçlanmaktadır.  Uzaktan e ğ itimi Türkiye için önemli kılan di ğ er bir boyut ise, yaşam boyu e ğ itim felsefesinin yayılmasıdır. Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.


"UZAKTAN E Ğİ T İ M – 1 Uzaktan E ğ itim Nedir? Neden gereklidir?“ “UE Teknolojileri?” “Dünya’da ve Türkiye’de UE”  Uzaktan E ğ itim Tanımı  Neden Uzaktan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları