Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilimsel Yöntem Süreçleri İ smail GÜLEÇ. Bilmenin yolları; Hissetme: Hava çok sıcak Bilgiyi başkalarıyla paylaşma Uzmanın bir şey söylemesi Mantıksal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilimsel Yöntem Süreçleri İ smail GÜLEÇ. Bilmenin yolları; Hissetme: Hava çok sıcak Bilgiyi başkalarıyla paylaşma Uzmanın bir şey söylemesi Mantıksal."— Sunum transkripti:

1 Bilimsel Yöntem Süreçleri İ smail GÜLEÇ

2 Bilmenin yolları; Hissetme: Hava çok sıcak Bilgiyi başkalarıyla paylaşma Uzmanın bir şey söylemesi Mantıksal çözümleme Bilim

3 Mantıkta bilgi yolları Yakiniyyât : Gerçe ğ e uygun olan, tar­tışmasız olarak kesin bilgi veren öner­melerdir. "Bütün parçadan büyüktür" önermesi gibi. Mutlak do ğ ru olan. Meşhûrât: Do ğ rulu ğ u insanlar tara­fından kabul görmüş olmasından kaynaklanan önermelerdir. Meşhûrâtın do ğ rulu ğ u "örfî" olup ça ğ ­lara, bölgelere, ülkelere veya sanat ve meslek alanlarına göre de ğ işebilir. Mantıkçılar bu önermelere ço ğ unlukla "Adalet iyidir", "Yalan kötüdür" gibi ahlâkî hükümleri örnek gösterirler. Müsellemât [Postula] : Tartışma sırasında öne sürülen ve hasım tarafından do ğ rulu ğ u benimsenen, bir defa hükme delil sayıl­makla geçerlilik ve yaygınlık kazanmış olan önermelerdir. ÖR: “Bir Müslüman’la bir Hıristiyan iddiasında, Müslüman Hz. Muhammed’in miracını Hıristiyan ise Hz. İ sa’nın gö ğ e çıkışını delil olarak göstermesi gibi”. Makbûlât: Yalan söylemeyece ğ ine dair hakkında hüsnüzan beslenilen bir kimseden alınan bilgileri ifade eder. Zanniyyât: Geniş anlamda yakiniyyâtın dışındaki bütün önerme çeşitlerini kapsar; dar anlamda ise aklın tercihen kabul etti ğ i, ancak tersinin de do ğ ru olması ihtimali bulunan önermeler için kullanılır. ÖR: Gece karanlıkta dolaşan bir insan için, “Bu hırsızdır” önermesi gibi. Muhayyelât: Do ğ ru veya yanlış, kabul edilebilir veya edilemez olsun insanda sevinç ve huzura yahut nefret ve sı­kıntıya yol açan önermelerdir. Hayalhanemizde do ğ al suretlerden do ğ al olmayan suretler zihinde icat etmektir. ÖR: “ İ nci âdî bir taştır” veya “Bal tadı olmayan bir sıvıdır”. Vehmiyyât: Zihnin bir gücü olan vehim veya hayalin tecrübî varlık ve olaylara bakmak ve genelleme yapmak suretiyle üretti ğ i önermelerdir. Meselâ cisimlerin mekânda yer kaplamasına bakarak, "Var olan her şey mekânda yer kaplar" şeklinde ileriye sürülen önerme vehmiyyâttandır.

4 Bilimsel Yöntem Süreçleri Olgusal süreç (Betimleme) Kuramsal süreç (Açıklama)

5 Olgusal süreç Gözlem: Olgunun içinde geçti ğ i olayları araştırılan probleme göre belli grup veya sınıf altında toplamaktır. İ ki unsuru vardır: 1. Algılanan veri: Göze çarpan/görülen 2. Yorumlama Koşulu Güvenirlik: Duyu organları ve süreçler Geçerlik: Hipotezin anlaşılması

6 Kuramsal süreç Hipotez: Do ğ rulanmamış kavramsal genelleme Kuram: Do ğ rulanmış hipotez Yasa: Do ğ rulanmış hipotezlerden oluşmuş kuramlar Öngörü: Mevcut yasalardan hareketle bilinmeyen bir konuda tahminde bulunma

7 Nicel Araştırma Nicel  Tarama araştırması: Anket ve analiz  Korelasyonel araştırma: İ ki veya daha fazla de ğ işken arasındaki ilişki  Nedensel karşılaştırma: Gruplar arasındaki farkların nedenleri ve sonuçları  Deneysel araştırma: Kontrol grubu oluşturma  Tek denekli araştırma  Meta-analiz

8 Nitel araştırma Etnografik araştırma: Bir toplumu veya bir bölümünün davranışlarını gözlemleme Tarihi araştırma: Döküman incelemesi Eylem araştırması: O anın ve bir bireyin araştırılıması Olgubilim araştırması: Bir olguyu derinlemesine inceleme Kuram oluşturma çalışmaları Durum çalışması: Zamana ve mekana ba ğ lı çalışmalar Anlatı araştırması

9 Düzeylerine Göre Araştırma Türleri Betimsel Tarama Etnografik Tarihi Müdaheleli Deneysel Tek denekli Eylem İ lişkisel Korelasyonel Nedensel karşılaştırma


"Bilimsel Yöntem Süreçleri İ smail GÜLEÇ. Bilmenin yolları; Hissetme: Hava çok sıcak Bilgiyi başkalarıyla paylaşma Uzmanın bir şey söylemesi Mantıksal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları