Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR."— Sunum transkripti:

1 İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

2 İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile sona eren işlemler bütünüdür. Ülkemizde ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu usul ve esasları çerçevesinde gerçekleştirilir.

3 İHALE USÜLLERİ - Açık ihale usulü. - Belli istekliler arasında ihale usulü. - Pazarlık usulü. - Doğrudan Temin (İhaleden çok bir alım yöntemidir.) AÇIK İHALE USULÜ (MADDE 19) Bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ. (MADDE 20) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

4 PAZARLIK USULÜ (MADDE 21) -Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması. ( a ) -Ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ( b ) -Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. (c) -İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması. ( d )

5 -İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. ( e ) -İdarelerin yaklaşık maliyeti (2016 yılı için 177.556,00 TL) kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları. ( f ) - (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde,

6 İhale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar.

7 DOĞRUDAN TEMİN (Madde 22) Bu maddenin 10 tane bendi vardır. Önemli olanları: -İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. (a bendi) - Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması (b bendi)

8 -Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle (c bendi) -Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 53.261,00 TL geçmeyen alımlarında ( d bendi) - İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması. (e bendi)

9 İHALE İLÂNLARINDA BULUNMASI ZORUNLU HUSUSLAR -İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası. -İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı. -Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer. -İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi. - Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

10 -Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. -İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı -yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı. -İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı. - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

11 -Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği. -Teklif ve sözleşme türü. - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği. -Tekliflerin geçerlilik süresi - İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.

12 İLÂNIN UYGUN OLMAMASI 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz. İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANININ VERİLMESİ İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.

13 İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

14 TEKLİFLERİN VE BAŞVURULARIN SUNULMASI Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

15 Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

16 TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

17 AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI 37 nci maddeye göre değerlendirme yapıldıktan sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edilir. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlenen süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak istenir.

18 Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Tespit Edilmesi ve Sorgulanmasına İlişkin Esaslar Tebliğin; Aşırı düşük tekliflere ilişkin sorgulama teklifin tümü üzerinden olabileceği gibi, isteklinin teklifinde ihale komisyonu tarafından belirlenen bileşenler üzerinden de yapılabilir. Teklifi aşırı düşük bulunan istekliler Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada, analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri (proforma faturalar, teklif alma yazıları, idarece istenmesi durumunda yardımcı analizler ve buna benzer) sunacaklardır.

19 İsteklilerin aşırı düşük sorgulamasına ilişkin açıklamaları belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyecektir. Aşırı düşük sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uygun olmayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.

20 GEÇİCİ TEMİNAT İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER - Tedavüldeki Türk Parası - Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları. - Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler Teminat olarak kabul edilir.,

21 TEMİNAT MEKTUPLARI Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir. İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. 4734 sayılı Kanunun 34/VI maddesi gereği; “Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.”

22 İhalenin karara bağlanması ve onaylanması İhale komisyonu tarafından Kanunun 37 ve 38. maddelerine göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif? İhale kanununa göre ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenebileceği belirtilmiştir. Buna göre fiyat dışı unsurlar;

23 Fiyat dışı unsurlar İşletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlardır. Ancak; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

24 Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılacaktır.

25 İhale komisyonunun karar alması İhale komisyonu kararında 4734 sayılı Kanunun 40/V maddesinde öngörüldüğü üzere; ►İsteklilerin adları veya ticaret unvanları, ►Teklif edilen bedeller, ►İhalenin tarihi ►İhalenin hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ►İhale yapılmamış ise nedenleri, hususlarına yer verilmesi zorunludur.(Standart form- KİK018.0/Y)

26 Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilecektir. Bu kapsamda teklif zarfı değerlendirmeye alınmayan veya teklifi değerlendirme dışı bırakılanlara da bildirim yapılacaktır. Bildirimler şahsen, posta, faks veya e-maille de yapılabilir.

27 İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacak, Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınacaktır.

28 Sözleşmenin imzalanabileceği en erken tarih İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

29 İtiraz ve Şikayetler Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır.

30 Sözleşmeye davet İtirazların süre bitimi sürelerin bitimini, Ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

31 İhale üzerinde bırakılan istekliye sözleşmeyi imzalaması için tanınan süre İstekli, sözleşmeye davet yazısını tebellüğ ettiği tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalamak durumundadır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir. Sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin yapılır.


"İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları