Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADALET BÖLÜMÜ DAL SEÇ İ M İ 10.SINIF’TAN 11.SINIF’A GEÇ İŞ GARDİYANLIK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADALET BÖLÜMÜ DAL SEÇ İ M İ 10.SINIF’TAN 11.SINIF’A GEÇ İŞ GARDİYANLIK."— Sunum transkripti:

1 ADALET BÖLÜMÜ DAL SEÇ İ M İ 10.SINIF’TAN 11.SINIF’A GEÇ İŞ GARDİYANLIK

2 İNFAZ VE KORUMA MEMURU (GARDİYAN) Cezaevi ve ıslah evlerinde barındırılan suçluların ihtiyaçlarını karşılayan ve bunların ıslahını sağlayarak topluma yeniden kazandırılmasına yardım eden meslek elemanıdır.

3 A.GÖREVLER Cezaevine giren tutuklu ve hükümlülerin üzerini arar ve ta ş ıdıkları kıymetli e ş yayı emniyet altında bulundurur, Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler hakkında bir takım kayıtları tutar, Tutuklu ve hükümlüleri ko ğ u ş larına götürerek ko ğ u ş kapılarını kilitler, Ko ğ u ş ları belirli periyotlarla kontrol eder, çalı ş an tutuklulara nezaret eder, Kapı, pencere ve bahçe kapılarının iyi bir ş ekilde kapatılıp kapatılmadı ğ ını ve kaçma giri ş imiyle ilgili herhangi bir çalı ş ma olup olmadı ğ ını muayene ve tespit eder,

4 A.GÖREVLER Tutuklu ve hükümlüleri yemek, banyo ihtiyaçlarını, revire çıkarma, görü ş lere götürülüp getirme, mahkemeye hazırlama, tıra ş, kantin ihtiyaçlarının temini, yöneticilerle görü ş türülmesi i ş lemini yapar, Günde en az 3 defa hükümlülerin ve tutukluların sayımını yapar, Cezaevlerinde çıkabilecek olaylara anında müdahale ederek olayın büyümesini engeller ve sükunetin devamını sa ğ lar,

5 Cezaevinde kısmi ve genel aramaları yaparak bulundurulması ve girmesi yasak olan maddelerin giri ş ine engel olur, A ğ ır ceza merkezi olmayan (kaza ceza evi) yerlerde katip, idari memurunun bulunmadı ğ ı ceza evlerinde sevk ve idareden bütün olarak sorumludur, Cezaevinin temizli ğ inden sorumludur.

6 KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Üniformalar, Kapı anahtarları, Detektör, Görev yerinde bulundurulamayan tabanca, Gizli kameralar, kapalı devre TV. sistemleri.

7 MESLEK EĞİTİMİ MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER Mesle ğ in e ğ itimi, mesleki ve teknik ortaö ğ retim okul/kurumlarının Adalet alanı İ nfaz ve Koruma dalında verilmektedir. Ayrıca, Hukuk Fakültesi ve Adalet Yüksekokulu mezunlarına öncelik tanınmak sureti ile en az lise mezunu olmak ş artıyla Kamu Personeli Seçme Sınavında ba ş arılı olanlar cezaevlerinde bulunan dershanelerde hizmet-içi e ğ itim kurslarına alınmakta ve infaz koruma memuru olarak çalı ş maktadırlar.

8 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER İ nfaz ve koruma memuru (gardiyan) olmak isteyenlerin; Vücutça sa ğ lam, atletik vücutlu, İ nsan ili ş kilerinde ba ş arılı (tutuklulara saygılı, ho ş görülü, sevecen) Fedakar kimseler olmaları gerekir.

9 MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI Ortaokulu tamamlamı ş olmak, Milli E ğ itim Bakanlı ğ ınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giri ş ko ş ullarını ta ş ımak.

10 ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI İ nfaz ve Koruma dalından mezun olanlar; Adalet Bakanlı ğ ı (merkez ve ta ş ra) te ş kilatı, cumhuriyet ba ş savcılıkları, ceza infaz (cezaevi ve tutukevleri) kurumlarında çalı ş ırlar. Ayrıca özel güvenlik ş irketleri ile kamu ve özel kurumların güvenlik ile ilgili birimlerinde de i ş bulabilmektedirler Adalet bakanlı ğ ınca infaz ve koruma memuru alımlarında, adalet meslek liselerinin Adalet İ nfaz ve Koruma dalı mezunlarına öncelik verilmektedir.

11 EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ EĞİTİM SÜRESİNCE - EĞİTİM SONRASI 657 Devlet Memurları Kanunu’na tabi olup, bunun dı ş ında Adalet Bakanlı ğ ı'nın belirlemi ş oldu ğ u unvan, kadro ve derecelere göre adalet tazminatı alırlar.

12 MESLEKTE İLERLEME MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME Meslek liselerinin Adalet alanı İ nfaz ve Koruma dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçi ş için ba ş vurabilirler. Ayrıca mezunlar, yüksekö ğ retime giri ş sınavlarında ba ş arılı oldukları takdirde, ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen programlara yerle ş tirilebilirler.

13 İŞ HAYATINDA İLERLEME Adalet Bakanlı ğ ına ba ğ lı cezaevlerine İ nfaz ve Koruma Memuru olarak giren devlet memuru hizmet süreleri ve e ğ itim durumlarına göre yapılan sınavla İ nfaz ve Koruma Ba ş Memurlu ğ una (ba ş gardiyan) yükselme imkanına sahiptir. Ayrıca Lisans mezunu olan İ nfaz ve Koruma Memurları Adalet Bakanlı ğ ı'nın açtı ğ ı sınavlarda idare memurlu ğ u sınavını kazanabilirlerse cezaevi 2. Müdür ve 1. Müdür kademelerine kadar yükselebilirler.

14 KAYNAKÇA Meslek elemanları, Hapishane ve Tevkifhanelerinin İ daresi hakkında Kanun 14 Haziran 99-1930-1721, Ceza İ nfaz Kurumları ile Tevkif Evlerinin Yönetimine ve Cezaların İ nfazına Dair Tüzük. 5/Temmuz/1967-8517/ Adalet Bakanlı ğ ı E Tipi Cezaevi Yetkilileri Türk Meslekler Sözlü ğ ü- İİ BK, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü ğ ü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan De ğ i ş ikli ğ i Yönetmeli ğ inde De ğ i ş iklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Mart 2013 tarih 28603 sayılı Resmi Gazete Meslek Danı ş ma Komisyonu (MEDAK) üyesi kurulu ş lar. Kaynak: http://www.dersimiz.com/meslekler-hakkinda- bilgiler/Infaz-Ve-Koruma-Memuru-Gardiyan-23001.htmlhttp://www.dersimiz.com/meslekler-hakkinda- bilgiler/Infaz-Ve-Koruma-Memuru-Gardiyan-23001.html

15 AYRINTILI BİLGİ İÇİN İ lgili e ğ itim kurumları, Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/ Ölçme Seçme ve Yerle ş tirme Merkezi http://osym.gov.tr/ Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalı ş ma ve İş Kurumu İ l Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri


"ADALET BÖLÜMÜ DAL SEÇ İ M İ 10.SINIF’TAN 11.SINIF’A GEÇ İŞ GARDİYANLIK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları