Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Geliştirme Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Geliştirme Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Geliştirme Genel Müdürlüğü
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

2 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
Madde 43 – Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık, genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır. Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için, hangi öğretim kademesinde olursa olsun, öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisans üstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlere de imkan verecek biçimde düzenlenir 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur. Ek fıkra: 30/6/ /1 md.) Öğretmenlik mesleği; adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır. (Mülga ikinci cümle: 1/3/ /5 md.)

3 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
(Ek fıkra: 1/3/ /5 md.) Aday öğretmenliğe atanabilmek için; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olma ve Bakanlıkça ve/veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranır.(1) (Ek fıkra: 1/3/ /5 md.) Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. Uygulanacak olan sözlü sınavda aday öğretmenler; a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü, b) İletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti, c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, d) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri, yönlerinden Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilir.(1)(2) –––––––––––– (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 95 inci maddesiyle, bu maddenin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi” ibaresi “Bakanlıkça ve/veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi”, altıncı fıkrasında yer alan “yazılı ve sözlü sınava” ibaresi “yazılı ve/veya sözlü sınava” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “yazılı ve/veya sözlü sınava” ibaresi “yazılı veya yazılı ve sözlü sınava” şeklinde değiştirilmiştir 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

4 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
(Ek fıkra: 1/3/ /5 md.) Sınavda başarılı olanlar öğretmen olarak atanır. Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler il içinde veya dışında başka bir okulda görevlendirilerek bir yılın sonunda altıncı fıkrada belirtilen değerlendirmeye tekrar tabi tutulurlar. (Ek fıkra: 1/3/ /5 md.) Aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir. (Ek fıkra: 1/3/ /5 md.) Ancak aday öğretmenliğe başlamadan önce 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aday memurluğu kaldırılarak asli memurluğa atanmış olanlar hakkında sekizinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kişiler Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

5 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
(Ek fıkra: 1/3/ /5 md.) Sınav komisyonu üyeleri; Bakanlık personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile öğretim elemanları arasından seçilir. Bakanlık gerekli gördüğünde illerde veya merkezde birden fazla komisyon oluşturabilir. Performans değerlendirmesinde dikkate alınacak meslekî ölçütler, sınav konuları, komisyon üyelerinin seçimi, görevleri, çalışma usul ve esasları ile sınava ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. (Ek fıkra: 1/3/ /5 md.) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aday memurluk ile ilgili hükümleri aday öğretmenler hakkında uygulanmaz. (1) 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

6 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama MADDE 8 – (1) Devlet memurluğundan ayrılmış olanlar, daha önce eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadroda adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere yeniden atama kapsamında başvurabilir. (2) Devlet üniversitelerinde en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yaptıktan sonra bu görevlerden ayrılanlar, mezun oldukları alanların Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere yeniden atama kapsamında başvurabilir. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

7 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
MADDE 8 (3) Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen görev yapmakta olanlar, daha önce eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadroda adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvurabilir. (4) Devlet üniversitelerinde hâlen görev yapmakta olanlardan en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yapmış olanlar, mezun oldukları alanların Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvurabilir. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

8 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
MADDE 15 – “(1) Aday öğretmenler, adaylık dönemlerinin yetiştirme sürecinde asıl görev yapacakları ilin dışında görev yapabilir ve en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanır.” (2) Aday öğretmenlerin; atama ve intibak işlemleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, performans değerlendirmeleri, adaylık dönemindeki eğitimleri ile yazılı ve sözlü sınavlarına ilişkin iş ve işlemler Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülür. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

9 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Performans değerlendirmesi MADDE 16 – (1) Aday öğretmenler, görev yaptığı eğitim kurumunda ve eğitim ortamında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Performans Değerlendirme Formu üzerinden, göreve başladığı ilk dönemde bir, takip eden dönemde ise iki defa olmak üzere, değerlendiriciler tarafından toplamda üç defa değerlendirilir. Değerlendiriciler; il millî eğitim müdürünce görevlendirilecek maarif müfettişi, aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürü ve eğitim kurumu müdürünün görevlendirdiği danışman öğretmenden oluşur. Değerlendiriciler birden fazla aday öğretmenin performansını değerlendirebilir; ancak, aynı değerlendirici birden fazla sıfatla aynı aday öğretmenin performansını değerlendiremez. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

10 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
(2) İlk değerlendirme aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumunda eğitim kurumu müdürü ve danışman öğretmen tarafından bireysel olarak ayrı ayrı yapılır. İkinci değerlendirme aynı şekilde, üçüncü değerlendirme ise maarif müfettişi, eğitim kurumu müdürü ve danışman öğretmen tarafından ayrı formların bireysel olarak doldurulması suretiyle bir arada yapılır. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

11 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
(3) Performans değerlendirmesi, bir dönemde en az iki ay fiilen öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenler hakkında uygulanır. 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler, her türlü kanuni izin ve sağlık raporları ile fiilen öğretmenlik görevi dışındaki geçici görevlendirmelerde geçen süreler bir dönemde iki ay fiilen öğretmenlik görevi yapma süresinden sayılmaz. (4) Üçüncü fıkrada belirtilen nedenlerle performans değerlendirmesi için öngörülen asgari çalışma süresinden daha az süre görevde bulunanların değerlendirmeleri takip eden dönemde/dönemlerde yapılır. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

12 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
(5) Değerlendiricilerden biri ya da birden fazlasının bulunmadığı hallerde; Maarif müfettişi yerine il millî eğitim müdürü tarafından, il millî eğitim müdür yardımcıları, ilçe millî eğitim müdürleri, il ve ilçe millî eğitim şube müdürleri ve şahsa bağlı eğitim uzmanları, b) Eğitim kurumu müdürü yerine ilçe millî eğitim müdürü tarafından, ilçe millî eğitim müdürlüğüne bağlı diğer eğitim kurumları yöneticileri, c) Danışman öğretmenin yerine eğitim kurumu müdürü tarafından eğitim kurumundaki diğer öğretmenler, eğitim kurumunda danışman öğretmen olarak görevlendirilecek öğretmen bulunmaması halinde ise ilçe millî eğitim müdürü tarafından aynı ilçede görev yapan diğer öğretmenler, arasından resen görevlendirme yapılır. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

13 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
(6) Bir dönemde kesintisiz iki ayı geçen rapor veya izin kullanma gibi hâllerden dolayı değerlendirme yapamayacaklar ile ölüm, devlet memurluğundan çıkarılma, istifa, görevden uzaklaştırılma, yer değiştirme ve benzeri nedenlerle değerlendirme yapamayacakların yerine beşinci fıkradaki usulle görevlendirme yapılır. (7) Tamamlanmış değerlendirmeler hariç olmak üzere, ölüm, devlet memurluğundan çıkarılma ve istifa dışındaki sebeplerle görevlerinden ayrılan değerlendiriciler, varsa performans değerlendirmeye ilişkin bilgi ve belgeleri, süreçte değerlendirilmek üzere yerlerine görevlendirilenlere ulaştırması için eğitim kurumu müdürüne tutanakla teslim eder. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

14 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
(8) Aday öğretmenlerin; boşanmış olsalar dahi eşleri, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları değerlendirici olarak görevlendirilemez. (9) Birinci, ikinci ve üçüncü değerlendirme puanları; her bir değerlendirme için değerlendiricilerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak ayrı ayrı belirlenir. Nihai performans değerlendirme puanının belirlenmesinde; birinci değerlendirme sonucunun yüzde onu, ikinci değerlendirme sonucunun yüzde otuzu, üçüncü değerlendirme sonucunun ise yüzde altmışı dikkate alınır. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır. Nihai performans değerlendirme puanı yüz üzerinden en az elli ve üzerinde olan aday öğretmenler performans değerlendirmesinde başarılı sayılır ve sınava girmeye hak kazanır. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

15 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
(10) Performans değerlendirmesinde başarılı olamayan aday öğretmenler, aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişikleri kesilir. Ancak bunlardan aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanır. Başarısız olan aday öğretmenlerin başarısızlığa neden olan durumları değerlendiriciler tarafından belgelendirilir. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

16 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Performans değerlendirme sonuçlarına itiraz MADDE 17 – (1) Birinci, ikinci ve üçüncü performans değerlendirme sonucuna, sonucun aday öğretmene tebliğinden itibaren beş iş günü içerisinde il millî eğitim müdürlüğüne itiraz edilebilir. (2) İtirazları değerlendirmek amacıyla il millî eğitim müdürlüğünde il millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği il millî eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, il millî eğitim müdürü tarafından resen görevlendirilecek bir ilçe millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü, ilçe millî eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü ve bir okul müdüründen oluşan Performans Değerlendirme İtiraz Komisyonu kurulur. Komisyona aynı usulle birer yedek üye belirlenir. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın tarafı çoğunluk sayılır. İtirazlar komisyon tarafından on iş günü içerisinde değerlendirilir ve ilgiliye tebliğ edilir. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

17 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Performans değerlendirme sürecinde görev ve sorumluluklar MADDE 18 – (1) (Mülga:RG-4/7/ ) (2) İl ve ilçe millî eğitim müdürleri, görev alanlarındaki eğitim kurumlarında performans değerlendirme sürecinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri alır. İl millî eğitim müdürlüğü, nihai performans değerlendirmesinde başarılı ve başarısız olanların listelerini Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne bildirir. (3) Maarif müfettişi, aday öğretmenin eğitim kurumundaki çalışmalarını mesleki ölçütler bağlamında gözlemler ve kendisine rehberlik eder. Maarif müfettişi, rehberlik, gözlem ve incelemeleri doğrultusunda Ek-3’te yer alan Formu üç nüsha olarak doldurur. Formun bir örneğini muhafaza eder, bir örneğini aday öğretmene diğer bir örneğini ise aday öğretmenin görev yapmış olduğu eğitim kurumu müdürlüğüne beş iş günü içinde teslim eder. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

18 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
(4) Eğitim kurumu müdürü; Aday öğretmenin göreve başlamasından sonraki 5 iş günü içerisinde öncelikle kendi alanından olmak üzere danışman öğretmen görevlendirir. Görevlendirilecek danışman öğretmen bulunamaması halinde, başka bir eğitim kurumundan danışman öğretmen görevlendirilebilmesi için durumu eğitim kurumunun bağlı olduğu millî eğitim müdürlüğüne bildirir. Eğitim kurumu müdürü, değerlendirme sürecine ilişkin görev ve sorumlulukları çerçevesinde eğitim kurumunda gerekli tedbirleri alır, değerlendirmeye esas olan bilgi ve belgeleri ilgili değerlendiricilere iletir, söz konusu bilgi ve belgelerin iki yıl süreyle, yargı yoluna başvurulması halinde ise yargılamanın sonuna kadar saklanmasını sağlar. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

19 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
(4) Eğitim kurumu müdürü; b) Değerlendirici olarak; aday öğretmeni eğitim kurumundaki çalışmalarında mesleki ölçütler bağlamında gözlemler. Bu doğrultuda tüm adaylık sürecinde rehberlik eder. Gerçekleştirmiş olduğu gözlem ve incelemeler doğrultusunda Ek-3’te yer alan Formu üç nüsha olarak doldurur. Formun bir örneğini muhafaza eder, bir örneğini aday öğretmene verir, diğer bir örneğinin aday öğretmenin görev yapmış olduğu eğitim kurumunda muhafaza edilmesini sağlar. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

20 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
(5) Danışman öğretmen, aday öğretmeni eğitim kurumundaki çalışmalarında mesleki ölçütler bağlamında gözlemler. Bu doğrultuda tüm performans değerlendirme sürecinde rehberlik eder. Gerçekleştirmiş olduğu gözlem ve incelemeler doğrultusunda Ek-3’te yer alan Formu üç nüsha olarak doldurur. Formun bir örneğini muhafaza eder, bir örneğini aday öğretmene verir, diğer bir örneğini aday öğretmenin görev yapmış olduğu eğitim kurumu müdürlüğüne teslim eder. Danışman öğretmen bu görevlerin yerine getirilmesinde aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürüne karşı sorumludur. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

21 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Sınava ilişkin usul ve esaslar MADDE 19 – Sınav, göreve başlama tarihine göre en az bir yıl fiilen çalışan ve performans değerlendirmesinde başarılı olan aday öğretmenlere, Bakanlıkça belirlenecek merkezlerde ve tarihlerde yapılır. 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler, en az bir yıllık fiili çalışma süresinden sayılmaz. (2) Sınavın, yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde önce yazılı sınav, bu sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemeden de sözlü sınav yapılır. (3) Sınava girmeye hak kazandığı halde kabul edilebilir belge ile ispatı mümkün mazeretleri nedeniyle sınava katılamayanlar, göreve başlamalarından sonraki ilk sınava alınır. (4) Sınav, ihtiyaç duyulması halinde coğrafi şartlar göz önünde bulundurularak birden fazla il için bir veya birden fazla merkezde gerçekleştirilebilir. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

22 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Yazılı sınav MADDE 20 – (1) Performans değerlendirmesinde başarılı bulunan aday öğretmenler Bakanlıkça yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülür. (2) Sınav çoktan seçmeli test veya açık uçlu sorular ile yapılır, uygun görülen soru çeşitlerinden biri veya birkaçı birden kullanılabilir. Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları şunlardır; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%20), 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

23 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Yazılı sınav MADDE 20 – b) Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30), 1) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 2) 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 4) Görevin gerektirdiği diğer mevzuat. c) Öğretmenlik uygulamaları (%50). 1) Eğitim öğretimin planlanması, 2) Öğrenme ortamları, 3) Sınıf yönetimi, 4) Öğretim yöntem ve teknikleri, 5) Ölçme ve değerlendirme. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

24 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Yazılı sınav MADDE 20 – (3) Sınavın yapılacağı yer, gün ve zaman ile ikinci fıkrada belirtilen sınav konuları Sınav Koordinasyon Komisyonu tarafından önceden açıklanır. (4) Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

25 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Sözlü sınav MADDE 21 – (1) Yazılı sınavın ardından aday öğretmenler Bakanlıkça sözlü sınava tabi tutulabilir. Aday öğretmenlerin sözlü sınava tabi tutulup tutulmayacağı ve tutulacaksa sözlü sınavın yer ve zamanı Bakanlıkça önceden ilan edilir. Sözlü sınav illerde veya Bakanlık merkezinde oluşturulacak sözlü sınav komisyonu/komisyonları tarafından yapılır. (2) Sözlü sınavda adaylar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4 Aday Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu üzerinden; a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü, b) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, ç) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri, yönlerinden sözlü sınav komisyonu üyelerince her bent ayrı ayrı 25 puan üzerinden değerlendirilir. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

26 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Sözlü sınav MADDE 21 – (3) Sözlü sınav nihai başarı puanı, sözlü sınav komisyonu üyelerinin puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır. (4) Sözlü sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğü tarafından ilgililere tebliğ edilir. Sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sözlü sınavı yapan sınav komisyonuna itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç beş iş günü içinde sözlü sınav komisyonunca incelenerek karara bağlanır ve ilgiliye tebliğ edilir. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

27 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Yazılı ve sözlü sınav değerlendirmesi MADDE 22 – (1) Yazılı ve sözlü sınavların her biri 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalaması aday öğretmenin başarı puanını oluşturur. Başarı puanı altmış ve üzerinde olan aday öğretmenler başarılı sayılır. (2) Yalnızca yazılı sınav yapılması halinde sınavdan altmış ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

28 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Komisyonlar MADDE 23 – (1) Sınav koordinasyon komisyonu; müsteşar ya da görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü ya da görevlendirecekleri birer daire başkanı ile bir hukuk müşavirinden oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Sınav komisyonu, komisyon başkanının belirlediği tarih ve gündemle toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Komisyonun sekretarya hizmetleri Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yürütülür. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

29 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Komisyonlar MADDE 23 (2) Sınav koordinasyon komisyonunun görevleri şunlardır; a) Sınavın yazılı veya yazılı ve sözlü olarak yapılmasını ve sınav tarihlerini belirleyerek Bakan Onayına sunmak, b) Yazılı sınav sorularının hazırlanmasını veya hazırlatılmasını, yazılı sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, c) Yazılı sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasını sağlamak, ç) Yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

30 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
MADDE 23 (3) Sözlü sınav komisyonu; “a) Sözlü sınavın Bakanlık merkezinde yapılması halinde; Sınav Koordinasyon Komisyonu başkanının görevlendireceği bir daire başkanının başkanlığında, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliğinden katılacak birer daire başkanından oluşur. İhtiyaç duyulması halinde yukarıda sayılan üyelerden birinin yerine bir öğretim üyesi görevlendirilebilir. Birden fazla komisyon kurulması durumunda, Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında farklı birimlerden daire başkanı, şube müdürü, millî eğitim uzmanı veya şahsa bağlı eğitim uzmanı da komisyonlarda üye olarak görevlendirilebilir. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon, başkanının belirlediği tarih ve gündemle toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Komisyonun sekretarya hizmetleri Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yürütülür.” 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

31 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
“b) Sözlü sınavın illerde yapılması halinde; il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir il millî eğitim müdür yardımcısı ya da ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında, il millî eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü veya şahsa bağlı eğitim uzmanı, ilçe millî eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü, bir eğitim kurumu müdürü, bir öğretmen veya ihtiyaç duyulması halinde bir öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav komisyonu üyeleri il millî eğitim müdürünün teklifi Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün onayı ile görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde farklı illerden aynı düzeyde komisyon üyesi Bakanlıkça görevlendirilebilir. Sözlü sınavın birden fazla il için bir veya birden fazla merkezde gerçekleştirilmesi durumunda ise komisyon üyeleri sınavın yapıldığı il ya da illerde il millî eğitim müdürlüğü tarafından aynı usulle belirlenir.” c) Gerek görülmesi halinde Bakanlık merkezinde ve illerde aynı usulle birden fazla sözlü sınav komisyonu kurulabilir. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

32 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
(4) Sözlü sınav komisyonunun görevleri şunlardır; a) Aday öğretmenlerin sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınavlarını yapmak ve değerlendirmek, b) Sözlü sınav sonuçlarının il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla ilgili aday öğretmene duyurulmasını sağlamak, c) Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak, ç) Sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek. (5) Sözlü sınav komisyonu üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşleri, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile evlatlıklarının katıldığı sözlü sınavda görev alamaz. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

33 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Sınav sonuçlarına itiraz MADDE 24 – (1) Yazılı sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanından itibaren beş iş günü içerisinde yapılır. İtirazla ilgili işlemler itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on iş günü içerisinde, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılarak sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. (2) Sözlü sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilgililere tebliğ tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili sınav komisyonu nezdinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar, en geç beş iş günü içinde ilgili sınav komisyonu tarafından incelenerek karara bağlanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın tarafı çoğunluk sayılır. İtiraz sonuçları, il millî eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine tebliğ edilir. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

34 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Sınav sonrası işlemler MADDE 25 – (1) Sınavda başarılı olan aday öğretmenler, valiliklerce öğretmen olarak atanır. (2) Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler, il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulur. Bu kapsamdaki aday öğretmenlerden performans değerlendirmesinde veya sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişikleri kesilir. Ancak bunlardan aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanır. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

35 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Sınav sonrası işlemler MADDE 25 – (3) “(3) Herhangi bir nedenle görev yerleri değiştirilen aday öğretmenlerin, varsa Ek-3’te yer alan Form ile diğer bilgi ve belgeleri, değerlendirmede kullanılmak üzere beş iş günü içinde atandıkları eğitim kurumu müdürlüğüne gönderilir.” Hizmet içi eğitim MADDE 26 – (1) Bakanlıkça aday öğretmenler ile değerlendiricilere Ek-3’te yer alan Formda yer alan mesleki ölçütler ve yazılı sınav konuları ile ilgili olarak çerçeve eğitim verilebilir. Bu eğitimler merkezî, mahallî ve uzaktan eğitim yöntemlerinden biri ya da birden fazlası ile gerçekleştirilebilir. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

36 17.04.2015 tarih ve 29329 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Aday öğretmenlik süreci GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin adaylık işlemleri ile ilgili hükümleri, 14/3/2014 tarihinden sonra ilk defa atanan aday öğretmenler hakkında uygulanır. (2) Bakanlık kadrolarında 14/3/2014 tarihinden sonra ilk defa atanan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye doğru toplam iki aylık fiilen öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenlerin performansı, ders yılının ikinci döneminde iki defa değerlendirilir. Birinci değerlendirme sonucu yüzde otuz, ikinci değerlendirme sonucu yüzde yetmiş oranında dikkate alınır. Yüz üzerinden en az elli puan alanlar performans değerlendirmesinde başarılı sayılır. Belge ile ispatı mümkün kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle değerlendirilmeleri sonraki dönemlere kalanların performansları da bir dönem üzerinden aynı usulle değerlendirilir. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

37 2015/13 sayılı Genelge 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

38 ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİ
ADAY ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİ DEĞERLENDİRİCİLERİ Maarif Müfettişi İl milli eğitim müdürü tarafından, il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, il ve ilçe milli eğitim şube müdürleri ve şahsa bağlı eğitim uzmanları. Eğitim Kurumu Müdür ilçe milli eğitim müdürü tarafından, ilçe milli eğitim müdürlüğüne bağlı diğer eğitim kurumu yöneticileri. Danışman Öğretmen eğitim kurumu müdür tarafından, eğitim kurumundaki diğer öğretmenler, eğitim kurumunda danışman öğretmen olarak görevlendirilecek öğretmen bulunmaması halinde ilçe milli eğitim müdürü tarafından aynı ilçede görev yapan diğer öğretmenler. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

39 ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİ
Eğitim Öğretim Dönemi Performans Değerlendirme Takvimi 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık Makamının 11 Kasım 2011 tarihli ve 847 Sayılı Onayı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük Özel Bürosu ile 5 Grup Başkanlığından oluşturulmuştur.

40 PERFORMANS DEĞERLENDİRME AMAÇ VE FELSEFESİ
Performans değerlendirme insan kaynakları yönetiminin, çalışanın etkinliğini ve başarı seviyesini belirlemeye yönelik çalışmaların en önemli fonksiyonlardan birisidir. Çalışmamızda performans değerlendirme ile ilgili literatür incelenmiş,öğretmenlerin mevcut performans değerlendirme sistemi ve eksiklikler doğrultusunda öğretmenlerin performanslarını daha etkin değerlendirilebileceğini düşündüğümüz bir model ortaya konulmuştur. Model kapsamında öğretmenlerin performanslarını objektif olarak değerlendirme okul idarelerine bırakılmıştır. Amaç süreç içinde değerlendirme, eksiklikleri tespit edip ilerleme kaydederek eksikliği gidermek.

41 PERFORMANS DEĞERLENDİRME AMAÇ VE FELSEFESİ
Günümüzde örgütlerde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanlara verilen görevlerin ne ölçüde gerçekleştirildiğinin ya da onların iş görme yeteneklerinin ne olduğunun belirlenmesidir. Bu sorun, örgütlerde özellikle performans kavramının hızla önem kazanmasına yol açmıştır. Performans, örgütlerde yöneticiler açısından önemli bir konudur ve öğretmenin çalışma davranışının bir sonucudur. Performans, bir öğretmenin veya grubun, ilgili oldukları birimin ve örgütün amaçlarına, niteliksel ve nicelikse katkılarının toplam ölçüsü olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, bireysel iş performansı, örgüt açısından önemlidir. Bireysel anlamda öğretmenlerin performanslarının güçlü ya da zayıf olmasından örgüt de etkilenecektir. Örgütün performansını yükseltmek yöneticinin görevi olduğuna göre, öğretmenlerin performansını da yükseltmek yöneticinin sorumluluğundadır. Performans ya da başarı, “okulda çalışan kişilerin görev ve sorumluluklarını etkili ve verimli bir şekilde yerine getirmelerini” ifade eder. Öğretmen örgütsel amaçları gerçekleştirmek için var olduğuna göre, başarılı öğretmen, okul amaçlarına ulaşmaya yeterli ölçüde katkıda bulunan kişidir. Kişi, işine bir takım özelliklerini taşır. Kişi, bu özelliklerini kullanarak, kendisine verilen görevleri maksimim düzeyde yerine getirmeye çalışır.

42 PERFORMANS DEĞERLENDİRME AMAÇ VE FELSEFESİ
Performans, amacın gerçekleştirilme derecesidir. Bir işi yapan bireyin, grubun ya da örgütün o iş aracılığıyla, hedefe göre nereye ulaşabildiğini gösterir. Dolayısıyla performans, öğretmenin görevinde ne yapması gerektiğine ilişkin beklentilerle, gerçekte ne yaptığı arasındaki ilişkinin bir fonksiyonudur. öğretmenin görevini gerçekleştirmek için yaptığı her işlem ve eylem bir performans davranışıdır. Yapılan tanımlar ışığında performans kavramının tanımını; belirlenen koşullara göre bir işin yerine getirilme düzeyi, ya da bir öğretmenin belirli zaman kesiti içerisinde kendine verilen görevi yerine getirmek suretiyle elde ettiği sonuçlar şeklinde özetlememiz mümkün olabilecektir. Öğretmenin öğretmenlik niteliğini arttırmak için bu sistem getirilmiştir.

43 GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Performans değerleme sisteminde, değerlemenin kim ya da kimler tarafından yapılacağı, organizasyon yönetimine ve insan kaynakları politikalarına göre seçilecek değerleme yöntemine bağlı olarak belirlenmektedir. Performans değerlemede, kim tarafından yapılırsa yapılsın, üzerinde önemle durulması gereken nokta değerleyicilerin değerleyecekleri personelin işleri hakkında bilgi sahibi olmaları,organizasyonu tanımaları ve önyargıdan uzak durarak objektif bir değerleme yapmalarıdır. Değerlemenin ; 1. Öğretmenin ilk amiri tarafından değerlenmesi, 2. Kişinin Öz değerleme yapması 3. Değerlendirme sonucunda yapılacak iş ve işlemlerin bakanlık tarafından belirlenmesiyle süreç devam edecektir.

44 BELGELENDİRME Performans değerlendirme sürecinde belgelendirme ise uygun formların okul idarecisince doldurması(Doldurulan Form A/B/C/Ç/D/E,değerlendirilen öğretmene de imzalatılarak dosyasında muhafaza edilecek) ve bu formların mebbis sistemine işlenmesiyle gerçekleşecektir. Daha sonraki süreçte bakanlık çeşitli yöntemlerle öğretmenlerin eksik olduğu alanlarda hizmetiçi kurslarla tamamlamaya çalışacağı tahmin edilmektedir. Öğretmenin okul idaresince gördüğü eksikliklerle ilgili belge,tutanakları öğretmenin özlük dosyalarında saklaması ve derslerini dinlemesi sırasında gördüğü eksiklikleri bu form ve tutanaklarda belirtmesi gerekmektedir.

45 HATALAR VE ÇÖZÜM YOLLARI
UNUTMAYIN ! ÖĞRETMENLERİMİZ GELECEĞİMİZİ İNŞAA ETMEKTEDİRLER.

46 PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİCİL NOTU DEĞİLDİR!
Geçmiş dönemde tüm memurlar için doldurulan Sicil Raporu uygulamasını doldururken bir çok maddenin öğretmenlik mesleğine uymadığı tespit edilmiştir. Öğretmenlik mesleği ile ilgili konular performans değerlendirme formlarında ayrıntısı ile ele alınmıştır.

47 FORM DOLDURMA 2.BÖLÜM

48 SINIF-ALAN ÖĞRETMENİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU FORM-Ç
EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ PLANLAYABİLME Ç-1 1.Planları öğrenme ortamlarını dikkate alarak hazırlar. Sınıfım fiziksel olarak nasıl? (büyük–küçük; 3. kat–giriş kat vb.) Kaç öğrencim var? Özellikleri neler? (Sosyal-akademik-kültürel-ekonomik) Sınıfımda hangi araç – gereç (kitap- yer küre- harita- maket- model vb.) ve teknolojik imkanlar (bilgisayar – projeksiyon- tepegöz-etkileşimli tahta vb) var? Sınıfta oturma düzeni nedir? Öğrenciler arası etkileşim nasıl? (Sınıf atmosferi) Sınıfın ışık, akustik, havalandırma koşulları neler? Sınıfımda özel gereksinimi olan öğrenciler var mı?

49 SINIF-ALAN ÖĞRETMENİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU FORM-Ç
2. Planları açık ve anlaşılırdır. Neden planlama ? Okulda planlama neden önemli ? İlk düğmeyi doğru iliklemek! Program okuryazarlığı sorunumuz! (Klavuz kitapların yeterince incelenmemesi,kitaplarda bulunan etkinlikler dışında öğretmenlerin özgün etkinlik yapmaması) Plan nedir?

50 SINIF-ALAN ÖĞRETMENİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU FORM-Ç
Önce işimize saygı ! Zamanın,ihtiyaçların ve teknolojinin hızla değiştiği bir dünyada yaşıyoruz. Geçmişte öğrenilen doğru bilgilerin günümüzde yanlış olduğu ortaya çıkmakta iken öğretmenlerimizin günün şartlarına ve öğrencilerin düzeylerine göre plan yapmaması nedeniyle anlatılan bilgiler kalıcı olmamakta ve kavranılmamaktadır. Her sene aynı konuyu aynı şekilde anlatan bir öğretmen unutmamalıdır ki geçen yıl ki öğrencileri yerine farklı karakter ve düzeyde yeni öğrencilere ders anlatmaktadır.

51 SINIF-ALAN ÖĞRETMENİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU FORM-Ç
MEB da öğretmen yeterliliği planlamalardaki farklılıklarla ortaya çıkmaktadır. Workshop (Atölye çalışmaları) Eğitim sistemimiz yıllardır ezberci sistem nedeniyle eleştirilmekteydi. Son yıllarda önemli değişiklikler yapılmasına rağmen bu sorun aşılamamıştır. Neden ? Çünkü öğretmenlerimiz değişen yeni sisteme karşı direnç göstermiş, geçmiş yıllarda dersi nasıl anlatıyorsa aynı şekilde yeni sistemde de ders anlatmaya devam etmiştir.

52 SINIF-ALAN ÖĞRETMENİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU FORM-Ç
Öğretim programları ; 1. Hedef-Amaç (Davranış-Kazanım) 2. İçerik-Kapsam (Ünite,Konu,Bilgi,Beceri) 3. Eğitim Durumları (Yöntem,Teknik,Strateji,Araç,Gereç) 4. Sınama durumları (Ölçme ve değerlendirme) “Bir öğretim programını somut hale getiren,ete kemiğe bürüyen öğretmendir!”

53 SINIF-ALAN ÖĞRETMENİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU FORM-Ç
Ders öğretmeninin derse giremediği zaman okulun bir başka öğretmeni (aynı branş veya yakın branş) derse girdiğinde sınıfın düzeyine göre hazırlanmış plana bakarak o konuyu anlatabilecek veya konuyla ilgili bilgilere ulaşabilecekleri yerler hakkında fikir sahibi olabilmelidir.

54 SINIF-ALAN ÖĞRETMENİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU FORM-Ç
3-Planları öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine göre hazırlar. İnsanın belli bir gelişim görevini yapabilecek düzeye gelmesidir. Hazır bulunuşluk; bireyin ilgilerini, isteklerini, zekâ düzeyini, yeteneklerini, genel sağlık durumunu, genel uyarılmışlık halini, güdülenmişlik düzeyini, bilgi birikim, olgunlaşma düzeyi ile ilgilidir. Yapılacak alıştırmalar, bireyin olgunluk ve hazır bulunuşluk düzeyinin üstünde ise o etkinliği yaptırmak olanaksızdır. Yapılacak alıştırmalar, bireyin olgunluk ve hazır bulunuşluk düzeyinin çok altında ise; bireyin, o işten doyum elde etmesine engel olur. Planlama sürecinde öğrencilerin bilişsel yeterlik, duyuşsal özellik ve devinsel becerilerinin esas alınması gerekir.

55 SINIF-ALAN ÖĞRETMENİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU FORM-Ç
4-Planları öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözeterek hazırlar Özel eğitime muhtaç olan kişileri: -Üstün yeteneklilik -Zihinsel engellilik-Öğrenme bozuklukları-Duyusal bozukluklar ( görme, işitme)-Psikososyal problemler -Duygusal problemler-Fiziksel bozukluklar-Genel sağlık problemleri

56 SINIF-ALAN ÖĞRETMENİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU FORM-Ç
5-Planları ihtiyaca göre günceller Zamana bağlı güncelleme, Hedef kitleye yönelik güncelleme, İçeriğin bir önceki yıldan hareketle güncellenmesi, İçeriğin mevcut gelişme ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak güncellenmesi, Anlık ve beklenmedik durum ve olaylara bağlı güncelleme. Eğitimdeki paradigma koşullarına bağlı güncelleme, Öğretim programı revizyonuna bağlı güncelleme,

57 SINIF-ALAN ÖĞRETMENİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU FORM-Ç
Eğitim ve Öğretim Ortamlarını Düzenleyebilme Ç-2 6-Öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun öğrenme ortamı oluşturma: Neler yapılabilir? Öğrencilerin bedensel, duyuşsal ve bilişsel farlılıklarının olabileceği Bu farklılıkların farklı ihtiyaçlar doğurabileceği Bu farklılıklara uygun öğrenme ortamları için tavsiyeler

58 SINIF-ALAN ÖĞRETMENİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU FORM-Ç
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun öğrenme ortamı oluşturma. Öğrenciler birbirinden farklıdır. Farklı öğrencilerin farklı ihtiyaçları vardır. Bedensel(boy,görme,işitme veya başka fiziki özellikler) Duyuşsal (bazı öğrenciler daha fazla ilgiye,sevgiye ihtiyaç duyabilirler.) Bilişsel (zihinsel gelişim ve olgunlaşma süresi farklılık gösterebilir.) Sınıflarda oturma düzeni dönüşümlü olarak yapıla bilir. Bütün öğrencilere eşit davranılmalıdır. Her çocuk özeldir!

59 SINIF-ALAN ÖĞRETMENİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU FORM-Ç
7- Öğrenme ortamlarında güvenliğe ilişkin tedbirleri alma Öğretmen sınıf içinde öğrencilerinin ve kendi güvenliğinden öncelikli sorumlu bireydir. Sonucundan emin olmadıkları etkinleri denememeli,etkinliklerin olası güvenlik risklerini önceden düşünülmeli. Laboratuvar güvenlik kurallarına her zaman uyulmalı. Ancak, yeni öğretmenler tecrübe eksikliklerinden kaynaklanan güvenlik problemleri ile en fazla karşılaşan öğretmenlerdir Yeni görev aşkıyla eğlenceli etkinlikler sonucu istenmeyen olaylar olabilmekte Her sınıfta (Öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen ilişkileri, açık pencereler ve yanan sobalar, elektrik kaçakları ve düşme, çarpma…) riskleri unutulmamalı. Okul öncesi sınıflarında elektrik prizlerine dikkat edilmelidir.

60 SINIF-ALAN ÖĞRETMENİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU FORM-Ç
Fen (Fen Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji) sınıflarında Tunceli'de okul laboratuarında patlama: 10 yaralı Beden Eğitimi, Trafik, Sağlık gibi uygulamaya dönük derslerde gerekli tedbirler öğretmenin sorumluluğundadır.

61 SINIF-ALAN ÖĞRETMENİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU FORM-Ç
8-Öğrenme ortamlarını hedef kazanımların özelliklerine göre düzenler. Yenilenen eğitim programlarında öğrenmenin öğretmen ve öğrenci arasında gerçekleşen bir süreç olmadığı Kazanımların kazandırılması için öğrenme ortamının özelliklerinin önemli olduğu vurgulanmıştır.

62 SINIF-ALAN ÖĞRETMENİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU FORM-Ç
Kazanımlar önceden gözden geçirilmeli ve ortam ile ilgili eksiklikler önceden tamamlanmalı (matematik, coğrafya, fen bilgisi gibi dersler..) Alternatif yaklaşımlar konusunda aday öğretmenlere destek sağlanmalı Bilgisayar, projeksiyon gibi hazırlanması süre alabilen ortam araçları derslerden önce hazır hale getirilmeli.

63 SINIF-ALAN ÖĞRETMENİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU FORM-Ç
9-Öğrenme ortamlarını farklı duyulara hitap edecek şekilde düzenler Öğrenme bir algılama sürecidir Anlamlı öğrenme süreçleri için etkili algı deneyimleri önemlidir Algılama çoklu duyu organları ile gerçekleşirse öğrenme anlamlı ve kalıcı hale gelmektedir. Kavram öğretiminin yoğunluklu olduğu alanlarda kavramların Kuramsal yerine ,algılanabilir veyaetimlenebilir şekilde verilmesi önemlidir Örneğin madde nedir? Neler yapılabilir? Çoklu algılamanın öğrenmenin etkinliği ve kalıcılığı konusundaki önemi vurgulanabilir Çoklu algılama süreçleri için materyal kullanımının önemi ve alternatif materyaller önerilebilir Kavramların kuramsal değil, algılanabilir ve betimlenebilir şekilde sunulması için gerekli gayret teşvik edilebilir

64 SINIF-ALAN ÖĞRETMENİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU FORM-Ç
10-Öğrenme ortamlarında öğrenmeyi destekleyecek teknolojiyi kullanır : Teknoloji denince aklımıza neler gelmekte? Teknoloji her alanda var olduğu eğitim ortamlarında da öğrenmeyi destekleyecek şekilde kullanılmaktadır Önemi her geçen gün artmakta Ancak öğretmenler teknolojiyi araç olmaktan çok amaç haline dönüştürebilmekteler.

65 SINIF-ALAN ÖĞRETMENİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU FORM-Ç
Neler yapılabilir? Gerekli olması ve öğrenmeyi destekleyici nitelikte olması Öğrenci seviyesine uygun olması Kazanımlara uygun olması Öğretmenin kullanılacak teknolojiye aşina olması ve kullanmayı bilmesi Öğretimi destekleyecek teknolojinin ucuz ve kolay erişilebilir ve kullanılabilir olması Etkin çalışıyor olması Güncellenebilir olması

66 SINIF-ALAN ÖĞRETMENİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU FORM-Ç
11-15 İLETİŞİM BECERİLERİNİ ETKİLİ KULLANABİLME İLETİŞİM : “Duyguların düşüncelerin,bilgilerin iki yada daha çok kişi arasında paylaşılması, anlamların ortaklaştırılma sürecidir. 11- Türkçeyi kurallarına uygun akıcı ve anlaşılır biçimde konuşur. 12- Beden dilini ses tonunu doğru kullanır. 13- Yönetici ve meslektaşlarıyla etkili iletişim kurar. 14- Veliyle etkili iletişim kurar. 15- Öğrencilerle etkili iletişim kurar. “ Ne düşünüyorsun?” “ Nasıl yapalım?”

67 SINIF-ALAN ÖĞRETMENİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU FORM-Ç
Bir öğretmen beklenen ucu açık sorularla eğitim yapmalı öğrencilerin yorum yapmalarını sağlamalı. Öğretmen İstanbul’u kim fethetti ? Gibi değil, Fetih’in nasıl şartlarda oluştuğunu öğretmelidir. İletişim :Bir sözü bir konuşmayı farklı şekilde ifade etmektir. Olumlu düşünme,olumlu ifade kullanılmalı. “ Sınav kitapçığını ben söyleyene kadar açmayın!” Yerine “ Sınav kitapçığını ben söyleyince açın” diye söylenmelidir.

68 SINIF-ALAN ÖĞRETMENİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU FORM-Ç
Ç-4 Öğrencileri Hedef Kazanımlar Doğrultusunda Güdeleyebilme Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirler Öğrencileri hedef kazanımlardan haberdar eder Öğrenme sürecinde öğrencilerin önceki bilgileri ile bağlantılar kurar Her öğrencinin başarma duygusunu tadacağı etkinlikler uygular Hedef kazanımlara ulaşan öğrencilerin üst düzey beceriler geliştirmesini sağlayacak yöntem ve teknikler kullanır . Hedef kazanımlar neden önemli? Sınıflarımızda olup biten tüm öğrenmeler kazanım odaklıdır Her sınıf seviyesinde öğrenci becerilerine uygun hazırlanmış sarmal olarak ilerleyen kazanımlar yer almakta Aday öğretmenler mesleklerinin ilk yıllarında günlük telaş ve endişeleri arasında çoğu zaman kazanımları unutup, kendi öğrenme süreçlerine benzer bir öğrenme ortamı ve planı hazırlar veya kazanım temelli hazırladıkları ders süreçlerini kendi öğrendikleri hali ile sunuyor olarak bulurlar kendilerini

69 SINIF-ALAN ÖĞRETMENİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU FORM-Ç
Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirler : Çocuğa görelik (hazır bulunuşluk) Öğretmen adaylarının sınıflarda yoğunlukla karşılaştıkları isteksiz öğrenci, disiplin problemleri ve başarılamayan çıktıların önemli bir bölümü öğrencilerin hazır buluşluğu ile ilişkilendirilmekte Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerileri kapsar Yeni öğrenme süreçleri başlamadan önce öğrencilerin hazır bulunuşlukları belirlenmelidir çünkü yeni öğrenmeler öncekilerden bağımsız değildir Öğrenmeyi anlamlı kılar ve motivasyonu artırır Hazır bulunuşlık nasıl belirlenir? Tanılayıcı veya formatif yöntemler kullanılır Tanılayıcı süreçler Bilişsel ve duyuşsal öğeleri kapsayan testler, anketler veya diğer yansıtma öğelerini (yazı yazma, resim çizme, kavram haritaları…) kapsar Formatif süreçler Öğrenciler ile problem durumları, günlük hayat durumları üzerine konuşulabilir veya süreç içerisinde gözlemler yapılabilir.

70 SINIF-ALAN ÖĞRETMENİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU FORM-Ç
Hazır bulunuşluk nasıl artırılır? Öğrencilerin önceki bilgilerinin önemli olduğu ve varsa eksiklerin burada giderileceği hissi uyandırılır Neler yapılabilir? Öğretmenlerin en önemli eksikliği öğrencilerini tanımıyor olmaları Hazır bulunuşluğun yeni öğrenmeler için ön şart olduğunu fark etmeleri sağlanmalı Öğrencilerinin bilişsel (akademik başarı ölçütleri), duyuşsal (okul aile birliği ve rehberlik raporları) hazır bulunuşluklarını keşfedecekleri araçlardan haberdar edilmeli Hazır bulunuşluğu belirleyebilecekleri yöntemlerden bahsedilmeli Hazır bulunuşluklara uygun ders içeriği hazırlamalarının önemi tartışılmalı

71 SINIF-ALAN ÖĞRETMENİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU FORM-Ç
Öğrencileri hedef kazanımlardan haberdar eder Öğrenmenin daha anlamlı hale gelebilmesi için Öğrenilecek konuların neler olduğu ve nasıl katkılar sağlayacağı Ancak çoğu zaman konu başlığını söyleyerek ifade edilen hedef kazanımların öğrencilere neleri kazanacaklarını ayrıntılı olarak ifade edilmesi gerekmekte Hedef kazanımlar belirlenirken özellikle öğrencilerin hazır bulunuşluklarının temel alınmasın ve hedef kazanımların öğrenci ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi önemli Neler yapılmalı? Hedef kazanımların değişken olabileceği ve bu konuda hazır bulunuşluk sürecinin önemi vurgulanmalı Varsa örnek ders içerikleri sağlamalı

72 Öğrenme sürecinde öğrencilerin önceki bilgileri ile bağlantılar kurar :
Öğrenme birikimli bir süreçtir Öğrenciler yeni öğrendikleri bilgilerin eski bilgileri ile tutarlı olmasını önemser. Öğretmenlerin öğrencilerine sunacağı öğrenme sürecinin önceki bilgileri ile ilişkilendirmeleri konusunda titiz davranmalıdır Sadece okulda öğrenilen bilgilerin değil, öğrencilerin okul dışı edinimlerinin de önemli olduğu düşünülmelidir. ÖRNEK : Öğretim programları bu ilişkiyi sağlayacak yapıda hazırlanmıştır. Örneğin; fen bilgisi programında kuvvet İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek keşfeder. Kuvvetin, cisimlerin hareket ve şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar ve sonucu tartışır. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer ve birimini ifade eder. Kuvvet birimi olarak Newton (N) kullanılır.

73 6.2.1.1. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir.
Kütleye etki eden yerçekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırarak, ağırlığı bir kuvvet olarak tanımlar ve büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. Basit makinelere örnekler verir ve sağladığı avantajları örneklerle açıklar. a. Basit makinelerden, sabit makara, hareketli makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlem ve çıkrık üzerinde durulur. b. Dişli çarklar, vida ve kasnakların da birer basit makine olduğu belirtilir. c. Basit makinelerde işten kazanç olmadığı vurgulanır. Neler yapılabilir? Öğretmenlerin programdan etkin bir şekilde faydalanmaları sağlanabilir Öğretmenlerin tecrübe eksiklikleri gereği öğrencilerinin ön bilgilerini bilemeyecekleri ortamlarda danışman öğretmenlerin öğrenciler hakkında bilgiler sunmaları faydalı olabilir Önceki bilgilerin kaynağının sadece okul olmadığı, birikimli bir süreç olan öğrenmenin okul dışında da gerçekleştiği danışman öğretmenlerce vurgulanma

74 Her öğrencinin başarma duygusunu tadacağı etkinlikler uygular :
Sizce herkes öğrenebilir mi? Aslında öğretmenler %99’u her öğrenci öğrenir ve %83’ü öğrencilerinin hayatlarında olumlu etkiler bırakacaklarına inanırlar İlk yıllarının sonunda ise sadece %48’i her öğrenci öğrenir derken, %58’i her öğrenciye ulaşacak donanıma sahip olmadıklarını düşünmekte. Öğretmenler sınıftaki her öğrencinin olumlu öğrenme fırsatlarına sahip ve başarma duygusunu tadacakları etkinlikler hazırlamak zorundadır.

75

76 Sadece öğrenme güçlüğü çeken veya kaynaştırma öğrenciler değil
Sınıfta en çok istekli olan, sesi en yüksek olan veya doğru cevaplar veren öğrenciler değil tüm öğrencileri için Bu tür uygulamalar zamanla sınıf kültürünü seçici ve dar bir yapıya sokar Bazı öğrencilerin başarıyı tadamamaları ile dersten veya öğrenmeden soğudukları görülmektedir Neler yapılabilir? Sınıfın bir öğrenme topluluğu olduğu ve her bir bireyin bu topluluğun önemli bir parçası olduğu gerçeğini uygulamada göstermelidir Bireysel katılımı sağlayacak yansıtma (konuşma, yazı yazma, resim çizme gibi) veya performans süreçleri kullanılmalıdır ve ürünler önemsenmelidir İşbirlikli öğrenme süreçlerinde grup üyelerinin rollerinin önceden belirlenmesi ve katılımın sağlanması Bireysel başarıları teşvik edecek taktir ifadelerini her öğrenci için kullanmalı ve bu fırsatları sınıfın geneline yaymalı

77 Hedef kazanımlara ulaşan öğrencilerin üst düzey beceriler geliştirmesini sağlayacak yöntem ve teknikler kullanır Öğretmenler öğrencilerinin hedef kazanımları kazanmasını arzularlar. Ancak bazı öğrencilerin bu kazanımları akranlarından önce kazanmaları bir problem olarak değerlendirilir. Peki bu öğrencilerle neler yapılabilir? Öğretmen bu durumda Yeni konuya geçiş yapabildikleri (çoğu zaman bu durum öğrencilerin geri kalan kısmının etkisiz öğrenme tecrübelerine yol açar) gibi Bu öğrencileri meşgul etmek için farklı yöntemler denerler ve çoğu zaman bu durum sınıf yönetimi problemlerine yol açar

78 Öğretim programlarımız bu durum için her sınıf aşaması için belirlenmiş temel kazanımların yanı sıra öğrencilerin geliştirebilecekleri üst düzey becerileri de tanımlamıştır. - Analitik düşünme - Karar verme - Yaratıcı düşünme - Girişimcilik - İletişim - Takım çalışması Öğretmenlerin bu grup öğrenciler için alternatif yöntem ve yaklaşımlar ile üst düzey beceri geliştirme sürecini etkin kılmaları beklenmektedir.

79 Neler yapılabilir? Her sınıf ve ders için geliştirilebilir beceriler belirlenmeli İhtiyaç durumunda bu becerilerin geliştirilmesine yardımcı olacak yöntem ve teknikler kullanılmalı Öğretmenlerin bu tür yöntem ve teknikler konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Örneğin, etkinliği erken bitiren öğrencilere yapılan bu etkinliğin geliştirilerek farklı ürünlere dönüşmesinin mümkün olup olmayacağı, veya yapılan bu etkinliği daha faydalı hale getirmek için başka nelerin yapılabileceği veya yapılan bu etkinlikten elde edilen bilgilerin günlük hayatta nasıl kullanılabileceği gibi sorular ve süreçlerden faydalanılabilir ve bu süreçler için ilgili teknik ve yöntemler planlanabilir.

80 Ç-5 ÇEVRE İMKANLARINI KULLANABİLME:
21-Çevresel imkanları eğitim öğretim ortamlarını düzenlemede destekleyici unsur olarak kullanır. Çevre ile eğitim ilişkisi karşılıklı bir etkileşim içerir. Bu ilişki yalnızca eğitim sürecine yarar ve imkan sağlamaz. Eğitim-çevre ilişkisi aynı zamanda çevreninde yeniden değer kazanması ve korunması anlamına gelir. Öğrenci üretmeli : Dışarıdaki bir tarihi eserin okulda canlandırılması ile kültürel çevre tanıtılmış olur. (Çanakkale savaşı) Kültürel çevre : Tarihsel Doğal çevre : Coğrafi Beşeri çevre : Kurumlar Çevreden yararlanıyorsak katkıda bulunmalıyız.

81 22- Öğretim programlarında yer alan hedef kazanımlara ulaşılmasında çevresel faktörleri etkin biçimde kullanır. Eğitim öğretim çevresindeki müze, ören yeri, baraj, coğrafi şekiller vb hertürlü çevresel faktörden en etkili biçimde yararlanır.

82 23-Eğitim öğretim kalitesini artırmak için kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapar
Eğitim öğretim çevresindeki kurum, kuruluş, dernek, STK’lar meslek odaları vb. ile işbirliği kurar.

83 24- eğitim öğretim sürecinde aile katılımını sağlar.
Özellikle anaokullarında ve her tür ve derecedeki okullarda öğrenme sürecinde mevcut veli profili ve özelliklerini göz önünde bulundurarak işbirliği kurar.

84 25- Kurumun çevresel imkanlarını geliştirmek için çalışmalar yapar.
Okulun yakın çevresinde bulunan kurum ve kuruluşlarla(Belediye , STK vb) işbirliği yapılarak kurumun gelişimine katkıda bulunur.

85 Ç-6 Zamanı Yönetebilme 26- Görev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirir. 27- Ders giriş çıkış saatlerine uyar. 28- Eğitim öğretim sürecinde zamanı etkin ve verimli kullanır. 29- Eğitim öğretim sürecini planlarda öngördüğü sürede tamamlar. 30- eğitim öğretim süreçlerinde teknolojiden faydalanarak zamanı etkin kullanır.(bilgisayar, akıllı tahta projeksiyon…)

86 Ç-7 Öğretim Yöntem ve Tekniklerini Etkin bir Biçimde kullanabilme
Öğretmen niçin farklı yöntemler kullanmalı ? 1. Her öğrencinin aynı yöntemle öğrenmesi mümkün değildir. 2. Her yöntem her öğrencinin ilgisini eşit düzeyde çekmez. 3. Tek bir yöntem tek başına bütün konulara uygun değildir. 4. Bir öğretim yöntemi belirlenen bütün hedeflere ulaşmayı sağlamada yeterli değildir. ANLATIM YÖNTEMİ Bilişsel alan: bilgi Duyuşsal alan: alma Psikomotor alan: uyarılma Düzenleyiciler (grafik, şema vb.) kullanılmalı. Örnekler kullanılmalı. Sorularla öğrencinin ilgisi çekilmeli. Bilinenden bilinmeyene doğru ilerlemeli. Öğrencilerin not alması sağlanmalı. İlkokul 1,2,3 sınıflarda 2-3 dakika, 4,5 sınıflarda 4-5 dakika, Ortaokul ve liselerde 5-6, Üniversitelerinde 7-8 dakika sürekli konuşabilir.

87 Ç-7 Öğretim Yöntem ve Tekniklerini Etkin bir Biçimde kullanabilme
Öğretmenlerin en çok kullandıkları bir yöntem olan anlatma yöntemi öğretmen merkezlidir ve öğretmenin konuyu öğrencilere aktarması esasına dayanır. Bu yönteme, teorik olarak işlenebilen derslerde önemli oranda yer verilebilir. Uzun bir tarihi geçmişe sahip olan bu öğretim tekniği iki bin yıl kadar bir süre varlığını başarıyla sürdürmüştür. Fakat derslerde çok fazla kullanılması eğitim açısından önemli sakıncalar doğurur. Gerekli olduğu durumlar haricinde kullanmamakta yarar vardır.

88 Ç-7 Öğretim Yöntem ve Tekniklerini Etkin bir Biçimde kullanabilme
ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ YÖNTEMİ Öğrenciler gerçek hayata hazırlamak amaçlanır. Gerçek ya da hayali bir olay kullanılır. Bilgiler örnek olay ile daha etkili kavranılır. Öğrenciler verileri analiz eder ve değerlendirirler. Öğrenciler soruna çözüm önerirler. Tartışma yöntemi ile beraber kullanılır. Öğretmen tartışmayı yönlendirir. Gerçek yada hayali olan bir olayın öğrenciler tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenmesine örnek olay incelemesi denir.Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir rapor üzerinde çalışan öğrenciler olayı öğrenir, analiz eder ve değerlendirirler. Tartışarak olayın nedenleri ve çözümüne ilişkin öneriler getirirler. Örnek olayda olayın nedeni,nasıl olduğu, neden olduğu durumlar ve sonuçlar tartışılarak alternatif çözüm yolları gösterilmelidir.

89 Ç-7 Öğretim Yöntem ve Tekniklerini Etkin bir Biçimde kullanabilme
PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ Öğrencilerde bilimsel düşünme yeteneği kazandırır. Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesini sağlar. Algılama ve akılda tutma daha uzun süreli olur. Hem bilişsel hem de duyuşsal öğrenmeyi sağlar. Öğrencilerin sorumluluklarını geliştirir. Öğrenciler bağımsız düşünmeyi öğrenirler ve birbirlerinin fikirlerinden yararlanırlar. Öğrenciler başarısız oldukları durumlarda da öğrenme imkanına sahip olurlar. Problem çözme yöntemi, ünite ve konuları ilgi çekici hale getirir.

90 Ç-7 Öğretim Yöntem ve Tekniklerini Etkin bir Biçimde kullanabilme
Problem çözme yöntemi, özellikle günümüzde, bilim adamları tarafından çok önem verilen bir yöntemdir. Bu yöntemin, öğrencilerin zihinsel gelişimlerini sağlamada bir çok yararları olduğu saptanmıştır. Öğrenciler için problem olan bir konunun aydınlatılmasında ve o problemin çözülmesinde uygulanan metoda problem çözme yöntemi denir. Problem çözme, istenilen hedefe varabilmek için etkili ve yaralı olan araç ve davranışları türlü imkanlar arasından seçme ve kullanmadır. Bu yöntem, bir problemin çözümünde, genelleme ve sentez yapmada kullanılır. Daha çok araştırma yoluyla öğretme yaklaşımında, bilişsel alanın uygulama ve daha üst düzeyinde ki davranışların kazandırılmasında kullanılır.

91 Ç-7 Öğretim Yöntem ve Tekniklerini Etkin bir Biçimde kullanabilme
Problem Çözme Yönteminin Basamakları: 1. Problemin Belirlenmesi: Karşılaşılan bir durum, bir güçlük, bir engel öğrenciyi etkilemekte ve bu durum onda belli düzeyde bir huzursuzluk yaratmaktadır. Problemin belirlenmesinde öğretmen öğrencilere yardım etmelidir. Hatta çoğu kez problemi ortaya öğretmen atmalıdır. 2. Problemin Tanımlanması ve Sınırlandırılması: Ortaya atılan problemin sınırları kesin olarak belirlenmelidir. Çoğu kez problemin sınırları belli değildir. Problemin kapalı halden çıkarılması ve öğrencilerin anlayacağı hale getirilmesi gerekir. 3. Problemle İlgili Bilgilerin Toplanması: Bu aşamada probleme açılık getirilmesi, tanımlanması ve öğrencinin gücüyle oranlı olacak biçimde sınırlandırılması beklenir. Öğrencilerin hangi bilgileri nereden, nasıl, ne kadar toplayacağı, öğretmenin yardımı ile belirlenir. Problemle ilgili değişik kaynaklardan yararlanılır, çeşitli gözlem, inceleme ve araştırma yapılır.

92 Ç-7 Öğretim Yöntem ve Tekniklerini Etkin bir Biçimde kullanabilme
4. Problemin Çözümüyle İlgili Hipotezler İleri Sürme: Problemini tanımlamış bulunan öğrencinin, artık çözümde başvurabileceği ipuçlarını aramaya konulması beklenir. Toplanan bilgilerin çözümlenmesi ve yorumlanması sonucunda bazı geçici çözüm yolları (hipotezler) akla gelebilir. Akla uygun gelen hiçbir çözüm şekli gözden kaçırılmadan, çeşitli çözüm yolları aranır. Toplanan bilgiler sınıfta bir araya getirilerek değerlendirilir. Bu değerlendirmenin ışığında problemin çözüm yolları sıralanır. Daha sonra bunlardan en uygun olanı seçilerek açık ve sınırlı bir şekilde ifade edilir. 5. Belirlenen Çözüm Yollarının Uygulanması: Sıralamada birkaç çeşit çözüm yolu olmalıdır. Belirlenen çözüm yollarının problemin çözümünü ne derecede gerçekleştirdiği tek tek denenir. Buna denemeler safhası da denilebilir. Bu basamakta öğretmen, öğrencileri önerdikleri çözüm yollarını denemelerine ve önerilen çözüm yollarının geçerli olup olmadığına karar vermelerine yardımcı olur. 6. Problemin Çözülmesi ve Sonuca Varılması: Çözüm yollarının denenmesi ile elde edilen sonuçlar ayrı ayrı değerlendirilir. Değerlendirilen sonuçlardan genel bir fikre varılır. Bu fikir, problemin çözümü için en doğru, en kısa yolu göstermelidir.

93 Ç-7 Öğretim Yöntem ve Tekniklerini Etkin bir Biçimde kullanabilme
TARTIŞMA YÖNTEMİ Fikirler, resim, model, harita, film gibi araçlarla açıklanmalıdır. Tartışmalarda amaç ve ön hazırlık gereklidir. Öğrencileri demokratik yaşama hazırlar. Öğretmen, bir tür gözlemci ve yönetici olarak görev yapar. Hem duyuşsal hem de bilişsel hedeflere ulaşmak mümkündür. İki veya daha fazla kişinin, bir konuyu açıklığa kavuşturmak için görüş ve düşüncelerini, karşılıklı konuşmalar şeklinde ortaya koymalarına tartışma denir. Her kademedeki okullarda çeşitli derslerin konuları tartışma fırsatları yaratmaktadır. Bu fırsatlar gereği gibi değerlendirilmelidir. İlköğretim okulları birinci kademesinde Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi gibi dersler, bu yöntemle çalışmalara imkan hazırlar. 1. Serbest Tartışma 2. Küme Çalışması 3. Fısıltı Grupları 4. Komisyon 5. Seminer 6. Münazara 7. Açık Oturum 8. Konferans 9. Panel 10. Sempozyum 11. Forum

94 Ç-7 Öğretim Yöntem ve Tekniklerini Etkin bir Biçimde kullanabilme
GÖSTERİ YÖNTEMİ İyi hazırlanmış bir gösteri öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini çekerek öğrenmeyi kolaylaştırır. Hem göz hem kulak yoluyla öğrenmeyi sağladığı için, söze dayanan metotlardan daha etkilidir. Bazı tehlikelerin önlenmesini sağlar. (Özellikle gazlarla ilgili bazı tehlikeli deneylerde) Öğrencilere yerinde ve zamanında sorular sorularak öğrenme ortamına çekilebilir. Öğrencilerin sorular sormasına imkan verilebilir. Her öğrenciye ayrı ayrı araç vermeyi kaldırdığından bireysel öğretime göre zaman kazanılır ve ucuza mal olur. Kelimelerin yetersiz kaldığı fikirleri daha kolay anlaşılır kılar.

95 Ç-7 Öğretim ve Tekniklerini Etkin bir Biçimde Yöntem kullanabilme
Gösteri, öğretmenin ya da öğrenci gruplarının herhangi bir konuyu laboratuarlarda ya da sınıfta diğer öğrencilerin önünde deneyerek, araç ve gereçler kullanarak açıklamaları ya da sunmalarıdır. Bu bakımdan öğretmenin sınıfta bir konuyu işlerken, laboratuarda bir deney yaparken; gerçek araç- gereçler, modeller,resimler, fotoğraflar, harita, slayt, film şeridi, hareketli filmler, basit çizimler, levhalar vb. kullanılıyorsa gösteri metodunu uyguluyor demektir. Fen derslerinde öğretmenin masada yaptığı ve öğrencilerin izlediği deneylerde gösteriden başka bir şey değildir. ..\Form 4 -A DERS İÇİ UYGULAMA GÖZLEM FORMU(DANIŞMAN).doc ..\..\..\Documents\MATBU EVRAK\müdür ders denetim.doc

96 Ç-7 Öğretim ve Tekniklerini Etkin bir Biçimde Yöntem kullanabilme
33-Öğrencilerin bireysel yeteneklerini keşfedebilmelerine imkan sağlar. NİÇİN YÖNLENDİRME? “ Hayvanlar insanlara bakıp özenerek, kendilerini geliştirebilecekleri bir okul kurmaya karar verirler. Tavşan, kuş, balık, sincap, ördek diğer bütün hayvanlar bir araya gelerek bir hayvanlar kurultayı oluştururlar. Hep birlikte bir öğretim programı hazırlarlar. Tavşan programa koşmanın konmasını önerir. Kuş uçmanın, sincap ağaca tırmanmanın, balık yüzmenin konmasında diretir. Böylece öğretim programına hayvanların tümünün önerdikleri dersler konur. Daha sonra her hayvanın tüm derslere katılmasını zorunlu kılarlar. Sonunda tavşan yokuş yukarı tırmanmada en başarılı hayvandır, kimse onu geçemez. Ama tavşandan uçması de istenince iş değişir. Tavşan uçmaya çalışırken düşer ayağı kırılır, zavallı hayvan koşamaz da artık. Benzer bir durum kuşun başına gelir. Kuş uçma dersinde çok iyidir. Havada taklalar atar, türlü gösteriler yapar ama öğretmenler bununla yetinmez, kuşun gelişmiş çok yönlü hayvan olması için onunda köstebek gibi toprağı kazması ve yer altında tünel yapmasını isterler. Kuş toprağı kazmaya uğraşırken kanatları ve gagası kırılır ve eğitim böylece sürüp gider. Son sınıfa gelindiğinde ise zekâsı çok gelişmemiş sıradan bir hayvan olan yılan balığı okulu birincilikle bitirir. Çünkü her şeyi biraz olsun yapabilmiştir. Sonunda yetenekleri yok diyerek aşağılanan hayvanlar okulu bırakır ve kendi yetenekleri yönünde yaşamlarına devam ederler.”

97 Ç-7 Öğretim ve Tekniklerini Etkin bir Biçimde Yöntem kullanabilme
Bu kıssa’dan çıkarılması gereken hisse, kişilik, zekâ ve yetenek açısından birbirinden farklı olan öğrencilerin, bu özelliklerini göz ardı eden standart bir eğitim sürecine dahil edilmeleri durumunda beklenen başarıyı elde edemeyecekleridir. Her bireyin; ilgi, istek ve yeteneklerine uygun bir alan ve eğitim programı vardır. Bu anlayış bireysel potansiyelin çeşitli yönlerden birey ve toplum için en uygun şekilde geliştirilmesine yönelik olup, kalkınma, zenginleşme, daha fazla gelir, daha iyi iş sağlamayı amaçlamaktadır. Bu da çocukların ve gençlerin akademik başarıları, yetenekleri, ilgileri, kişilik özellikleri doğrultusunda çeşitli programlara yöneltilerek yetiştirilmeleriyle sağlanabilir. Bunun içindir ki, eğitim sisteminin önemli değişkenlerinden olan yönlendirme sürecinin birey ve toplum yaşamındaki önemi yadsınamaz.

98 34-Eğitim öğretim sürecini günlük yaşantılarından örneklerle bütünleştirir. 35-Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlar.

99 Ç-8 Eğitim Öğretim Sürecini Değerlendirebilme
Çeşitlendirilmiş  ölçme araçları Ürün odaklı araçlar Quizler Tanımlı Performans görevi Sözlü Sunum/Görsel Sunum Kompozisyon Yazılı anlatım Bir müzik parçası/dans performansı Poster/afiş Süreç ve ürün/sonuç odaklı araçlar Proje/ Teknolojik tasarım Görsel Sunum PERFORMANS GÖREVİ/AÇIK UÇLU MADDELER Düzen hareketi/tanımlı performans Deney kurma, yapma Görüşme/Mülakat Araştırma raporu/Lab Raporu Öğrenci Portfolyosu Standart Testler (Kısa cevaplı, Seçmeli au) Yazılı Yoklama Ve(V) diyagramı Kavram haritaları Yapılandırılmış grid Tanılayıcı dallanmış ağaç

100 Ç-8 Eğitim Öğretim Sürecini Değerlendirebilme
DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİ Dereceli Puanlama Anahtarı ( ANALİTİK VE BÜTÜNCÜL RUBRİK) Gözlem Tekniği Kontrol listeleri (kazanım checklist) Öz değerlendirme  Akran değerlendirme Tutum ölçekleri

101 Ç-8 Eğitim Öğretim Sürecini Değerlendirebilme
37- Ölçme değerlendirme sürecini adil ve şeffaf biçimde yürütür. 38- Ölçme sürecine ilişkin öğrencilerin kaygılarını giderici çalışmalar yapar. 39- Süreç odaklı tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanır. (Madde-36) 40- Değerlendirme sonuçlarına ilişkin paydaşlara düzenli geribildirim verir. (Öğrenci,Veli)

102 Ç-9 Kurumun Eğitim Öğretim Politikalarına Uyum ve Katkı Sağlayabilme
41-Faaliyetlerini yürütürken öğretmenler kurulu ve zümre kurul kararlarını dikkate alır. 42- Eğitim Öğretim kalitesinin arttırılması için projeler üretir veya projelere katılır. (Tübitak,Ulusal Ajans,Kalkınma Ajansı vb.) 43- Eğitim-öğretimin kalitesinin arttırılması konusunda paydaşlarıyla işbirliği yapar. ( İlçe ve İl Milli Eğitim,STK,Belediyeler,Aile vb.) 44- Eğitim-öğretim ilişkin iyi örnekleri meslektaşlarıyla paylaşır. 45- Eğitim öğretimin kalitesinin arttırılmasında yenilikçi bir anlayış sergiler. ( Değişen MEB mevzuat,yönetmelik ve müfredatlarının gereklerini yapar.)

103 Ç-10 Öğretmenlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel Tutum Ve Davranışları Sergileyebilme
46- Çevresine karşı duyarlı davranır. 47- Mesleki ve kişisel gelişimi ile ilgili çalışmalara katılır. 48- Kılık kıyafetine özen gösterir. 49- Çocuk ve insan haklarını gözetir. 50- Milli,Manevi ve Ahlaki,Evrensel değerlere uygun davranır.

104 UNUTMAYIN! HER ÇOCUK BİR DEĞERDİR.


"Geliştirme Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları