Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKULLARDA TRAVMA VE KRİZE MÜDAHALE. TRAFİK BİR YAKININ TACİZ ŞİDDET DOĞAL KAZASI KAYBI AFETLER ANİ YAŞANAN,YAŞAMI TEHDİT EDİCİ OLAYLAR TRAVMA TRAVMA NEDİR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKULLARDA TRAVMA VE KRİZE MÜDAHALE. TRAFİK BİR YAKININ TACİZ ŞİDDET DOĞAL KAZASI KAYBI AFETLER ANİ YAŞANAN,YAŞAMI TEHDİT EDİCİ OLAYLAR TRAVMA TRAVMA NEDİR."— Sunum transkripti:

1 OKULLARDA TRAVMA VE KRİZE MÜDAHALE

2 TRAFİK BİR YAKININ TACİZ ŞİDDET DOĞAL KAZASI KAYBI AFETLER ANİ YAŞANAN,YAŞAMI TEHDİT EDİCİ OLAYLAR TRAVMA TRAVMA NEDİR ? Bireyin varlığını doğrudan tehdit ve tüm yaşamını alt üst eden, ani olarak ortaya çıkan ve korku veren her yaşantı travma olarak tanımlanır.

3 TRAVMALAR BERABERİNDE KRİZ DURUMLARINI DA GETİRİR.

4 KRİZ NEDİR? Bir Bireyin, grubun, örgütün ya da toplulu ğ un normal i ş levlerini yerine getirmesini engelleyen ve acil ilgi ve çözüm gerektiren, hafife alınamayan, sıra dı ş ı, beklenemeyen bir durum ve ani de ğ i ş ikliktir. Bir Ö ğ rencinin, Sınıfın, Okulun, Ö ğ retmenlerin programlarını engelleyen acil ilgi ve çözüm bekleyen, tolore edilemeyen, ani geli ş en, sıra dı ş ı olaylardır..

5 TOPLU MÜDAHALEYİ GEREKTİREN DURUMLAR Bir ö ğ renci, ö ğ retmen, ya da bir yakının ölümü Kazalar Cinayetler İ ntiharlar Bula ş ıcı hastalıklar Çocuk kaçırma Hayvan saldırıları Uyu ş turucu, alkol Ş iddet olayları (Bina ve e ş yaya, birbirlerine zarar verme) Arkada ş larla kavga, küsme,vb

6 TOPLU MÜDAHALEYİ GEREKTİREN DURUMLAR Terör olayları Bomba, gaz kaça ğ ı (patlama), Binalarda hasar, Elektrik çarpmaları Ö ğ renci çatı ş maları Okula yabancı birinin girmesi Akımlar ( Dini, siyasi, satanizm, vb.) Do ğ al ve çevresel faktörler ( kar, fırtına, deprem, yangın, sel, vb.) Kimyasal zehirlenmeler

7 YAŞANAN BAZI OKUL KRİZLERİ FEN B İ LG İ S İ Ö Ğ RETMEN İ SEV İ LAY DURUKAN’IN SINIFTA Ö Ğ RENC İ LER İ N İ N ÖNÜNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMES İ

8 İZMİR’de, 15 yaşındaki M. H. I eğitim gördüğü Anadolu Lisesi’nde, 5’inci kattan atlayarak yaşamına son verdi.

9 SERVİS KAZASI İzmir’in Aliağa ilçesinde Kapukaya köyünden Yenişakran beldesindeki ilköğretim okullarına öğrenci taşıyan servis aracının dere yatağına yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 4 öğrenci öldü, çoğu öğrenci 26 kişi yaralandı.

10 BİR KRİZ OLDUĞUNDA OKULDA NELER OLUR? Okulun normal i ş leyi ş i bozulur veya duraksar. Krizin ş iddetine göre kolu kanadı kırılmı ş hisseden ö ğ renci ve ö ğ retmenler kendilerinde etkinliklere devam etme gücü bulamazlar. Kriz tepkileri herkes tarafından ya ş andı ğ ı için ki ş ilerin birbirlerine yardım etme gücü azalır. Acil yardım çalı ş malarına girmek gerekir. Okula dı ş arıdan gelen veli, MEB müfetti ş ve yöneticileri, basın, güvenlik görevlileri ki ş ilerin istekleri baskılar olu ş turur. Can kaybı durumlarında ki ş ilerin yoklu ğ una alı ş mak zorunda kalırız. Okulda hem kendimize hem de rolümüzün getirdi ğ i sorumlulukla ö ğ renci ve velilere destek olmak zorunda kalırız. Krizin durumuna göre yeni olayların ya ş anmaması için dikkatli olmak ve önlemler almak zorunda kalırız. Yeni sorumluluklar ve görevler üstlenmek gere ğ i do ğ abilir.

11 KRİZ MÜDAHALE DÜZEYLERİ TEMEL MÜDAHALE- Bir krizin olu ş masını engelleyen etkinlikler İ K İ NC İ DERECEDE MÜDAHALE- Bir kriz vuku bulduktan sonra etkilerini en aza indirmek için yapılan etkinlikler ÜÇÜNCÜ DERECEDE MÜDAHALE- Kriz sonrası uzun süreli (krizi takip eden haftalarda,aylarda, yıllarda) yapılan etkinlikler

12 TEMEL MÜDAHALE OKULDA KRİZ ÖNLEME STRATEJİLERİ Bütün okul personeli ruh sa ğ lı ğ ının güçlendirilmesi, krizler konusunda e ğ itimler düzenlenmesi. Okulda olumlu ve ho ş görülü bir iklim yaratılması Okulda zorbaca davranı ş ları ve ş iddeti engellenmesine yönelik çalı ş maların yapılması. Olası kriz senaryoları üzerinden müdahale protokollerinin incelenerek payla ş ılması. Kriz Planı hazırlanması ve Okul Travma ve krize müdahale Ekibi olu ş turulması.

13 OKUL TRAVMA VE KRİZE MÜDAHALE EKİBİ’NDE KİMLER OLMALIDIR? 1- Okul Müdürü, 2- Bir Müdür Yardımcısı, 3- Okul Rehber Ö ğ retmeni, 4- Her sınıf seviyesinden en az bir ö ğ retmen, 5- Okul Aile Birli ğ inden bir temsilci, 6- Hizmetli. Kriz müdahale ekipleri, okullar için vazgeçilmez bir gerekliliktir.

14 BİR KRİZ OLDUĞU ANDA YAPILACAKLAR ACİL EYLEM PLANI Kriz yönetim ekibini aktif hale getirin. Okulu ve olay mahallini güvenli bir hale getirecek adımlar atın. Telefon ve ileti ş im zinciri harekete geçirilerek okul sistemi içerisindeki herkesin haberdar edilmesini sa ğ layın

15 BİR KRİZ OLDUĞU ANDA YAPILACAKLAR ACİL EYLEM PLANI İ lgili kurumları krizden haberdar edin (Sa ğ lık Kurulu ş ları, Milli E ğ itim, Emniyet, RAM vb.) Olayla ilgili bilgi toplayın. Ö ğ rencilere, ailelere, çalı ş anlara yönlendirme ve bilgilendirmede kılavuzluk yapın, Rehberlik Ara ş tırma Merkezi’ni (RAM) arayıp destek isteyin. İ ki dalganın geli ş ine hazır olun 1. Ana babalar 2. Medya

16 KRİZ SIRASINDA OKUL PERSONELİNİN ROLLERİ OKUL MÜDÜRÜNÜN ROLÜ Müdahale çalı ş malarını yönetme Görünür, ula ş ılabilir, destekleyici ve görev verici olma Okul çalı ş anları ve ö ğ retmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı yapma. Ö ğ retmenleri derslerin ve sınavların ne kadarının daha ileri bir tarihe bırakılabilece ğ i konusunda yönlendirme Merkez e ğ itim birimleri ve etkilenen di ğ er okullarla ba ğ lantı kurma Olayı veli ve ö ğ rencilere duyurma, cenaze töreni ile ilgili bilgi verme Anma töreninin uygun bir ş ekilde yapılmasını sa ğ lama.

17 REHBER ÖĞRETMENİN ROLÜ Görünür ve ula ş ılabilir olma Di ğ er etkinlikleri iptal etme Rehberlik ve sekretarya etkinliklerinde yardımcı olabilecek ki ş ileri belirleme Bireysel ve grupla danı ş manlık yapma Etkilenen di ğ er okullarla ba ğ lantı kurma Etkilenen çocukların ana babalarıyla ba ğ lantı kurma Krizden en çok etkilenen ki ş ilerin sınıflarını belirleme ve sınıflarını ziyaret etme Ö ğ retmenlere destek verme Etkilenen ö ğ rencilerle ilgili kayıt tutma ve izleme çalı ş maları yapma

18 ÖĞRETMENİN ROLÜ Ö ğ rencilere do ğ ru bilgi verme Ö ğ rencilerle kayıpla ba ş etmelerine yardımcı olabilecek sohbetler yapma Söylentileri yalanlama, önleme Gereksiz detay vermeden soruları yanıtlama Uygun tepki verme konusunda model olma Her türlü duygunun ifade edilmesine izin verme Psikolojik danı ş maya gereksinim duyan ö ğ rencileri belirleme Travmanın etkilerini azaltabilecek sanat, resim, yazma ve müzik gibi etkinlikler yapma Gerekirse ders müfredatını bir kenara bırakma Cenaze töreni ile ilgili bilgi verme Önleme ve güvenlik konularında “ö ğ retilebilir an” fırsatından yararlanma

19 İKİNCİ DERECEDE MÜDAHALE Ya ş anan travma ve olu ş an kriz durumunun sistemin normal i ş leyi ş ini bozması ile ba ş layan sürecin normalle ş tirilmesi ve etkilerinin en aza indirilmesi için yapılan çalı ş maları kapsar. İ LÇE TRAVMA VE KR İ ZE MÜDAHALE EK İ B İ BU AMAÇLA OKULLARIMIZA DESTEK OLMAK İ Ç İ N OLU Ş TURULMU Ş B İ R EK İ PT İ R.

20 İKİNCİ DERECEDE MÜDAHALE HİZMETLERİNDE İLÇE EKİBİNDEN YARDIM ALMALIYIZ ÇÜNKÜ… Travmanın ortaya çıktı ğ ı durum ve yer dü ş ünüldü ğ ünde oradaki herkes dolaylı ve dolaysız etkilenen durumundadır. Etkilenen bireyler de(ö ğ retmen ve idareciler) deste ğ e ihtiyaç duyacaklardır. Do ğ ru ve sa ğ lıklı yapılamayan bir müdahale daha büyük bir travmaya zemin hazırlayabilir. Örne ğ in : İ stismar ve intihar (Cansel vakası)

21 Bu tür müdahalelerin hepsi ayrı ayrı uzmanlık gerektirir. (Hatta ekip içerisindeki uzmanla ş ma İ ntihar, İ stismar, Kaza vb. durumlara göre ayrılmı ş tır.) BU NEDENLE OKUL İ DAREC İ LER İ VE Ö Ğ RETMENLER KR İ Z DURUMLARINI SA Ğ LIKLI B İ R Ş EK İ LDE ATLATAB İ LMEK İ Ç İ N; İ LÇE TRAVMA VE KR İ ZE MÜDAHALE EK İ B İ NDEN DESTEK ALMALIDIR.

22 İLÇE TRAVMA VE KRİZE MÜDAHALE EKİBİ NASIL ÇALIŞIR ?

23 Form 1 Form 2 Form 3 Form 4 Form 5

24 Travma sonrası yürütülen krize müdahale çalı ş maları, bir tedavi veya psikolojik danı ş ma süreci de ğ ildir. Psikolojik olarak travmaya maruz kalan ki ş ilere ilk müdahalede bulunarak böylece acının azaltılması, daha sonra ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerin önlenmesi sa ğ lanır. Bu destek ki ş inin iyile ş me kaynaklarını harekete geçirir ve iyile ş me sürecini ba ş latır.

25 BASIN BÜLTEN İ Kriz durumunun yönetimi sürecinde, meydana gelen olay, yapılanlar ve süreç konusunda basına bilgi verilmesi gerekmektedir. Basına bilgi vermekten kaçınmak, basının farklı kaynaklardan, doğru olmayan çarpıtılmış bilgileri almasına ve haber yapmasına yol açabilir. Bu durum krizin yönetilme sürecini olumsuz etkilemektedir.

26 Basın Bildirisi Nasıl Hazırlanır ve Bilgi Nasıl Verilir ? Basın bildirisini mümkünse kurum yetkilisi vermelidir. Basına yapılacak açıklamalar kısa, net olmalı, kesinle ş mi ş bilgilerden olu ş malı ve yazılı olarak verilmelidir. Basın haberlerinde görüntü ve foto ğ raf ö ğ esi kullanma durumu göz önüne alınarak, kriz yönetim ekibince çekilmi ş okul ve durumla ilgili (ölen ki ş inin foto ğ rafı, anı kö ş esinin foto ğ rafı vb.) görüntüler verilebilir. Böylece basın elemanlarının kriz yönetim sürecini olumsuz etkileme durumları ortadan kaldırılmı ş olur. Uzun süreli kriz yönetim süreçlerinde basının ihtiyaç dahilinde düzenli aralıklarla bilgilendirilmesi gerekebilir.

27 Basına yeterli bilgilendirme yapıldıktan sonra kurumun içerisine girmeleri, görüntü ve foto ğ raf alma durumlarının meydana gelmemesi için yasal sorumlulukları ve ki ş ilerin psikolojik etkilenmi ş liklerini tetiklememeleri konusu önemle vurgulanmalıdır. Basının okul ö ğ rencilerini foto ğ raflaması velilerin yasal iznine tabii oldu ğ undan okul yönetimi ve basın elemanları bu durumdan sorumlu tutulabilirler. Basına bilgi vermek için bir mekan hazırlanmalı ve bu mekanın mümkünse ö ğ rencilerden ve yapılan çalı ş malardan uzak olmasına dikkat edilmelidir. Basınla ileti ş im kuracak ki ş inin sakin, sabırlı, açıklayıcı bir üslup ile ileti ş im kurması önemlidir.

28 KATILIMINIZ İ Ç İ N TE Ş EKKÜR EDER İ M.


"OKULLARDA TRAVMA VE KRİZE MÜDAHALE. TRAFİK BİR YAKININ TACİZ ŞİDDET DOĞAL KAZASI KAYBI AFETLER ANİ YAŞANAN,YAŞAMI TEHDİT EDİCİ OLAYLAR TRAVMA TRAVMA NEDİR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları