Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERFORMANS DEĞERLENDİRME SEMİNERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERFORMANS DEĞERLENDİRME SEMİNERİ"— Sunum transkripti:

1 PERFORMANS DEĞERLENDİRME SEMİNERİ

2 EĞİTİMDE PLANLAMA

3 Plân yapmanın gerekliliği
Eğitimde Planlama Plân yapmanın gerekliliği Eğitim-öğretim kurumlarında Eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı girmek yasal yönden zorunlu, eğitsel yönden gereklidir. Eğitim ve öğretim plânlı, programlı olarak yapılan geliştirici bir çalışmadır Eğitim-öğretimin etkin, verimli olabilmesi plânlamaya gereken önemin verilmesi ve öğretmenlerin sınıflarına hazırlıklı girmeleri ile olanaklıdır. Ayrıca Okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim, meslekî ve teknik eğitim ile yaygın eğitim kurumları yönetmelikleri ile bu kurumların eğitim-öğretim programlarında eğitim-öğretim çalışmalarının plânlı ve programlı olarak yürütülmesi gerektiği hükümlerine yer verilmiştir.

4 Eğitimde Planlama Plânlı çalışmanın yararları Eğitim-öğretimde plânlı çalışmanın yararları şunlardır: a) Plânlar; öğrenci merkezli, çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını temel alan, uygulanabilir etkinliklere dayalı olur. b) Öğretimin plânlanması, öğretmenin eğitim-öğretimde neyi, niçin ve nasıl yapacağını düşünmesini sağlayarak verimini arttırır. c) Öğretim programlarının plânlaması, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleri dikkate alınarak ne zaman ve hangi süreler içinde işleneceğinin düzenlenmesini sağlar. d) Öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır, ve düzenli çalışmasını sağlar. e) Hedeflere ulaştıracak en uygun öğrenme öğretme süreçleri ile araç ve gerecin seçilmesini, eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı girilmesini sağlar. f) Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre yetiştirilmelerini sağlar. g) Eğitim-öğretimin değerlendirilmesinin güvenilir olmasını sağlar. h) Öğretmen ve öğrencilere düzenli ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırır. i) Eğitim-öğretim etkinliğinde düşünceye açıklık kazandırır.

5 Eğitimde Planlama Plân yapmanın ilkeleri Plânlarda aşağıdaki temel ilkeler göz önünde bulundurulur: a) Plânlar; çağdaş eğitimin gereklerine uygun olarak öğrenci merkezli, bireyselleşmiş öğretim, tam öğrenme, aktif öğrenme-öğretme ve disiplinleri arası çalışmaları esas alan uygulanabilir etkinliklere dayalı olmalıdır. b) Plânlama çalışmalarında öğrenme-öğretme süreci, etkin hâle getirilerek eğitimdeki yeni gelişmeler, çevre özellikleri, öğrencilerin bireysel gelişim özellikleri (fiziksel, duygusal, bilişsel ve psikomotor) ile okul-çevre ilişkileri göz önüne alınmalıdır. c) Plân, standart değil, gerektiğinde konu, süre ve uygulamada değişiklikler yapılabilecek esneklikte olmalıdır. d) Plân, Eğitim-öğretimin hedeflerine ve öğretim kurumlarının özel amaçlarına uygun olmalıdır. e) Plânda öğretim programlarına göre konular belirlenir. Ayrıca konuların işlenişinde kullanılacak öğrenme-öğretme yaklaşımları, araç-gereç, kaynaklar, öğrenci etkinlikleri, gezi, gözlem ve deneyler göz önünde bulundurulur. f) Her plân belli bir süreyi kapsayacak şekilde olur. g) Plân, öğretimin niteliğine ve seviyesine, konuya, öğretim dalına ve amacına uygun olur.

6 Eğitimde Planlama Ders Plânı
Ders plânı, bir ders için o dersle ilgili eğitim programlarında yer alan ve birbirleriyle ilişkili öğrenci kazanımlarını bir ya da birkaç ders saatinde işlenecek konu örüntüsünü, konuya ilişkin deney, tartışma soruları, proje ve ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç-gerecini içine alan birinci derecede sorumlu olduğu, zümre öğretmenleri ile şube öğretmenlerinin ortak katkısıyla ders öğretmenlerince önceden hazırlanan plândır. Ders plânı, belli bir ders için bir ya da birden çok ders saatinde işlenecek konuların plânlamasıdır. Ders plânında yer alan öğrenme-öğretme etkinlikleri öğrencilerin katkısıyla gerçekleştirilir. Ders plânının uygulanmasından ders öğretmeni sorumludur.

7 Eğitimde Planlama Ders Plânı
Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders plânı yerine kullanılır. Öğretmenin ihtiyaç duyması hâlinde, okulun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan plânların dışında da öğretim programına uygun ders planı hazırlanıp uygulanabilir. Ders defterine uygulanan etkinliğin adı veya etkinliğin ilgili olduğu kazanım yazılır. Öğretmen kılavuz kitabı bulunmayan dersler için, eğitim-öğretim kurumlarında bir veya birkaç ders saati için sınıf öğretmeni, alan (branş) öğretmeni ve/veya zümre öğretmenleri tarafından ders plânı hazırlanır ve uygulanır.

8 Eğitimde Planlama Ders Plânı
a) Eğitim-öğretim çalışmalarını daha düzenli hâle getirmelidir. b) Öğrenme ve öğretme sürecinin etkili ve verimli yönetilmesini sağlamalıdır. c) Her dersin eğitim programına ve konuların özelliklerine uygun olarak işlenmesini sağlamalıdır. d) Derslerde sürekliliği ve bütünlüğü sağlamalıdır. e) Öğrenme ve öğretme sürecinde gerçekleştirilen etkinlikleri belgelemelidir. f) Eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamalıdır. g) Eğitim-öğretim süreci ve öğretim programlarının değerlendirilmesinde geri bildirim sağlamaya uygun olmalıdır. h) Eğitim teknolojilerinin kullanımına uygun olmalıdır.

9 Eğitimde Planlama Ders plânı hazırlanırken;
a) Dersin doğası ve öğretim basamağındaki diğer derslerle olan ilişkisi, b) İşlenecek konu örüntüsü, c) Öğrencinin kazanımları ve hedef davranışları, d) Konunun işleneceği tarih ve olası süre, e) Konunun en etkin biçimde işlenebilmesi için gerekli olan eğitim araç-gereç ile başvurulacak kaynakları, f) Öğrenme-öğretme süreçlerine yönelik etkinlikler, gerekiyorsa güvenlik önlemleri, deney ve gözlemi, g) Konunun işleneceği sınıftaki öğrencilerin bireysel özellikleri ve farklılıklarının öğretim sürecinde göz önünde bulundurma, h) İhtiyaçlarını belirleme ve öğrenme-öğretme yaşantılarında değerlendirme süreci, i) Öğrenme-öğretme sürecini değerlendirmeye yönelik ölçme etkinlikleri ve değerlendirme yaklaşımı saptanır.

10 EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMININ DÜZENLENMESİ

11 Bir uçağı uçurmaya çalışırken o uçağı aynı anda yapmaya çalışmak gibi
Aday öğretmenler diğer öğretmenlerden farklı

12

13 Yeni Öğretmenler Fantezi dünyasından gerçek dünyaya geçiş sürecinde
Öğretmen yetiştiren kurumlara göre değişim ajanları Yeniliklerle donanmış ancak geleceğin geleneksel öğretmenleri

14

15 Yeni Öğretmenlerin Mesleğe Geçiş Sürecini Etkileyen Faktörler
Bireysel Faktörler Yapısal Faktörler Geçmiş tecrübeleri İnançları, felsefeleri, tutumları Pedagojik ve alan bilgileri Okul kültürü ve yöneticiler Beklentiler (testler, öğrenci başarıları) Bireysel ve mesleki gelişim fırsatları (danışman öğretmenler, hizmet içi eğitim ve destek programları)

16 Biliyoruz ki Aday öğretmenlerin çalıştıkları okul ortamıyla ilgili algıları, onların öğretmenlik mesleğine bakış açılarını ve adanmışlıklarını doğrudan etkilemekte Destekleyici okul ortamlarındaki öğretmenler fakültede öğrendiklerini uygulama konusunda oldukça cesaretli davranırken, aksi durumdaki öğretmenler geleneksel yöntemleri benimsemekte. Okullar ve okul yöneticileri yeni öğretmenlerin tecrübeli öğretmenlerden farklı ihtiyaçlarının olduğunu düşünerek, bu öğretmenlerin güçlü yönlerini açığa çıkararak onların sahiplenme ve benimseme duygularını geliştirebilir. Onların karşılaştıkları problemler konusunda destekleyecek açık kaynaklar (danışman ve idareci desteği) sunarak adaptasyon süreçlerinde karşılaştıkları güçlükleri birer öğrenme fırsatları gibi değerlendirmelerini sağlayabilirler.

17

18 Neden Buradayız Aday öğretmenlerin adaylık sürelerince ihtiyaçlarının neler olduğunu ve nasıl karşılanabileceklerini algılamak için, Değerlendirme kriterlerinden faydalanarak aday öğretmenlerin süreç içerisinde kendilerini geliştirebilecekleri fırsatları sunmak için,

19 Bu Oturumda Eğitim ve öğretim ortamlarını düzenleyebilme
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun öğrenme ortamı oluşturma Öğrenme ortamlarında güvenliğe ilişkin tedbirleri alma Öğrenme ortamlarını hedef kazanımların özelliklerine göre düzenleme Öğrenme ortamlarını farklı duyulara hitap edecek şekilde düzenleme Öğrenme ortamlarında öğrenmeyi destekleyen teknolojik araçları kullanma

20

21

22

23 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun öğrenme ortamı oluşturma
Öğrenciler birbirlerinden farklıdır Farklı öğrenciler farklı ihtiyaçlar Aday öğretmenler çoğunlukla bu durumun farkında değiller Bedensel (Boy, görme, işitme veya başka fiziksel özellikler) Duyuşsal (Bazı öğrenciler daha fazla ilgiye, sevgiye ihtiyaç duyar) Bilişsel (Zihinsel gelişim ve olgunlaşma süreçleri)

24 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun öğrenme ortamı oluşturma
Neler yapılabilir? Öğrencilerin bedensel, duyuşsal ve bilişsel farlılıklarının olabileceği Bu farklılıkların farklı ihtiyaçlar doğurabileceği Bu farklılıklara uygun öğrenme ortamları için tavsiyeler Öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun öğrenme ortamı oluşturma

25 Öğrenme ortamlarında güvenliğe ilişkin tedbirleri alma
Öğretmen sınıf içinde öğrencilerinin ve kendi güvenliğinden öncelikli sorumlu bireydir Ancak, yeni öğretmenler tecrübe eksikliklerinden kaynaklanan güvenlik problemleri ile en fazla karşılaşan öğretmenlerdir Yeni görev aşkıyla eğlenceli etkinlikler sonucu istenmeyen olaylar olabilmekte

26 Öğrenme ortamlarında güvenliğe ilişkin tedbirleri alma
Her sınıfta (Öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen ilişkileri, açık pencereler ve yanan sobalar, elektrik kaçakları ve düşme, çarpma…) Her sınıfta önemli ancak bazı yaş grubunda ve alanlarda Okul öncesi sınıflarında Haber Fen (Fen Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji) sınıflarında Haber Beden Eğitimi, Trafik, Sağlık gibi uygulamaya dönük derslerde

27

28 Öğrenme ortamlarında güvenliğe ilişkin tedbirleri alma
Neler yapılabilir? Ders kitaplarındaki güvenlik uyarılarını dikkate alma Sonucundan emin olamadıkları etkinlikleri denememek Etkinliklerin olası güvenlik risklerini önceden düşünmek Laboratuvar güvenlik kurallarına her zaman uymak Elektrik, kaynar su ve kesici-delici aletler ile mümkünse çalışmamak veya öğretmen kontrolünde kullanılmalarını sağlamak Okul öncesi sınıflarda bazı oyuncaklar, ip, parça kumaş gibi malzemeler ile temizlik malzemelerini özenle saklamak Öğrencilere verilecek yiyeceklerin kaynağından ve olası alerjik sonuçlardan emin olmak Oluşabilecek kaza ve güvenlik problemlerinde okul idaresi ile konuşmanın önemini paylaşmak Öğrenme ortamlarında güvenliğe ilişkin tedbirleri alma

29 Öğrenme ortamlarını hedef kazanımların özelliklerine göre düzenleme
Yenilenen eğitim programlarında öğrenmenin öğretmen ve öğrenci arasında gerçekleşen bir süreç olmadığı Kazanımların kazandırılması için öğrenme ortamının özelliklerinin önemli olduğu vurgulanmakta

30 Öğrenme ortamlarını hedef kazanımların özelliklerine göre düzenleme
Neler yapılabilir? Kazanımlar önceden gözden geçirilmeli ve ortam ile ilgili eksiklikler önceden tamamlanmalı (matematik, coğrafya, fen bilgisi gibi dersler..) Alternatif yaklaşımlar konusunda aday öğretmenlere destek sağlanmalı Bilgisayar, projeksiyon gibi hazırlanması süre alabilen ortam araçları derslerden önce hazır hale getirilmeli Öğrenme ortamlarını hedef kazanımların özelliklerine göre düzenleme

31 Öğrenme ortamlarını farklı duyulara hitap edecek şekilde düzenleme
Öğrenme bir algılama sürecidir Anlamlı öğrenme süreçleri için etkili algı deneyimleri önemlidir

32

33 Öğrenme ortamlarını farklı duyulara hitap edecek şekilde düzenleme
Algılama çoklu duyu organları ile gerçekleşirse öğrenme anlamlı ve kalıcı hale gelmektedir. Kavram öğretiminin yoğunluklu olduğu alanlarda kavramların Kuramsal yerine Algılanabilir veya Betimlenebilir şekilde verilmesi önemlidir Örneğin madde nedir?

34 Öğrenme ortamlarını farklı duyulara hitap edecek şekilde düzenleme
Neler yapılabilir? Çoklu algılamanın öğrenmenin etkinliği ve kalıcılığı konusundaki önemi vurgulanabilir Çoklu algılama süreçleri için materyal kullanımının önemi ve alternatif materyaller önerilebilir Kavramların kuramsal değil, algılanabilir ve betimlenebilir şekilde sunulması için gerekli gayret teşvik edilebilir Öğrenme ortamlarını farklı duyulara hitap edecek şekilde düzenleme

35 Öğrenme ortamlarında öğrenmeyi destekleyecek teknolojiyi kullanır
Teknoloji denince aklımıza neler gelmekte? Teknoloji her alanda var olduğu eğitim ortamlarında da öğrenmeyi destekleyecek şekilde kullanılmaktadır Önemi her geçen gün artmakta Ancak öğretmen adayları teknolojiyi araç olmaktan çok amaç haline dönüştürebilmekteler

36

37

38 Öğrenme ortamlarında öğrenmeyi destekleyecek teknolojiyi kullanır
Neler yapılabilir? Gerekli olması ve öğrenmeyi destekleyici nitelikte olması Öğrenci seviyesine uygun olması Kazanımlara uygun olması Öğretmenin kullanılacak teknolojiye aşina olması ve kullanmayı bilmesi Öğretimi destekleyecek teknolojinin ucuz ve kolay erişilebilir ve kullanılabilir olması Etkin çalışıyor olması Güncellenebilir olması

39 ÖĞRENCİ MOTİVASYONU «Öğrencileri Hedef Kazanımlar Doğrultusunda Güdüleme»

40 Bu Oturumda Öğrencileri Hedef Kazanımlar Doğrultusunda Güdüleyebilme
Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirler Öğrencileri hedef kazanımlardan haberdar eder Öğrenme sürecinde öğrencilerin önceki bilgileri ile bağlantılar kurar Her öğrencinin başarma duygusunu tadacağı etkinlikler uygular Hedef kazanımlara ulaşan öğrencilerin üst düzey beceriler geliştirmesini sağlayacak yöntem ve teknikler kullanır

41 Öğrencileri Hedef Kazanımlar Doğrultusunda Güdüleyebilme
Hedef kazanımlar neden önemli? Sınıflarımızda olup biten tüm öğrenmeler kazanım odaklıdır Her sınıf seviyesinde öğrenci becerilerine uygun hazırlanmış Sarmal olarak ilerleyen kazanımlar yer almakta Aday öğretmenler mesleklerinin ilk yıllarında günlük telaş ve endişeleri arasında çoğu zaman kazanımları unutup, kendi öğrenme süreçlerine benzer bir öğrenme ortamı ve planı hazırlar veya Kazanım temelli hazırladıkları ders süreçlerini kendi öğrendikleri hali ile sunuyor olarak bulurlar kendilerini

42 Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirler
Çocuğa görelik (hazır bulunuşluk) Öğretmen adaylarının sınıflarda yoğunlukla karşılaştıkları isteksiz öğrenci, disiplin problemleri ve başarılamayan çıktıların önemli bir bölümü öğrencilerin hazır buluşluğu ile ilişkilendirilmekte Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerileri kapsar Yeni öğrenme süreçleri başlamadan önce öğrencilerin hazır bulunuşlıkları belirlenmelidir çünkü yeni öğrenmeler öncekilerden bağımsız değildir Öğrenmeyi anlamlı kılar ve motivasyonu artırır

43

44 Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirler
Hazır bulunuşlık nasıl belirlenir? Tanılayıcı veya formatif yöntemler kullanılır Tanılayıcı süreçler Bilişsel ve duyuşsal öğeleri kapsayan testler, anketler veya diğer yansıtma öğelerini (yazı yazma, resim çizme, kavram haritaları…) kapsar Formatif süreçler Öğrenciler ile problem durumları, günlük hayat durumları üzerine konuşulabilir veya süreç içerisinde gözlemler yapılabilir. Hazır bulunuşluk nasıl artırılır? Öğrencilerin önceki bilgilerinin önemli olduğu ve varsa eksiklerin burada giderileceği hissi uyandırılır

45 Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirler
Neler yapılabilir? Aday öğretmenlerin en önemli eksikliği öğrencilerini tanımıyor olmaları Hazır bulunuşluğun yeni öğrenmeler için ön şart olduğunu fark etmeleri sağlanmalı Öğrencilerinin bilişsel (akademik başarı ölçütleri), duyuşsal (okul aile birliği ve rehberlik raporları) hazır bulunuşluklarını keşfedecekleri araçlardan haberdar edilmeli Hazır bulunuşluğu belirleyebilecekleri yöntemlerden bahsedilmeli Hazır bulunuşluklara uygun ders içeriği hazırlamalarının önemi tartışılmalı

46 Öğrencileri hedef kazanımlardan haberdar eder
Öğrenmenin daha anlamlı hale gelebilmesi için Öğrenilecek konuların neler olduğu ve nasıl katkılar sağlayacağı Ancak çoğu zaman konu başlığını söyleyerek ifade edilen hedef kazanımların öğrencilere neleri kazanacaklarını ayrıntılı olarak ifade edilmesi gerekmekte Hedef kazanımlar belirlenirken özellikle öğrencilerin hazır bulunuşluklarının temel alımasın ve hedef kazanımların öğrenci ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi önemli Öğrencileri hedef kazanımlardan haberdar eder

47 Öğrencileri hedef kazanımlardan haberdar eder
Neler yapılmalı? Özellikle danışman öğretmenler bu konuda aday öğretmenleri bilgilendirmeli Hedef kazanımların değişken olabileceği ve bu konuda hazır bulunuşluk sürecinin önemi vurgulanmalı Varsa örnek ders içerikleri sağlamalı Öğrencileri hedef kazanımlardan haberdar eder

48 Öğrenme sürecinde öğrencilerin önceki bilgileri ile bağlantılar kurar
Öğrenme birikimli bir süreçtir Öğrenciler yeni öğrendikleri bilgilerin eski bilgileri ile tutarlı olmasını önemser. Aday öğretmenlerin öğrencilerine sunacağı öğrenme sürecinin önceki bilgileri ile ilişkilendirmeleri konusunda titiz davranmalıdır Sadece okulda öğrenilen bilgilerin değil, öğrencilerin okul dışı edinimlerinin de önemli olduğu düşünülmelidir Öğrenme sürecinde öğrencilerin önceki bilgileri ile bağlantılar kurar

49 Öğrenme sürecinde öğrencilerin önceki bilgileri ile bağlantılar kurar
Neler yapılabilir? Aday öğretmenlerin programdan etkin bir şekilde faydalanmaları sağlanabilir Aday öğretmenlerin tecrübe eksiklikleri gereği öğrencilerinin ön bilgilerini bilemeyecekleri ortamlarda danışman öğretmenlerin öğrenciler hakkında bilgiler sunmaları faydalı olabilir Önceki bilgilerin kaynağının sadece okul olmadığı, birikimli bir süreç olan öğrenmenin okul dışında da gerçekleştiği danışman öğretmenlerce vurgulanmalı

50 Her öğrencinin başarma duygusunu tadacağı etkinlikler uygular
Sizce herkes öğrenebilir mi? Aslında öğretmen adaylarının %99’u her öğrenci öğrenir ve %83’ü öğrencilerinin hayatlarında olumlu etkiler bırakacaklarına inanırlar İlk yıllarının sonunda ise sadece %48’i her öğrenci öğrenir derken, %58’i her öğrenciye ulaşacak donanıma sahip olmadıklarını düşünmekte. Aday öğretmenler sınıftaki her öğrencinin olumlu öğrenme fırsatlarına sahip ve başarma duygusunu tadacakları etkinlikler hazırlamak zorundadır

51

52 Her öğrencinin başarma duygusunu tadacağı etkinlikler uygular
Sadece öğrenme güçlüğü çeken veya kaynaştırma öğrenciler değil Sınıfta en çok istekli olan, sesi en yüksek olan veya doğru cevaplar veren öğrenciler değil tüm öğrencileri için Bu tür uygulamalar zamanla sınıf kültürünü seçici ve dar bir yapıya sokar Bazı öğrencilerin başarıyı tadamamaları ile dersten veya öğrenmeden soğudukları görülmektedir

53 Her öğrencinin başarma duygusunu tadacağı etkinlikler uygular
Neler yapılabilir? Sınıfın bir öğrenme topluluğu olduğu ve her bir bireyin bu topluluğun önemli bir parçası olduğu gerçeğini uygulamada göstermelidir Bireysel katılımı sağlayacak yansıtma (konuşma, yazı yazma, resim çizme gibi) veya performans süreçleri kullanılmalıdır ve ürünler önemsenmelidir İşbirlikli öğrenme süreçlerinde grup üyelerinin rollerinin önceden belirlenmesi ve katılımın sağlanması Bireysel başarıları teşvik edecek taktir ifadelerini her öğrenci için kullanmalı ve bu fırsatları sınıfın geneline yaymalı

54 Aday öğretmenler öğrencilerinin hedef kazanımları kazanmasını her öğretmen gibi arzularlar.
Ancak bazı öğrencilerin bu kazanımları akranlarından önce kazanmaları bir problem olarak değerlendirilir. Peki bu öğrencilerle neler yapılabilir? Öğretmen adayları bu durumda Yeni konuya geçiş yapabildikleri (çoğu zaman bu durum öğrencilerin geri kalan kısmının etkisiz öğrenme tecrübelerine yol açar) gibi Bu öğrencileri meşgul etmek için farklı yöntemler denerler ve çoğu zaman bu durum sınıf yönetimi problemlerine yol açar Hedef kazanımlara ulaşan öğrencilerin üst düzey beceriler geliştirmesini sağlayacak yöntem ve teknikler kullanır

55

56 Öğretim programlarımız bu durum için her sınıf aşaması için belirlenmiş temel kazanımların yanı sıra öğrencilerin geliştirebilecekleri üst düzey becerileri de tanımlamıştır. - Analitik düşünme - Karar verme - Yaratıcı düşünme - Girişimcilik - İletişim - Takım çalışması Aday öğretmenlerin bu grup öğrenciler için alternatif yöntem ve yaklaşımlar ile üst düzey beceri geliştirme sürecini etkin kılmaları beklenmektedir. Hedef kazanımlara ulaşan öğrencilerin üst düzey beceriler geliştirmesini sağlayacak yöntem ve teknikler kullanır

57 Neler yapılabilir? Her sınıf ve ders için geliştirilebilir beceriler belirlenmeli İhtiyaç durumunda bu becerilerin geliştirilmesine yardımcı olacak yöntem ve teknikler kullanılmalı Aday öğretmenlerin bu tür yöntem ve teknikler konusunda danışman öğretmenler yardımıyla bilgilendirilmeleri sağlanabilir Örneğin, etkinliği erken bitiren öğrencilere yapılan bu etkinliğin geliştirilerek farklı ürünlere dönüşmesinin mümkün olup olmayacağı, veya yapılan bu etkinliği daha faydalı hale getirmek için başka nelerin yapılabileceği veya yapılan bu etkinlikten elde edilen bilgilerin günlük hayatta nasıl kullanılabileceği gibi sorular ve süreçlerden faydalanılabilir ve bu süreçler için ilgili teknik ve yöntemler planlanabilir. Hedef kazanımlara ulaşan öğrencilerin üst düzey beceriler geliştirmesini sağlayacak yöntem ve teknikler kullanır

58 GENEL DEĞERLENDİRME Süreç değerlendirmesi yapılmalı, belgelendirilmeli, adayın her çalışması incelenmeli, eksiklikler somut verilere bağlanmalıdır. Değerlendirme aşamasına gelinmeden ara dönemlerde yazılı raporlar düzenlenmeli ve adaya da belge olarak verilmelidir. Değerlendirici, adayı gerçekten gözlemlemelidir ve kriterleri tek tek değerlendirmelidir. Yani bütün değerler aynı puan olmamalı. Adayın bir özelliği çok öne çıkıyor diye, bütün kriterlerde aynı düşünce hakim olmamalı,

59 GENEL DEĞERLENDİRME Adayları ve öğretmenleri değerlendirirken bütün olarak değil, ayrı ayrı değerlendirmeliyiz. Biri birleriyle kıyaslamadan herkesi kendi içinde değerlendirmeliyiz. Adayın sendikası, siyasi düşüncesi, yaşam tarzı gibi hususlar değerlendirme sırasında göz önünde bulundurulmadan değerlendirilmelidir. Öğrencilere ucu açık sorular sorulmalı, onların düşüncelerini ifade etmelerine fırsat verilmelidir.

60 GENEL DEĞERLENDİRME Ders esnasında kazanımları erken kavrayan, erken ulaşan öğrencileri de düşünmek gereklidir. Bu şekilde olan öğrencileri dersin ilerleyen zamanında pasif hale itmek yerine, onları bir aşama sonrasında ulaşılması gereken yere yönlendirmelidir. Sürecin önemine öncelikle biz inanmalıyız. Sistemin öncesi ve sonrası olarak değerlendirmek gerekir. Öğretmen yetiştirmede yeni bir döneme girilmiştir.

61 GENEL DEĞERLENDİRME Projenin amacında hiç bir öğretmeni yetersiz görerek işten atmak olmayıp, harcanan emeğin yerini bulması ve sonrasında ulaşılacak hedefler düşünülmelidir. Aday öğretmenlerin dersleri dinlenirken öğretmenin pozitif yönleri ile negatif yönleri belirlenmelidir. Okul müdürü de gözlemleriyle ve evraklar üzerinde yaptığı incelemelerde bu yönleri tespit edebilir. Gerek görülürse eylem planı hazırlanarak, bir sureti aday da verilmek suretiyle telafisi yapılır.

62 GENEL DEĞERLENDİRME Aday öğretmenler ek ders dışında her hakka sahiptir, mesai gibi sorumlulukları vardır. Kıyafet, göreve devam, ast-üst ilişkisi, toplantılara katılma, tutanakları hazırlama, görüş bildirme gibi okulun işleyişinin içinde bulunmalıdır, Adaylar okulda bulundukları sürece yapılan her türlü etkinlikte görev alırlar. Adayların ihtiyaçlarına ve meslek hayatına yönelik etkinlikler planlanmalıdır. (gezi, konser, tiyatro...)

63 GENEL DEĞERLENDİRME Adayın meslek hayatında karşılaşabileceği sorunlar üzerinde her işte çalıştırılması esastır. Okul idaresinde sürdürülen işlemlerle görevlendirilerek işi tamamlaması sağlanır. Örneğin E-okulda öğrenci işleri modülü ile ilgili işlemleri yapması gözlemlenerek sonucu belgelendirilir ve dosyalaması sağlanır. Etkili dönüt ve etkili gelişim sağlanmalı, danışman öğretmen her anıyla ilgilenmeli, sınıfta yalnız bırakmamalı, eksiklikler anında değerlendirilerek gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.

64 GENEL DEĞERLENDİRME Değerlendirmelerimiz; Teşhis edici değerlendirme
Biçimsel değerlendirme Sonuç odaklı değerlendirme Şeklinde yapılmalıdır. Okul müdürünün bu süreci kapsayan yazılar ve belgeler dosyası olmalıdır.

65 GENEL DEĞERLENDİRME Danışman öğretmenin gözlemlerini, yazdıklarını ve önerdiklerini içeren dosyası olmalıdır. Bütün bu sürecin asıl amacı öğretmenleri bütün halinde tespit etmektir. Örnek: Fil Personel Yönetim sistemi: Öğretmenin; Türkçeyi kurallarına uygun kullanması, beden dili, ses tonu, yönetici ve meslektaşlarıyla iletişimi, veliyle ve öğrenciyle iletişimine ilave olarak sınıf yönetimi ve veli memnuniyeti için gerekenlere birlikte karar vererek gerçekleştirmek için yine birlikte çalışılmalıdır. Bunun için öğretmenler kurulunda kararlar al, alınan kararları en kısa zamanda ana başlıklar halinde ilgili öğretmenlere tebliğ et, okulun eylem planını hazırla ve zamanı gelince rapor iste. Böylece değerlendirme için elimizde belge de bulunmuş olur.

66 GENEL DEĞERLENDİRME MEBBİS Modülü:
Şu anda bütün adayların modül üzerinde danışman ve müdür atamaları yapılmıştır. Değerlendiricilerin birinci değerlendirmesi iki aylık süre tamamlandığı için sistemde açılmıştır. 17 Haziran’ a kadar değerlendirme yapılabilecektir. Değerlendiriciler, değerlendirme yapacaklarında kendi kişisel şifreleriyle MEBBİS modülüne girecekler ve “Aday Performans Değerlendirme” linkinden girerek değerlendirmelerini yapacaklardır. Değerlendirme sürecinde yapılan hatalar sadece bir kere İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzeltilebilir. Bunun için çok titiz ve dikkatli olunmalıdır.

67


"PERFORMANS DEĞERLENDİRME SEMİNERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları