Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÖPRÜLÜLER DEVRİ BESTE G İ RG İ N. KÖPRÜLÜER DEVRİ (1656-1691) XVII. Yüzyılın II. Yarısında Osmanlı Devletinde sadrazamlık görevinde bulunan Köprülü ailesi,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÖPRÜLÜLER DEVRİ BESTE G İ RG İ N. KÖPRÜLÜER DEVRİ (1656-1691) XVII. Yüzyılın II. Yarısında Osmanlı Devletinde sadrazamlık görevinde bulunan Köprülü ailesi,"— Sunum transkripti:

1 KÖPRÜLÜLER DEVRİ BESTE G İ RG İ N

2 KÖPRÜLÜER DEVRİ (1656-1691) XVII. Yüzyılın II. Yarısında Osmanlı Devletinde sadrazamlık görevinde bulunan Köprülü ailesi, bu devre adına vermi ş tir. Bunlardan ilki ilerlemi ş ya ş ına ra ğ men IV. Mehmed Döneminde sadrazamlı ğ ı bazı ş artlarla kabul eden Köprülü Mehmed Pa ş a olmu ş tur. XVII. Yüzyılın II. Yarısında Osmanlı Devletinde sadrazamlık görevinde bulunan Köprülü ailesi, bu devre adına vermi ş tir. Bunlardan ilki ilerlemi ş ya ş ına ra ğ men IV. Mehmed Döneminde sadrazamlı ğ ı bazı ş artlarla kabul eden Köprülü Mehmed Pa ş a olmu ş tur.

3 KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞA’NıN ŞARTLARı 1-Saray-devlet i ş lerine karı ş mayacaktır. 1-Saray-devlet i ş lerine karı ş mayacaktır. 2-Devlete ait önerileri kabul edilecektir. 2-Devlete ait önerileri kabul edilecektir. 3-Memurluklara isted ğ ini tayin edebilecektir. 3-Memurluklara isted ğ ini tayin edebilecektir. 4-Kendisi hakkında ş ikayet alınd ğ ında önceden fikri alınacaktır. 4-Kendisi hakkında ş ikayet alınd ğ ında önceden fikri alınacaktır.

4 KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞA’NıN ıSLAHATLARı A) Ulema ve tarikat mensupları arasındaki mücadeleyi sona erdirdi. A) Ulema ve tarikat mensupları arasındaki mücadeleyi sona erdirdi. B) Bütçe açı ğ ını kapattı B) Bütçe açı ğ ını kapattı C) Rü ş vet ve iltiması engellemeye çalı ş tı. C) Rü ş vet ve iltiması engellemeye çalı ş tı. D) Anadoluda güven ve düzeni sa ğ ladı. D) Anadoluda güven ve düzeni sa ğ ladı. E) Askeri birlikleri disiplin altına aldı. E) Askeri birlikleri disiplin altına aldı. F) Eyalet ayaklanmalarından Erdel’de Rakoci, Anadoluda Abhaza Hasan Pa ş a isyanlarını bastırdı. F) Eyalet ayaklanmalarından Erdel’de Rakoci, Anadoluda Abhaza Hasan Pa ş a isyanlarını bastırdı. G) Çanakkaleyi Venedik ablukasından kurtardı.Böylece Girit’i ku ş atan Osmanlı ordu donanmasına yardım gönderidi G) Çanakkaleyi Venedik ablukasından kurtardı.Böylece Girit’i ku ş atan Osmanlı ordu donanmasına yardım gönderidi

5 KÖPRÜLÜ FAZıL AHMED PAŞA (1661-1676 Babasının sa ğ adı ğ ı ortamdan yararlandı.1664 VASVAR ANTLA Ş MASI, 1669 G İ R İ T’ İ N FETH İ ve 1672 BUCA Ş ANTLA Ş MASI döneminin önemli olaylarıdır. Babasının sa ğ adı ğ ı ortamdan yararlandı.1664 VASVAR ANTLA Ş MASI, 1669 G İ R İ T’ İ N FETH İ ve 1672 BUCA Ş ANTLA Ş MASI döneminin önemli olaylarıdır. Ayrıca Çemberlita ş ’ta kütüphane açıldı. Ayrıca Çemberlita ş ’ta kütüphane açıldı.

6 1664 VASVAR ANTLAŞMASı Avusturya’nın Erdel Beyli ğ i’nin iç i ş lerine karı ş ması nedeniyle IV. Mehmed’in buyru ğ u üzerine Köprülü Fazıl Ahmed Pa ş a sefere çıkarak Uyvar Kalesini almı ş tır. Burada gösterilen üstün ba ş arının ardından Avrupada ‘Uyvar önünde bir Türk gibi güçlü’ deyimi kullanılmaya ba ş lanmı ş tır. Avusturya’nın Erdel Beyli ğ i’nin iç i ş lerine karı ş ması nedeniyle IV. Mehmed’in buyru ğ u üzerine Köprülü Fazıl Ahmed Pa ş a sefere çıkarak Uyvar Kalesini almı ş tır. Burada gösterilen üstün ba ş arının ardından Avrupada ‘Uyvar önünde bir Türk gibi güçlü’ deyimi kullanılmaya ba ş lanmı ş tır. 1664 VASVAR ANTLA Ş MASI 1664 VASVAR ANTLA Ş MASI 1.Erdel, Osmanlı Devletine ba ğ lı kalacak ve Avusturya ile Osmanlı Kuvvetleri buradan çekilecektir. 1.Erdel, Osmanlı Devletine ba ğ lı kalacak ve Avusturya ile Osmanlı Kuvvetleri buradan çekilecektir. 2.Osmanlı Devletinin gösterdi ğ i aday Avusturya tarafından tanınacaktır. 2.Osmanlı Devletinin gösterdi ğ i aday Avusturya tarafından tanınacaktır. 3-Avusturya 200.000 kara kuru ş sava ş tazminatı ödeyecektir. 3-Avusturya 200.000 kara kuru ş sava ş tazminatı ödeyecektir. 4-Uyvar ve Novigrand kaleleri Osmanlı Devletinde kalacak, yıkılan Zerinvar kalesi Avusturyaya verilecek ancak onarılmayacaktır. 4-Uyvar ve Novigrand kaleleri Osmanlı Devletinde kalacak, yıkılan Zerinvar kalesi Avusturyaya verilecek ancak onarılmayacaktır. ÖNEM İ ÖNEM İ Erdelin Osmanlı egemenli ğ inde kalması kabul edilmi ş tir.Avusturya kar ş ısında 17. yy da kazanılan antla ş ma. Erdelin Osmanlı egemenli ğ inde kalması kabul edilmi ş tir.Avusturya kar ş ısında 17. yy da kazanılan antla ş ma.

7 GIRIT’IN FETHI (1669) UYARI: 1.Osmanlı donanması ilk defa kı ş ş artlarında sava ş mı ş tır.Fakat daha sonralarda donanma ihmal edilmi ş tir. 2.Girit’in 24 yıllık bir ku ş atma sonunda alınması Osmanlı denizcili ğ ini geriledi ğ inin de göstegesidir. Uyarı: Merzifonlu Kara Mustafa Pa ş a'nın, ll. Viyana Ku ş atması’ndaki ba ş arısızlı ğ ı sonucunda kurulan Kutsal ittifak’a Venedik de katılmı ş tır. Sava ş lar sonucunda imzalanan 1699 KARLOFÇA ANTLA Ş MASI ile Mora Yarımadası ve Dalmaçya Kıyıları Venedik'e verilmi ş tir. Merzifonlu Kara Mustafa Pa ş a'nın, ll. Viyana Ku ş atması’ndaki ba ş arısızlı ğ ı sonucunda kurulan Kutsal ittifak’a Venedik de katılmı ş tır. Sava ş lar sonucunda imzalanan 1699 KARLOFÇA ANTLA Ş MASI ile Mora Yarımadası ve Dalmaçya Kıyıları Venedik'e verilmi ş tir. Venedik Girit'i, Ege ve Akdeniz ticaretinde bir üs olarak kullanmı ş. Akdeniz korsanları ile i ş birli ğ i yaparak Osmanh Devleti'nin güvenli ğ ini tehdit etmi ş tir. Bu nedenle Girit Adası ku ş atılmı ş tır (1645).Ada 24 yıllık bir ku ş atmadan sonra Köprülü Fazıl Ahmed Pa ş a’nın düzenledi ğ i sefer sonucunda ele geçirilmi ş tir (1669). NOT: Bu ku ş atma döneminde Osmanlı Padi ş ahları Sultan İ brahim (1640—1648) ve IV. Mehmed’tir (1648—1687). Sultan İ brahim'in ölümünden sonra ülkede çıkan karı ş ıklıklar, Köprülü Mehmed Pa ş a’nın Sadrazam olmasıyla sona ermi ş tir.

8 LEHİSTAN SEFERİ VE BUCAŞ ANTLAŞMASI (1672-1676) Uzun süren barı ş döneminden sonra, Lehistan’ın Osmanlı Devletini’nin himayesindeki Ukrayna kazaklarına saldırması ve bunların da Osmanlı Dev-leti’nden yardım istemesi uzerine: IV. Mehmed ve Sadrazam Fazıl MehmedPa ş a sefere çıkmı ş lardır. Bölgenin içlerine ula ş ılması üzerine Lehistan, barı ş istemi ş tir. Uzun süren barı ş döneminden sonra, Lehistan’ın Osmanlı Devletini’nin himayesindeki Ukrayna kazaklarına saldırması ve bunların da Osmanlı Dev-leti’nden yardım istemesi uzerine: IV. Mehmed ve Sadrazam Fazıl MehmedPa ş a sefere çıkmı ş lardır. Bölgenin içlerine ula ş ılması üzerine Lehistan, barı ş istemi ş tir. 1672de yapılan BUCA Ş ANTLA Ş MASI’na göre; 1-Podolya arazisi Osmanlı Devleti'ne bırakılacaktır. 2-Ukrayna bölgesi Osmanlı Devleti'nin himayesinde kalacak Lehistan kuvvetleri bu bölgeden çekilecektir. 3-Lehistan, Kırım'a vergi vermeyi sürdürecektir. 4- Lehistan, Osmanlı Devletine yıllık vergi verecektir NOT: Osmanlı Devleti, bu antla ş ma ile Batı'da son kez yeni toprak kazanarak Batı da en eni ş sınırlara ula ş mı ş ve prestij üstünlü ğ ü elde etmi ş tir.

9 MERZIFONLU KARA MUSTAFA PAŞA (1676-1683) Zeki ve kabiliyetli, devlet i ş lerini kimseye. danı ş madan idare eden bir yöneticidir. Zeki ve kabiliyetli, devlet i ş lerini kimseye. danı ş madan idare eden bir yöneticidir. Rusya’ya kar ş ı, Cehrin zaferini elde edip, Lehistan üzerinde de ba ş arılı olunca ll. Viyana Seferi’ne çıkmı ş ancak istenilen neticeyi elde edememi ş tir.(1683) Rusya’ya kar ş ı, Cehrin zaferini elde edip, Lehistan üzerinde de ba ş arılı olunca ll. Viyana Seferi’ne çıkmı ş ancak istenilen neticeyi elde edememi ş tir.(1683)

10 II. VİYANA KUŞATMASI BUCA Ş ANTLA Ş MASI ile kaybetti ğ i Podolya arazisinı geri almak için fırsat kollayan Lehistan'ın, II. V İ YANA KU Ş ATMASl'nda (1683) düzenledi ğ i ani baskınla, Osmanlı orduları bozguna u ğ ramı ş tır. Bu geli ş me. Papa'nın da giri ş imleri ile Kutsal ittifak'ın kurulmasına neden olmu ş tur. BUCA Ş ANTLA Ş MASI ile kaybetti ğ i Podolya arazisinı geri almak için fırsat kollayan Lehistan'ın, II. V İ YANA KU Ş ATMASl'nda (1683) düzenledi ğ i ani baskınla, Osmanlı orduları bozguna u ğ ramı ş tır. Bu geli ş me. Papa'nın da giri ş imleri ile Kutsal ittifak'ın kurulmasına neden olmu ş tur.UYARI 1683—1699 arasmda Kutsal ittifak Sava ş larına katılan Lehistan, di ğ er ittifak üyeleri ile birlikte sa ğ ladı ğ ı ba ş arının ardından 1699'da imzalanan KARLOFÇA ANTLA Ş MASI’yIa Podolya ve Ukrayna’yı Osmanlı Devletinden geri almı ş tır. 1683—1699 arasmda Kutsal ittifak Sava ş larına katılan Lehistan, di ğ er ittifak üyeleri ile birlikte sa ğ ladı ğ ı ba ş arının ardından 1699'da imzalanan KARLOFÇA ANTLA Ş MASI’yIa Podolya ve Ukrayna’yı Osmanlı Devletinden geri almı ş tır.

11 KÖPRÜLÜ FAZıL MUSTAFA PAŞA A ğ ır vergileri kaldırdı. Hıristiyan halktan alınan vergileri düzene koydu. A ğ ır vergileri kaldırdı. Hıristiyan halktan alınan vergileri düzene koydu. Celali İ syanlarını sert yöntemlerle bastırdı (Anadolu'daki a ş iretlerden askeri güç olarak faydalanmı ş tır.) Celali İ syanlarını sert yöntemlerle bastırdı (Anadolu'daki a ş iretlerden askeri güç olarak faydalanmı ş tır.) Celali İ syanları ile bo ş alan yerleri tekrar iskana açtı. Celali İ syanları ile bo ş alan yerleri tekrar iskana açtı. NOT: Köprülü ailesinden Amcazade Hüseyin Pa ş a (1697—1701) XVIII. yüzyılda görev yapan bir sadrazam olup; NOT: Köprülü ailesinden Amcazade Hüseyin Pa ş a (1697—1701) XVIII. yüzyılda görev yapan bir sadrazam olup; a) Askeri ve idari kurumlarda ıslahat yaptı. a) Askeri ve idari kurumlarda ıslahat yaptı. b) Qsmanlı denizcili ğ inin düzenlenmesi için kanunname hazırlattı. b) Qsmanlı denizcili ğ inin düzenlenmesi için kanunname hazırlattı. C) Ünlü ‘NA İ MA TAR İ H İ ’ adlı eser bu ki ş inin iste ğ i ile kaleme alındı. C) Ünlü ‘NA İ MA TAR İ H İ ’ adlı eser bu ki ş inin iste ğ i ile kaleme alındı. Uyarı Uyarı Duraklama döneminde sadrazamlık yapıp ıslahatları ile pek öne çıkmamı ş biri olan ‘Kemanke ş Kara Mustafa Pa ş a tımar sisteminin mutlaka düzeltilmesi konusunda projeler hazırlamı ş tır.(Sultan İ brahim Döneminde) Duraklama döneminde sadrazamlık yapıp ıslahatları ile pek öne çıkmamı ş biri olan ‘Kemanke ş Kara Mustafa Pa ş a tımar sisteminin mutlaka düzeltilmesi konusunda projeler hazırlamı ş tır.(Sultan İ brahim Döneminde)


"KÖPRÜLÜLER DEVRİ BESTE G İ RG İ N. KÖPRÜLÜER DEVRİ (1656-1691) XVII. Yüzyılın II. Yarısında Osmanlı Devletinde sadrazamlık görevinde bulunan Köprülü ailesi," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları