Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEP ZONGULDAK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEP ZONGULDAK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ."— Sunum transkripti:

1 BEP ZONGULDAK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2 BEP NEDİR ? Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Madde 62:
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Madde 62: Özel eğitim gerektiren birey için geliştirilen ve ailesi tarafından onaylanan bireyselleştirilmiş eğitim programı; bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içeren özel eğitim programıdır. Bireyselleştirilmiş eğitim programları, bireyin tüm gelişim ve disiplin alanlarında gözlem, gelişim ve değerlendirme ölçekleri kullanılarak ve hedeflenen amaçların gerçekleşme düzeyi doğrultusunda değerlendirilir. Birey için hazırlanacak bireyselleştirilmiş eğitim programında ve yöneltme kararında bu değerlendirmeler esas alınır. Öğrencinin okuluna; Eğitsel Tanılama, İzleme Ve Değerlendirme Ekibi tarafından hazırlanmış olan rapor iletilir. Bu Raporda; öğrencinin yaşı, yetersizliği, tüm gelişim ve disiplin alanlarında neler yapabildiğini gösteren değerlendirme çizelgesi, bireyin gereksinimleri ve gereksinim öncelikleri, sunulacak olan destek hizmetleri de içeren Yöneltme Raporu bulunur. BEP geliştirme birimi, bunu temel alarak BEP dosyasını oluşturur, bireyselleştirilmiş eğitim programlarını hazırlar.  Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları , grup hedefleri doğrultusunda öğrenciye özgü bireysel hedeflerin olması ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağının belirlenmesidir.

3 NEDEN BEP ? Okul ve sınıfta yapılan çalışmaların özünü; plânlama, öğretme ve ölçme teknikleri oluşturur. Okul bünyesinde gerçekleşen bu genel düzenlemeler, çocuğun beceri, yetenek ve ilgilerini de göz önünde bulundurur. Çocukların büyük çoğunluğu bu düzenlemeler çerçevesinde öğrenebilir ve gelişebilir. Bununla birlikte, öğrenme ve ilerleme kaydetmekte güçlük çeken bireylerin özel eğitime gereksinimi olabilir. Eğer öğrencinin; Aynı yaş grubundaki çocuklara sağlanan eğitim olanaklarından yararlanmasını engelleyen özel eğitim gereksinimi varsa, Engeli ya da yetersizliği eğitimsel performansını olumsuz etkiliyorsa, Gereksinimlerinin karşılanması için özel düzenlenmiş destek eğitime gereksinim duyuluyorsa, bireyselleştirilmiş eğitim programlarına ihtiyaç var demektir.

4 Başkan (OKUL MÜDÜRÜ veya GÖREVLENDİRDİĞİ MÜDÜR YARD.), Öğretmen,
BEP’İ KİM HAZIRLAR? Başkan (OKUL MÜDÜRÜ veya GÖREVLENDİRDİĞİ MÜDÜR YARD.), Öğretmen, Özel eğitim gerektiren birey, Rehber öğretmen-psikolojik danışman, Gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen, Eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen, Eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi temsilcisi, Aile, Diğer………… BEP Geliştirme Birimi Madde 63: Özel eğitim ve kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda özel eğitim gerektiren bireyler için, bireyselleştirilmiş eğitim programının geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur. Bu birimlerin, yakın çevrelerinde birim kurulamayan kurumlardaki özel eğitim gerektiren bireylere de destek eğitim vermesi için hizmet alanları özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından belirlenir.    Bu birim; kurum müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen, aile, özel eğitim gerektiren öğrenci, rehber öğretmen-psikolojik danışman, eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen, özel eğitim gerektiren öğrencinin sınıf öğretmeni veya hazırlanan programın içeriğine uygun branş öğretmeni, gerektiğinde tanılama, izleme ve değerlendirme ekibinden görevli bir kişiden oluşur.

5 Başkan BEP Geliştirme Birimi Başkanının sorumlulukları
a. Öğrencinin, birime gelene kadar toplanmış olan bilgilerinin birime sunulmasını sağlar. b. BEP dosyalarının oluşturulmasını ve bilgilerin korunup, saklanmasını sağlar. c. BEP geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için zaman çizelgesi oluşturur, uygulanmasını sağlar. d. Tüm hizmet plânı doğrultusunda yapılacak uyarlamaların, sağlanacak yardımın ve destek hizmetlerin yürütülmesini sağlar. e. Birim üyelerinin değerlendirme raporlarını toplar, son değerlendirme raporunun hazırlanmasını sağlar. Başkan BEP Geliştirme Birimi Başkanı Madde 64. a) .Birimi oluşturur, üyeleri belirler, toplantıları plânlar. .Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde, bireyin gereksinimleri doğrultusunda kurum içi düzenlemeleri yapar. .Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesi sürecinde yapılan çalışmaları, değerlendirmeleri izler, gereksinim duyulan araç-gerecin geliştirilmesi veya sağlanması için özel eğitim hizmetleri kurulu ile eşgüdümlü çalışır. Madde 64. e) .Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanışı sırasında kendi gereksinim ve isteklerini belirtir. .Çalışmalara etkin biçimde katılır. .Değerlendirme sonrasında çıkan eğitim önlemi ve yöneltme kararında isteğini belirtir. Özel Eğitim Gerektiren Bireyin sorumlulukları: a. Bir öğretim dönemi içinde ne öğrenmek istediğini, gereksinimlerini ve güçlü yanlarını gözden geçirerek, birime bilgi aktarır. b. Umut ve arzuları konusunda ekibe düşünce ve duygularını ifade eder Özel Eğitim Gerektiren Birey

6 Aile Anne-babanın sorumlulukları:
a. Çocuğunun gelişim süreci, öyküsü ve mevcut durumu hakkında birime bilgi verir, gözlemlerini aktarır. b. Ailenin olanak ve sınırlılıklarını bildirerek birimin kararlarının belirlenmesinde etkin rol oynar. c. İzleme ve yeniden değerlendirme süreciyle ilgili çalışmalara katılır. Madde 64. d) .Bireyselleştirilmiş eğitim programının geliştirilmesi sürecinde gereksinimleri iletir. .Çocuğu ile ilgili hedeflerini ve plânlarını belirtir. .Eğitim programının uygulanması sırasında çalışmalara etkin bir şekilde katılır, gerektiğinde eğitim araç gereç desteği sağlar. Aile Rehber öğretmen - psikolojik danışmanın sorumlulukları: .Aile eğitimi ve rehberliği yapar. .BEP sürecinde öğrenciye ve aileye psikolojik danışmanlık yapar. .BEP süreci ve sonucunda değerlendirme yapar ve rapor hazırlar. .Öğrencinin gelişiminin kaydedilmesinde kullanılacak olan izleme çizelgelerinin oluşturulmasında görev alır. .İzleme ve yeniden değerlendirme sürecinde görev alır. Madde 64. f) .Bireyin özel eğitim gereksinimleri doğrultusunda görüşünü belirtir ve bireye rehberlik yapar. .Bireyin gelişimini izler. Rehber Öğretmen -Psikolojik Danışman

7 Gezerek Özel Eğitim Görevi Verilen Öğretmen
Gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmenin sorumlulukları: a.Özel eğitim gerektiren öğrencinin gereksinimlerinin belirlenmesinde ve gereksinimlerinin önceliklere göre sıralanmasında görev alır, önerilerde bulunur, eğitsel hedefler belirler. .BEP sürecinde ve sonunda değerlendirme yapar ve rapor hazırlar. .Öğrencinin gelişiminin kaydedilmesinde kullanılacak olan izleme çizelgelerinin oluşturulmasında görev alır. .İzleme ve yeniden değerlendirme sürecinde görev alır. Madde 64. c) .Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde etkin görev alır. .Plânlanan eğitim programlarını uygulamaya dönüştürür. .Bireyin gelişimine göre yeni bireysel eğitim programı önerileri hazırlar. Gezerek Özel Eğitim Görevi Verilen Öğretmen Öğretmenin sorumlulukları: .Öğrencinin sınıf içi davranışlarının, akademik performansının, uyum davranışlarının, sosyal durumunun, iletişim becerilerinin belirlenmesinde, ana-baba görüşmelerinin yürütülmesinde görev alır. .Öğretim yöntemleri, teknikleri, sırası ve sınırlılıkları ile ilgili hedefleri belirler. .BEP sürecinde ve sonunda değerlendirme yapar ve rapor hazırlar. .Öğrencinin gelişiminin kaydedilmesinde kullanılacak olan izleme çizelgelerinin oluşturulmasında görev alır. .İzleme ve yeniden değerlendirme sürecinde görev alır. Madde 64. b) .Kurumun olanaklarına ve bireyin gereksinimlerine göre hazırlanan bireysel eğitim plânlarını, kaynaştırma uygulamaları yapılan kurumlar ile özel eğitim kurumlarında uygular. .Değerlendirme ölçeklerinin geliştirilmesinde görüşünü bildirir. .Gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene ve kuruma bilgi verir. Öğretmen

8 Gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene danışmanlık yapar.
Eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi temsilcisinin sorumlulukları: a.Yerleştirmeden sonra izleme ve yeniden değerlendirme sürecinde, gerekli danışmanlığı ve değerlendirmeyi yapar. b.Yerleştirme sonrası kurgulanan izleme çalışmalarını ekip adına plânlar ve sürdürür, izleme sürecinde ekibe gelen izleme bilgilerini toplar ve gerekiyorsa yeniden değerlendirmeyi önerir. c.Yerleştirme sonrasında, yerleştirmenin yapıldığı kuruma, bireye, bireyin ailesine ve BEP birimine danışmanlık yapar, tüm yöneltme bilgilerini birime, BEP geliştirme birimine ilişkin bilgileri de eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibine iletir. Madde 64. g) 1.Birey için saptanan destek eğitim hizmetlerinin uygulanmasında rehberlik eder. 2.Bireyin gelişimini okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi ile iş birliği içinde izler. Eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi temsilcisi Madde 64. h) 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde etkin görev alır. 2.Değerlendirme ölçekleri geliştirir. Gereksinim duyulan araç-gerecin geliştirilmesi veya sağlanması için başkan ile eş güdümlü çalışır. 3.Bireyin gelişimine göre yeni bireyselleştirilmiş eğitim programı önerileri hazırlar. Gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene danışmanlık yapar. Eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmenin sorumlulukları: a.BEP sürecinde ve sonunda değerlendirme yapar ve rapor hazırlar. b.Bireyin gelişiminin kaydedilmesinde kullanılacak olan izleme çizelgelerinin oluşturulmasında görev alır. c.İzleme ve yeniden değerlendirme sürecinde görev alır. Eğitim Programları Hazırlamakla Görevlendirilen Öğretmen

9 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI İÇİN HAZIRLIK

10 ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ YERLEŞTİRME KARARININ ALINMASI
İL ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ KURULU tarafından gönderilen ve öğrencinin KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ alması yönünde kararın alındığı rapor

11 BİRİMİNİN OLUŞTURULMASI
Bu birim; 1.Kurum müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, 2. Gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen, 3. Aile, 4. Özel eğitim gerektiren öğrenci, 5. Rehber öğretmen-psikolojik danışman, 6. Eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen, 7. Özel eğitim gerektiren öğrencinin sınıf öğretmeni veya hazırlanan programın içeriğine uygun branş öğretmeni, 8. Gerektiğinde tanılama, izleme ve değerlendirme ekibinden görevli bir kişiden oluşur. BEP GELİŞTİRME BİRİMİNİN OLUŞTURULMASI

12 3. BEP GELİŞTİRME BİRİMİ İLK TOPLANTISININ YAPILMASI
TOPLANTIDAN ÖNCE BİRİM BAŞKANININ SORMASI GEREKEN SORULAR ü      Tüm üyeler toplantı yer ve zamanı hakkında bilgilendirildi mi? ü      Toplantıdan önce tüm izin ve onaylar alındı mı? ü      Tüm birim üyeleri, toplantı gündemini destekleyecek yazılı dokümanlarını yanlarında getirmek zorunda olduklarını biliyorlar mı? ü      Tüm birim üyeleri toplantıda öğrencinin güçlü yanlarının, gereksinimlerinin ve hedeflerinin tartışılacağını biliyorlar mı? ü      Toplantıda gerekli olacak belge ve yazışmalar hazır mı? ü      Var olan raporlarla ilgili hedefler toplantı öncesinde gözden geçirildi mi? ü      Yöneltme raporundan çıkarılan güçlü yanlar ve gereksinimlerle ilgili açık ve anlaşılır bir liste hazırlandı mı? BEP sürecinde BEP geliştirme birimi tarafından öğrenciler için dikkate alınacaklar: 1. Öğrencinin güçlü yanları 2. Ailenin, çocuğunun eğitimi ile ilgili görüşleri ve beklentileri 3. Bireye ilişkin ölçüm sonuçları BEP geliştirme birimi tarafından gerektiğinde dikkate alınacaklar: Öğrencinin .Öğrenmeyi etkileyecek zihinsel gelişimi ilgili sorunu var mı? .Görme ile ilgili sorunu var mı? .İşitme ile ilgili sorunu var mı? .Öğrenmeyi etkileyecek uyum sorunu var mı? .İletişim, dil ve konuşma sorunu var mı? .Kas, eklem, iskelet ve sinir sistemi ile ilgili sorunu var mı? 0.Yardımcı teknoloji, cihaz ve/veya hizmet gereksinimi var mı? Madde 64: a. Başkan: .Birimi oluşturur, üyeleri belirler, toplantıları plânlar, .Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde, bireyin gereksinimleri doğrultusunda kurum içi düzenlemeleri yapar, .Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesi sürecinde yapılan çalışmaları, değerlendirmeleri izler, gereksinim duyulan araç-gerecin geliştirilmesi veya sağlanması için özel eğitim hizmetleri kurulu ile eşgüdümlü çalışır.

13 BEP; İLK TOPLANTI GÜNDEMİ
.Birim üyelerinin selamlaşması ve tanışması, .Toplantının amacının ve varsa bir önceki toplantı tutanağının gözden geçirilmesi, .Özel eğitim ve BEP’e ilişkin hakların ve süreçlerin gözden geçirilmesi, .Daha önce bir BEP uygulanmışsa; Değişimin sonuçları, Gereksinimlerin birbirinden nasıl etkilendiği, Genel müfredat içinde çocuğun yetersizliğinin, eğitime katılımını ve gelişimini nasıl etkilediği, .Öğrencinin performansının değerlendirilmesi, Genel müfredata göre nerede olduğu, Güçlü yanları, Eğitimsel gereksinimleri, Gereksinim öncelikleri, Öğrenme özellikleri, .Uzun dönemli ve kısa dönemli amaçların geliştirilmesi, .Destek hizmetlerin belirlenmesi, .Sorumluluklarının belirlenmesi ve ilgili personelin bilgilendirilmesi, .Toplantıya katılanların ve toplantı sırasında alınan kararların, yapılan tartışmaların yazılı olarak, kaydedilmesi ve uyuşma sağlanamayan kararların gözden geçirilmesi, 0.Sonraki BEP toplantısının gündemine ilişkin öneriler. KARAR ALIRKEN; Tüm üyelerin kararlara katılmasına özen gösterin. “Bu karara katılmayan var mı?” sorusunu sorun. Katılmayan varsa, kararda ısrarcı olmak yerine, bir kez daha değerlendirin. Tüm bunlara karşın kararlara katılmayan üyenin katılmadığı kararla ilgili olarak fikrini yazılı olarak beyan etmesini sağlayın.

14 BEP TOPLANTI TUTANAĞI Öğrencinin ; Tarih: Adı Soyadı:
Sınıfı: Cinsiyeti: Toplantı No: Numarası : Yaşı : BEP toplantısına katılanlar GÜNDEM : Adı/soyadı imza Öğrenci ……… …… Anne-Baba ……… ……  KARARLAR: Sınıf öğretmeni ……… ……… Özel Eğitim Öğretmeni ……… ……… Rehber öğretmen ……… ……… Birimi Başkanı ……… ……… Diğer katılımcılar Adı Soyadı Görevi Bir sonraki BEP toplantı tarihi:

15 HER ÜYENİN TOPLANTI SONRASI İÇİN KONTROL LİSTESİ
Toplantı hedefleri ile toplantı sonunda ulaşılan sonuçlar uyumlu mu? Bir ekip üyesi olarak ,bana uygun olmayanları dile getirdim mi? BEP’in hedeflerini gerçekleştirmek için, gerek duyduğum materyali, geliştirmem gereken etkinlikleri ve başvurabileceğim kişileri belirledim mi? Diğer birim üyeleri ile iletişim kurabiliyor muyum?

16 ETKİLİ BİR BEP İÇİN ÖNERİLER
1.Bireyi ve aileyi sürece katın! Bireyi mümkün olduğunca kendi amaçları, hedefleri konusunda karar verme sürecine katın. Ailenin katılımı, sürecin evde devamlılığına katkıda bulunur. 2.Kullanımı kolay bir format geliştirin! Geliştirdiğiniz formatın gereken tüm ögeleri içermesine ve tamamlaması kolay bir format olmasına özen gösterin. 3.BEP yazılırken BEP’in uygulanmasında görev alacak olanların mutlaka sürece katılmış olmalarına özen gösterin! Uygulamada görev alacak olanlar, geliştirilen bu çalışmanın kendi ortamlarında işe yarayıp yaramayacağını değerlendirmek şansına ve hakkına sahip olmalıdırlar. 4. BEP yazımında açık ve anlaşılır bir dil kullanın! Burada kullanılacak dil olumsuz ve belirsiz ifadeler içermemeli, bireyin gereksinimlerini ve eylem plânını betimlemeye yönelik olmalıdır. 5. BEP yazarken kısa, öz ifadeler kullanın! Bireyle ilgili her detayın bulunması gerekli değildir ancak, destek hizmetlerin ve uyarlanmış program hedeflerinin betimlenmesi gerekir. 6. Yapılabilecekler konusunda gerçekçi olun! Tamamlanması yıllar alacak bir BEP yazmak yerine, en çok bir yılı yansıtacak amaçlar esas alınmalıdır. 7.Tüm formları saklayabileceğiniz ve bilgileri kaydedebileceğiz bir BEP dosyası hazırlayın! Bu dosyada formların, bilgilerin ve tutanakların korunabildiği bölümler olmalıdır.

17 4. ÖĞRENCİ İÇİN BEP DOSYASININ HAZIRLANMASI

18 BEP GELİŞTİRME BİRİMİNE ULAŞAN BİLGİLER
ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı Numarası FOTOĞRAF Cinsiyeti Yaşı Ev Adresi Ev Telefonu Adı Soyadı Adresi İş Telefonu Cep Telefonu Anne Baba Diğer Kişi Birim Başkanı BEP GELİŞTİRME BİRİMİNE ULAŞAN BİLGİLER Tarih Nereden Geldiği Açıklama Gönderme Raporu Yöneltme Raporu Yerleştirme Raporu İzleme / Yeniden Değerlendirme

19

20

21 Bu dosyanın kapağındaki bilgileri eksiksiz olarak doldurun.
BEP GELİŞTİRME BİRİMİ ÜYELERİ GÖREVİ / KONUMU ADI SOYADI Birim Başkanı Özel Eğitim Gerektiren Birey Aile Öğretmen Gezerek Özel Eğitim Görevi Verilen Öğretmen Rehber Öğretmen-Psikolojik Danışman Eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi temsilcisi Eğitim Programları Hazırlamakla Görevlendirilen Öğretmen YÖNERGE Bu dosyanın kapağındaki bilgileri eksiksiz olarak doldurun. Dosyadaki bilgileri güncelleyin. BEP toplantısı tutanaklarını tarih sırasına göre dosyalayın. Dosyayı, öğrencinin kayıtlı olduğu okulda koruyun. Öğrencinin yer değiştirmesi halinde dosyayı gönderin. Kurumda dosyanın bir özetini bulundurun. Diğer kurumlardan istenilen bilgileri özet olarak gönderin, dosyanın bütünlüğünün bozulmamasına özen gösterin.

22 5. ÖĞRENCİNİN PERFORMANSININ BELİRLENMESİ
DAVRANIŞ KAVRAMLAR SAYISAL SÖZEL ZAMAN ÖZBAKIM BECERİLERİ

23 DEĞERLENDİRME FORMLARINA ÖRNEKLER

24

25

26

27

28

29

30

31 DEĞERLENDİRME SORULARINA ÖRNEKLER

32 BÜYÜK -KÜÇÜK

33 UZUN - KISA

34 GENİŞ - DAR

35 ALTINDA - ÜSTÜNDE

36 RENKLER

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 PERFORMANS DÜZEYİ TANIMI
EĞİTİMSEL PERFORMANS PERFORMANS DÜZEYİ TANIMI *Bireyselleştirilmiş eğitim programında çocuğun, performans düzeyine ilişkin ifadelerin yer alması gerekmektedir. Öğrencinin performans düzeyi, ayrıntılı değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak hazırlanan, öğrencinin yapabildikleri ve yapamadıklarını tanımlayan özet ifadelerdir. *Performans düzeyi ifadesinin bireyselleştirilmiş eğitim programında yer alması, ailelerin ve öğretmenlerin öğrencinin programda göstermiş olduğu ilerlemeyi belirlemeleri açısından son derece önemlidir. Bu ifadeler, değerlendirme sonuçlarını açık ve anlaşılır şekilde özetlemektedir. Ayrıca, performans düzeyi ifadesi, öğrencinin belirli ihtiyaçlarını tanımlamayı ve öncelik sırasına dizmeyi sağlamaktadır. *Bireyselleştirilmiş eğitim programında yer alan her bir amaç, performans düzeyi ifadesinde belirtilen ve öğrencinin geliştirilmesi gereken program alanlarına yönelik olmalıdır. Performans düzeyini belirlemede aile ve öğretmen birlikte çalışarak, öğrencinin eğitim önceliklerini belirlemede işbirliği yapmalıdır. *Performans düzeyi belirlemenin amacı, uzun ve kısa dönemli amaçlar için öğrencinin ihtiyaçlarını belirlemek ve amaçlarda yer alan ölçüte ne zaman ulaşılacağına ilişkin kestirimde bulunmayı sağlamaktır.

47 PERFORMANS DÜZEYİ İFADELERİNDE VER ALMASI GEREKEN BİLGİLER
Performans düzeyi yazılırken gerekli olan bilgileri seçmede, ne tür verilere ihtiyaç olduğu belirlenmelidir. Öğretmen, öğrencinin hangi matematik becerilerine sahip, hangilerine sahip olmadığını belirlerken, öğrencinin sadece sınıf düzeyini göz önünde bulundurarak sahip olması gereken becerileri belirlemesi yeterli olmayabilir. Performans düzeyinde yer alması gereken bilgiler üç ana başlık altında toplanmaktadır: Bunlar; a) Belirli bir alandaki öğrenci performansını akran grubuna göre karşılaştıran bilgiler b) Öğrencinin program alanlarına göre yapabildikleri ve yapamadıklarını belirten bilgiler c) Öğrencinin belirli bir müfredat programına katılım düzeyini gösteren ifadeleri yer almalıdır.

48 PERFORMANS DÜZEYİ İFADESİ YAZILIRKEN İZLENMESİ GEREKEN KURALLAR
Özel gereksinimi olan çocukların sahip olduğu performans düzeyleri ifade edilirken dikkat edilmesi gereken kurallar şunlardır: a. Performans düzeyi ifadeleri, bireyselleştirilmiş eğitim programının diğer öğeleriyle doğrudan ilişkili ve ilgili olmalıdır. b.Performans düzeyi ifadelerinde, öğrencinin yapabildikleri ve yapamadıklarına ilişkin ifadeler yer almalıdır. c. Performans düzeyi ifadelerinde, öğrencinin yetersizliğinin, öğrencinin eğitsel performansına olan etkisinin tanımı yer almalıdır. d. Performans düzeyi ifadeleri, öğrenciye ilişkin güncel bilgileri içermelidir. e. Performans düzeyi ifadeleri, açık ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır.

49 Düzenleyen: İmza: Tarih:
Öğrencinin Adı Soyadı:……………………………………….. EĞİTSEL PERFORMANS*  *Murat boncuk gibi küçük objeleri tutabilir ve ipe dizebilir. Merdivenleri çift ayakla çıkabilir ve inebilir. Her büyüklükteki topa her iki ayağını da kullanarak vurabilir. Verilen tek kelimelik yönergeleri takip ederek söylenen bedensel hareketleri yapabilir.  *Öğrencinin matematik testinden birinci sınıf öğrencilerin düzeyinde puan aldığını söylemek yerine, birer birer ona kadar sayamamaktadır gibi bir ifadeyi kullanmak, öğrencinin matematik becerilerinde var olan performans düzeyine ilişkin fikir verebilir. Öğretmen alanı (dersi) ile ilgili yıllık ders programını dikkate alarak, öğrencinin yapabildiği kazanımları tespit etmek, yıl içerisinde kazandırılması gereken kazanımları belirlemek amacıyla bu formu doldurmalıdır. Öğrencinin yeterlilikleri, gelişim özellikleri, öncelikli ihtiyaçları, engeli, sınıfı vb. etmenler dikkate alınarak, hangi alanlarda ( derslerde) BEP Planı hazırlanacağına BEP Birimi karar vermelidir. Ancak BEP Planları hazırlanmasına ihtiyaç duyulmayan alanlarda (derslerde) görev alan öğretmenler BEP Toplantılarına katılarak öğrencinin güçlü yanları ve yapılabilecekler konusunda BEP Geliştirme Birimini bilgilendirmelidir. *Öğrencinin performansını belirlemeye yönelik yapılacak çalışmalar ve izlenecek yollar Kılavuz Kitapta örnekleri ile anlatılmıştır. Düzenleyen: İmza: Tarih:

50 Uzun Dönemli Amaçların Yazılması
1. Uzun dönemli amaçlar öğrencinin var olan performans düzeyi ile ilgili olmalıdır 2. Uzun dönemli amaç alanı açıkça tanımlanmalıdır 3. Uzun dönemli amaçlar ölçülebilir ve izlenebilir olmalı 4. Uzun dönemli amaçlar anlamlı olmalıdır 5. Uzun dönemli amaçlar kısa dönemli amaçları kapsamalıdır.

51 KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR VE YAZIMI
Kısa dönemli amaçlar; öğrencinin var olan performans düzeyi ile uzun dönemli amaç arasında kalan ve daha kısa sürede gerçekleştirilen alt amaçlardır. Uzun dönemli amaçların genel olmasına karşın, kısa dönemli amaçlar daha özel ve ayrıntılıdır. Bu amaçlar hazırlanırken, Bireyin şu andaki performans düzeyinden, uzun dönemli amaçlara ulaşabilmesi için hangi aşamaları yerine getirmeli? Kısa Dönemli Amaçların Öğeleri 1. Birey 2. İstenen yada Beklenen Davranışın Tanımlanması 3.İstenilen Davranışın Hangi Koşullar Altında Meydana Geleceğinin Açıkça Belirtilmesi 4. Kabul Edilebilir Davranış (Performans) İçin Ölçüt Belirleme

52 Başlangıç-Bitiş Tarihi
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI FORMU Öğrencinin Adı Soyadı : Sınıfı Numarası : Eğitim Programını Hazırlayanlar : BEP Hazırlama Tarihi : …./…./…….. Uzun Dönemli Amaçlar Kısa Dönemli Amaçlar Başlangıç-Bitiş Tarihi Sorumlu Kişiler 1) Ayşe, gömleğini, çorabını ve bağcıksız ayakkabısını bağımsız olarak giyer. 1.a) Ayşe, gömleğini giy yönergesi verildiğinde gömleğini beceri analizindeki basamakları izleyerek %100 doğrulukta giyer. b) Ayşe, çorabını giy yönergesi verildiğinde çorabını beceri analizindeki basamakları izleyerek %100 doğrulukta giyer. c)Ayşe, ayakkabısın giy yönergesi verildiğinde ayakkabısını beceri analizindeki basamakları izleyerek %100 doğrulukta giyer. SINIF ÖĞRETMENİ REHBER ÖĞRETMEN BRANŞ ÖĞRETMENLERİ 2)Ayşe bağımsız olarak dört işlem yapar.  2.a) Ayşe, doğal sayılarla eldesiz toplama işlemi yapar. b) Ayşe, doğal sayılarla eldeli toplama işlemi yapar. c) Ayşe, doğal sayılarla onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar. Ç) Ayşe, doğal sayılarla onluk bozarak çıkarma işlemi yapar. d)Ayşe, doğal sayılarla çarpma işlemi yapar. e)Ayşe, doğal sayılarla kalansız bölme işlemi yapar. f)Ayşe, doğal sayılarla kalanlı bölme işlemi yapar. Öğrenci Velisi Sınıf/Sınıf Rehber Öğretmeni Branş Öğretmeni Rehber Öğretmen Birim Başkanı İmza İmza İmza İmza İmza


"BEP ZONGULDAK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları