Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Genetik Çeşitlilik Prof.Dr.Bülent ÇAVAŞ. Genlerdeki değişkenlik  Genetik çeşitlilik, bir tür içindeki çeşitlili ğ i tanımlar.  Her türün bireylerinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Genetik Çeşitlilik Prof.Dr.Bülent ÇAVAŞ. Genlerdeki değişkenlik  Genetik çeşitlilik, bir tür içindeki çeşitlili ğ i tanımlar.  Her türün bireylerinin."— Sunum transkripti:

1 Genetik Çeşitlilik Prof.Dr.Bülent ÇAVAŞ

2 Genlerdeki değişkenlik  Genetik çeşitlilik, bir tür içindeki çeşitlili ğ i tanımlar.  Her türün bireylerinin genetik farklılı ğ ı, o türün kendi içinde genetik çeşitlili ğ i demektir.  Tür çeşitlili ğ i, genellikle belirli co ğ rafik sınırlar içindeki türlerin toplam sayısını ifade eder.  Tür çeşitlili ğ inin çok olması genetik çeşitlili ğ in zenginli ğ ini de beraberinde getirir.

3  Bazı bireyler artmakta olan kirlilik yüküne dayanma gücü bulabilirken, farklı gen dizilimlerine sahip olan di ğ er bireyler;  çevresel koşulların tamamen aynı oldu ğ u durumlarda bile, üreme güçlü ğ üne düşebilirler ve hatta ölümlerle karşılaşabilirler

4  Öncekiler yaşamını sürdürürken; sonraki (birey)'ler ise, bu çevreyi terk eder veya ölürler; 'do ğ al seçilim' ('natural selection') olarak adlandırılır ve bir habitat içinde genetik çeşitlili ğ in yokolmasına yol açabilir

5  Bununla birlikte, habitat içinde artık mevcut olmayan bireyler; 'daha hızlı büyüme sa ğ layan genleri' veya, 'di ğ er baskı faktörlerine karşı daha iyi bir direnç gösterebilen genleri' de taşımış olabilir

6  Genetik mühendislik teknikleri ile yeni bitki soyları geliştirilmekte ve bu sayede daha önce yetiştirilmeyen bitkiler elde edilmektedir.

7 Bu bizlere genetik çeşitliliğin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır…  Ancak bu gelişmeleri getirdi ğ i bazı sorunlar vardır. Örne ğ in, faydalı gen aktarımı ile geliştirilen bir ürünün; yaygın olarak ekimi;  olası çevre koşullarının de ğ işmesi ya da  bir virüs enfeksiyonu sonucunda tüm ürünü yok etme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır

8 GENETİK ÇEŞİTLİLİK VE NEDENLERİ

9 Genetik çeşitliliğin 3 temel kaynağı vardır:  Mutasyonlar  Gen akışı  Eşey ve genetik karılma

10 1. Mutasyonlar  DNA’da meydana gelen de ğ işikliklerdir.  Tek bir mutasyonun büyük etkileri olabilir,  fakat ço ğ u durumda, evrimsel de ğ işim çok sayıda mutasyonun birikimine dayanır

11  Meyve sine ğ inin gelişimini kontrol eden genlerdeki mutasyonlar, bir çift yerine iki çift kanat gibi önemli morfolojik de ğ işimlere neden olabilir.

12 2. Gen akışı  genlerin bir popülasyondan di ğ erine her türlü hareketidir

13 3. Eşey ve genetik karılma  Eşey, bir popülasyona yeni gen kombinasyonları kazandırabilir.  Bu genetik karılma genetik çeşitlili ğ in bir di ğ er önemli kayna ğ ıdır.

14  Her mutasyon evrim için önemli de ğ ildir.  Vücut hücrelerinde gerçekleşen bedensel mutasyonlarsonraki nesillere aktarılmaz.

15 Türkiye’nin Genetik Çeşitliliği  Bir tür içinde zengin bir genetik çeşitlilik olursa, bitki ve hayvan genetikçileri de ğ işen ihtiyaçlara cevap veren, yeni koşullara uyabilen ve istenilen özellikleri sergileyen yeni bitki ve hayvan ırklarını üretebilirler.

16 Türkiye’nin Tür Çeşitliliği  Türkiye 120 memeli,  400’ü aşkın kuş türü,  130 kadar sürüngen,  400’e varan balık türüyle biyolojik çeşitlilikte tür çeşitlili ğ i açısından çok zengindir.  Türkiye’de ayrıca 30000 civarında omurgasız hayvan türü bulunmaktadır.  Ülkemiz, alageyik ve sülünün anavatanıdır.  Türkiye, soyu tükenmekte olan Akdeniz fokunun yaşam alanlarına sahip ender ülkelerdendir.

17  Ülkemizde 95’i bu ğ day, 91’i mısır, 22’si arpa, 19’u pirinç, 16’sı süpürgedarısı, 11’I yulaf ve 2’si de çavdar çeşidi olmak üzere 256 tahıl çeşidinin bulundu ğ u saptanmıştır.  Bu çeşitlilik bahçe bitkileri ve meyve türlerinde de belirgindir.  Yerli çiftlik hayvanı türleri açısından da zengin bir genetik çeşitlili ğ e sahip olan Türkiye’de yerli hayvan ırklarının yabancı ırklarla çiftleşmesi genetik aşınmaya yol açmaktadır.


"Genetik Çeşitlilik Prof.Dr.Bülent ÇAVAŞ. Genlerdeki değişkenlik  Genetik çeşitlilik, bir tür içindeki çeşitlili ğ i tanımlar.  Her türün bireylerinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları