Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hint Alt Kıtasında Sünnet 3. Ders. Kadiyanilik Kadiyanilik, Mirza Gulâm Ahmed Kādiyânî (ö. 1908) tarafından kurulan dinî hareketin adıdır. Gulâm Ahmed,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hint Alt Kıtasında Sünnet 3. Ders. Kadiyanilik Kadiyanilik, Mirza Gulâm Ahmed Kādiyânî (ö. 1908) tarafından kurulan dinî hareketin adıdır. Gulâm Ahmed,"— Sunum transkripti:

1 Hint Alt Kıtasında Sünnet 3. Ders

2 Kadiyanilik Kadiyanilik, Mirza Gulâm Ahmed Kādiyânî (ö. 1908) tarafından kurulan dinî hareketin adıdır. Gulâm Ahmed, Hindistan’da Pencap eyaletinin Gurdâspûr bölgesinde küçük bir kasaba olan Kādiyân’da kendi ifadesiyle 1839 yılında dünyaya geldi. Gulâm’ın babası Mirza Gulâm Murtaza bir halk hekimi olup İngiliz idaresine karşı gösterdiği bağlılığın sonucu ailenin elde ettiği topraklarda tarımla uğraşmıştır.

3 Eğitimine Kur’ân-ı Kerîm, Arapça ve Farsça öğrenmekle başlayan Gulâm Ahmed, daha sonra mantık ve felsefe dersleri alıp babasından da hekimlikle ilgili bazı bilgiler edindi. Babası onun hukukçu olmasını istedi. Fakat Gulâm hukuk imtihanında başarılı olamadı. Bunun üzerine Kādiyân’da inziva hayatı yaşamaya başladı. Bu süreçte Kur’an, tefsir, hadis alanında ve diğer dinler üzerinde çalışmalar yaparak denemeler kaleme aldı. Kendisinin “vahiy” dediği bazı sesler duyduğunu ileri sürmesi de bu yıllara rastlar. Gulâm Ahmed, 1876 yılından itibaren gazetelerde Hindular ve Hıristiyanlara karşı yazılar yazdı. 1857 sipahi ayaklanması sonucunda tamamen İngiliz hâkimiyeti altına giren Hindistan’da, Hindularla Hıristiyanların Hint Müslümanlarına hücum ettiği bir dönemde, Gülam Ahmed’in İslâm’ı savunmak için yazdığı bu yazılar beklenen ilgiyi çekti ve onun pek farkına varılmayan kişiliği ön plana çıktı.

4 Bu fırsattan faydalanan Gulâm Ahmed, Hindu ve Hıristiyanlara karşı elli ciltlik bir reddiye yazacağını ilân ederek esere abone olunmasını istedi. Berâhîn-i Aĥmediyye adıyla Urduca kaleme alınan eserin ilk cildi yayımlandığında (Amritsar 1880) bir kısım Müslümanlar tarafından heyecanla karşılandı. 1884 yılına kadar dört cildi neşredilen eserin ilk iki cildinde İslâmiyet, diğer dinlere karşı çeşitli yollarla ve bu arada birtakım ilhamlar, kerametler ve kehanetlerle savunuldu. III ve IV. ciltlerde vahyin kesilmediği, kesilmemesi gerektiği, Resûl-i Ekrem’e tam anlamıyla uyan bir kişinin peygambere verilen zâhirî ve bâtınî bilgilerle donatılacağı gibi konular ele alındı. Bu arada Gulâm Ahmed, İngiliz hükümetini överek silâhla cihad fikrine karşı çıktı. Başlangıçta elli cilt olacağı bildirilen Berâhîn-i Aĥmediyye’nin V. cildinin önsözünde (Kādiyân 1905) beş ciltle yetinildiği ifade edildi.

5 Gulâm Ahmed 1885’te kendisinin hicrî XIV. yüzyılın müceddidi olduğunu ilân etti. 1 Aralık 1888’de Luziyana’da, Allah’ın kendisine taraftarlarından biat almasını ve ayrı bir cemaat oluşturmasını emrettiğini bildirdi. Gulâm Ahmed biraz daha ileri giderek 1891 yılında, aldığı vahiy ve ilhamlara göre Îsâ b. Meryem’in diğer nebîler gibi tabii bir ölümle öldüğünü, Allah’ın kendisini Hıristiyanların ve Müslümanların beklediği mesîh ve mehdî olarak gönderdiğini söyledi.

6 Bu açıklamalara göre Hz. Îsâ çarmıhta ölmemiştir. Öldü sanılarak mezara konduktan sonra kendine gelmiş ve yaralarını merhem-i Îsâ denen bir ilâçla iyileştirip İncil’i yaymak ve özellikle kayıp “on İsrâil koyunu”nu aramak üzere Keşmir’e seyahat etmiştir. Keşmir’de 120 yaşlarında ölmüş ve Srinagar’da gömülmüştür. Âhir zamanda gelmesi beklenen Mesîh Îsâ b. Meryem değil yaratılış bakımından ona benzeyen Muhammed ümmetinden bir kimse olacaktır. Müslümanların beklediği mesîh ile mehdî aynı kişi olup bu da Mirza Gulâm Ahmed Kādiyânî’dir. Gulâm Ahmed, hem Hz. Muhammed’in hem Îsâ’nın ruhunu taşıdığı için barışçıdır; cihadını kılıçla değil tebliğle yaparak İslâm’ı yayacaktır.

7 Taraftarlarından Mevlevî Abdülkerîm onun için “nebî” ve “resul” sıfatlarını kullandı (1901). Bağlılarından bazılarının itirazına rağmen Gulâm Ahmed, karşı çıkmadığı bu sıfatla ilgili olarak çok farklı yorumlarda bulunup kendisinin “yeni bir kitap getiren kişi” anlamında bir peygamber olmadığını, nübüvvetinin “Allah’ın has ve seçilmiş bir kulu” mânasında değerlendirilmesi gerektiğini, bu noktada nebîliğinin velâyet nuruna sahip bulunması sebebiyle mecazi anlamda anlaşılabileceğini, ayrıca Allah tarafından kendisine haberler ilham edilmesi açısından “muhaddes” olduğunu ifade etti. Gulâm Ahmed’in bu yorumları kendisinden sonra ikiye ayrılan taraftarları arasında ciddi tartışmalara sebep oldu. Kādiyân grubu onun gerçek anlamda nebîliğini ileri sürerken Lahor grubu Hz. Muhammed’in son peygamber olduğunu, ondan sonra hakiki veya mecazi anlamda hiçbir nebînin gelmeyeceğini, Gulâm Ahmed’in sadece müceddid yahut mesîh ve mehdî olduğunu ileri sürdü.

8 Gulâm Ahmed 2 Kasım 1904 tarihinde Siyâlkût’ta, kendisinin müslüman ve hıristiyanlar için mehdî ve mesîh olduğu gibi Hindular için de Vedalar döneminde tanrı Vişnu’nun iki şahsiyetinden biri ve insanın tanrıyı tanımanın aracı olan Krişna-Avatar olduğunu ilân etti. Gulam Ahmed, 26 Mayıs 1908’de bir toplantı için bulunduğu Lahor’da ansızın öldü. Cenaze namazından önce, Kādiyân’da hazır bulunanların katılımıyla yapılan seçimde Hakîm Nûreddin, mesîhin birinci halifesi sıfatıyla hareketin başına getirildi.

9 Temel İnanç ve Görüşleri Gülam Ahmed kendisinin Mesih, mehdi, resul ve nebi olduğunu iddia etmiş ve bunu değişik şekillerde izah etmeye çalışmıştır. Cihadın mensuh olduğunu ilerisürmüştür. Türkiye’deki hilafetin batıl olduğunu ileri sürmüş ve kendisinin halife olduğunu iddia etmiştir. Siyasetten uzak durulmasını tavsiye etmiştir. Davetini kabul etmeyenleri kafir ilan etmiş, onlarla evlenmemeyi, onların cenaze namazlarını kılmamayı öğütlemiştir. Gulam Ahmed Kur’an ve sünnete göre amel etmeyi, onlarda bulamadıkları meselelerde Hanefi fıkhına göre amel etmeyi gerekli görmüştür.

10 Hadisle İlgili Görüşleri Sünnet ve hadis farklı şeylerdir. Sünnet, Hz. Peygamber’in süreklilik vasfı olan fiili davranışlarıdır. Kur’an’la birlikte ortaya çıkmış ve sürekli birlikte olacaktır. Bu fiili davranışlar ümmet içinde yer etmiş ve günümüze kadar tevatür yoluyla gelmiştir. İşte bunun adı sünnettir. Kur’an Allah’ın sözü, sünnet Hz. Peygamber’in fiilidir. Sünnet, kesinlik itibarıyla Kur’an’dan sonra ikinci sıradadır. Müslümanlar tarafından uygulanan sünnet, Kur’an gibi kesindir. Hz. Peygamber Kur’an’ın yayılması için memur olduğu gibi sünnetin yerleşmesi için de memurdu.

11 Hadis, Hz. Peygamber’in vefatından yaklaşık yüzelli yıl sonra kaynaklarda toplanan haberlerdir. Bunlar ahad haber olup zannidir. Hadisler olmasaydı, Kur’an ve sünnet sabit olduğundan İslam’ın bir kaybı olmazdı. Bununla birlikte hadisler İslam’ın nurunu arttırmıştır. Kur’an ve sünnete ters olmayan bir hadis, sıhhat yönünden ne kadar aşağı seviyede olursa olsun, onunla amel etmek gerekir. Gulam Ahmed’in sahih olarak değerlendirdiği hadis, sahihtir. Bu konuda diğerlerinin sözlerine itibar edilmez. Çünkü Gulam Ahmed, bilgiyi Allah’tan almaktadır.

12 1974 yılında yenilenen Pakistan anayasasında Kadiyanilik İslam dışı bir din olarak gösterilerek Kadıyaniler azınlıklar içinde göstermiştir.


"Hint Alt Kıtasında Sünnet 3. Ders. Kadiyanilik Kadiyanilik, Mirza Gulâm Ahmed Kādiyânî (ö. 1908) tarafından kurulan dinî hareketin adıdır. Gulâm Ahmed," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları