Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Giriş Human Papilloma Virus(HPV) vücudun kutanöz ve mukozal bölgelerini tutan geniş bir hastalık grubunun etkenidir. 100’den fazla alt tipi ile HPV en.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Giriş Human Papilloma Virus(HPV) vücudun kutanöz ve mukozal bölgelerini tutan geniş bir hastalık grubunun etkenidir. 100’den fazla alt tipi ile HPV en."— Sunum transkripti:

1 Giriş Human Papilloma Virus(HPV) vücudun kutanöz ve mukozal bölgelerini tutan geniş bir hastalık grubunun etkenidir. 100’den fazla alt tipi ile HPV en sık görülen enfeksiyonlardan birisidir. Hem benign hem de bazı malign lezyonlarda HPV’yi tespit etmek mümkündür. Oral skuamoz papilloma(OSP) çok katlı skuamoz epitelin proliferasyonu ile beraber papiller veya verrüköz eksofitik kitle oluşturan etkeni HPV olan, benign bir hastalıktır. Her yaşta görülebilmekle birlikte 3. ve 4. dekatlarda daha sık görüldüğü bulunmuştur. OSP lezyonları tekli ve çoklu olmak üzere iki farklı tipte ortaya çıkabilir. OSP en sık sırasıyla palatal mukoza, dilin laterali ve dorsumu ve alt dudakta görülmektedir. HPV 6 ve 11 OSP lezyonlarında çoğunda tespit edilmiştir. Lezyonların klinik görünümü yüzey keratinizasyonuna bağlı olarak beyaz, pembemsi veya normal renkte olabilir. OSP lezyonlarının görünüm benzerliği nedeniyle ekzofitik karsinoma, verrüköz karsinoma veya kondiloma akuminatuma ile ayırıcı tanıları yapılmalıdır. Lezyonların histopatolojik incelemesinde keratinize çok katlı epitelin proliferasyonu sonucu fibrovasküler bağ dokusu ile birlikte parmaksı çıkıntılar görülmektedir. Bazı papillomlarda basiller seviyede hiperplazi ve hafif derecede atipik mitotik görünüm izlenebilmektedir. OSP tedavi edilmezse uzun süre ağızda kalır ve yavaş bir yayılım gösterebilir. Düşük virülans özelliği nedeniyle bulaşıcılık özelliği sınırlıdır. Olgu Sunumu Bu olgu sunumunda, 62 yaşında kadın hasta İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilimdalı Ağız Hastalıkları Kliniği’nde ağız içinde çok sayıda ağrısız lezyon şikayeti ile geldi.Klinik muayenede en yoğun olarak sol bukkal mukozada olmak üzere palatinal mukoza, alveol kreti tepesi ve dil üzerinde 10’dan fazla papillom benzeri görünümlü yaklaşık 0.5 cm boyutlarında eksofitik lezyonlar görüldü. Alınan anamnezde bu lezyonların uzun yıllardır var olduğu, zaman içinde sayıca artış gösterdiği ifade edildi. Ayrıca sistemik hastalık olarak hipertansiyon, guatr, osteoporoz varlığı ve anjiyo geçirdiği öğrenildi. Düzenli olarak 100mg aspirin ve antihipertansif ilaç kullandığı belirlendi. Hastamız üst çenesinde sadece 16-17 ve alt çenede 33-43 numaralı dişleri var olduğu için hareketli protez kullanmaktadır. Ağız içinde proteze bağlı herhangi bir travmatik alan gözlenmedi. Hastanın yaşı, sistemik durumu ve kullandığı ilaçlar değerlendirilerek cerrahi işlemin diode lazer(Cheese GaAlAs Diode Laser) ile yapılmasına karar verildi. İlk seansta histopatolojik ve mikrobiyolojik inceleme için biyopsiye gönderilmek üzere 3 adet lezyon bistüri ile kesi yapılarak alındı ve sonrasında laser ile kanama kontrolü için alınan bölgenin üzerinden geçildi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilimdalı tarafından yapılan incelemede yüzeyde ince bir katman halinde parakeratoz, çok katlı yassı epitelde belirgin akantoz, hafif bir keratinosit atipisi ve viral sitopatik etki bulguları içeren papillom görüldü. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilimdalı tarafından yapılan incelemede lezyonlarda düşük risk grubu olarak adlandırılan HPV-6 ve HPV-11 pozitif bulundu. Hasta konforu ve kanama kontrolü açısından lezyonlar diode lazer ile haftada bir seans olmak üzere toplamda 3 seansta temizlendi. İşlem sonrası antiseptik klorheksidin içerikli gargara reçete edildi. Herhangi bir komplikasyon görülmedi. Özet Human Papilloma Virus(HPV) vücudun kutanöz ve mukozal bölgelerini tutan geniş bir hastalık grubunun etkenidir. HPV’yi hem benign hem malign lezyonlarda tespit etmek mümkündür. 100’den fazla alt tipi ile HPV en sık görülen enfeksiyonlardan birisidir. Oral skuamoz papilloma(OSP) çok katlı skuamoz epitelin proliferasyonu ile beraber papiller veya verrüköz eksofitik kitle oluşturan etkeni HPV olan, benign bir hastalıktır. HPV 6 ve 11 birçok OSP lezyonunda tespit edilmiştir. Lezyonların histopatolojik incelemesinde basiller seviyede hiperplazi ve hafif derecede atipik mitotik görünüm izlenebilmektedir. OSP en sık sırasıyla palatal mukoza, dilin laterali ve dorsumu ve alt dudakta görülmektedir. Bizim vakamızda 62 yaşında kadın hasta sert damağında, dilde ve bukkal mukozada çok sayıda papilllamatöz lezyon ile kliniğimize başvurdu. Hastanın sistemik durumu sebebiyle diode lazer kullanılmasına karar verildi. Bu olgu sunumunda multipl oral skuamoz papillomanın tarafımızdan uygulanan tedavi yaklaşımı sunulmuştur. Abstract Human papilloma virus (HPV) has a wide range of diseases affecting the cutaneous and mucosal areas of the body. It is possible to detect HPV either from a benign or a malignant lesion. HPV is one of the most common infection around the world with more than 100 different types. Oral squamous papilloma (OSP) is a benign proliferation of the stratified squamous epithelium and it creates a papillary or verrucous exophytic mass induced by human papillomavirus (HPV). HPV 6 and HPV 11 have been reported in many lesion studies. Lesions may have mildly atypical mitotic figures in variable hyperplasia of the basilar level. Papillomas were mostly seen on the palatal mucosa, dorsum and lateral borders of tongue and lower lips, respectively. In our case 62 years old female patient presented to our clinic with so many papillomatous lesions on her hard palate, tongue and buccal mucosa. It is determined to use diode laser because of the systemic condition of the patient. This case report presents our treatment approach for multiple oral squamos papilloma. İlk hali: İlk seans sonrası: Son hali: Tartışma 100’den fazla alt tipiyle HPV enfeksiyonları insan vücudunun bir çok kısmını etkileyebilmektedir. Özellikle yüksek onkojenik potansiyeli nedeniyle HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 55,56, 58, 59, 66 ve 68’in yüksek risk grubunu teşkil ettiği bilinmektedir. Özellikle servikal kanserlerde ve oral kanserlerde HPV yüksek oranlarda görülmektedir. Marinho ve ark. 12 skuamoz hücreli papillom olgusuyla yaptıkları bir çalışmada PCR metoduyla olguların çoğunda düşük risk grubuna ait HPV 6 ve 11’i izole etmişlerdir. Kumaraswamy ve ark. ise çalışmalarında OSP’de daha çok HPV 6 ve 11’in izole edildiği, HPV 16 ve 18 alt tiplerinin oral skuamoz hücreli karsinom ile ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. HPV ilişkili olabileceği düşünülen lezyonlarda mikrobiyolojik ve histopatolojik incelemeler lezyonun tanısında ve malignite riskinin ekarte edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Tedavi planlaması da buna göre yapılmalıdır. Sonuç olarak benign ve malign bir çok lezyonda görülebilen HPV enfeksiyonlarının ayırıcı tanısının dikkatle yapılması gereklidir. Bu olgu sunumunda nadir olarak görülen ağız içi multipl oral skuamoz papillom olgusunda tedavi yaklaşımımız anlatılmıştır. Multipl Oral Skuamoz Papilloma: Bir Olgu Sunumu Multiple Oral Squamous Papilloma: A case report Multipl Oral Skuamoz Papilloma: Bir Olgu Sunumu Multiple Oral Squamous Papilloma: A case report Dt. Gökay Karapınar 1, Prof.Dr. Meral Ünür 1 1: İstanbul Üniversitesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilimdalı


"Giriş Human Papilloma Virus(HPV) vücudun kutanöz ve mukozal bölgelerini tutan geniş bir hastalık grubunun etkenidir. 100’den fazla alt tipi ile HPV en." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları