Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Poster Print Size: This poster template is 44” high by 44” wide. It can be used to print any poster with a 1:1 aspect ratio. Placeholders: The various.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Poster Print Size: This poster template is 44” high by 44” wide. It can be used to print any poster with a 1:1 aspect ratio. Placeholders: The various."— Sunum transkripti:

1 Poster Print Size: This poster template is 44” high by 44” wide. It can be used to print any poster with a 1:1 aspect ratio. Placeholders: The various elements included in this poster are ones we often see in medical, research, and scientific posters. Feel free to edit, move, add, and delete items, or change the layout to suit your needs. Always check with your conference organizer for specific requirements. Image Quality: You can place digital photos or logo art in your poster file by selecting the Insert, Picture command, or by using standard copy & paste. For best results, all graphic elements should be at least 150-200 pixels per inch in their final printed size. For instance, a 1600 x 1200 pixel photo will usually look fine up to 8“- 10” wide on your printed poster. To preview the print quality of images, select a magnification of 100% when previewing your poster. This will give you a good idea of what it will look like in print. If you are laying out a large poster and using half-scale dimensions, be sure to preview your graphics at 200% to see them at their final printed size. Please note that graphics from websites (such as the logo on your hospital's or university's home page) will only be 72dpi and not suitable for printing. [This sidebar area does not print.] Change Color Theme: This template is designed to use the built-in color themes in the newer versions of PowerPoint. To change the color theme, select the Design tab, then select the Colors drop-down list. The default color theme for this template is “Office”, so you can always return to that after trying some of the alternatives. Printing Your Poster: Once your poster file is ready, visit www.genigraphics.com to order a high-quality, affordable poster print. Every order receives a free design review and we can deliver as fast as next business day within the US and Canada. Genigraphics® has been producing output from PowerPoint® longer than anyone in the industry; dating back to when we helped Microsoft® design the PowerPoint® software. US and Canada: 1-800-790-4001 Email: info@genigraphics.com [This sidebar area does not print.] Feminist Aile Terapisi Çalışmalarının Türkiye ve Dünyadaki Durumu Buket Kılıçer,MSc Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü İLETİŞİM Buket Kılıçer Artgvin Çoruh Üniversitesi Email: buketkilicer@gmail.com ÖZET Bu bildirinin amacı, Türkiye’de ve diğer dünya ülkelerinde feminist aile terapisi yaklaşımına dair ilgili literatürde mevcut teorik veya klinik temelli çalışmaların incelenerek mevcut alan genişliğinin karşılaştırılmasıdır. Bu çalışmanın bir diğer amacı ise Türkiye’de feminist aile terapisi yaklaşımına dair çalışmaları görünür kılmak ve bu alanda daha fazla çalışılması için özendirici olmaktır. Çalışma, basılı olarak veya internet üzerinden ulaşıma açık olan Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış çalışmaların tam metin veya özetlerine ulaşarak Türkiye’de ve diğer ülkelerde bu yaklaşımda hangi konularda çalışmalar yapıldığı, yayının türü ve sayısal verilere ulaşılması şeklinde planlanmıştır. Türkiye’de feminist aile terapisi alanında oldukça az sayıda yayın bulunmakta olup, henüz klinik uygulamaya dair hiçbir veriye ulaşılamamıştır. GİRİŞ TARTIŞMA VE SONUÇ BULGULAR Resim 1. Assosiation of Women in Psychology logosu. YÖNTEM KAYNAKÇA Doğrudan FAT kategorisinde yer alan dünyada 27 adet kitap bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı ‘Feminist Family Therapy’ dergisinin kitaplaştırılmış sayılarından oluşmaktadır. APA’nin ‘Psychology of Women Series’ isimli kitap serisi içerisinde ve editörlüğünü Jane Ussher’ın yaptığı ‘Women and Psychology’ serisi içerisinde de feminist aile terapisi konulu birer kitap yer almaktadır;‘Feminist Family Therapy: Empowerment in Social Context’ ve ‘Being Married, Doing Gender (Caroline Dryden). Amerika ve Kanada’da Kadın Çalışmaları ve Sosyal Hizmetler alanında lisans derecesinde ‘Feminist Aile Terapisi’ dersi verilen okullar bulunmakta ve ayrıca Amerika ve Avrupa’da bu alanda yazılan yüksek lisans ve doktora tezleri bulunmaktadır. FAT yaklaşımıyla bir aile terapisi eğitiminin ve süpervizyon uygulamalarının nasıl olması gerektiğine dair çalışmalar yapılmış olup ve ayrıca FAT etiği üzerine yazılmış bir kitap bulunmaktadır. Türkiye’de FAT konusunda dünyanın batısındaki ülkelere göre çok daha az çalışma yapılmış durumdadır. Ülkemizde FAT alanında yazılmış herhangi bir kitap ya da sürekli yayın bulunmamaktadır. 2011 yılında Polat-Uluocak ve Bulut tarafından ‘Aile Terapilerinin Feminist Teori Açısından İncelenmesi’; 2013 yılında da Örsel tarafından ‘Toplumsal Cinsiyet ve Aile Terapileri’ isimli derlemeler yayınlanmıştır. Bu çalışmalar dünyadaki gelişmeleri ve bakış açılarını yansıtmaktadırlar. 1990’lı yıllardan bu yana psikiyatri ve psikoloji kongrelerinde aile içinde kadının konumu ve toplumsal cinsiyet ve aile terapileri konularında sunumlar yapılmakta olduğu görülmektedir. Ancak FAT konusunda bir kongre ya da sempozyumda düzenlenen herhangi bir çalışma grubu ya da eğitim modülü bilgisine ulaşılamamıştır. Türkiye’deki aile ve çift terapisi eğitimi vermekte olan üniversite ve dernek/özel klinik programları doğrudan bu isim ile olmasa da müfredatlarında FAT’ın hususiyetle çalışma alanı içerisinde yer alan LGBTQ aileler, etnik ve kültürel farklılıklar gibi konularda eğitim modüllerine sahiptirler. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından 2013 yılında yayımlanan ‘Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı’ isimli kitapta Dr. Nuşin Sarımurat-Baydemir tarafından yazılmış ‘Kadın Duyarlı Çift Terapisi’ bölüm yer almaktadır. Feminist yaklaşım dünyanın batısında yer alan ülkelerde 1800’lü yıllarda kadınlar tarafından benimsenmiş ve psikoloji alanındaki etkileri de 1960’lı yıllarda hissedilmeye başlanmıştır. Feminist kuramın kadın, aile ve toplum üzerine birikimi ve görüşleri ile 1970’li yıllarda aile terapisi yaklaşımları üzerinde hissedilmeye başlanmıştır. Türkiye’de ise ilk feminist hareket 1900’lü yılların başlarında oluşmaya başlasa da 1980 sonrasında daha güçlü bir örgütlü yapıya ulaşmıştır. Bununla paralel bir şekilde feminist eleştirinin psikoloji bilimi içerisinde ele alınması da 2000’li yılları bulmaktadır. Bugün feminist terapi alanında halen dünyadaki çalışmaların oldukça gerisinde olunsa da FAT ‘a göre daha uzun bir yol kat edilmiştir. Bu çalışma süresince, ülkemizdeki aile terapistlerinin feminist teoriden beslenen kavram ve uygulamaları kullanıp kullanmadıklarına dair bir çalışmaya rastlanılmamıştır. FAT konusunda yapılmış çalışmalar isimleriyle anılacak kadar az sayıdadır. Feminizm, cinsiyetler arası eşit sosyal, kültürel, politik ve ekonomik hakları tanımlayan, bu hakların savunuculuğunu yapan ve bu hakların kullanılmasını engelleyen her tür baskıya karşı çıkan ‘özgürleştirici bir ideolojidir’. Radikal, sosyalist, liberal, ekolojik gibi pek çok farklı feminist yaklaşımdan bahsetmek mümkündür. 1960’lı yıllarla birlikte mevcut psikoloji bilgisi feminist eleştirilere maruz kalmıştır. Kadınların gerek psikopatolojik tanı alma gerek ise psikolojik müdahale sürecinde cinsiyetçi bir yaklaşım ile karşı karşıya kaldıkları ve bu sebeple toplumsal cinsiyete duyarlı bir terapi yaklaşımının gerekliliği üzerine çalışmalara başlanmıştır. 1970’li yıllarda toplumsal cinsiyete duyarlı/ feminist terapi yaklaşımı feminist psikolog ve psikiyatristler tarafından geliştirilmiştir. Feminist yaklaşım yeni bir terapi ekolü olarak değil, var olan herhangi bir terapi ekolüne uyarlanabilen ilkeler olarak görülmektedir. Feminist teori ile ailenin yapılanması da sorgulanmış ve eleştiriler getirilmiştir. Aile terapisinin geleneksel uygulamaları ve yaklaşımları da feminist teorinin süzgecinden geçirilmiş ve aile terapisinin teori ve pratiğinin, kadının deneyimlerini ve konumunu dikkate almayan bir yaklaşıma sahip olduğu ileri sürülmüştür. En temel eleştiri aile terapisi yaklaşımının erkek egemen bir anlayışla erkekler tarafından oluşturulduğu, kadının konumuna duyarsız olduğu ve terapide kadının sesinin yeterince duyulmadığı yönündedir. Feminist teorinin aile terapisine getirdiği bir diğer eleştiri de terapi sürecinde, içinde yaşanılan toplumsal cinsiyetçi dünyanın farkına varılması, toplumsal cinsiyetin birey ve ailelerin yaşantısını nasıl etkilediğinin anlaşılması ve bu farkındalığın ve anlayışın terapötik müdahaleyi planlarken ve gerçekleştirirken uygulanması yönündedir (Luepnitz, 1988). Bu temel eleştirilerden yola çıkılarak, literatür içerisinde bu yaklaşım ‘Feminist Aile Terapisi (FAT)’ olarak isimlendirilmektedir. 1978 yılında Rachel Hare-Mustin tarafından yazılan ‘Aile Terapisine Feminist Yaklaşım’ başlıklı makale aile terapisine dair ilk feminist eleştiri olarak kayda geçmiştir. Bu dönemden sonra uzmanların bu alanda çalışmaları hız kazanmaya başlamıştır. FAT özellikle ırk, sınıf, toplumsal cinsiyet, kültür, seksüel oryantasyon, aile içi şiddet, aile terapisinin sosyo-politik yapılanması, boşanma, tek ebeveynlik, birleşen aileler, ebeveyn-çocuk ilişkileri, farklı yaşlarda kadın olmak ve metodoloji ve araştırma yöntemleri konularında feminist bir perspektifle çalışma yapılan bir yaklaşımdır. Luepnitz, D.A. (1988) The Family Interpreted: Feminist Theory in Clinical Practice. New York:Basic Books. Polat-Uluocak, G., Bulut, I.(2011) Aile Terapilerinin Feminist Teori Açısından İncelenmesi. Aile ve Toplum Dergisi Cilt.7 Sayı.24 Resim 2.Division 35, 1973 (Bugun APA Psychology of Women ismini kullanmaktadırlar) Çalışmada sunulan veriler Google Akademik üzerinden ulaşılan akademik yayınlar ve ayrıca web üzerinden ulaşılan dernek, topluluk ve kitap satış siteleri aracılığı ile oluşturulmuştur. Çalışma kapsamına feminist aile terapisi ile ilişkili olabilecek ‘kitap bölümleri’ sadece Türkiye verileri için dahil edilmiştir. Bunun sebebi online sistem üzerinden yabancı kitapların içeriğine ulaşmanın tümü için mümkün olmamasıdır. 1980’li yıllardan bu yana pek çok aile ve psikoterapi konulu sürekli yayın yapan dergilerde ‘Feminist Aile Terapisi’ konulu makaleler yayınlanmaktadır. Bunlardan bir kaçı; Family Process, J.Psychotherapy & The Family, J. Marital & Family Therapy, American J.Family Therapy, J. Marriage and Family vb. ‘Feminist Aile Terapisi’ konusunda 1989 yılında ilk sayısı basılan ‘Journal of Feminist Family Therapy’ dergisi yayın hayatına düzenli çıkardığı yeni sayıları ile devam etmektedir.


"Poster Print Size: This poster template is 44” high by 44” wide. It can be used to print any poster with a 1:1 aspect ratio. Placeholders: The various." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları