Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ekim 2015 KİRALAMA DOSYALARININ KOMİSYONA SUNULMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ekim 2015 KİRALAMA DOSYALARININ KOMİSYONA SUNULMASI."— Sunum transkripti:

1 Ekim 2015 KİRALAMA DOSYALARININ KOMİSYONA SUNULMASI

2 Kiralama Mevzuatı Kiralanan Alanların Niteliği Kiralama Başvurularında İstenilecek Belgeler Kiralama Süreci Komisyona Sunulan Rapor Örneği SUNUM PLANI

3 1. 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 13/A maddesinin (e) paragrafı; 2. 2 Mayıs 2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan «Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları İle Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik” 3. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 4. 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik KİRALAMA MEVZUATI

4 644 sayılı KHK’nin 13/A maddesinin (e) paragrafında; “Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin olarak her türlü tasarrufta bulunmak, işletmek, işlettirmek ve kullanım izinlerini vermek, korunan alanlara ilişkin insan ve finansman kaynağı sağlamak.” Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında sayılmıştır. 2 Mayıs 2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan «Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları İle Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik» gereğince kiralamaya ilişkin işlemler gerçekleştirilmektedir. KİRALAMA MEVZUATI

5 Kiralanan yerlerin önemli bir kısmı 3621 sayılı Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 13/c maddesinde kıyılarda yapımına izin verilen ünitelerin işletmeciliğine ilişkindir. 3621 sayılı Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 13/c maddesi; ‘‘Kıyılarda ayrıcı uygulama imar planı yapılmadan sabit olmayan duş, gölgelik, soyunma kabini aralarında en az 150 metre mesafe olmak kaydı ile 6 m2‘yi geçmeyen büfe ve kirletici etkisi olmayan fosseptik yapımını gerektirmeyen seyyar tuvalet ve ahşap iskeleler yapılabilir.’’ KİRALAMA MEVZUATI

6 Kiraladığımız yerlerin iki niteliği vardır: 1 ) Özel Çevre Koruma Bölgeleri veya Doğal Sit Alanlarında bulunması gerekir 2 ) Arazi parçasının «Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alan» (DHTA) niteliği taşıması gerekir DHTA: Herkesin istifadesine açık olan denizler, göller, nehirler, tarıma elverişli olmayan yerler, kayalar, tepeler, dağlar gibi sahipsiz şeyler ile devlet veya bir kamu tüzel kişisi tarafından kamunun yararlanmasına terk ve tahsis edilen yerlerdir. Ormanlar, meralar, hazine veya başka bir kurum adına kayıtlı taşınmazlar DHTA değildir. KİRALANAN ALANLARIN NİTELİĞİ

7

8 KİRALAMA BAŞVURULARINDA İSTENECEK BELGELER 1- Talep edilen alanın talep gerekçesi ve talep sahibine ilişkin kimlik, adres ve iletişim bilgilerini içeren dilekçe, 2- Talep sahibi başkası adına başvuru yapıyorsa, talep sahibinin yetki belgesi ya da vekâletname, 3- Talep edilen DHTA alanla bütünlük arz eden (Kıyı kenar çizgisi gerisinde bulunan mülkiyetler) ve müstakil kullanımı mümkün olmayan taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunuyor ise yapıya ilişkin ruhsat belgesi ya da binanın yasal durumuna ilişkin bilgi ve belgeler, (ihtiyaç olması durumunda Harita plan örneği ya da mülkiyet aplikasyon krokisi, tapu senedi/tapu yerine geçen belge, güncel tapu tescil belgesi İl Müdürlükleri tarafından istenir.)

9 4- Talep edilen alanın işaretlendiği onaylı Çevre Düzeni Planı Paftası, 5- Talep edilen alanın Varsa yürürlükte bulunan 1/1 000 veya 1/5 000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Lejantları üzerinde gösterilmesi, 6- Talep edilen alanın 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve yönetmeliğinde13/c maddesine göre talep edilen alan ve günübirlik kıyı yapılarına ilişkin olarak hazırlanacak alanının büyüklüğüne göre uygun ölçekli (1/50, 1/100, vb.) vaziyet planı. (Vaziyet planı üzerinde, kıyı kenar çizgisinin işlenmesi, alanın ve ünitelerin köşe noktalarına ait koordine özet çizelgesi ve alan hesap çizelgesinin bulunması, ayrıca Vaziyet Planının Harita Mühendisi tarafından imzalanması gerekmektedir.) 7- Yapılacak günübirlik kıyı yapılarına ilişkin 1/50 Ölçekli Mimari Uygulama Projeleri (Mimari Uygulama Projelerinin Mimar Mühendisi tarafından imzalanması gerekmektedir.)

10 KİRALAMA SÜRECİ Kiralama başvuruları ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine yapılmaktadır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince kiralama başvurularında istenilen bilgi ve belgelerin incelenmesi, eksik ve düzeltilmesi gereken hususların talep sahibine bildirilerek bilgi ve belgelerin tamamlanması gerekir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca yerinde inceleme yapılması ve ilgili mevzuata aykırı uygulamalar var ise bu uygulamaların mevzuata uygun hale getirilmesi sağlandıktan sonra diğer işlemlere devam edilir.

11 KİRALAMA SÜRECİ Talep edilen alan; doğal sit sınırları içerisinde kalıyor ise ilgili TVK Bölge Komisyon görüşü alınması, özel çevre koruma bölgelerinde yer alıyorsa ilgili Mevzuat ve Çevre Düzeni Planı hükümlerine göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Komisyon görüşü veya ilgili Mevzuat ve Çevre Düzeni Plan hükümlerine göre talep uygun ise bir sonraki aşamaya geçilir. Başvuru İzni için gerekli bilgi ve belgeler tamamlandıktan sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan Bedel Tespit Komisyonu tarafından yıllık tahmini kira bedeli tespit edilir. Bedel Tespit Komisyonu tarafından hazırlanan Bedel Tespit Raporu ve diğer bilgi ve belgeler, Kiralama İzni İşlemleri için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

12 KİRALAMA SÜRECİ

13 KOMİSYONA SUNULAN RAPOR ÖRNEĞİ Kiralanması talep edilen alanın genel bilgilerinin bulunduğu rapor giriş kısmı Talep gerekçesi belirtilir, varsa yapılan yazışmaların bilgisi verilir. Talep edilen alanın bulunduğu bölgenin; -Doğal Sit Alanı Durumu, -Çevre Düzeni Planında nerede kaldığı, -Koruma Amaçlı İmar Planı bulunup bulunmadığı,

14 Çevre Düzeni Planına göre gerekli ise ilgili kurum görüşlerinin istenmesi ve raporda Kurum görüşlerine yer verilmesi Talep edilen alanın özellikleri Hazırlanan projenin özellikleri

15 Proje alanında varsa başka başvuru bilgilerinin raporda bulunması Talebin, Komisyon tarafından hangi mevzuat kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinin belirtilmesi

16 Komisyon Karar Örneği

17 TEŞEKKÜRLER…


"Ekim 2015 KİRALAMA DOSYALARININ KOMİSYONA SUNULMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları