Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÖNETİMDE YENİ GELİŞMELER YEŞİL İŞLETMECİLİK Hazırlayan: Ramazan ÇELİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÖNETİMDE YENİ GELİŞMELER YEŞİL İŞLETMECİLİK Hazırlayan: Ramazan ÇELİK"— Sunum transkripti:

1 YÖNETİMDE YENİ GELİŞMELER YEŞİL İŞLETMECİLİK Hazırlayan: Ramazan ÇELİK

2 Yeşil İşletmecilik Ekolojik dengeye en az zarar verecek, hatta bu zararı tamamen bertaraf edecek alternatiflere odaklanmak, taşeronlarını ve tedarikçilerini bu zihniyetle seçmek, yeşil ürün ve hizmeti bir pazarlama stratejisi olmaktan öteye götürmek ve yeşil yaşam kalitesinin yaratıcısı olmak demektir (Emgin ve Türk, 2004).

3 Yeşil işletmecilik anlayışı ile işletmeler; su, enerji, hammadde kullanımını en aza indirmeyi hedeflemektedirler. Bu kapsamda, alternatif enerjiye yatırım yapmak, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek (örn. gaz ya da petrolden üretilmiş enerji yerine güneş, rüzgâr, jeotermal gibi kaynakları kullanmak) ve atıkların maliyetini ve çevresel etkisini azaltmaya yönelik stratejiler geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalar işletmelere etkin sonuçlar kazandırmaktadır (Stringer, 2009: 46-48).

4 Yeşil işletmecilik (çevreye duyarlı işletmecilik), ekolojik çevreyi karar alma süreçlerinde önemli bir unsur olarak dikkate alan, faaliyetlerinde çevreye verilen zararı minimuma indirmeyi veya tamamen ortadan kaldırmayı amaç edinen, bu çerçevede, ürünlerinin tasarımını ve paketlemesini, üretim süreçlerini değiştiren, ekolojik çevrenin korunması felsefesini işletme kültürüne yerleştirmek için çabalayan, sosyal sorumluluk kapsamında topluma karşı görevlerini yerine getiren işletmelerin benimsediği bir anlayıştır.

5 Yeşil yönetimin işletmelerde başarılı bir şekilde uygulanması her şeyden önce tepe yönetiminin desteğine bağlıdır. Buna göre yeşil yönetim uygulamalarının başarısı, işletmenin yeşil yönetim vizyonuna sahip olarak faaliyetlerini çevreye uygun bir ölçekte gerçekleştirmesine bağlıdır. Bu anlayış aynı zamanda işletmenin genel müdüründen en alt kademede çalışanlarına kadar herkesin iş yapma biçiminde radikal değişimleri gerektirmektedir.

6 Yaşadıkları topluma karşı duyarlı davranarak alacağı kararlarda ve sürdüreceği faaliyetlerde kanunlara, etik değerlere ve insan haklarına saygılı, çevreye verebileceği zararı hesaplayarak hareket eden işletmeler, sürdürülebilir kalkınmanın önemli unsurlarından biri olarak kabul edilmektedirler.

7 Sürdürülebilir kalkınma; insan sağlığını ve doğal dengeyi koruyarak sürekli bir ekonomik kalkınmaya imkan verecek şekilde doğal kaynakların akılcı bir şekilde yönetimini sağlamak ve gelecek nesillere yakışır bir doğal, fiziki ve sosyal çevre bırakma yaklaşımıdır. Böyle bir yaklaşım, kalkınmanın her aşamasında küresel anlamda ekonomik ve sosyal politikaların, çevre politikaları ile birlikte ele alınmasını gerektirmektedir

8 Son yıllarda sürdürülebilir kalkınma anlayışı ve çevre koruma bilincinin artışıyla birlikte, işletmelerin çevreye bakış açılarında önemli bir değişim yaşanmaktadır..

9 Bu çerçevede, kaynakların verimli kullanımı, atıkların minimize edilmesi, geri dönüştürülmesi, çevre dostu tasarım ve paketleme gibi unsurlar ön plana çıkmaktadır. İşletmelerde çevre koruma bilincinin yerleşmesi ve çevre yönetim sisteminin oluşturulması öncelikle tepe yönetimin çevre konusunda duyarlı olmasına bağlıdır.

10 Çevre ve Çevre Bilinci Çevre, canlıların yaşamsal işlevlerini, biyolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamlarını sürdürdüğü ortamdır. İşletme yönetiminde çevre ise, organizasyonun sınırları dışında kalan her şey olarak tanımlanmaktadır. İşletme yönetiminde yapılan eksik çevre tanımları, çevre sorunlarının 1990’lı yıllara kadar ihmal edilmesinin nedenlerinden birini oluşturmuştur. Bu bağlamda işletme çevresi tanımında; ekonomik, sosyal, politik ve teknolojik unsurlar ele alınmış ancak doğa faktörü göz ardı edilmiştir. Çevre, en önemli ekonomik kaynaktır. Gelişmenin sağlanabilmesi için çevredeki kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Kaynakların ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde tüketilmesi ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetler, çevre sorunlarını da azaltacaktır.

11 Çevre yönetimi, sadece bir kontrol sistemi değil; işletmenin çevre konusundaki sorumluluklarına cevap verici ve aynı zamanda riskleri azaltıcı, pazar olanaklarını arttırıcı işlevlere sahiptir. Dolayısıyla, çevre yönetimi işletmenin faaliyetlerinden kaynaklanan ekolojik çevre üzerindeki etkilerini minimize etme ve çevrenin işletme üzerindeki etkilerini de yönetme çabalarını kapsamaktadır.

12 Gelişmiş ülkelerde gittikçe daha fazla doğal kaynak kullanımına yol açan sınırsız tüketim trendiyle, gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı nüfus artışı sürdürülebilir kalkınmayı zorlaştırmak konusunda birbirleriyle yarışmaktadırlar. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşabilmek için tüketici davranışlarının kökten değişmesi gerekmektedir.

13 Sürdürülebilirliği sağlamak için “3-R”den söz edilmektedir.
Bunlar; Azaltmak (Reducing), Yeniden kullanmak (Reusing) ve Geri dönüşüm (Recycling) olarak açıklanmaktadır.

14 Bugün dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaygın bir şekilde kabul gören bu yaklaşımın, yanlış uygulamaları önleyerek kaynaklar ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltacağı düşünülmektedir. Bu yaklaşım ile kaynakların bir yaşam döngüsünün olduğu kabul edilmektedir.

15 Uluslararası komiteler, çevre kirliliğini önleyebilecek yeni yollar üzerinde düşünmeye başlamıştır yılında Birleşmiş Milletlerin yayınladığı Bruntland Raporu, 1972 yılında Stockholm’de ve 1992 yılında Rio de Janerio’da gerçekleştirilen konferanslar, BS 7750 standardının temel alındığı Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından formüle edilen ISO Çevre Yönetim Sistem Standartları Serisi, 191 ülkeden katılımcıyla 26 Ağustos–4 Eylül 2002 tarihinde Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi, çevre kirliliğini önlemeye yönelik gelişmeler arasında yer almaktadır. Son zamanlarda çevre yönetimine ilişkin gündemde olan bir diğer anlaşma da Kyoto Protokolüdür. Dünyada çevre konusunda yapılan sözleşmeler, toplantılar, gerçekleştirilen konferanslar, işletmelerin çevre yönetim felsefesine bakışlarını da etkilemiştir.

16 Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevre kirliliği ve çevrenin korunmasıyla ilgili düzenlemeler yapılmaktadır. Türkiye’de çevre konusuna ilk olarak 1982 Anayasası’nda yer verilmiştir. Bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla Ağustos 1983 yılında çevre kanunu kabul edilmiştir. Bu bağlamda çevre kanununun uygulanmasını sağlamak üzere bugüne kadar çok sayıda yönetmelik yürürlüğe konulmuş ve uygulanmaya çalışılmıştır. Türkiye’de 1993 yılında çevre konusunda uygulamaya geçilen bir yönetmelik Çevresel Etki Değerlemesi (ÇED)’dir. Çevre kirliliği ve çevrenin korunmasına yönelik gerçekleştirilen bu tür düzenlemelerin sağladığı ve sağlayacağı avantajlar, yeşil yönetim anlayışının işletmelerde yayılmasında önemli bir rol oynamıştır.

17 Yeşil işletmeler, çevre dostu ürünlere olan talebi tatmin etmek, daha güvenli, sağlıklı ve daha az kirleten ürünler ve paketleme yöntemleri geliştirmek, daha az kirleten üretim süreçleri tasarlamak, tehlikeli atıkları minimize etmek, yenilenemeyen doğal kaynakları korumak, çalışanlarının ve toplumun sağlığını korumak zorundadırlar. Yeşil olmak sadece çevreye verilen zararın azalmasını değil, aynı zamanda işletmeler açısından önemli bir rekabet avantajı elde edilmesini de sağlamıştır.

18 Sürdürülebilir kalkınma kavramı çerçevesinde bu gün sayıları gittikçe artan işletmeler de çevreyi koruma konusunda kendilerine düşen görevlerin bilincine varmaktadırlar. Dolayısıyla ekolojik çevrenin korunmasına önem veren işletmeler; işletme stratejilerinde, yönetiminde ve fonksiyonlarında (üretim, insan kaynakları, muhasebe ve pazarlama gibi) önemli değişiklikler yapmak zorunda kalmışlardır.

19 Sonuç olarak, yeşil işletmecilik ekolojik dengeye en az zarar verecek, hatta bu zararı tamamen ortadan kaldıracak alternatifler üzerine odaklanmak, tedarikçilerini bu zihniyetle seçmek, yeşil ürün veya hizmeti bir pazarlama stratejisi olmaktan öteye götürmek ve yeşil yaşam kalitesinin yaratıcısı olmak demektir.

20 Bu bağlamda, işletmelerin yeşil sorumluluğu ve yeşil etiği, başta tüketiciler olmak üzere, toplumların diğer kesimlerinde de yeşil anlayışının yaygınlaşmasında itici güç haline gelmektedir. İşletmeler yeşil ürün ve hizmet sunumuna önem verdikleri oranda, tüketicilerin çevreye olan duyarlılığı artacaktır. Yeşil işletmeciliğin getirdiği yeşil yönetimin amaçlarından biri de işletmenin içinde yer aldığı çevreye ve hizmet ettiği insanlara zarar verici tutumunu değiştirmektir


"YÖNETİMDE YENİ GELİŞMELER YEŞİL İŞLETMECİLİK Hazırlayan: Ramazan ÇELİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları