Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşletme Yönetimi Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşletme Yönetimi Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü."— Sunum transkripti:

1 İşletme Yönetimi Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü

2 İçerik Yöneltme Güç Yetki Sorumluluk Lider Yönetici Liderlik Teorileri Motivasyon/Motivasyon Teorileri İletişim

3 Yöneltme Amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve uygun organizasyon yapısının belirlenmesinin ardından sıra örgütün harekete geçirilmesine gelmektedir. Yöneltme fonksiyonu ile çalışanlar, işletmenin amaçları doğrultusunda harekete geçirilmektedir.

4 Yetki, Sorumluluk ve Güç Kavramları Yetki, başkalarını amaçlara doğru yönlendirmek ve onlara iş yaptırabilmek için yöneticinin sahip olduğu bir haktır. Sorumluluk, çalışanın kendisine verilen faaliyetleri yerine getirme yükümlülüğüdür. Güç, başkalarını etkileyebilme, istenildiği yönde davranışa sevk edebilme yeteneğidir.

5 Güç Kaynakları Ödüllendirme gücü (Ücret, terfi ve ikramiye) Zorlayıcı güç (İşine son verme, ihtar) Yasal güç (Mevkiden kaynaklanan güç) Uzmanlık gücü (Bilgi,yetenek, tecrübe) Karizmatik güç (Kişilik özellikleriden kaynaklanan)

6 Liderlik Liderlik, örgütsel amaçları başarmada yöneticilerin astlarını etkilemek ve iş görmelerini sağlamak amacıyla sahip oldukları bazı güçlerini kullanabilme yetenekleridir. Yöneticiler gücünü hiyerarşiden alır ve bu sayede başkalarının üzerinde kişisel kontrol alanına sahiptir. Lideri lider yapan, kendisine inanmış ve güvenmiş insanlarla birlikte elde ettiği sonuçların başarısı ve başarının sürekliliğidir.

7 Yönetici ile Lider Arasındaki Farklar Yönetici; Düzeni sürdürür Koruyucudur Sistem ve yapı merkezlidir Kontrol eğilimlidir Kısa vadeli bakış açısına sahiptir Nasıl ve ne zaman sorularına önem verir Mevcut durumu kabul etme eğilimi gösterir İşi doğru yapandır Lider; Yenilikçidir, fark yaratır Geliştiricidir Birey merkezlidir Güveni özendiricidir Uzun vadeli bakış açısına sahiptir Ne ve niçin sorularına önem verir Mevcut durumu sorgulama eğilimindedir Doğru işi yapandır

8 Liderlik Teorileri o Özellikler Teorisi o Davranışsal Liderlik Teorileri o Durumsal Liderlik Teorileri

9 Özellikler Teorisi Özellikler teorisinde, bir kişinin lider olarak kabul edilmesi için bu kişinin çeşitli özellikler itibariyle grup üyelerinden farklı olması gerekmektedir. Bu özellikler arasında; yaş, cinsiyet, olgunluk, ileriyi görebilmek, dürüstlük, güzel konuşma, zeka, bilgi, iletişim yeteneği, iş başarma yeteneği gibi özellikler yer almaktadır. Lider bu özelliklere diğer grup üyelerinden daha fazla sahip olan kişidir.

10 Davranışsal Liderlik Teorisi Bu yaklaşımda liderlik, liderin özelliklerinden çok, onun davranışlarının grup tarafından kabullenilmesi ve beğenilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu yaklaşımda lideri açıklayan iki tür davranış türü vardır  İnsan odaklı ya da ilişki yönelimli davranış: Çalışanlarla yakın ilişki, çalışanlarına önem verme, çalışma koşullarını iyileştiren, yetki devrine önem veren.  Görev odaklı veya işe yönelik davranış: İş süreçleri, işle ilgili formalitler, kural ve prosedürler gibi konularda sistem kurma ve sonuç odaklı davranışları benimsemektedirler.

11 Durumsal Liderlik Teorileri Bu teori, değişik koşullarda farklı liderlik davranışlarının geçerli olabileceği, her durum ve koşula uygun tek bir en iyi liderlik davranışı olmadığını savunmaktadırlar. Durumsal liderlik teorileri çerçevesinde ortaya atılmış teoriler;  Fred Fiedler’in Etkin Liderlik Teorisi: Lider davranışlarının etkinliğini belirleyen üç değişken  Lider ile astlar arasındaki ilişkiler  İşin niteliği  Liderin yetki derecesi

12 Modern Liderlik Teorileri 1980 sonrasında yaşanan hızlı teknolojik değişimler, küreselleşme ve rekabet koşulları sonucu modern liderlik teorileri ortaya çıkmıştır. Etkileşimci Liderlik; lider ile astlar arasında karşılıklı etkileşim Dönüşümcü Liderlik; değişime, yeniliğe, geleceğe bağlılık Karizmatik Liderlik; karizmatik özellikler, vizyon ve net ifade

13 Motivasyon Teorileri Kapsam Teorileri: Kişinin içinde bulunduğu ve kişiyi belirli bir yönde davranışta bulunmaya yönelten faktörleri anlamaya ve açıklamaya çalışmaktadır. İçsel faktörlere odaklanmaktadır. 1. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi: İnsan ihtiyaçlarını 5 ana grupta toplamıştır. a) Fizyolojik İhtiyaçlar b) Güvenlik İhtiyacı c) Sosyal İhtiyaçlar d) Kendini Gösterme İhtiyacı e) Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı

14 Motivasyon Teorileri 2. Herzberg’in Çift Faktör Teorisi: Bireylerin davranışlarını iki temel faktörle açıklamaktadır. a. Hijyen Faktör: Ücret, çalışma koşulları, iş güvenliği b. Motive Edici Faktör: Sorumluluk alma, ilerleme imkanları Hijyen faktörler bulunması gereken asgari faktörlerdir, motivasyon için gerekli ortamı yaratır. Direkt motive etmeyen altyapıyı sağlayan faktörlerdir. Motive edici faktörler ise kişiye başarı hissi verdiği için kişiyi motive edecektir. Bu faktörlerin yokluğu kişinin motive olmaması ile sonuçlanacaktır.

15 Motivasyon Teorileri 3. McClelland’ın Başarma İhtiyacı Teorisi: Bireylerin ihtiyaçlarını 3 grupta toplamaktadır.  İlişki kurma ihtiyacı (bir gruba girme, sosyal ilişkiler geliştirme)  Güç kazanma ihtiyacı (üstün olma, otorite kurma, güçlü olma)  Başarma ihtiyacı (en iyi olma, mükemmel olma) 4. Alderfer’in ERG Teorisi: Adını ileri sürülen üç ihtiyacın baş harflerinden almıştır.  Varolma İhtiyacı (Existence)  İlişki kurma ihtiyacı (Relatedness)  Gelişme ve Büyüme İhtiyacı (Growth)


"İşletme Yönetimi Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları