Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 7. SINIF 4. ÜNİTE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 7. SINIF 4. ÜNİTE"— Sunum transkripti:

1 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 7. SINIF 4. ÜNİTE
DUDU ŞİRİN OLUK

2 DİN VE DİN ANLAYIŞI Din, Allah tarafından vahiy yoluyla ve peygamberler aracılığıyla gönderilen ilahî kurallar bütünüdür. Dinin amacı insanlara doğru yolu göstermek, onları iyiye ve güzele yönelterek hem dünyada hem de ahirette mutluluğa ulaştırmaktır. Dinin temelini iman, ibadet ve ahlak oluşturur.

3 Yüce Allah’ın gönderdiği son din İslamiyet’tir
Yüce Allah’ın gönderdiği son din İslamiyet’tir. İslam dininin ilkeleri en doğru ve açık şekilde Kuran-ı Kerim’de ortaya konulmuştur. Dolayısıyla İslam’ın temel kaynağı Kur’an’dır.

4 Hz. Peygamber, Kur’an ayetlerini insanlara açıklayıp öğretmiştir.
Kapalılık içeren ayetleri, anlaşılmayan hususları sahabelere açıklamıştır. Hz. Peygamberin vefatıyla vahyin indiriliş süreci sona ermiş, Kur’an tamamlanmış, İslam dini son şeklini almıştır.

5 İnsanlar, Hz. Muhammed (s. a. v
İnsanlar, Hz. Muhammed (s.a.v.) hayattayken dinle ilgili anlayamadıkları, merak ettikleri hususları ona sormuşlardır. Hz. Peygamber de kendisine sorulan sorulara cevaplar vermiş, Kur’an ayetlerini açıklamış, din konusunda insanları en doğru şekilde bilgilendirmiştir. Böylece insanların dini en iyi ve doğru şekilde anlamasını sağlamıştır.

6 Hz. Muhammed (s.a.v.)’in vefatından sonra da insanların dini anlamaya yönelik çabaları devam etmiştir. Müslüman âlimler, bu amaçla Kur’an ayetlerini ve Peygamberimizin sünnetini yorumlamışlardır.

7 Resmin konumuzla bağlantısı ne olabilir
Yeni karşılaştıkları sorunlara dinin bakış açısını belirleyebilmek için İslam’ın temel kaynaklarına dayanarak farklı görüş ve düşünceler ortaya koymuşlardır. Bunun sonucunda da farklı din anlayışları ortaya çıkmıştır.

8 İslam Dininin Kaynakları
Kur’an-ı Kerim Sünnet

9 DİN DİN ANLAYIŞI Din, Allah tarafından gönderilmiştir.
Din anlayışı ise insan ürünüdür. Din vahiy kaynaklıdır. (Peygamberlere vahiy yoluyla bildirilmiştir.) Din anlayışı ise insanların vahyi dini anlama ve yorumlama çabalarına dayanır. Dinin temel ilke ve esasları zamanın değişmesiyle değişmez. Din anlayışı ise insanlara ve zamana göre değişebilir Din tekdir. Din anlayışları birden çok olabilir. Din, ilahi kaynaklı olduğu için çelişki yoktur. İnsan kaynaklı olduğu için, dinin özüyle, temel ilkeleriyle çelişen fikir ve yorum içerebilir. (DİKKAT)

10 2. Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
İnsanların kişilik özellikleri, karakterleri, hayata bakışları, beklentileri, umutları, endişeleri birbirinden farklıdır. İnsanların yaşadıkları tecrübeler ve aldıkları eğitim düşüncelerinin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır.

11 Yaşanan bu hızlı ve köklü değişim toplumsal ilişkileri, hayata bakışı, ekonomiyi, kültürü etkilemiştir. Toplumun bir parçası olan insan da bu değişimden etkilenmiştir. Bunun sonucu olarak insanların düşünceleri, değerlendirmeleri, olaylara bakış açıları değişmiştir. Bu durum dinî metinlerin anlaşılması ve yorumlanmasında da söz konusudur.

12 Toplumsal yapının değişmesi sonucu zaman içinde ayetlerin ve hadislerin anlaşılıp yorumlanmasında farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu farklılıklar, dinî metinlerin anlaşılması ve yorumlanmasında da farklılığa neden olabilmektedir.

13 3. İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri
İslam dininde ortaya çıkan ve insanlar tarafından kabul edilen farklı yorumlara mezhep veya ekol adı verilir. MEZHEP: Kelime anlamı olarak gidilecek yol, görüş ve akım anlamlarına gelir. Kavram anlamı ise herhangi bir dinin içinde görüş, yorum ve anlayış farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan oluşumların genel adıdır.

14 Bilgi Kutusu: Tarikat Mezhep Farkı
Tarikatların amacı insan ruhunu terbiye etmek, insanı dış dünyanın tesirlerinden kurtarıp iç dünyalarına yönlendirerek, içlerindeki mutlak hakikate ulaştırmaktır.  Fıkhî ve itikâdî konularda meydana gelen fırkalara mezheb denildiği gibi, tasavvufi eğitimde farklı metodlar uygulayan mekteblere tarikat denilir. Tarikatlar insanlardaki meşreb farklılığından kaynaklanır. Tasavvufta tarikat kavramının kullanılması hicri III. ve IV. asırlarda başlar. Bugünkü anlamıyla ise, bir şeyhin etrafında toplanan müridlerin tekke ortamında çeşitli usullerle eğitilmesidir. Tarikatın mezhebden farkı, tarikatın tasavvufî, mezhebin fıkhî ve itikadi oluşundadır. Tarikat mensupları ayrıca bir mezhebe mensupturlar. Nitekim sünnî tarîkatler, Sünnî mezheplere bağlıdır. ( ) adresinden alınmıştır.

15 İslam Dininin 3 Ana Konusu Vardır?
2. İBADET 3. AHLAK

16 İslam Dinindeki Yorumlar
1. İnançla ilgili yorumlar: Maturidilik- Eşarilik 2. İbadetle ilgili yorumlar: Hanefilik- Şafilik-Malikilik-Hanbelilik-Caferilik 3. Ahlakla ilgili yorumlar: Yesevilik- Kadirilik-Nakşibendilik- Mevlevilik- Alevilik

17


"İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 7. SINIF 4. ÜNİTE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları