Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kıymetli Evrak Hukuku Doç.Dr. Mübariz Yolçiyev Kayseri 2014

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kıymetli Evrak Hukuku Doç.Dr. Mübariz Yolçiyev Kayseri 2014"— Sunum transkripti:

1 Kıymetli Evrak Hukuku Doç.Dr. Mübariz Yolçiyev Kayseri 2014

2 Çekin Devri Çekin Devir Şekilleri Emre yazılı çekler Ciro ve teslim
Nama yazılı çekler Alacağın temliki ve teslim Hamiline yazılı çekler Teslim © myolcu

3 Ciro I. Ciroyla ilgili mevzuat
Kambiyo senetlerinin ciro yoluyla devri, poliçeye ilişkin hükümler içinde düzenlenmiştir (TTK md ) Poliçenin cirosuna ilişkin hükümlerin, bono bakımından da geçerli olduğunu TTK.m.778, çek bakımından geçerli olduğunu ise TTK.m.818 (1) de belirtilmiştir. Ayrıca tüm emre yazılı senetlerin cirosu bakımından, poliçe hükümlerinin geçerli olduğu da kanunda yer almaktadır (TTK md. 648, f. 1). © myolcu

4 Ciro II. Tanımı Ciro doktrinde
“emre yazılı senetten doğan hakları bir başka şahsa devrini, rehinini veya bu hakların tahsilini sağlamak amacıyla senet hamilinin yazı ile tespit ve imzasıyla teyit ettiği beyanı” olarak tanımlanmaktadır. © myolcu

5 Ciro © myolcu III. Niteliği
En fazla taraftar toplayan görüş: ciro havaledir. Buna göre ciro ile senet hamili bir taraftan devralana senedi tahsil, diğer taraftan senet borçlusu olan düzenleyene senet bedelini devralana ödeme konusunda çifte yetki vermiş olmaktadır. Cironun bir borcun ödenmesi için, kredi vermek için veya teminat amacıyla gerçekleştirilmesi mümkündür. Ciro, kendisinin yapılmasına sebep olan temel ilişkiden soyuttur (mücerrettir). Çekin cirosu sonucu, devredene karşı ileri sürülebilecek savunmaların devralana ileri sürülememesi, ciro ile devredenin kendi sahip olduğu hakları değil, senet üzerinde yazılı hakları devretmesiyle sağlanmaktadır (TTK m.684, f. 1). Bu husus cironun alacağın temliki ile temel farkını oluşturmaktadır. © myolcu

6 Ciro IV. Şekli TTK.m.683 (1) Cironun poliçe veya poliçeye bağlı olan ve “alonj” denilen bir kâğıt üzerine yazılması ve ciranta tarafından imzalanması gerekir. TTK.m.683/2 Beyaz cironun poliçenin arkasına veya alonj üzerine yazılması gerekir. © myolcu

7 Ciro © myolcu IV. Şekli Ciroda imzanın şekli
Ciroda yer alan imzanın elle atılmış olması bir zorunluluktur. Cironun imza ile oluşması, bunun kanunen yazılı şekilde yapılma zorunluluğunun bulunduğunu göstermektedir. Buna karşın lehine ciro yapılanın kimliğinin ve cirantanın adının elle yazılması zorunlu değildir. Gerçek kişiler bakımından imzanın bizzat veya yetkili temsilci tarafından, tüzel kişiler bakımından yetkili organlar tarafından atılması gerekir. © myolcu

8 Ciro © myolcu IV. Şekli Ciroda devir iradesinin şekli
Ciro işlemini yaparken devir iradesini de ortaya koyması gerekir. Bunu doğrudan “ödeyiniz”, “devrediyorum” gibi ibarelerle yapması mümkün olduğu gibi, devredenin adının yanına ismin “e veya a” halini kullanarak da yapabilir. Bu konuda (Ahmet Yılmaz’a) ifadesi yeterli kabul edilmelidir. Çünkü bu durumda devir iradesinin varlığı açıktır. © myolcu

9 Ciro IV. Şekli Ciroda devir iradesi Kayıtsız ve Şartsız olmalı Cironun kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Kaydın sonucu Cironun kayda bağlanmış olması, cironun geçersizliğine sebep olmaz. Aksine bu yönde yazılan kaydın yazılmamış sayılmasına sebep olur (TTK md. 682, f. 1). İstisna: Cironun kısmi ciro olması halinde, bu ilke geçerli değildir. Bu durumda cironun geçersiz olması sonucu ortaya çıkar (TTK md. 682, f. 2). Bu düzenleme, ciro yoluyla çek üzerinde alacağın bir kısmının devri ve bir kısmının ciranta üzerinde bırakılmasını engellemektedir. Senedi kısmi ciro ile alan hamil, meşru hamil sayılmaz. Kısmi ciro senedin parçalanması sonucunu doğurduğundan yasaklanmaktadır. Ciro yoluyla çek üzerinde yer alacağın ancak tamamı üzerinde işlem yapılması mümkündür. © myolcu

10 Ciro IV. Şekli Ciroda devir iradesi Kayıtsız ve Şartsız olmalı Geçerli kayıtlar: Ciro üzerinde konulabilecek ve şart olarak kabul edilmeyen bazı kayıtlar bulunmaktadır. Bunlar cironun yasaklanması (TTK md. 687, f. 2) ve sorumsuzluk kaydıdır (TTK md. 685, f. 1). Her iki kayıt aşağıda cironun garanti fonksiyonuna ilişkin açıklamalarda incelenecektir. © myolcu

11 Ciro © myolcu IV. Şekli Ciro şekli açısından türleri
Şekline göre cironun tam veya beyaz ciro olarak ayrıldığı görülmektedir. TTK.m.683/2 (2) Lehine ciro yapılan kişinin ciroda gösterilmesine gerek olmadığı gibi, ciro, cirantanın sadece imzasından ibaret olabilir. Bu şekildeki cirolara “beyaz ciro” denir. Beyaz cironun poliçenin arkasına veya alonj üzerine yazılması gerekir. © myolcu

12 Ciro A. Tam Ciro Tam ciro devralanın kimliğini ve devredenin imzasını içeren cirodur. Tam ciroda yer alan iki unsur olan devralanın kimliği ve devredenin imzasıdır. Bu tür ciro, senet üzerinde ciro zincirinin takip edilebilmesi konusunda yardımcı olur. Bunlar dışında hususların ciroda bulunmasını zorunlu değildir. Özellikle cironun tarihine ve yerine ilişkin açıklamalar anılmamıştır. Oysa cironun tarihine ilişkin açıklamanın, cirantanın ehliyetli olup olmadığının belirlenmesi bakımından faydası olur. Diğer taraftan cirantanın adresini yazması da, ihbar sırasında kendisine bildirimde bulunulmasına yardımcı olacaktır (TTK md. 723, f. 3). © myolcu

13 Ciro © myolcu B. Beyaz Ciro Tam ciro ve beyaz ciro arasındaki fark,
beyaz ciroda devralanın gösterilmemesidir. Bu tür ciroda devreden, “ödeyiniz” ibaresi ile birlikte imzasını atabileceği gibi, herhangi bir açıklamada bulunmaksızın da bonoyu imzalayabilir. Beyaz cironun senedin ön yüzünde yer alması mümkün değildir. Ancak senedin arka yüzünde veya bunun devamı niteliğindeki alonj üzerinde yer alabilir. Senedin ön yüzünde yer alan herhangi bir açıklama içermeyen imzanın aval sayılacağına ilişkin TTK md. 701 hükmü, bu beyanın ciro sayılmasını engellemektedir. © myolcu

14 Ciro © myolcu B. Beyaz Ciro
Çeki beyaz ciro ile devralan kişi, tam ciro ile devralan kişinin sahip olduğu tüm hak ve yetkileri edinir. Buna bağlı olarak Çeki tam ciroyla veya beyaz ciro ile devredebilir. Ciro etmeden önce kendisine yapılan cironun üzerine kendisine devri içeren bir beyan yazarak, bunu tam ciro haline dahi getirebilir (TTK md. 684). Çeki beyaz ciroyla devralanın tam ciroyla devralandan farklı olarak, bunu ciro yapmaksızın sadece teslim ile devretmesi de mümkündür. Böylece beyaz ciro senedin hamile yazılı senet gibi tedavülüne imkân verir. © myolcu

15 Ciro © myolcu B. Beyaz Ciro
Beyaz ciro çeki hamile yazılı senet haline gelmez. Sadece son cironun beyaz ciro olması halinde devralanın senedi ciro etmeksizin teslim etmesi mümkün olur. Bu durumda son hamilin çeki, çek üzerinde görünen son beyaz ciro sahibinden devralmış olduğu kabul edilir ve arada bulunan kişinin imzası da bulunmadığından sorumluluğu doğmaz. Aynı hukuki durumu sağlamak amacıyla devralanın beyaz cironun üzerini devrettiği kişinin adını yazarak doldurması da mümkündür (TTK md. 684). Bu durumda son hamil senedi teslim aldığı kişiden değil, ondan önce gelen kişiden almış sayılır. Cironun belirli bir isim gösterilmeden, “hamiline” kaydı konularak imzalanmış olması halinde de, çek hamile senet olmaz. Hamiline yazılmış bulunan ciro, beyaz ciro hükmündedir (TTK md. 682, f. 3). © myolcu

16 Ciro © myolcu V. Ciroda Kişiler A. Ciro Eden (Ciranta) İlk Ciro Eden
Çekin ilk cirosunun lehtar tarafından yapılması gerekmektedir. Çünkü çek ilk olarak bu Şahsa verilmiştir. Eğer çekin iki lehtarı varsa cironun bunlar tarafından birlikte yapılması zorunludur. Aksi takdirde cironun kısmi ciro olması durumu ortaya çıkar ki, kanun bunu mutlak olarak yasaklamıştır (TTK md. 682, f. 2). Bu durumun tek istisnası, birden fazla lehtarın, lehtarlardan birine yaptıkları cirodur. Bu durumda kendisine ciro yapılan lehtar, eğer tüm diğer lehtarların cirosu tamamsa senedin tek başına sahibi olur ve tek başına ciro yapabilir. Senedin birden fazla kişiye ciro edilmesi halinde de belirtilen ilkeler uygulanır. © myolcu

17 Ciro © myolcu A. Ciro Eden Muhatabın Cirosu
Çekte muhatabın cirosu geçersizdir (TTK md. 789, f. 2). Muhataba yapılan ciro makbuz hükmünde olduğundan, muhatap tarafından karşılığı ödenen çekin artık işlevini tamamladığı kabul edilmiştir. Muhataba cironun makbuz anlamını taşıyacağı kuralının tek istisnası yine aynı fıkrada gösterilmiştir (TTK md. 789, f. 4). Buna göre, muhatabın birden fazla şubesi olup da, ciro, çekin üzerine çekildiği şubeden başka bir şube üzerine yazılmış bulunursa, bu ciro makbuz hükmünde değildir (TTK md. 789, f. 4 c. 2). © myolcu

18 Ciro © myolcu B. Ciro Alan Kural:
Bir Çekin ciro edilebileceği kişiler konusunda serbesti olduğu poliçeye ilişkin TTK md , f. 3 hükmünde kabul edildiği gibi, bu kuralın istisanası da TTK.m.789 kabul etmiştir. TTK.m.789`daki istisnadan başka çek bakımından da uygulama alanı bulan poliçeye ilişkin TTK.m.681, f. 3`e göre, cironun senetle borç altına girmiş herhangi bir kimseye de yapılabileceği belirtilmiştir. Cironun borç altına girmemiş kimselere de yapılabileceği esastır. Bunun sonucu olarak çeki düzenleyene yapılan ciro geçerlidir. Ancak bu durumda senet üzerindeki hakların donduğu görülür. Zira düzenleyenin diğer senet sorumlularına karşı başvuru hakkını kullanması mümkün değildir. © myolcu

19 Ciro © myolcu B. Ciro Alan İstisna: Bu hükme göre,
Muhatap bankanın çekle işleyen hesabın bulunduğu şubesi lehine yapılan ciro makbuz hükmündedir (TTK md. 789). Çek bir ödeme aracı olduğu için, çek hesabının bulunduğu muhatap banka şubesinin, çeki yeniden tedavüle çıkarması ve bundan yararlanması kabul edilmemiştir. Bu şubeye ciro edilen çek, artık ödenmiş ve fonksiyonunu tamamlamış demektir. Çünkü, çekte muhatap banka, düzenleyene ait bir parayı çeki ibraz edene ödeyen aracı durumundadır. Çek bedelinin düzenleyene kredi kullandırılarak ödendiği durumlar dışında, çeki ödeyen muhatap banka düzenleyene başvuramaz. Ancak, yaptığı ödemenin bir kanıtı olarak çeki (makbuz) saklayabilir. © myolcu

20 Ciro © myolcu VI. Cironun Senette Yazıldığı Yer Kural: TTK.m.683
(1) Cironun poliçe veya poliçeye bağlı olan ve “alonj” denilen bir kâğıt üzerine yazılması ve ciranta tarafından imzalanması gerekir. TTK.m.683/2 Beyaz cironun poliçenin arkasına veya alonj üzerine yazılması gerekir. Cironun yazıldığı yer konusunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ciro senedin ön yüzüne veya arka yüzüne (bunun devamı niteliğindeki alonj üzerine) yapılabilir. Ancak uygulamada senedin arka yüzünün kullanıldığı, böylece ciroların birbirini takip edip etmediklerinin izlenmesinde kolaylık sağlandığı görülmektedir. © myolcu

21 Ciro © myolcu VI. Cironun Senette Yazıldığı Yer Alonj
Bir senedin birden fazla kez ciro edilmesi mümkündür. Bu konuda bir sınırlama da bulunmamaktadır. Senet üzerine yer kalmadığı takdirde, senede bir kâğıt eklenerek sorun çözülür. Bu kâğıda alonj adı verilmektedir ve senedin arkası ile aynı nitelikte kabul edilir (TTK md. 683, f. 2). © myolcu

22 Ciro © myolcu VII. Cironun Yapılabildiği Süre Ploiçe ve Bonoda:
TTK md. 778’e göre, poliçede, protesto çekilmiş olmamak şartıyla, vadenin geçmesinden sonra, fakat protesto süresinin bitmesinden önce, ciro yoluyla devir mümkündür. Çekte: Buna karşılık, çekte, poliçedekinden farklı olarak, protesto düzenleyene, iki iş günü ilave süre verilmemiştir. Protestonun veya buna eşit tespitlerin, ibraz süresinin bitmesinden önce çekilmesi gerekir (TTK md. 809). Bu nedenle çekin cirosu ancak ibraz süresinin bitiminden önce mümkündür. İbraz süresinden sonra ya da protesto veya başka şekillerde çekin ödenmediğinin tespit edilmesinden sonra yapılan ciro alacağın temliki hükmündedir (TTK md. 793, f. 1). Diğer yandan, tarihsiz bir cironun en geç ibraz süresinin bitiminden önce yapıldığı kabul edilir (TTK md. 793, f. 2). Bunun aksinin ispatı mümkündür © myolcu

23 Ciro © myolcu VIII. Cironun Fonksiyonları
Çek üzerinde yer alan ciro, üç fonksiyon gösterir. Bunlar temlik, teşhis, teminat fonksiyonlarıdır. © myolcu

24 Ciro © myolcu A. Temlik Fonksiyonu Kural:
Cironun temlik fonksiyonu TTK md. 684’de açıklanmıştır. Temlik fonksiyonu neticesinde ciro ve senedin teslimi sonucu, çekten kaynaklanan tüm hakların devralana geçtiği kabul edilir. Cironun asli fonksiyonu budur. Belirtilen hükümde her ne kadar senedin tesliminden bahsedilmiyorsa da, senedin zilyetliğinin geçirilmesinin zorunlu olduğu, oybirliği ile kabul edilmektedir. © myolcu

25 Ciro © myolcu A. Temlik Fonksiyonu Şahsi Defiilerin durumu :
Cironun temlik fonksiyonu, aynı zamanda şahsi savunmaların ileri sürülememesi sonucunu da doğurur. Böylece yapılan işlemle devredenin hukuki durumu değil, senet üzerinde yer alan haklar geçirilmekte, buna bağlı olarak devralana karşı ileri sürülebilecek şahsi savunmaların devralana karşı ileri sürülmesi engellenmektedir. Temlik fonksiyonu çek üzerindeki hakları içerdiğinden senet metninden doğan savunmaların devralana karşı ileri sürülmesine olanak tanımaktadır. Keza senet üzerinde yer alan taahhüdün hükümsüzlüğüne ilişkin savunmaların ileri sürülmesini engellemez. © myolcu

26 Ciro © myolcu B. Teşhis Fonksiyonu Kural:
Cironun teşhis fonksiyonu TTK md. 686’da açıklanmaktadır. Buna göre senedin hamili olan kişi, ciro zinciri düzgün olduğu, kanuni ifadesiyle müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde hak sahibi sayılır. Hükme göre ciro zincirinde kopukluk bulunmaması, senet hamilinin şeklen hak sahibi olduğuna bir karine oluşturmaktadır. Bu husus eşya hukukunda geçerli bulunan zilyetliğin mülkiyete karine olmasına benzemektedir. Ancak bundan farklı olarak hamilin senedi elinde tutması yetmemekte, birbirine bağlı ciro zinciri ile şekli hak sahipliğinin oluşması aranmaktadır. Bu şartın gerçekleşmesi için ilk hamil olan lehtardan son hamile kadar geçen ciro işlemlerinin senet üzerinden anlaşılması gerekmektedir. Ayrıca kanunun ifadesine göre, son cironun hamile yapılması veya bunun beyaz ciro olması gerekmektedir. © myolcu

27 Ciro © myolcu B. Teşhis Fonksiyonu Çizilimiş ciroların durumu
TTK.m.686/1 Çizilmiş cirolar yazılmamış sayılır. TTK.m.727/2 Poliçeyi ödemiş olan her ciranta, kendi cirosunu ve kendisinden sonra gelen borçluların cirolarını çizebilir. © myolcu

28 Ciro © myolcu B. Teşhis Fonksiyonu Teşhis fonksiyonunun önemi
Cironun teşhis fonksiyonunun alacaklı ve borçluyu koruyan özelliği bulunmaktadır. Gerçekten düzgün ciro zinciri ile senede zilyet olan kişiye yapılacak ödeme, borçluyu sorumluluktan kurtaracaktır (TTK md. 710, f. 3). Böylece borçlunun gerçek hak sahibini arama zorunluluğu ortadan kalkmakta, çek üzerindeki bilgilere dayanılarak yapılan ödeme borcu sona erdirmektedir. Son hamil olarak görünen kişi ölmüş ve mirasçıları başvuruyorsa, borçlunun bunların kimliklerini araştırması, mirasçılıklarını ispatlayan belgeyi (veraset belgesi) talep etmesi gerekmektedir. © myolcu

29 Ciro © myolcu C. Teminat Fonksiyonu
Cironun teminat fonksiyonu TTK md. 685’de yer almaktadır. Buna göre ciranta senedin ödenmemesinden dolayı kendisinden sonra gelen senet hamillerine karşı sorumludur. Bu sorumluluk cironun teminat fonksiyonu olarak isimlendirilmektedir. Cironun teminat fonksiyonunun ortaya çıkması için, cirantanın sadece ciro işlemini gerçekleştirmesi yeterlidir. Bu cironun yukarıda belirtilen tam ve beyaz cirodan biri olması mümkündür. Cirantanın teminat iradesini gösteren herhangi bir açıklamayı ciroya eklemesine gerek bulunmamaktadır. © myolcu

30 Ciro © myolcu IX. Yapılış Amacına Göre Ciro Türleri
Ciro, üç amaçla gerçekleştirilebilir. Bunlar temlik, rehin ve tahsil cirolarıdır. Çekte bunlardan sadece ikisi yaplabilir: temlik ve tahsil cirosu Bu cirolarda çek üzerinde yer alan alacak hakkı üzerinde farklı amaçlarla işlem gerçekleştirilmektedir. © myolcu

31 Ciro © myolcu A. Temlik Cirosu
Çekten doğan hakları devralana geçirmek amacıyla yapılan ciroya temlik cirosu adı verilmektedir. Bu amaçla yapılan cironun ardından, senet zilyetliğinin devralana geçirilmesi, diğer bir ifadeyle senedin teslimi ile birlikte, senet üzerinde hak sahipliği de devralana geçer. Temlik cirosu ile devralan artık senedi kendi adına tahsil edebilir. Senedi temlik cirosuyla devralan kişi, bunu yine bir temlik cirosu ile devredebilecektir. Buna karşın rehin ve tahsil cirolarından sonra yapılan ciroların temlik cirosu niteliğinde olmadığı görülür (TTK md. 688 ve 689). © myolcu

32 Ciro © myolcu B. Tahsil Cirosu
Çekin tahsil amacıyla devri de mümkündür (TTK md. 688). Bu uygulama genellikle hamil ve düzenleyenin ayrı yerde bulunmaları halinde, senedin bankaya verilmesi ve tahsilin banka tarafından yapılması şeklinde gerçekleşmektedir. Bu durumda senedi tahsil eden banka, ciranta ile aralarındaki ilişkiye uygun olarak tahsil ettiği bedeli cirantaya ödemek veya cirantanın hesabına geçirmekle yükümlüdür. Çeki tahsil cirosuyla devralmış kişi, çekten doğan hakları kendi adına değil, cirantası adına kullanmaktadır. Bu amaçla ibraz, ödeme halinin tespiti, protesto düzenlenmesi, ödemenin kabulü, ödeme karşılığı makbuz verilmesi işlemlerini yapabilir. Çek ödenmediği takdirde ortaya çıkan başvuru hakkını kullanabilir ve kendi cirantasının başvurması mümkün olan senet sorumlularından senet bedelini tahsil edebilir. © myolcu

33 Ciro © myolcu B. Tahsil Cirosu Türleri: Açık tahsil cirosu:
Bir çek ciro edilirken ciroya, “bedeli tahsil içindir”, “kabz içindir”, “vekaleten” gibi ibareler yazılırsa, bu cironun tahsil amaçlı olarak yapıldığı kabul edilir. Bu ihtimalde ciranta ile hamil arasındaki ilişki açık bir biçimde ortaya çıktığından, buna aleni tahsil cirosu adı verilmektedir. Gizli Tahsil cirosu Çekin devreden ve devralan arasında tahsil amacıyla ciro edilmesine rağmen bu durumun senet üzerinde görünmemesi halinde, gizli tahsil cirosundan söz edilir. Devreden ve devralan senedin devralan tarafından tahsilini ve bedelinin devredene ödemesi konusunda anlaşmışlardır. Ancak bu husus cirodan anlaşılmadığından, senet tahsil cirosuyla değil, temlik cirosuyla devredilmiş gibi hüküm ifade eder. Buna bağlı olarak devredenin tahsil konusunda yetki vermesi ve senet hamilinin bu amaçla hamil olma durumu, üçüncü kişiler bakımından görünmeyen temel ilişki olarak ortaya çıkmaktadır. © myolcu

34 Ciro © myolcu C. Rehin Cirosu
Senet üzerinde bulunan alacak hakkının rehni mümkündür. Bu alacak medeni hukuk hükümlerine göre alacak rehni yoluyla rehnedilebilir. Buna karşılık Türk Ticaret Kanunu’nda senedin rehin cirosuyla devri ve bunun hüküm ve sonuçları düzenlenmiştir (TTK md. 689). Bu ciroyla senedi alan hamil, kendi alacağını temin etmek amacıyla senedi tahsil etme ve alacağını alma hakkını kazanmaktadır. Temin edilen alacak senet bedelinden düşük olduğu takdirde, hamil artan miktarı cirantaya iade etmek zorundadır. © myolcu

35 Ciro © myolcu C. Rehin Cirosu Türleri Açık RC
Senet üzerindeki alacağı rehin amacıyla yapılan ciro, aleni rehin cirosu olanak isimlendirilmektedir. Yapılan cironun üzerine “bedeli teminattır”, “bedeli rehindir” şerhinin veya rehni ifade eden herhangi bir açıklamanın yer alması halinde, senedin rehin amacıyla verildiği kabul edilir. Gizli RC Buna karşın tarafların aralarında alacağın rehni konusunda anlaşmakla birlikte, yapılan ciro işleminde bunun gösterilmemesi halinde, gizli rehin cirosu ortaya çıkmaktadır. © myolcu

36 Nama Yazılı Çekin Devri
I. Kavram TTTK.m.785/1, b “Emre yazılı değildir” kaydıyla veya buna benzer bir kayıtla belirli bir kimse lehine ödenmesi şart kılınarak nama yazılı hale getirilen bir çek, ancak alacağın temliki yoluyla devredilebilir. © myolcu

37 Nama Yazılı Çekin Devri
II. Devri Genel Kural: Mülkiyet veya sınırlı bir ayni hak kurulması amacıyla kıymetli evrakın devri için her hâlde senet üzerindeki zilyetliğin devri şarttır (m. 647- (1) ). Nama yazılı senetlerde şekil Bundan başka emre yazılı senetlerde ciroya, nama yazılı senetlerde yazılı bir devir beyanına da gerek vardır. Bu beyan kıymetli evrakın veya ayrı bir kâğıdın üzerine yazılabilir (m.647/2). Devri için, yazılı temlik beyanı ile çekin teslimi gerekir. © myolcu

38 Hamiline Yazılı Çekin Devri
I. Kavram TTK.m. 785/1 Çek; .... veya hamile, ödenmek üzere çekilebilir. (2) Belirli bir kişi lehine “veya hamiline” kelimelerinin veya buna benzer başka bir ibarenin eklenmesiyle düzenlenen çek, hamiline yazılı çek sayılır. (3) Kimin lehine düzenlendiği gösterilmemiş olan bir çek, hamiline yazılı çek hükmündedir. © myolcu

39 Hamiline Yazılı Çekin Devri
II. Devri TTK.m.647  (1) Mülkiyet veya sınırlı bir ayni hak kurulması amacıyla kıymetli evrakın devri için her hâlde senet üzerindeki zilyetliğin devri şarttır. Hamiline yazılı çek senedin teslimi yoluyla devredilir. Devir için temlik beyanı ya da ciroya gerek yoktur. © myolcu

40 Hamiline Yazılı Çekin Devri
III. Cironun sonucu Hamiline yazılı çekin devrinde sadece senedin teslimi yeterli olduğu halde, ayrıca bir de ciro edilmişse böyle bir ciro senedin niteliğine etki etmez; yani onu emre yazılı senet haline getirmez (TTK md. 791). Senet hamiline yazılı senet olarak kalmakta devam eder; dolayısıyla ciranta imzalarının incelenmesine de gerek yoktur. Öte yandan, TTK.md. 791’de, hamiline yazılı çek üzerine konulan ciro kaydının hakkın devri ve hak sahibinin teşhisi yönlerinden herhangi bir rolü olmamakla beraber, cironun altını imzalayanın sorumluluğuna sebebiyet vereceği belirtilmiştir (TTK md. 685, md. 791, md. 808). Bu halde böyle bir cironun temlik ve teşhis fonksiyonları mevcut değildir; yalnızca teminat (garanti) fonksiyonu vardır. © myolcu

41 Ciro TEŞEKKÜRLER © myolcu


"Kıymetli Evrak Hukuku Doç.Dr. Mübariz Yolçiyev Kayseri 2014" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları