Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özel Hastahanelerin Hukuki Sorumluluğu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özel Hastahanelerin Hukuki Sorumluluğu"— Sunum transkripti:

1 Özel Hastahanelerin Hukuki Sorumluluğu
Hukuki Yargılaması Süreci Tamamlanmış Dava Örnekleri Av. Gültezer HATIRNAZ EROL İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ BAŞKAN YARDIMCISI

2

3 Sorumluluğun Temelleri Nelerdir?
Sözleşme sorumluluğu (BK.112.m.vd) Haksız Fiil sorumluluğu (BK.49.m) Vekaletsiz işgörme sorumluluğu (BK.526.m)

4 SÖZLEŞME SORUMLULUĞU Sözleşmenin İhlali Kusur Zarar İlliyet Bağı

5 Sözleşmeye Uygulanacak Hükümler
Teşhis ve tedavi sözleşmesine, vekalet sözleşmesinin hükümleri uygulanır.

6 Özel Hastane (HHK m.1) “Devletin resmî hastanelerinden ve hususi idarelerle belediye hastanelerinden başka yatırılarak hasta tedavi etmek veya yeni hastalık geçirmişlerin zayıfları yeniden eski kuvvetlerini buluncaya kadar sıhhi şartlar içinde beslenmek ve doğum yardımlarında bulunmak için açılan ve açılacak olan sağlık yurtları hususi hastanelerden sayılır”. Özel hastaneler, kamu hizmeti amacı güdülmeden, yatırılarak hasta tedavi etme, rehabilitasyon ve doğum yardımlarında bulunma amacına yönelik sağlık yurtlarıdır. .

7 HASTA (HHY.m.4/1) Hasta hakları yönetmeliği hastayı, sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı olan kimseler olarak tanımlanmıştır.

8 Özel Hastane ve Hasta Arasındaki Sözleşmenin Görünüm Şekilleri
Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi Bölünmüş Hastaneye Kabul Sözleşmesi

9 Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi
Bu sözleşme türünde hastane işleticisi, tıbbi tedavi ile birlikte barınma, yedirip içirme ve sair hastane bakımı şeklindeki bütün yükümlülükleri taahhüt etmiştir. Hastahane, üstlendiği bu görevleri kendine bağlı çalışanlar (hekimler ve diğer sağlık personeli) eliyle yerine getir.

10 Bölünmüş Hastaneye Kabul Sözleşmesi
Hastanın tarafı olduğu iki ayrı sözleşme vardır. Hastane işleticisi ile barındırma, yedirip içirme ve diğer bakım hizmetleri için yapılmış hastaneye kabul sözleşmesi karşı tarafını hekimin oluşturduğu tedavi sözleşmesidir. Hastanenin sorumluluğu, hastane bakımı ile sınırlıdır. Hekimin sorumluluğu ,Tıbbi teşhis ve tedavi ile sınırlıdır. Tıbbi tedavi bakımından, hastane işleticisinin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu nedenle hekim, hastanenin ifa yardımcısı değil kendi borcunu ifa eden kişi durumundadır.

11 Tarafların Hak Ve Yükümlülükleri
Özel Hastanenin Yükümlülükleri Hastanın Yükümlülükleri

12 Özel Hastanenin Yükümlülükleri
Hastanın Tıbbi Teşhis ve Tedavisini Sağlama Yükümlülüğü Hastane Bakımını Sağlama Yükümlülüğü Hastanın Aydınlatılması Yükümlülüğü Hastanın Rızasının Alınması Yükümlülüğü Sadakat ve Özen Yükümlülüğü Kayda Geçirme ve Sır Saklama Yükümlülüğü

13 Hastanın Yükümlülükleri
Ücret Ödeme (BK. m. 502/III- BK. m. 147/5) Hastanın Gerekli Bilgi ve Belgeleri Verme Hekim tarafından verilen talimat ve tavsiyelere uyma Yükümlülüğü vardır.

14 HHY’inde Değişiklik Yapılmasına Dair 8 Mayıs 2014 tarihli Yönetmelik ile, Hasta Hakları Yönetmeliği’ne eklenen 42/A. «Hastanın sağlık hizmeti alırken uyması gereken kurallara» yer vermiştir. “Hasta sağlık hizmeti alırken aşağıdaki kurallara uyar: a) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder. b) Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.

15 c) Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur. ç) Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir. d) İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir. e) Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.!!!!! f) Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurur.” düzenlemesi ile Hasta sağlık hizmeti alırken hangi kurallara uyması gerektiği açıkça belirlenmiştir.»

16 Hukukî Sorumluluğun Sonuçları
Maddi Tazminat Manevi Tazminat

17 Özel Hastahanenin Hasta Hakları ihlalerinden sorumluluğu
HHY. m. 43/I “Hasta haklarının ihlali halinde, personeli istihdam eden kurum ve kuruluş aleyhine, maddi veya manevi veyahut hem maddi ve hem de manevi tazminat davası açılabilir.”

18 Özel Hastahane ile ilgili olarak idarenin kusursuz sorumluluğu
Özel hastahaneyi Sağlık Bakanlığı denetler. Sağlık Bakanlığı’nın denetim yükümlülüğünün ihlali ile ilgili olarak, idarenin kusursuz sorumluluğuna başvurulabilir.

19 Hasta Hakları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (8 Mayıs 2014) HHY m.24/3 ile ilk defa Engellilerin aydınlatılması konusu düzenlenmiştir. HHY.m.24/3 e göre; “Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından engellilerin durumuna uygun bilgilendirme yapılmasına ve rıza alınmasına yönelik gerekli tedbirler alınır.”

20 Taraflar arasında sözleşme ilişkisi yoktur.
Vekaletsiz İş Görme BK.m. 526, «Vekâleti olmaksızın başkasının hesabına işgören, o işi sahibinin menfaatine ve varsayılan iradesine uygun olarak görmekle yükümlüdür.» Hekim acil durum­larda ve ameliyatın genişletilmesi hallerinde, vekaletsiz iş gören sıfatıyla tıbbi müdahalede bulunmaktadır. Taraflar arasında sözleşme ilişkisi yoktur.

21 Haksız Fiil Hukuka aykırı Fiil (TBK. M. 114/II) Kusur Zarar
İlliyet Bağ

22 YENİİİİİİ GELİŞME Danıştay On Beşinci Daire, Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmeliğin 16.maddesinin 3.fıkrasının «mesul müdür, mesul müdürlük görevini yürüttüğü sağlık kuruluşu dışında başka bir yerde çalışamaz.» iptaline karar verdi. (www.mediturk.com/saglikta-devrim-gibi-iptal-karari/2125/)

23 Yönetmeliğin 16/3 fıkrası, mesul müdürlük görevi yapan hekimlerin çalışma hürriyetini sınırlandırmakta idi.(Yönetmeliğe göre mesul müdür, sadece hekim olabilir.) Yine sayılı TŞSTİDK.m. 12., hekimlerin nerelerde ve hangi seçenekler doğrultusunda çalışacakları belirtilmiştir. TŞSTİDK.m. 12 aykırı bir şekilde çalışmayı sınırlandıran bir yönetmelik maddesi (16/3 fıkrası) olamaz.

24 SONUÇ: Türkiye'de bulunan tüm özel sağlık kuruluşlarının mesul müdürleri, artık mesai saatleri dışında başka bir özel hastanede de çalışabilecekler. Bu kararla birlikte mesul müdür olduğu yerde yapamadığı ameliyatları bu özel hastanelerde de yapabilecekler..

25 Tazminat Davalarında Yargı Yolu, Görev ve Yetki
Özel hastanede gerçekleştirilen bir müdahaleden zarar doğmuşsa; tazminat davası Adli Yargıda açılır. tarihinden önceki durum: Özel hastanelere karşı açılacak davalarda, oluşan zararlar nedeniyle tesislerden kaynaklanan işletme kusurlarından ve yardımcı kişilerin eylemlerinden (hekimlerin ve diğer sağlık personelinin kusurlarından) dolayı özel hastanelere karşı açılacak davalarda görevli mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemeleri ve Ticaret mahkemeleri idi.

26 ‘Vekalet ve Eser sözleşmesine dayalı‘ tıbbi müdahalelerdeki uyuşmazlıklar, 2013 Kasım ayında RG'de yayımlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına alınmıştır. Yeni TKHK 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Özel sağlık kuruluşlarını, muayenehanesinde hizmet veren bağımsız doktorları, Tıbbi müdahalelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili davalar, 28 Mayıs 2014'ten itibaren Asliye Hukuk Mahkemeleri, Asliye Ticaret Mahkemeleri yerine; Tüketici mahkemelerinde görülecektir. (3. madde l bendinde belirtilen, “Tüketici işlemi)

27 Uyuşmazlığın değeri (28 Mayıs 2014 ten sonra geçerli olan) ;
2 bin liranın altındaysa ilçe tüketici hakem heyetlerine, 3 bin liranın altındaysa il tüketici hakem heyetlerine, Büyükşehir statüsünde bulunan illerde 2–3 bin lirası arasındaysa il tüketici hakem heyetlerine gidilecek. Bu miktarların üzerindekilerde ise; Tüketici Mahkemeleri görevli olacaktır. Kamu hastanelerinde meydana gelen hizmet kusuru nedeniyle oluşan zararlara ilişkin açılacak tam yargı davaları, eskisi gibi idare mahkemesinde açılmaya devam edecektir.

28 Bu maddede yer alan parasal sınırların 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanması ile ilgili, 20/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Tebliği(6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 68.maddesi ve Tüketici hakem Heyetleri yönetmeliğinin 6.maddelerinde yer alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ) mevcuttur. Tebliğ’in parasal sınırlar başlıklı 3.maddesi; “ (1) Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli olmalarına ilişkin parasal sınırlar; İlçe tüketici hakem heyetlerine başvuru için üst parasal sınır, Türk Lirası, b) Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetlerine başvuru için parasal sınır, Türk Lirası ile Türk Lirası arası,

29 c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetlerine başvuru için üst parasal sınır, Türk Lirası, ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde, il tüketici hakem heyetlerine başvuru için parasal sınır, Türk Lirası ile Türk Lirası arası, olarak tespit edilmiştir.” Bu miktarların üzerindekilerde ise tüketici mahkemeleri görevli olacak.

30 HASTA LEHİNE OLAN KISMI
Tüketici mahkemelerinde açılacak davalarda cüzzi bir harç alınması, genel mahkemelere göre başvuruları kolaylaştırıcı ve tüketicilerin haklarını daha kolay elde etmelerini sağlayıcı niteliktedir. 

31 İnsan zararlarının tüketici mahkemesinin konusu Olamayacağı, Ve
Davacı hastadan alınacak harcın, çok cüzi olması, hekim aleyhine açılacak dava sayılarında çok büyük artışa sebep olacağı, İnsan zararlarının tüketici mahkemesinin konusu Olamayacağı, Ve İnsan zararları mahkemelerinin kurulmasının daha doğru bir yol olacağı KANAATİNDEYİM

32 Yetkili Mahkeme Özel hastaneye karşı açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalının ikametkahı mahkemesidir. Haksız fiilden doğan davalarda, HMK kanunda (md. 16), haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkili kılınmıştır.

33 Tazminat sorumluluğunda İspat
Hasta, sadece hekimin sözleşmeye aykırı davrandığını ispat etmelidir. Hastanın hekimin tedavi sözleşmesini yerine getirirken kusurlu davrandığını ispatlaması gerekmez, çünkü BK. m. 112 uyarınca, hekimin kusurlu olduğu varsayılır. Hekimin kusursuz olduğunu ispatlaması gerekir. Haksız fiile dayalı sorumlulukta ise, hasta, hekimin kusurlu olduğunu ispatlaması gerekir. BK.m.50/1 “Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır.”Gökcan, s. 992.

34 Zamanaşımı Hastaneye Kabul Sözleşmesinin ihlali nedeniyle açılan davalarda zamanaşımı BK. m. 146’e göre 10 yıldır.BK.m.146“Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak 10 yıllık zamanaşımına tabidir” hükmü uygulanır. Hekim ile hasta arasındaki ilişki Yargıtay kararlarında “Vekillik sözleşmesi” olarak kabul edildiğinden, (BK.m.502/2) hekime karşı açılacak tazminat davalarında, zamanaşımı süresi, BK.m.147 gereği 5 yıldır.

35 Zamanaşımının Başlangıcı
Zamanaşımı süresinin başlangıcı, sözleşmeye aykırı hareketle zarar verildiğini ve zarar vereni, öğrenme tarihidir.

36 Haksız Fiilde zamanaşımı
BK .m.72/1 “Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar…”              

37 UYGULAMADA AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ÇEŞİTLERİ NELER OLABİLİR? (1)
Geçici veya kalıcı bedensel zararlar nedeniyle maddi ve manevi tazminat, Ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat, Yanlış tanı ve tedavi yüzünden uğranılan zararlar için  maddi ve manevi tazminat,             Tedavinin olağandan fazla ve gereksiz yere uzatılması nedeniyle tazminat, Çelik,Ç.A., Hastanelerin ve Hekimlerin Sorumluluğu, istanbul Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu’nun Eylül 2007 tarihinde düzenlediği Meslekiçi Eğitim Semineri Notları, s.47-52

38 Gereksiz ameliyat ve tedavi nedeniyle tazminat,
Hastayı aydınlatma ve bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, hastanın ve yakınlarının onamı alınmadan tedaviye başlanması ve ameliyat yapılması nedeniyle tazminat,          Sır saklama yükümlülüğüne aykırılık nedeniyle tazminat, Acil yardım gerektiren durumlarda hekimin görevini yapmayarak hastanın ölümüne veya   sakat kalmasına neden olmasından dolayı maddi ve manevi tazminat,    

39 İvedi ve ilk yardım hizmetini yerine getirmeyerek ağır yaralıyı veya  hastayı kapıdan geri çeviren hastane yönetimine karşı maddi ve manevi tazminat, Gereksiz tedavi masrafları yaptırılması ve aşırı ücret alınması nedeniyle tazminat.       Tedavinin başka bir hastalığı tetiklemesi nedeniyle tazminat     

40    Ameliyat ve tedavi için gittiği hastanede, hastane enfeksiyonu denilen mikrobu kapan hasta, bir süre daha hastanede yatmak ve tedavi edilmek zorunda kalmışsa, bu yüzden uğradığı zararları (iş ve kazanç kaybı, tedavi gideri, çekilen sıkıntı) isteyebilir. Estetik ameliyatların  istenen biçimde yapılmaması veya başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle maddi ve manevi tazminat       

41 YARGITAY KARAR ÖRNEKLERİ: Sır Saklama:
Sır Saklama: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 4-333/335, T: kararı (1): Bir AIDS hastası ile ilgili bilgileri basına aktaran Başhekimin, Sağlık Bakanlığı’nın hastaya ödediği tazminattan sorumlu olduğuna ilişkindir.(Rücu davası).Kararın ayrıntısı şöyledir. “Yerel mahkeme davayı reddetmiş (1)Karar, Hakeri, H., Tıp Hukuku, Seçkin Yayınevi 2012, 4.Baskı, Yargıtay Kararlarını İçeren CD ‘den alınmıştır. 

42 Yerel mahkeme önceki kararda direnmiştir.
Y.4. HD.T gün ve sayılı ilamı ile; (…….hastanın isim ve resimlerinin belirtilerek AİDS olduğu yönündeki haberler, basında yer alan davalı resimleri ve belirtilen inceleme raporundaki olgular itibariyle davalının, kimliği gizli tutulması gereken bir hastalık şüphesi taşıyan hastanın basına afişe edilmesiyle sonuçlanan bu süreçte kusurlu davrandığını göstermektedir………..davalının yayına sebebiyet verdiği kabul edilerek davanın kabulü gerekirken reddedilmesi yerinde değildir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmiştir. Yerel mahkeme önceki kararda direnmiştir. HGK Kararı:……. Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır….”

43 Y.13. HD., E. 2000/8582,K. 2000/10298,T (1) ( RIZA, AYDINLATMA,HAYATIN OLAĞAN AKIŞI-KOMPLİKASYON) Somut Olay: Davacı, sağ el başparmağının paslı bir demir çubukla kesilmesi üzerine davalının sahibi olduğu …. Hastanesine götürüldüğünü, burada kendisini muayene eden davalı Doktor H…'nün talimatı doğrultusunda pansuman yapılıp kesiğe iki dikiş atılarak gönderildiğini, tarihinde fenalaşması, boğazının şişmesi ve yutkunma zorluğu çekmeye başlaması üzerine ayni hastahaneye başvurduğunu, bu defa hastaneye yatırılıp ayni gün taburcu edildiğini, günü sabaha karşı evinde komaya girmesi üzerine yine ayni hastanaye götürülüp bu defa tetenoz teşhisi konularak Tip Fakültesi Acil Servisine sevk edildiğini, burada 26 gün yoğun bakımda kalarak ölümle pençeleştiğini, İlk muayene ve müdahaleyi yapan davalı doktor H..'nün bu gibi kesik tedavisinde tetenoz aşısı ve tetenoz immunglobilin yaptırması mesleğinin gereği olduğu halde mesleğindeki acemiliği, gerekli dikkat ve özeni göstermemesi nedeniyle yaptırmadığını, bundan dolayı maddi ve manevi zarara maruz kaldığını öne sürerek, davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir Kasım-1 Aralık 2007 tarihinde İstanbul Barosu’nun düzenlediği 3. Ulusal Sağlık Hukuku Sempozyumunda tebliğ sunan, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Üyesi Harun Kara’nın sunumundan alınmıştır.

44 Davalılar Savunmaları:
……davacının ilk muayenesinde kendisine tetenoz iğnesini yapılmasını kabul etmediğini, sonuçlarına katlanması gerektiğini beyanla davanın reddini dilemişlerdir. Mahkeme Kararı: Mahkemece Sağlık şurası tarafından düzenlenen raporda hastane ve doktorun kusurunun bulunmadığının açıklanmış olması nedeniyle davalılar H.. ve H. Sağlık Tesisleri A.Ş. aleyhindeki davanın esastan reddetmiştir. Hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

45 Yargıtay Kararı: Davacı, köyde çiftçilikle iştigal eden bir kimsedir
Yargıtay Kararı: Davacı, köyde çiftçilikle iştigal eden bir kimsedir. Sağlığı ve yaşamı için bu ağır ve tehlikeli sonuçları bilen veya bilmesi gereken bir hasta olarak kabul edilemez.Bu durumda davalı doktorun anılan yükümlülüğünü yerine getirdiğinin kabulü için aşı yapılmasını değil, yapılmamasının sonuçlarını hastaya varsa yakınlarına anlatması bütün çabalarına rağmen aşı yapılmasına karşı konulması halinde de hastanın açıklayıcı yazılı beyan ve imzasının alınmış olmasını gerektirir. Davada, davacıdan tetanos açısının yapılmaması durumunda olabilecek sonuçların anlatılmasına rağmen davacının tatenoz aşısının yapılmasına karşı koyduğuna ilişkin davacıyı bağlayacağı imzalı bir belge ibraz edilmemiştir. Davada dayanılan protokol defteri davacı dışında davalı Hastane yetkilileri tarafından düzenlenmiştir. Oradaki bilgilerin davacıyı bağlayacağından da söz edilemez.

46 Hastahane personeli olarak dinlenilen tanıklar …
Hastahane personeli olarak dinlenilen tanıklar …..davalı doktorun ısrarla tehlikeli ve ağır sonuçları anlatmış olmasına rağmen davacının yine de aşı yapılmasını istemediği şeklinde beyanda bulunmamışlar, dahası bu gibi karşı koyma olaylarında imza alındığını, ancak davacıdan imza alınmadığını işaret etmişler, …davacı tanıkları da davacıya aşı yapılmak istenmesi ve davacının karşı koyması gibi bir durumun olmadığını bildirmişlerdir.

47 Hayatın Olağan Akışı: Kaldı ki, ufak bir parmak kesiği ile köyünden kalkıp şehir merkezine kadar gelerek hastaneye tedavi için müracaat eden, lokal anestezi için iğne yapılmasına, yaraya dikiş atılmasına müsaade eden, bu denli sağlığına özen gösteren bir hastanın, tehlikeli ve ağır sonuçlarının kendisine anlatılmasına, ısrar edilmesine rağmen tetanoz aşısının yapılmasına karşı koyması hayatın doğal akışına da uygun düşmemektedir. O nedenle davalı hastane ile çıkar birliği içinde olan tanıkların beyanına itibar edilemez. Diğer taraftan Yüksek Sağlık Şurası, …Hukuk mahkemelerinde resmi bilirkişi değildir. O nedenle Hukuk Hakiminin Sağlık Şurası raporuyla bağlı olduğu söylenemez. (HUMK. madde 286) . Sonuç: Mahkeme kararının davacı yararına BOZULMASINA oybirliğiyle karar verilmiştir..

48 Komplikasyonlara karşı hastanın bilgilendirilmesi Komplikasyon (öngörülebilen ve önlenemeyen hatalar) var ise, hukuki sorumluluk oluşmaz fakat hastanın, müdahaleler sırasında doğacak komplikasyonlar konusunda usulüne uygun aydınlatılmamış olması, hukuki sorumluluk gerektirmektedir Y.13.HD, E:2007/2916, K:2007/8485, T: kararında(1) , “Somut olayda, Davacının İ.M. Hastanesinde davalı Dr. A.A. tarafından bel fıtığı tanısı ile tarihinde ameliyat edildiği, hastanın bel ağrısı şikayetleri üzerine tarihinde ikinci ameliyatın yapıldığı, ağrı ve ameliyat bölgesindeki akıntının devam ettiği, A. Hastanesinde tarihinde akıntının geldiği yere stapler ile müdahale edilip yüksek doz antibiyotik tedavisine başlandığı, aynı tarihte hastaya sol yan pozisyonda katater takıldığı, şifa ile tarihinde taburcu edildiği anlaşılmaktadır. (1)30 Kasım-1 Aralık 2007 tarihinde İstanbul Barosu’nun düzenlediği 3. Ulusal Sağlık Hukuku Sempozyumunda tebliğ sunan, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Üyesi Harun Kara’nın sunumundan alınmıştır.

49 Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunda 18. 3
Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunda tarihinde yapılan muayenede, …..davacıya tarihinde Dr. A.A. tarafından yapılan bel fıtığı ameliyatı sırasında meydana gelen dura yırtığının sık görülen bir komplikasyon olduğu, aynı seansta onarımı cihetine gidilmesine rağmen başarılı olmaması nedeniyle reeksplorasyon önerildiği, ancak hastanın bu ameliyatını kendi isteği ile başka yerde yaptırdığı, hastaya uygulanan tedavi ve ameliyatların tıp kurallarına uygun olduğu” belirtilmiştir. Mahkemece, Adli Tıp Raporu gereğince davanın reddine karar verilmişse de, anılan rapor, davalıya yapılan tedavi ve uygulanan ameliyat nedeniyle gerekli özenin gösterilip gösterilmediği, bu tip komplikasyonlara hangi sıklıkta ve ne gibi durumlarda rastlandığı, doğabilecek komplikasyonlara karşı hastanın bilgilendirilip bilgilendirilmediği, tedavi ve ameliyatta herhangi hata, ihmal olup olmadığı konularında açıklama içermediğinden, olayda davalıların kusurlu olup olmadığının tespitine yeterli değildir. Bu rapora dayanılarak hüküm kurulamaz.”

50 Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E:2011/11359, K:2012/12808, T:21. 05
Yargıtay 13.Hukuk Dairesi, E:2011/11359, K:2012/12808, T: kararı(1), (Komplikasyonlar hakkında hastanın bilgilendirilmesi zorunluluğu) «Davacı, karın yağlarının alınmak sureti ile vücudunun şekillendirmek amacı ile davalı doktor ile anlaştığını, ameliyat sonrası karın örtüsü apsesine maruz kaldığını, ikinci kez ameliyat olmak zorunda kaldığını, iki ay boyunca sürekli tedavi altında kaldığını, ruhsal bunalımlar geçirdiğini ileri sürerek ,00 TL maddi ve ,00 TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkemece; Adil Tıp İhtisas Kurulundan alınan rapor doğrultusunda doktor uygulamasının tıp kurallarına uygun olduğundan ispatlanamayan davanın reddine karar verilmiştir. Mahkeme Kararı, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

51 Adli Tıp raporunda «..davacının daha önce kolesistektomi ve apendektomie’ye ait ameliyat izlerinin olduğunu, bunlardan kolesistektomi ameliyatının çalışma alanının karın germe ameliyatında yara iyileşmesine olumsuz etkisinin sıklıkla beklendiğinden ameliyatlardan yeterli sonuç alınamamasına neden olan sağ yanda gelişmiş cilt kaybı, yağ nekrozu ve enfeksiyonun hekim hatasından kaynaklanmadığı... (1)www.kazanci.com.tr

52 …..O halde, davalının ameliyat öncesi muhtemelen hasıl olabilecek sonuç ve komplikasyonlar hakkında hastasını bilgilendirmesi BK.md.357. maddesine göre bir zorunluluktur. Bu nedenle; davalının, davacıyı bu konuda bilgilendirdiği ve gerekçeli açıklamaları yaparak uyardığı hususu ve davacının yeterli derecede aydınlatılıp aydınlatılmadığı hususunda davalı delillerinin toplanarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma gerektirir.”

53 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…. Av. Gültezer HATIRNAZ EROL
İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ BAŞKAN YARDIMCISI SAĞLIK/TIP HUKUKU (Facebook Grup)


"Özel Hastahanelerin Hukuki Sorumluluğu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları