Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ACİL DURUM PLANLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ACİL DURUM PLANLARI."— Sunum transkripti:

1 ACİL DURUM PLANLARI

2 İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28681 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve  bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11 inci, 12 nci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

3 Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları, b) Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı, c) Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yeri, ifade eder.

4 İKİNCİ BÖLÜM İşveren ve Çalışanların Yükümlülüğü İşverenin yükümlülükleri MADDE 5 – (1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir: a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler. b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar. ç) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.

5 d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar. e) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar. g) Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir. (2) Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

6 Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Çalışanların acil durumlarla ilgili yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir: a) Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak. b) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen  en yakın amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek. c) Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak. ç) Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde davranmak.

7 (2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Acil Durum Planının Hazırlanması Acil durum planı MADDE 7 – (1) Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

8 Acil durumların belirlenmesi
MADDE 8 – (1) İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir: a) Risk değerlendirmesi sonuçları. b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali. c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar. ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali. d) Sabotaj ihtimali. Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler MADDE 9 – (1) İşveren, belirlediği mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri alır. (2) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere tedbirler belirlenirken gerekli olduğu durumda ölçüm ve değerlendirmeler yapılır. (3) Alınacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olur ve toplu korumayı esas alır.

9 Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri
MADDE 10 – (1) İşverence acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemleri belirlenir ve yazılı hale getirilir. (2) Tahliye sonrası, işyeri dâhilinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenmesi için sayım da dâhil olmak üzere gerekli kontroller yapılır. (3) İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtir ve çalışanlara önceden gerekli talimatları verir.

10 (4) İşyerlerinde yaşlı, engelli, gebe veya kreş var ise çocuklara tahliye esnasında refakat edilmesi için tedbirler alınır. (5) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır. (6) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında müşteri, ziyaretçi gibi işyerinde bulunması muhtemel diğer kişiler de göz önünde bulundurulur.

11 Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi
MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

12 (2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir. (3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur. (4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir. (5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

13 Dokümantasyon MADDE 12 – (1) Acil durum planı asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir: a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı. b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı. c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi. ç) Belirlenen acil durumlar. d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler. e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri. f) Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki: 1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler. 2) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler. 3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı. 4) Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.

14 5) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları. (2) Acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve söz konusu plan, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır. (3) Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.

15 Tatbikat MADDE 13 – (1) Hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanı (2) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır. (3) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.

16 Acil durum planının yenilenmesi
MADDE 14 – (1) İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir. (2) Birinci fıkrada belirtilen durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim MADDE 15 – (1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir. (2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır. (3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.

17 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Büyük endüstriyel tesislerde acil durum planı MADDE 16 – (1) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 29 uncu maddesi gereğince güvenlik raporu hazırlanan işyerlerinde hazırlanacak dahili acil durum planları bu Yönetmelikte belirtilen acil durum planı hazırlığında dikkate alınarak kullanılır. Birden fazla işveren olması durumunda acil durum planları MADDE 17 – (1) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak acil durum planı işverenlerce ortaklaşa hazırlanır. (2) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya sitelerinin işyerlerince hazırlanan acil durum planlarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür. Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde acil durum planları MADDE 18 – (1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde acil durum planlarının hazırlanması konusunda işyerinin bütünü için asıl işveren, kendi çalışma alanı ve yaptıkları işler ile sınırlı olmak üzere alt işverenler sorumludur.

18 Bir aydan kısa süreli geçici işlerde acil durum planlaması
MADDE 19 – (1)  Bir aydan kısa süreli işlerde, işyerinin veya yapılacak işin mahiyeti itibarıyla çalışanları doğrudan etkilemesi muhtemel acil durumlar için bu Yönetmelik kapsamında yapılan özel görevlendirmeler işverence yapılır ve çalışanlar özel görevi bulunanlar ve acil durumlar ile ilgili bilgilendirilir. Acil durum planı rehberleri MADDE 20 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarının faaliyet gösterdikleri sektörde hazırladıkları rehber taslaklarından, Bakanlıkça bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yönünden değerlendirilerek onaylanan taslaklar, Bakanlık tarafından sektör, meslek veya yapılan işlere özgü acil durum planı rehberleri olarak yayımlanır. Mevcut acil durum planları ve tatbikatlar GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6331 sayılı Kanun gereğince ve bu Yönetmeliğin yayım tarihi öncesinde; a) Hazırlanmış olan acil durum planları bir yıl içerisinde Yönetmeliğe göre gözden geçirilerek revize edilir. b) İşyerlerinde gerçekleştirilmiş olan tatbikatlar süresince geçerli sayılır. Ekip eğitimlerinin tamamlanması GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak olan ekiplerin eğitimleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanır. Yürürlük MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

19 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Acil durum: Afet olarak değerlendirilen olaylar ile dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli sebeplerle meydana getirilen olayların yol açtığı hâlleri, b) Acil durum ekibi: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilk yardım uygulayan ekibi, c) Acil durum planları: Acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilk yardım iş ve işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde hazırlanması gereken planları,

20 Ekiplerin Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Esasları
(1) Yapı yüksekliği m.’den fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde aşağıdaki acil durum ekipleri oluşturulur. a) Söndürme ekibi, b) Kurtarma ekibi, c) Koruma ekibi, ç) İlk yardım ekibi. (2) Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki yapı, bina, tesis ve işletmelerde ise; bina sahibinin, yöneticisinin veya amirinin uygun göreceği tedbirler alınır. (3) Ekipler, 136 ncı madde uyarınca çıkarılan iç düzenlemeleri yürütmekle görevlendirilen amirin belirleyeceği ihtiyaca göre, en büyük amirin onayıyla kurulur. Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3”er kişiden; koruma ve ilk yardım ekipleri ise, en az 2”şer kişiden oluşur. Kurumda sivil savunma servisleri kurulmuş ise, söz konusu ekiplerin görevleri bu servislerce yürütülür.

21 (4) Her ekipte bir ekip başı bulunur
(4) Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda iç düzenlemeleri uygulamakla  görevli amirin yardımcısıdır. (5) Acil durum ekiplerinin görevleri ile isim ve adres listeleri bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur. Ekiplerin görevleri (1) Ekiplerin görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Söndürme ekibi; binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek, b) Kurtarma ekibi; yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal kurtarma işlerini yapmak, c) Koruma ekibi; kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek, ç) İlk Yardım ekibi; yangın sebebiyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak

22 Ekiplerin çalışma esasları
(1) Acil durum ekiplerinin birbirleriyle işbirliği yapmaları ve karşılıklı yardımlaşmada bulunmaları esastır. (2) Ekiplerin yangın anında sevk ve idaresi, itfaiye gelinceye kadar iç düzenlemeyi uygulamakla görevli amir veya yardımcılarına aittir. Bu süre içinde ekipler amirlerinden emir alırlar. İtfaiye gelince, bu ekipler derhal itfaiye amirinin emrine girerler. (3) Bina sahibi ve yöneticileri ile bina amirleri; ekiplerin, yapılarda meydana gelecek yangınlara müdahale etmeleri ve kurtarma işlemlerini yürütmelerinde kullanmaları için gereken malzemeleri bulundurmak zorundadırlar. Yapının büyüklüğüne, kullanım amacına, mevcut koruma sistemlerine ve oluşturulan ekip özelliklerine göre, mahalli itfaiye teşkilatı ve sivil savunma müdürlüğünün görüşü alınarak, gerekli ise gaz maskesi, teneffüs cihazı, yedek hortum, lans, hidrant anahtarı ve benzeri malzemeler bulundurulur. Bulundurulacak malzemeler, itfaiye teşkilatında kullanılan malzemelere uygun olmak zorundadır. Araç-gereç ve malzemenin bakımı ve korunması, iç düzenlemeyi uygulamakla görevli amirin sorumluluğu altında görevliler tarafından yapılır.

23 (4) Yangın haberini alan acil durum ekipleri, kendilerine ait araç-gereç ve malzemelerini alarak derhal olay yerine hareket ederler. Olay yerinde; a) Söndürme ekibi yangın yerinin altındaki, üstündeki ve yanlarındaki odalarda gereken tertibatı alır, yangının genişlemesini önlemeye ve söndürmeye çalışırlar. b) Kurtarma ekibi önce canlıları kurtarır. Daha sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve diğer eşyayı, olay yerinde bulunanların da yardımı ile ve büro şeflerinin nezareti altında mümkünse çuvallara ve torbalara koyarak boşaltılmaya hazır hâle getirir. Çuval ve torbalar, bina yetkililerinin gerek görmesi hâlinde binanın henüz yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşınır. Yanan binanın genel olarak boşaltılmasına olay yerine gelen itfaiye amirinin veya en büyük mülki amirin emriyle başlanır.

24 c) Koruma ekibi boşaltılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri veya bina yetkililerinin göstereceği bir yerde muhafaza altına alır ve yangın söndürüldükten sonra o binanın ilgililerine teslim eder. ç) İlk yardım ekibi yangında yaralanan veya hastalananlar için ilk yardım hizmeti verir. (5) Yangından haberdar olan bina sahibi, yöneticisi, amiri ile acil durum ekipleri en seri Şekilde görev başına gelip, söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım işlerini yürütmek zorundadır.

25 Genel eğitim Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır. Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir. Binada senede en az 1 kez  söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.

26 Özel eğitim (1) İtfaiye eğitim birimi bulunmayan belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici personelinin; genel yangın bilgileri, sivil savunma ve ilk yardım konularını içeren temel eğitimleri içişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nce yapılır. Bu personelin her türlü eğitim giderleri, kuruluşlarınca kendi bütçelerinden karşılanır. Belediye itfaiye teşkilatının yönetici personelinin teknik eğitimleri ile diğer personelin temel ve teknik eğitimleri, kendi teşkilatlarınca yaptırılır. (2) Bünyesinde özel itfaiye birimi bulunduran kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile diğer yapı, bina ve isletmelerde itfaiye birimi personelinin eğitimi, kendi imkânları ile kendi kuruluşlarınca, gerekirse mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatından yararlanılarak yapılır. Bu kuruluşlar, ilgili mevzuatına uygun Şekilde yangın eğitimi veren özel okul, kurs ve dershanelerden eğitim hizmeti alabilirler.

27 ACİL DURUMLARI BİRKAÇ ANA BAŞLIK ALTINDA TOPLAYABİLİRİZ
YANGIN DEPREM İŞ KAZASI SEL SIZINTI SABOTAJ vb.

28 ACİL DURUM PLANLARI

29 Etkin bir afet ve acil durum yönetimi, öncelikli olarak uzun ve zorlu bir planlama döneminden sonra hayata geçirilebilir. Aksi halde yapılacak her türlü müdahale anlık ve sadece spesifik acil duruma ilişkin olacaktır. Acil Durumları yönlendiren parametreler, çoklu olarak karşımıza çıkmaktadır.

30 Genel anlamda bakıldığında aslında 2 ana hat görülmektedir: 1
Genel anlamda bakıldığında aslında 2 ana hat görülmektedir: 1. Organizasyonel Hat 2. Kişisel, ferdi hat

31 Organizasyonel Hat olarak anılan birinci maddeyi kabaca acarsak:
Devlet politikaları ve devletin konuya ilişkin yaptığı yatırım, itfaiye sivil savunma ve kriz merkezleri gibi konuyla ilgili devlet kurumlarının portföyü, devlet tarafından desteklenen, konuya ilişkin eğitim politikaları, sivil toplum örgüt faaliyetleri ve özel şirketlerin hazırlıkları önemli yer arz etmektedir.

32 Kişisel ve ferdi hat olarak anılan ikinci maddeyi kabaca açarsak:
Halkın veya çalışanların söz konusu olaylara ilişkin duyarlılığı, şahsen yaptığı hazırlık ve çalışmalar, ve son olarak da konuya ilişkin bilgisini söz konusu durumlarda kullanabilme becerisini gösterebiliriz.

33 ACİL DURUM PLANININ AMACI
Planın amacı; acil bir durumda, can güvenliğini korumak, mal ve bilgi kayıplarını önlemektir.

34 ACİL DURUM EKİPLERİ

35 SÖNDÜRME EKİBİNİN GÖREVLERİ:
Yangın haberi ulaştığında, yangın yerine gelerek yangının ne tür yangın olduğunu belirleyerek iş yerindeki yangın söndürme malzemelerini kullanarak yangını söndürmeye ve kontrol altına almaya çalışmak Yangın içerisinde kalmış herhangi bir canlı belirlediklerinde kurtarma ve tahliye ekibine bildirerek kurtarılmasını sağlamak. Yangın çeşidine göre uygun söndürücüleri kullanmak.

36 İtfaiye ekibi geldikten sonra söndürme çalışmaları itfaiye ekibine bırakılır, yalnızca yardım istendiği durumlarda itfaiye ekibine yardımcı olunur. Yangın söndürüldükten sonra kullanılan yangın söndürme malzeme ve teçhizat düzenli bir şekilde toplanır, boşalan söndürme cihazları ve eksilen teçhizat belirlenerek operasyon sorumlusuna bildirilir.

37 KURTARMA EKİBİNİN GÖREVLERİ
En hızlı şekilde teçhizatları ile birlikte yangın yerine ulaşır ve yangın söndürme ekibinden alınacak bilgiler ışığında kurtarma ve tahliye çalışmalarına başlarlar. Kendi can güvenliklerini tehlikeye atmadan yangın içerisinde kalan canlılara gerekli teçhizatını kullanarak ulaşmaya çalışırlar.

38 Kurtardıkları canlıların ilk yardımı için ilk yardım müdahale bölgesine taşınması sağlarlar.
Yangın içerisinde kurtarılması öncelikli (1. Derece) malzemeler ve eşyalar varsa bunların yangın dışına çıkarılması çalışmalarını yaparlar. İtfaiye ekibi geldikten sonra itfaiye ekibine tahliye kurtarma çalışmalarında yardımcı olurlar. “Ekipte olanlar kendi can güvenliklerini kesinlikle tehlikeye atmamalıdırlar.”

39 İLK YARDIM EKİBİNİN GÖREVLERİ:
Kurtarma ve tahliye ekibi tarafından yangından zarar görmüş olarak kurtarılan insanlara gereken ilk yardım müdahalesini yaparak durumuna göre en seri şekilde en yakın sağlık merkezine gönderilmelerini sağlar. Yangın yerine gelecek olan ambulansa, ilkyardım ekibi yardımcı olur.

40 KORUMA EKİBİNİN GÖREVLERİ :
Yangın çıktığını öğrenir öğrenmez ekip komutanı yangını itfaiyeye ve ilgili kişilere en kısa zamanda telefonla haber verecektir. İtfaiyeye yangın yerini tam adresini çıkış saatini ve yangının türünü bildirecektir. Yangın bölgesinin çevresini güvenlik şeritleriyle çevirecek ve ilgisiz şahısların yangın bölgesine girmesini engeleyecektir. Bu şahıslar kötü niyetli olabilirler, ya da bilgisizlikleri ve tecrübesizlikleri nedeniyle yangından zarar görebilirler.

41 Gelecek itfaiye ve ambulans araçlarına yardımcı olmak amacıyla güzergah üzerindeki araçların ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlayarak yol gösterirler. Yangın söndürüldükten sonra da çevre güvenlik önlemlerini sürdürerek yangın yerinin temizlenmesini sağlarlar ve diğer ekiplerle birlikte yangının çıktığı yer, çıkış nedeni, yangın söndürme çalışmaları, yangın sonrası maddi hasar ve diğer kayıplarla ilgili bir rapor hazırlar.

42 KRİTİK BÖLGELER Acil bir durumda, olayın can ve mal kaybı yaşanmadan atlatılabilmesi için bazı kritik noktaların önceden belirlenmesinde fayda vardır.

43 KRİTİK BÖLGELER KRİZ MERKEZİ İLKYARDIM MERKEZİ TOPLANMA ALANLARI
MALZEME NOKTALARI ve ANAHTARLAR TAHLİYE PLANLARI

44 Kriz Merkezi Krize yakalanmamak örgütler açısından önemlidir. Ancak yakalandıktan sonra kaçış olanaklı değildir. Krizin yönetilmesi ve en az zararla atlatılması gerekmektedir. Krize hazırlıklı olunması ve bir kriz anında nasıl davranılması gerektiği bilinmelidir. Durumun tekrarlamaması için önlemler alınmalı ve erken uyarı sistemleri geliştirilmelidir. Krizi yönetmek için “kriz yönetim merkezleri” oluşturulmalıdır.

45 İLKYARDIM MERKEZİ Acil bir durumda olayın akışından dolayı veya sonradan yaralanan insanlara ilk müdahalenin yapılması için oluşturulan ve konuşlandırılan bölgedir.

46 TOPLANMA ALANLARI Olası bir acil durumda insanların hangi noktada toplanacaklarının belirlenmesi, insanların dağılmaması ve kişilerin sayımı vb. faaliyetlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için toplanma bölgeleri belirlenmelidir.

47 MALZEME NOKTALARI ve ANAHTARLAR
Acil çıkış kapılarının anahtarları, önemli evrak veya malzemelerin saklı tutulduğu bölümler vb. alanlara giriş ve çıkış için kullanılan anahtarlar gerektiğinde çabuk ve kolay ulaşılabilir bir noktada olmalıdır.

48 TAHLİYE PLANLARI İnsanların çabuk ve kolay bir şekilde tahliyesinin sağlanması amacıyla hangi noktalara doğru hareket edip, hangi noktalardan çıkacaklarını belirten tahliye planları işletmenin vaziyet planlarında gösterilir.

49 ÖRNEK

50 KRİTİK GÖREVLİLER

51 KRİTİK GÖREVLİLER KRİZ YÖNETİM EKİBİ ENERJİ KAYNAKLARI MÜDAHALE EKİBİ
GÜVENLİK EKİBİ ULAŞTIRMA EKİBİ GECE EKİBİ

52 Kriz Yönetim Ekibi Kriz durumlarında etkili bir yönetim, işletmenin kayıp ve kazançlarının büyüklüğüyle yakından ilgilidir. Yani işletmenin karşı karşıya kaldığı fırsat ve tehlikeler, yönetiminde belirleyici rol oynar. Krizde krizle başa çıkmak amacıyla özel bir ekip oluşturulur. Kriz yönetimine duyarlı her işletme böyle bir ekibe ihtiyaç doğmadan, kriz yönetim ekibini belirlemiş olmalıdır.

53 Enerji Kaynakları Müdahale Ekibi
Acil durumlarda doğalgaz, elektrik ve jenaratör kaynaklarını keserler.

54 Güvenlik Ekibi Tüm güvenlik hizmeti acil durum sırasında görevli güvenlik personeli tarafından sağlanacaktır. Kapılarda görevli olan güvenlik ekibi, acil durmda tahliye kapılarından çıkışı kolaylaştırmak için kapı önü birikmelerini önler. Dışarı çıkanların tekrar içeri girmemelerini sağlar.

55 Ulaştırma Ekibi Yaralıların hastanelere ulaştırılması, acil durum anında görevli şoförler tarafından sağlanmalıdır.

56 Gece Ekibi Gece oluşması muhtemel herhangi bir acil durumda, gerekli müdahalenin tam zamanında yapılabilmesi ve herkesin güvenliğinin sağlanması amacıyla oluşturulup, organizasyonu sağlanan ekiptir.

57 OPERASYONUN KAPSAMI VE YÖNETİMİ
En üst kademeden, en alt kademeye kadar, örgüt içindeki bütün birimlerin ve bireylerin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmelidir. Bu tarz bir yaklaşım acil durumlarda işletme içinde herkesin nasıl davranması gerektiğini ortaya koyar.

58 KAYNAKLAR VE LOJİSTİK ARAMA KURTARMA MALZEMELERİ İLKYARDIM MALZEMELERİ

59 Arama-Kurtarma Malzemeleri
İş eldiveni Balta/tokmak Kürek (yassı başlı ve sivri uçlu) Süpürge Çekiç ve çivi Tornavida Kriko Plastik kaplama rulosu İp bobini Tel bobin Çadır (aile) Katranlı muşamba, bez (PVC veya çadır bezi, en ,az 2 mt. Olacak) Uyku tulumu, battaniye Tülbent bezi (sudaki pislikleri süzmek için) Bir miktar para Kurutulmuş yiyecek Su Giysi Yürüyüş ayakkabısı ve çorap, bölgenin yol haritası Yangın söndürme aleti Düdük Pusula Su geçirmeyen bir kapta, el feneri ve piller veya kimyasal ışık çubuğu, kibrit, küçük radyo (taşınabilir pilli)

60 İlkyardım Malzemeleri
Yara bandı Kauçuktan yapılmış ameliyat eldiveni Ameliyat maskesi Tekli sargı Kelebek sargı Gazlı bez İlaç sürmeye veya yara temizlemeye yarayan pamuk parçaları Yapışkan bant Sterilize sargı bezi Kırıklar için malzeme Eşyaları dezenfekte etmek için %10 çamaşır suyu içeren şişe (püskürtmeli) Termometre İlkyardım el kitabı

61 Barınma ve Gıda Kurutulmuş besinler, Konserve et/balık, Konserve sebzeler, Meyve suları, Hazır çorbalar, Şeker, Tatlı-tuzlu bisküviler, Kuru üzüm-incir, Kuruyemişler saklamak için uygundur. Pişirilmesine gerek olmayan hazır besinler tercih edilmelidir. Depolanan besinler her an kullanılma hazır, taze olmalıdır. Depolanan besinler sağlam bir kutuda evdeki gaz, gibi zehirli olabilecek maddelerden uzak, farelerin veya böceklerin erişemeyecekleri yerlerde saklanmalıdır.

62 Plan Geliştirme Yetki-Sorumluluklar ve Revizyon
Tatbikatlardan sonra gerekli ise planların revizyonu ve geliştirmesi, sürekli iyileştirme bilinci içerisinde çalışılması ve elde edilen veriler ışığında hareket tarzı belirlenmesi gerekir.

63 ACİL DURUM TELEFONLARI
“112” Ambulans “154” Trafik “110” İtfaiye “155” Polis “156” Jandarma

64 YANGIN VE YANGINLA MÜCADELE

65 YANGIN TANIMI Tehlike doğuran, önü alınamayan veya söndürülemeyen ve neticesinde madden ve manen zararlar getiren ateşe yangın denir.

66 YANGIN KATI, SIVI VEYA GAZ HALİNDEKİ YANICI MADDELERİN ISI ALARAK KONTROL DIŞI YANMASIDIR.

67

68 YANMA OLAYININ BİLEŞENLERİ
YANGIN ISI YANICI MADDE OKSİJEN ISI YANGIN OKSİJEN YANICI MADDE

69 BACAKLARDAN BİRİ NOKSAN İSE
YANGIN OLMAZ YANGIN ISI OKSİJEN YANICI MADDE

70

71

72 DEPREM

73 Deprem; fay üzerinde biriken biçim değiştirme enerjisinin aniden boşalması sonucu meydana gelen yer değiştirme hareketleridir.

74 Deprem tamamen doğal bir olaydır.
Depremi afet yapan, bu doğal olayın, negatif etkilerini ortadan kaldıracak veya minimize edecek önlemlerin alınmamasıdır.

75 Ülkemiz topraklarının %92'sinin deprem riski taşıdığı, nüfusumuzun da %95'inin bu bölgeler üzerinde yaşadığı bilinmektedir. Bu da bize, ülkemizde bu konu ile ilgili hazırlık çalışmalarının sürekli ve etkili olarak yapılması gerektiğini ifade etmektedir.

76 Deprem bölgesi haritası

77 DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER
Yapıları deprem etkilerine karşı dayanıklı yapmalıyız. Mevcut binaların dayanıklılıklarını arttırmalıyız.

78 Dolap üzerine konulan eşya ve büro malzemelerin kayarak düşmesini önlemek için plastik tutucu malzeme kullanmalıyız. Soba ve diğer ısıtıcıları sağlam malzemelerle duvara veya yere sabitlemeliyiz. Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyaları birbirine ve duvara sabitlemeliyiz.

79 Tavan ve duvara asılan avize, klima vb
Tavan ve duvara asılan avize, klima vb. cihazları bulundukları yere ağırlıklarını taşıyacak şekilde sabitlemeliyiz. Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeleri düşmeyecek bir konumda sabitlemeli ve kırılmayacak bir şekilde depolamalıyız. Bu maddelerin üzerlerine fosforlu, belirleyici etiketler koymalıyız.

80 Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektrik sigortalarını otomatik hale getirmeliyiz.
Binadan acilen kaçmak için kullanılacak yollardaki tehlikeleri ortadan kaldırmalı, bu yolları işaretlemeli, buralara gereksiz eşya ve malzeme koymamalıyız.

81 Bir deprem planı hazırlayıp, bu plana göre nasıl davranmamız gerektiğinin tatbikatını yapmalıyız.
Yönetimince önceden belirlenen, mesken veya işyerinin özelliği ve büyüklüğüne göre uygun yangın söndürme cihazını mutlaka bulundurmalı ve periyodik bakımlarını da yaptırmalıyız.

82 Asansörlerin kapı yanlarına "Deprem Sırasında Kullanılmaz" levhası asmalıyız.
Gerekli İlk yardım malzemesi, yedek pil ve pilli radyo, el feneri, temizlik malzemeleri, sinyal düdüğü, mum, kibrit, kuru gıda ve bisküvi gibi malzemeleri bir çanta içerisinde her an hazır bir şekilde bulundurmalıyız.

83 Deprem Çantasında Bulunması Gerekenler
Düdük Fener Yara bandı Pamuk Makas Çekiç Kolonya Radyo Sargı Bezi

84 DEPREM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER

85 Bina İçerisinde Kesinlikle panik yapmamalıyız. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durmalıyız. Varsa sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelmeli veya uzanmalıyız. Başımızı iki elimizin arasında alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korumalıyız. Sarsıntı geçene dek beklemeliyiz

86

87 Mutfak, imalathane, laboratuar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazları kapatmalıyız. Dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşmalıyız.

88 Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatmalıyız
Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatmalıyız. Soba ve ısıtıcıları söndürmeliyiz. Diğer güvenlik önlemlerini almalıyız ve daha önceden hazırlanmış acil durum çantası ile gerekli olan eşya ve malzemeyi yanımıza alarak derhal binayı daha önce tespit ettiğimiz yoldan terk edip toplanma bölgesine gitmeliyiz.

89 Merdiven, balkon, koridor ve geniş sahanlı yerlerden, kolonlardan ve pencerelerden uzaklaşmalıyız.
Kesinlikle asansör kullanmamalıyız. Asansörde isek kat çıkış düğmesine basarak asansörü terk etmeliyiz.

90 Bina Dışında Enerji hatlarından, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşmalıyız. Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olmalıyız. Deniz kıyısından uzaklaşmalıyız.

91 Toprak kayması, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında bulunmamalıyız. Böyle bir ortamda isek en seri şekilde güvenli bir ortama geçmeliyiz. Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olmalıyız.

92 Araç Kullanırken Bulunduğumuz yer güvenli ise durmalı ve araç içinde kalmalıyız. Araç karayolunda seyir halinde ise; yolu kapatmadan sağa yanaşıp durmalıyız. Kontak anahtarını yerinde bırakıp, pencereler kapalı olarak araç içerisinde beklemeliyiz. Ancak sarsıntı durduktan sonra açık alanlara gitmeliyiz.

93 Ağaçlardan, direklerden ve enerji nakil hatlarından mümkün olduğu kadar uzaklaşmalıyız.
Araç meskun mahallerde ise ya da güvenli bir yerde değilse; aracı durdurmalı, kontak anahtarı üzerinde bırakılarak aracı terk etmeli ve açık alanlara gitmeliyiz.

94 DEPREMDEN SONRA ALINACAK ÖNLEMLER
Kesinlikle panik yapmamalıyız. Sarsıntı kesilince önceden hazırladığımız afet çantası ile acil ihtiyaç duyulacak diğer malzemeleri (giysi, battaniye, su ve gıda gibi) yanımıza alarak derhal bulunduğumuz yeri önceden belirlediğimiz yollardan terk etmeli ve toplanma yerine gitmeliyiz.

95 Yıkılan binalarda yardıma ihtiyacı olanlara kurtarma, İlk yardım ve enkaz kaldırma çalışmalarında yardımcı olmalıyız. İkinci sarsıntı ihtimaline karşı tedbirli olmalıyız. Telefon hatlarını meşgul etmemeliyiz. Yollarda hasta ve yaralı nakli yapılacağı için trafiği engellememeliyiz.

96 Deprem hakkında söylenti ve dedikodulara inanmamalıyız.
Kurtarma ve sosyal yardımlar sırasında panik ve kargaşaya yol açmadan ilgili ve görevlilere yardımcı olmalıyız. Bina zarar görmüş ise içeri girmek için en az bir saat beklemeliyiz. İlgililerin duyurusu doğrultusunda hareket etmeliyiz. Deniz kenarı yerleşimlerinde, dev dalgaların oluşması olasılığına karşı deniz kenarından uzaklaşmalıyız.

97 Toplu iskan bölgelerindeki kurallara ve yöneticilerin talimatına mutlaka uymalı, kargaşa, dedikodu ve huzursuzluğa izin vermemeliyiz. Özellikle iskan bölgelerinde halkın sağlığı için temizlik kurallarına uymalı ve uymayanları uyarmalıyız. Başkalarının da ihtiyacı olabileceğini düşünerek ihtiyacımızdan fazla yardım malzemesi talebinde bulunmamalıyız.

98 YIKINTI ALTINDA MAHSUR KALDIYSANIZ
Paniklemeden durumunuzu kontrol ediniz. Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa çıkış için hayatınızı riske atacak hareketlere kalkışmayınız. Biliniz ki kurtarma ekipleri en kısa zamanda size ulaşmak için çaba gösterecektir.

99 Enerjinizi en tasarruflu şekilde kullanmak için hareketlerinizi kontrol altında tutunuz.
El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız su, kalorifer, gaz tesisatlarına, zemine vurmak suretiyle varlığınızı duyurmaya çalışınız. Sesinizi kullanabiliyorsanız kurtarma ekiplerinin seslerini duymaya ve onlara seslenmeye çalışınız. Ancak enerjinizi kontrollü kullanınız.

100 Unutmayınız ki; Erzincan depreminde Nurcan hemşire 9 gün,
Senirkent sel ve heyelanında Gülsüm Nine 2 gün, Dinar'da 9 kişi saat, Adana depreminde Sercan GÜVERCİN ve Hatice Öğretmen 2 gün sonra, Marmara depreminde pek çok kişi 3 üncü, 4 üncü günlerde hatta 5 inci günde, Son Düzce depreminde Şaziye BULUT 41 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartılabilmiştir.

101

102 İŞ KAZASI

103 Kaza Anında Bir kaza anında alarm varsa alarm çalıştırılır, alarmın olmadığı durumda sesli uyarılarla çevredekiler harekete geçirilir. Yaralı uygun biçimde tutularak sedyeye yatırılır ve kayışlarından sıkıca bağlanır.

104 Gerekli olan ilkyardım müdahalesi eğer imkanlar müsaitse yapılır.
Acil yardım kuruluşuna daha önceden haber verilerek ambulansın acilen gelmesi sağlanır.

105 İş güvenliği birimi ve bölüm yetkilileri durumdan haberdar edilir.
İş kazası formları tutularak kayıtlar saklanır. İş kazasının bir daha meydana gelmemesi için gerekli tedbirler alınır.

106

107 SIZINTI

108 Bir kaptan sızarak veya dökülerek boşalan ve insan sağlığına zarar verebilecek olan zararlı maddeleri, İnsan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, Üretiminin ve taşınmasının kontrolünün sağlanması, Çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması,

109 Çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi gerekir.

110 Yapılmakta olan iş durdurulur.
Acil durum ekiplerine haber verilerek beklenir. Sızıntının kaynağı ve sızan maddenin etkileri öğrenilir. Sızan maddenin durumuna göre hareket edilerek tehlikeli durum ortadan kaldırılır. Yangına veya başka bir kimyasal reaksiyona girme durumuna göre önlem alınmalıdır.

111 Yetkililer çalışanları telaşlandırmayacak, aksine sakinleştirmek için çaba sarf etmelidir.
Sızıntı bölgesine yetki ve emir verilmedikçe hiç kimse girmemelidir. Kaza yerinde bulunanlar yetkililerden alacakları talimatlara göre hareket ederler.

112

113 SEL

114

115 Sel Baskınından Önce Yapılması Gerekenler
Bulunduğunuz binanın su seviyesi altında kalıp kalmadığını ve o bölgenin sel ile ilgili geçmişini öğrenin. Eğer sık sık sel baskınlarının gerçekleştiği bir bölgede yaşıyorsanız kontrplak, plastik levhalar, el arabası, çivi, çekiç, testere, kürek, kum torbaları gibi acil durumlarda kullanabileceğiniz malzemeler bulundurun.

116 Kaçış planı yapın ve bunu deneyin.
Yerel sığınakları ve su seviyesinden yüksek yerleri tespit edin. Sel felaketi sırasında sığınaklara gidilebilecek en güvenli yolu bulun. Eğer sel felaketinin sıkça yaşandığı yerlerde yaşıyorsanız sığınaklara ulaşabileceğiniz alternatif yollar bulun.

117 İnsanların sel veya su baskınından sonra ne yapacaklarını bildiklerinden emin olun
İnsanların elektriği, suyu, doğalgazı nasıl ve ne zaman kapatacaklarını öğretin

118 Sel Felaketinde İhtiyaç Duyulabilecek Malzemeler
El feneri ve ekstra piller Taşınabilir ve pille çalışan radyo ve ekstra piller İlk yardım malzemeleri ve kullanım kılavuzu Acil durumlar için yiyecek ve içecekler Elektrikle çalışmayan konserve açacağı Gerekli ilaçlar Nakit para ve kredi kartı Sağlam su geçirmez ayakkabılar

119 Sel Sırasında Pille çalışan radyonuzdan sel baskını hakkında en son bilgileri dinleyin. Evinizdeki küvet, lavabo ve bidonları şebeke suyunun kirlenme ihtimaline karşı temiz su ile doldurunuz. Evinizin dışındaki eşyaları evin içine alın. Sel anında çevreye zarar verebilirler. Evinizdeki değerli eşyaları vaktiniz varsa evinizin üst katlarına veya selden etkilenmeyecek bölümlere taşıyın. Yetkili organlar tarafından bildirildiğinde gaz ve elektriği ana valflardan kapatın.

120 Evde iseniz Televizyonunuzu veya pille çalışan radyonuzu açarak en son durum hakkında bilgi alınız. Acil durum materyallerini yanınıza alınız. Evlerin terk edilmesi haberi verildiğinde, daha önceden yapmış olduğunuz kaçış planını uygulayınız.

121 Dışarıda iseniz Su seviyesinden yüksek bir yere çıkıp yardım gelene kadar bekleyiniz. Sel suları içinde yürümekten kaçınınız. Hızlı hareket ettiği zaman derin olmayan sel suları bile tehlikeli olabilmektedir.

122 Arabada iseniz Sel basmış bir alana geldiğinizde başka bir rotadan yolunuza devam edin. Eğer araba stop ederse hemen arabayı terk edin ve yüksek bir zemine çıkın. Bir çok ölüm stop eden arabayı hareket ettirmeye çalışırken gerçekleşmiştir

123 Kaçış Sırasında Pille çalışan radyonuzun kaçışla ilgili bilgilerini dinleyiniz. Tavsiye edilen kaçış rotalarını takip edin kestirme yollar tamamen kapanmış olabilir. Yollar kapanmadan olabildiğince erken tehlike altında ki yerlerden kaçılmalıdır. Unutulmamalıdır ki erkenden tehlikesiz bölgelerden kaçmak , vasıtalarla zarar gören yerlerden kaçmaktan daha kolaydır. Evinizden ayrılmadan önce yakın illerdeki tanıdıklarınızı arayarak durumdan haberdar edin ve gittiğiniz yeri kendilerine bildirin.

124 Sel Sonrasında Sel felaketi suların geri çekilmesi ile sona ermeyebilir. Dolayısı ile otoritelerin geri dönün uyarısını almadan kesinlikle binalara geri dönmeyin. Özel ilgiye ihtiyacı olanlara -yaşlılar ,bebekler ve özürlüler- yardımcı olmayı unutmayın. Binalarınızın herhangi bir hasarı olup olmadığını kontrol edin. Binalarınızı kontrol ederken su geçirmez ayakkabı ve pille çalışan el fenerleri kullanın.

125 Eğer sel suları binanızın etrafında hala mevcut ise binaya girmeyin.
Duvarların, katlardaki zeminlerin ve pencerelerin herhangi bir zararının olmadığını kontrol edin. Binaya sel sırasında yılan ve benzeri zararlı hayvanlar girebilir. Bu konuda da inceleme yapmak faydalı olabilir. Tavanı sıva ve benzeri şeylerin dökülmesi riskine karşı kontrol edin.

126 Sel felaketinin nedeni ile yangın çıkabilir
Sel felaketinin nedeni ile yangın çıkabilir. Bu nedenle binanın gaz sızıntısı, suyun altında kalmış elektrik aksamı, fırın, ocak ve elektrikle çalışan eşyaların olmadığına emin olun. Sel sırasında binada kalmış yiyecekler varsa bunları kesinlikle kullanmayın. (Konservelerde dahil) Suları binanın daha fazla zarar görmemesi için yavaş yavaş boşaltın. -her gün suyun üçte birlik kısmı gibi- Lağım çukuru ve çukurlar, mikroplu tanklar ve atık su sistemlerinin sel sonrası insan sağlığına zarar vermemeleri için mutlaka yetkililere kontrol ettirin.

127 SEL SESLİ OLARAK ETRAFTAN YARDIM İSTE YARALI VAR MI?
MALZEME HASARI VAR MI? H E HASAR ETKİLERİNİN GİDERİLMESİ E: EVET H: HAYIR H E ÇALIŞMA ALNINDA İLK YARDIM YETERLİ Mİ? İŞ GÜVENLİĞİ YETKİLİSİNE BİLGİ VER E İLK YARDIM İŞ GÜVENLİĞİ YETKİLİSİNİ ARA KAZA HAKKINDA BİLGİ VER AMBULANSTA İLK MÜDAHALE TEDAVİ REVİR-HASTANE SEL BÖLGESİNDE İNCELEME KARŞI ÖNLEMLERİN UYGULANMASI

128 SABOTAJ

129 Harp sanayi dahil, sınai, ticari, zirai, üretim tesislerinin, araçlarının ve ürünlerinin enerji üretim ve ulaştırma tesislerinin, her türlü ulaştırma ve haberleşme sistem ve araçlarının, milli ekonomiye, milli kültüre, sağlık tesislerinin, eğitim tesislerinin, her türlü faaliyeti gerçekleştiren özel sektör fabrika, tesis işyerlerinin geçici bir süre için faaliyet dışı kalmasını sağlamak amacı ile tahribine yönelik saldırgan bir yıkıcı faaliyet şekline denir.

130 SABOTAJ ŞEKİLLERİ Aktif Sabotajlar : Pasif Sabotajlar: Yangın
Patlayıcı Madde, Mekanik, Bakteriyolojik ve Kimyasal, Pasif Sabotajlar: Fikri, Psikolojik,

131 Sabotajlara karşı aktif ve pasif olarak şu tedbirler alınmalıdır.
Tüm işyerinin dışı korunmalıdır. Tüm işyerinin içi ve dışı aydınlatılmalıdır. Tüm işyerinde gece ve gündüz bekçi bulundurulmalıdır. Alarm sistemleri kurulmalıdır.

132 Gerekli ve icap eden telli veya telsiz haberleşme sistemi kurulmalıdır.
Gerekli ikaz levhaları bulunmalıdır. Giriş-Çıkış adedi en az düzeye indirilmeli ve kapılar kontrol altında bulundurulmalıdır.

133 Yangın ikaz, ihbar ve söndürme sistemleri kurulmalıdır.
Zeminden düşük seviyede olan yer pencerelerinde gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır. Sabotaja elverişli olmaları nedeniyle özellikle patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı madde yükleme, nakliye, nakliye, boşaltma ve kullanımda gerekli hassasiyet gösterilmelidir.

134 Tüm işyerlerine geliş gidişler kontrol altında tutulmalıdır
Tüm işyerlerine geliş gidişler kontrol altında tutulmalıdır. Büyük ve merkezi birimlerde kimlik sorulmalı gerektiğinde kayıt tutulmalıdır. Yapılacak eğitimlerle personel bilinçlendirilmelidir.


"ACİL DURUM PLANLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları