Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ Bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda Gecelik konaklama.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ Bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda Gecelik konaklama."— Sunum transkripti:

1 DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ Bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda Gecelik konaklama imkânı veren sözleşmelerdir. DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİ ile belirlenen dönemlerde tatil için taşınmazın kiralanması söz konusudur.

2 DEVRE TATİL HAKKI

3  taşınmaz sözleşme kurulması anında mevcut olmalı,  proje aşamasında da olabilir.( Devre tatile konu taşınmaz henüz proje aşamasındaysa ön ödemeli devre tatil sözleşmesi söz konusudur.  Devre tatile konu taşınmazın inşa edileceği arsa için yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi yapılamaz.. Taşınmazın ön ödemeli satışında devir ve teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez. Devre tatil sözleşmesi yapabilme!

4 Bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye, belirlenen süre zarfında Konaklama ile birlikte seyahat ya da diğer hizmetlerin beraber sunulduğu durumlara ilişkin indirim yahut diğer menfaatlerden faydalanma hakkı verilen sözleşmelerdir. UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

5 devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim ve yeniden satış sözleşmelerine uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir sayılı yasaya göre

6 TANIMLAR  Değişim sözleşmesi: Taraflardan birinin diğer tarafa bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini devretmeyi üstlendiği sözleşmedir.  Devre mülk hakkı: Devre tatil sözleşmeleri ile karıştırılan bir sınırlı mülkiyet hakkıdır.  Kalıcı veri saklayıcısı: bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, cd, dvd, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı.  Ön ödeme tutarı: Devre tatile konu taşınmazın teslimi veya kullanım hakkının devrinden önce tüketici tarafından ödenen toplam tutar.

7 Proje toplam bedeli: yapı ruhsatlarında yer alan yapının maliyeti. Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişi. Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişi.

8 Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi Yeniden satış sözleşmesi: Satıcı veya sağlayıcının, devre tatil veya uzun süreli tatil hizmetinin alınıp satılması hususunda tüketiciye yardımcı olduğu sözleşmeleri ifade eder

9 ön bilgilendirme: Satıcı veya sağlayıcı, bu kapsamda düzenlenen sözleşmelerin kurulmasından en az bir gün önce tüketicilere yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ön bilgilendirme formu vermek zorundadır.

10

11 Cayma Hakkı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince, alıcıların teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma haklarını kullanarak sebep göstermeden ve "kargo ücreti ödemeden" ürünleri iade etme hakları vardır.

12 Düzenlemeler

13 Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi dolmadan, şahsi hakka konu ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri için yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ayni hakka konu taşınmaza ilişkin sözleşmelerde ise noterlikler aracılığıyla satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

14

15 1) Satıcı ve sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren ‘on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.’ 2) Satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ‘tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde ‘ yapmak zorundadır.

16 Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmesi: 1) Satıcı veya sağlayıcının, tüketiciye her ödeme tarihinden en az on dört gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ödeme bildiriminde bulunması zorunludur. 2)Tüketici, ilk iki taksiti ödedikten sonra, üçüncü yıldan itibaren her taksite ilişkin ödeme bildirimini almasını takiben on dört gün içinde satıcı veya sağlayıcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak herhangi bir cezai şart ödemeksizin sözleşmeyi feshedebilir.

17 Genel Esaslar: 1) Satıcı veya sa ğ layıcının, ön ödemeli satı ş a ba ş lamadan önce, proje toplam bedelinin bir milyon Türk Lirasını a ş tı ğ ı projeler için, 27/11/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ön Ödemeli Konut Satı ş ları Hakkında Yönetmeli ğ in “Teminat” ba ş lıklı be ş inci bölümü hükümleri çerçevesinde teminat sa ğ laması zorunludur.

18 2) Sözle ş meden dönme bildiriminin; ş ahsi hakka konu ön ödemeli devre tatil sözle ş meleri için yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ayni hakka konu ön ödemeli devre tatil sözle ş meleri için ise noterlikler aracılı ğ ıyla satıcıya yöneltilmi ş olması yeterlidir.

19


"DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ Bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda Gecelik konaklama." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları