Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEHMET AKİF MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. ALAN-DAL Alan: Ortaö ğ retim kurumlarında ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını içeren; bilgi,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEHMET AKİF MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. ALAN-DAL Alan: Ortaö ğ retim kurumlarında ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını içeren; bilgi,"— Sunum transkripti:

1 MEHMET AKİF MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2 ALAN-DAL Alan: Ortaö ğ retim kurumlarında ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını içeren; bilgi, beceri, tutum, davranı ş ve istihdam imkânı sa ğ layan programların her birini ifade eder.Adalet alanı,Ula ş tırma hizmetleri alanı. Dal: Mesleki ve teknik ortaö ğ retim programlarında uygulanan bir alan altında belirli konularda uzmanla ş maya yönelik bilgi, beceri, tutum, davranı ş gerektiren ve istihdam imkânı sa ğ layan i ş kollarından her birini ifade eder.Zabıt katipli ğ i, İ nfaz koruma memurlu ğ u,lojistik dalı gibi

3 Alan ve dala geçiş Mesleki ve teknik ortaö ğ retim kurumlarında alan seçimi 9 uncu, dal seçimi ise 10 uncu sınıfın sonunda yapılır. a) Alana yerle ş tirme puanı, ö ğ rencinin ortaokul sınıflarının yılsonu ba ş arı puanlarının aritmetik ortalamasının %40 ı ile 9 uncu sınıf yılsonu ba ş arı puanının %60 ı toplanarak belirlenir. Yerle ş tirme i ş lemi tercih ve puan üstünlü ğ ü dikkate alınarak yapılır.

4 b) Dala yerle ş tirme i ş lemleri 10 uncu sınıfın sonunda ö ğ rencinin alan ortak e ğ itimindeki yetenek ve ba ş arıları, sektörün ihtiyacı, ö ğ renci ve velilerin talepleri ve grup olu ş turma sayıları dikkate alınarak ilgili okul müdürlü ğ ünce yapılır. Tercihlerin belli dallarda yo ğ unla ş ması hâlinde 10 uncu sınıf yılsonu ba ş arı puanı yüksek olanlara öncelik verilir. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, sınıf tekrar edenler dâhil, bir alanda e ğ itime ba ş lanabilmesi için en az 10, bir dalda e ğ itime ba ş lanabilmesi için en az 8 ö ğ rencinin kayıtlı olması gerekir.

5 ADALET ALANI

6 Adalet alanı Zabıt katipli ğ i İ nfaz ve koruma

7 Zabıt Kâtipli ğ i ile İ nfaz ve Koruma dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik Adalet Bakanlı ğ ı merkez te ş kilatı ile adli ve idari yargı sistemi içerisinde yer alan tüm mahkemelerdeki yazı i ş lemleri, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde güvenli ğ i sa ğ lama, tutuklu ve hükümlüler ile ilgili i ş lemleri yapmaya yönelik e ğ itim ve ö ğ retim verilen alandır.

8 Zabıt Kâtipliği dalından mezun olanlar İ lk derece (hukuk, ceza, idare ve vergi) mahkemeleri, Bölge (adliye ve idare) mahkemeleri, Yüksek mahkemeler, Adalet Bakanlı ğ ı (merkez ve ta ş ra) te ş kilatı, Cumhuriyet ba ş savcılıkları, Ceza infaz (cezaevi ve tutukevleri) kurumlarında istihdam edilirken Yüksek seçim ve seçim kurulları ile Noterlikler, Hukuk ve avukatlık büroları, Bankalar ve sigorta ş irketleri ile Kamu ve özel kurumların hukuk ile ilgili birimlerinde de i ş bulabilmektedirler.

9 İnfaz ve Koruma dalından mezun olanlar; Adalet Bakanlı ğ ı (merkez ve ta ş ra) te ş kilatı, Cumhuriyet ba ş savcılıkları, Ceza infaz (cezaevi ve tutukevleri) kurumlarında istihdam edilirken Özel güvenlik ş irketleri ile Kamu ve özel kurumların güvenlik ile ilgili birimlerinde de i ş bulabilmektedirler.

10 Eğitim ve Kariyer İmkânları Meslek lisesinden sonra “Yüksekö ğ retime Geçi ş Sınavı”nda ba ş arılı olanlar lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız yerle ş ebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.

11 SINAVSIZ GEÇİŞ NEDİR? Mesleki ve teknik ortaö ğ retim liselerinden mezun olan ö ğ rencilerin istedikleri takdirde, bitirdi ğ i programın devamı niteli ğ inde ya da bitirdi ğ i programın benzeri olan iki yıllık meslek yüksekokulu ve açık ö ğ retim bölümlerine her hangi bir sınava girmeden yerle ş tirilmesidir ADALET ALANI VE TÜM DALLARI ADALET MESLEK YÜKSEK OKULU’NA SINAVSIZ GEÇ İŞ

12 DGS 2 yıllık ön lisans bölümlerini bitiren ö ğ rencilerin ilgili bölümün daha ileri e ğ itimini almak (4 yıllık fakülte ve yüksekokullar) için girdi ğ i sınavdır. Lisans ö ğ renimine ba ş lama hakkı elde eden ö ğ rencilere üniversitelerince ön lisans e ğ itimi sırasında almı ş oldukları derslerden e ş de ğ er kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Ö ğ rencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, e ğ itime devam hakkı verilir.

13 DGS 12O SORU: 60 TÜRKÇE 60 MATEMAT İ K SÜRE:140 DK sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır.Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır

14 Adalet Meslek E ğ itimi (AÖF) 6352 Adalet Meslek Yüksekokulu DGS HUKUK

15 Öncelikle Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında ihtiyacı olan zabıt kâtibi, infaz ve koruma memurluğuna atanabilmek için, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlardan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilgili komisyonlarca yapılacak mülakat sınavında başarılı olanlar atanmaktadırlar. Yapılan bu sınavda, adalet meslek liselerinin Adalet alanı Zabıt Kâtipliği ile İnfaz ve Koruma dalı mezunlarına öncelik verilerek bunların atamaları gerçekleştirilmektedir.

16 ADALET ALANI EĞİTİMİ Açık öğretim ve meslek yüksekokulların ön lisans eğitimlerini tamamlayanlar, Sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesinin İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi lisans programlarına kayıt yaptırabilirler. Zabıt kâtibi ile infaz ve koruma personeli olarak görev yapan memurlar; kurumlarının meslek eğitim merkezlerinde hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılarak görevde yükselme eğitimi sonunda başarılı oldukları takdirde ve diğer şartları da taşımaları koşuluyla zabıt kâtibi ise şef, yazı işleri müdürü, şube müdürü ve idare müdürü; İnfaz ve koruma memuru ise infaz ve koruma başmemuru, idare memuru ve çalıştığı kurumun müdür yardımcısı veya müdürü olabilmektedir.

17 ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI Zabıt kâtibi genel olarak büro ortamında çalışmaktadır. Mesleğin özelliği gereği mesai saatleri dışında da zaman zaman görev yapmaktadır. Bazı durumlarda (keşif, otopsi, olay yeri incelemesi gibi) dış mekânlarda çalışması gerekmektedir. Sorumlulukları ağır, stresli iş ortamında çalışmakta ve rutin görevleri yapmakta olduğundan günün her saatinde aktif olmak zorundadır. Dosya ve klasör ağırlıklı olmak üzere kırtasiye malzemelerini yoğun olarak kullanmaları sebebiyle bunlara bağlı sağlık sorunları (enfeksiyonel ve alerjik rahatsızlıklar) oluşabilmektedir. İşlerinin tamamına yakın bir kısmı bilgisayar üzerinden yapıldığından, sürekli oturmaktan ve on parmak, hızlı bilgisayar kullanmaktan kaynaklanan fiziksel rahatsızlıklar zamanla görülebilmektedir. Mesleğin hassasiyeti gereği strese bağlı bazı rahatsızlıklara da rastlanmaktadır.

18 İnfaz ve koruma memuru genel olarak kapalı ortamlarda görev yapmaktadır. Güvenlik gereği dış mekânlarda da çalışır. Açık ve kapalı alanlarda, disiplinli ve resmî üniforma ile günün her saatinde aktif olmak durumundadır. Bu meslek toplumu suçtan, suçluyu da toplumsal baskıdan korumada önemli rol oynar. Mesleğin gerektirdiği güvenlik hassasiyeti ve ağır sorumluluk nedeniyle stresli iş koşullarında çalıştıklarından psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklara bu meslek mensuplarında rastlanmaktadır.

19 Günümüzün iş dünyası; savaşın yerini uluslararası rekabetin, erzak ve mühimmatın yerini mal, teknoloji ve varlıkların aldığı bir arenaya dönüşmüştür. Başarıya ulaşmak için kullanılan stratejiler ve bunlara uygun faaliyetlerin, yani lojistiğin önemi gittikçe artmıştır. Lojistik, 21. yüzyılda amaca ulaşmak için tüm organizasyonu ve kaynaklarını en uyumlu şekilde hareket ettirebilme yeteneği olarak iş dünyasının gündemine girmiştir. Bu çerçevede satın alma, nakliye (kara, hava, deniz, demir yolu), gümrük, sigorta, elleçleme, depolama, tedarikçi sipariş izleme, talep tahminleri, envanter yönetimi, lojistik bilgi sistemi, yedek parça desteği, dağıtım, iade işlemleri, üretime malzeme verme, katma değerli işlemler (etiketleme, fiyat-barkot, paketleme, birleştirme-ayırma, müşteri taleplerine göre ürün hazırlama vs.), rota planlaması ve araç optimizasyonu ile sevkiyat (yükleme ve varış zamanı planlama) gibi çok çeşitli faaliyetler günümüzde lojistik ile eş anlamlı hâle gelmiştir.

20 Ulaştırma alanı adı altındaki lojistik meslek dalı ürün veya hizmetlerin hedef pazarlara daha ekonomik ve hızlı bir şekilde ulaştırılması, lojistik faaliyetlerin özünü içermektedir. Lojistik; siparişlerin alımından mal bedellerinin tahsiline, gümrük ve transit geçiş evraklarının hazırlanmasından depolamaya ve tüm iş süreçlerinin hizmet ile entegrasyonuna kadar çok geniş boyutlara ulaşmıştır. Lojistik meslek elemanı dağıtım, depolama, gümrükleme, uluslararası taşımacılık (hava yolu, kara yolu, deniz yolu, demir yolu, kombine taşımacılık, kargo taşımacılığı ) hizmet sektöründe çalışma imkânına sahiptir.

21 LOJİSTİK ELEMANI Lojistik elemanı olmak isteyenler seçtikleri mesleği kazandıracak eğitimi başarı ile tamamlamaları durumunda, yeterlik sınavına girmek için eğitim ön şartını yerine getirmiş olurlar. Sınavı da başardıklarında yönetimin belirlediği kurallar içinde göreve başlar ve mesleklerinde yükselirler. Lojistik elemanı; madde-malzeme akı ş ını ve depolanmasını, üretimdeki stokları, tamamlanan mamulleri, bunlarla ili ş kili hizmet ve bilgileri, mü ş teri ihtiyaçlarını kar ş ılamak amacıyla üretim noktasından tüketim noktasına planlayan, uygulayan ve etkinli ğ i kontrol eden nitelikli ki ş idir.

22 Görevleri Ø Da ğ ıtım yapmak, Ø Depo yönetim i ş lemlerini gerçekle ş tirmek, Ø Depo tasarımı i ş lemlerini yapmak, Ø Stok yönetimi i ş lemleri yapmak, Ø Bilgisayarda ofis programlarını kullanmak, Ø Bilgisayarda yazı hazırlamak, Ø Temel lojistik i ş lemlerini gerçekle ş tirmek, Ø Ta ş ımacılık i ş lemlerini gerçekle ş tirmek, Ø Lojistikte kullanılan belgeleri düzenlemek, Ø Lojistikte satın alma i ş lemleri gerçekle ş tirmek, Ø Depodaki araç ve malzemeleri kullanabilmek, Ø Gümrük i ş lemlerini gerçekle ş tirmek, Ø Sigorta i ş lemlerini yapmak, Ø Toplam kalite yönetimini uygulamak, Ø Büro hizmetlerini yürütmektir.

23 Lojistik elemanı olmak isteyenlerin; Ø Bedenen ve ruhsal olarak sa ğ lıklı, görme ve i ş itme duyu organları i ş levlerini tam olarak yerine getirir durumda, Ø Teknolojik cihazları kullanma yetene ğ ine ve matematiksel dü ş ünce yetene ğ ine sahip, Ø Disiplinli, takipçi ve titiz, Ø Liderlik vasıflarına sahip, Ø Koordineli çalı ş ma, emir ve kumanda altında çalı ş ma yetene ğ ine sahip, Ø Sabırlı ve so ğ ukkanlı, Ø Zor ve de ğ i ş ken ş artlara kolay uyum sa ğ layabilen, Ø Gerekti ğ inde çabuk ve do ğ ru karar verebilen, Ø Yabancı dil konusunda yetenekli olmaları gerekir.

24 Lojistik elemanı Ço ğ unlukla fabrika ve depoları, i ş yeri ortamı, araç yükleme- bo ş altma alanı gibi açık ve kapalı ortamlarda çalı ş ırlar. Çalı ş ma ortamı yükleme yapılacak araçların fiziksel kontrolü, depolarda mal giri ş ve çıkı ş larının sistemli bir ş ekilde sa ğ lanması, belgelerin düzenlenmesi, malların hızlı, güvenli ve zamanında ula ş ımının ve mü ş teri memnuniyetinin sa ğ lanması (CRM) çalı ş malarının yapıldı ğ ı farklı ortamlardır. Çalı ş ma, a ğ ırlıklı olarak ofis ortamında yapıldı ğ ından ortam lojistik elemanı için rahat ve uygundur. Fabrika sahaları ve depo ortamlarında i ş güvenli ğ i kurallarına uygun ş ekilde hareket edilmesi gerekmektedir.

25 EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI Lojistik alanında dört yıl süre ile e ğ itim verilmektedir. E ğ itim okulda teorik, atölye ortamında ve i ş letmelerde uygulamalı olarak yapılmaktadır. Bu dört yıllık e ğ itimi bitirenler teknisyen unvanı alırlar. Ayrıca 4 yıllık mezunlara özel olarak bir isim verilmi ş tir.Lojistisyen denilmektedir. Lojistik alanından mezun olan ö ğ renciler a ş a ğ ıdaki meslek yüksekokulu programına sınavsız geçi ş yapabilirler. Mesleki e ğ itim merkezleri, çıraklık e ğ itimi uygulama kapsamına alınan illerde ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara e ğ itim vermek ve çe ş itli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duydu ğ u nitelikli ara insan gücünü yeti ş tirmek amacıyla açılan e ğ itim kurumlarıdır. Halk e ğ itimi merkezleri ya ş am boyu ö ğ renme perspektifi içerisinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın e ğ itim programları ile her ya ş ve düzeyde bireylere e ğ itim sunmaktadır. Mesleki e ğ itim merkezlerinde, Ula ş tırma alanında e ğ itim verilmektedir. Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sa ğ landı ğ ından dolayı yatay ve dikey geçi ş ler olabilecektir.

26 Nerelerde çalışabilir? Lojistik alanında çalı ş acak meslek elemanı, lojistik i ş letmeleri, fabrikalar, gümrük i ş letme, ithalat ve ihracat yapan firmalar, depolar, büyük ma ğ azalar gibi i ş piyasasının ihtiyacına göre istihdam edilmektedir. Geni ş bir i ş ve çalı ş ma alanı vardır. Bu açıdan dünyada insanların ihtiyaçları bitmedi ğ i sürece ithalat ve ihracatın süreklili ğ i devam eder bu devamlılık ile lojistik süreci her zaman devam eder. Lojisti ğ in bitmesi için ne zaman insan ihtiyaçları sona ermesi söz konusu olur o gün lojistik biter.

27 Lojistik tanıtım videosu https://vimeo.com/13300347

28 Sınavsız geçiş Bankacılık ve Sigortacılık Deniz ve Liman İş letmecili ğ i Dı ş Ticaret Emlak ve Emlak Yönetimi Enerji Tesisleri İş letmecili ğ i Hava Lojisti ğ i Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi İ nsan Kaynakları Yönetimi İş letme Yönetimi Kooperatifçilik Kültürel Miras ve Turizm Lojistik Marina İş letme Marina ve Yat İş letmecili ğ i Marka İ leti ş imi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Moda Yönetimi

29 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Otobüs Kaptanlı ğ ı Pazarlama Perakende Satı ş ve Ma ğ aza Yönetimi Posta Hizmetleri Sa ğ lık Kurumları İş letmecili ğ i Sivil Hava Ula ş tırma İş letmecili ğ i Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Sosyal Güvenlik Tarımsal İş letmecilik Turist Rehberli ğ i Turizm Animasyonu Turizm Rehberli ğ i Turizm ve Otel İş letmecili ğ i Turizm ve Seyahat Hizmetleri


"MEHMET AKİF MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. ALAN-DAL Alan: Ortaö ğ retim kurumlarında ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını içeren; bilgi," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları