Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sevda GÜL 1450Y08950.  EEG nedir?  EEG Nasıl Ölçülür?  İ nsan beyninin yaydı ğ ı dalgalar nelerdir?  Epilepsi nedir?  Epilepsi verilenin YSA ile.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sevda GÜL 1450Y08950.  EEG nedir?  EEG Nasıl Ölçülür?  İ nsan beyninin yaydı ğ ı dalgalar nelerdir?  Epilepsi nedir?  Epilepsi verilenin YSA ile."— Sunum transkripti:

1 Sevda GÜL 1450Y08950

2  EEG nedir?  EEG Nasıl Ölçülür?  İ nsan beyninin yaydı ğ ı dalgalar nelerdir?  Epilepsi nedir?  Epilepsi verilenin YSA ile modellenmesi nasıldır?

3  Elektroensefalografi ya da EEG, beyin dalgaları aktivitesinin elektriksel yöntemle izlenmesini ölçen yöntemdir.

4  İ nsanın sinir sistemi, yakla ş ık 10 milyar sinir hücresi içerir. Bunların ço ğ u beyinde, geri kalanı omurgada ve bedenin öbür kesimlerinde, ilgili sinirlerde yer alır.  Her beyin hücresi 5.000-50.000 sinir hücresiyle ba ğ lantılıdır. Sinir akıları sinir lifleri boyunca ta ş ınır ve beyinde elektrik dalgalarına yol açar. Bu elektrik dalgaları kafa derisinde ölçülebilir.

5

6  EEG'de çekim küçük elektrotların saçlı deriye yerle ş tirilmesiyle yani "pasta" denilen iletken bir madde aracılı ğ ı ile yapı ş tırılmasıyla olur. Bu elektrotların ikisi arasındaki elektriksel potansiyel de ğ i ş iklikleri bilgisayara kayıt edilir ve sonuç uzman tarafından yorumlanarak, hastaya gerekli bilgi verilir.

7

8  Elde edilen kaydın incelenmesinde, normale oranla sapmalar bulunmasına dayanılarak, beynin birçok çalı ş ma bozuklu ğ u (epilepsi, vb.) te ş his edilebilir.

9

10  Beta( β ): Frekans aralı ğ ı 13-30 Hz frekanslı dalgadır. Çalı ş an veya aktif olan insanlarda görülen dalgadır.

11

12  Alpha( α ): Frekans aralı ğ ı 8-13 Hz frekanslı dalgadır. Yarı uyku modunda ya da sessizce dinlenen ki ş ilerde gözlenen dalgadır.

13

14  Theta( Φ ): Frekans aralı ğ ı 4-8 Hz frekanslı dalgadır. Uykunun geçici kısmı, uyanık çocuklarda ve bazı duygusal stres içinde olan yeti ş kinlerde görülen dalgadır.

15

16  Delta( δ ): Frekans aralı ğ ı 0.5-4 Hz frekanslı dalgadır. Derin uyku sırasında, süt çocuklu ğ u döneminde ve ciddi do ğ u ş tan beyin rahatsızlı ğ ı olan insanlarda gözlenen dalgadır.

17

18  Son olarak da epilepsi geçiren bir hastanın sinyali verilmi ş tir. Frekansı yakla ş ık olarak 3 Hz olarak gözlenmi ş.

19

20  Epilepsi (Sara olarak da bilinir), beyin içinde bulunan sinir hücrelerinin ola ğ an dı ş ı bir elektro-kimyasal bo ş alma yapması sonucu ortaya çıkan nörolojik bozukluk, hastalıktır.  Beynin normalde çalı ş ması ile ilgili elektri ğ in a ş ırı ve kontrolsüz yayılımı sonucu olu ş ur. Sıklıkla geçici bilinç kaybına neden olur.

21  Yapay sinir a ğ ları (YSA), insan beyninin bilgi i ş leme tekni ğ inden esinlenerek geli ş tirilmi ş bir bilgii ş lem teknolojisidir.  YSA ile basit biyolojik sinir sisteminin çalı ş ma ş ekli taklit edilir.  Taklit edilen sinir hücreleri nöronlar içerirler ve bu nöronlar çe ş itli ş ekillerde birbirlerine ba ğ lanarak a ğ ı olu ş tururlar.

22  Bu a ğ lar ö ğ renme, hafızaya alma ve veriler arasındaki ili ş kiyi ortaya çıkarma kapasitesine sahiptirler.  Di ğ er bir ifadeyle, YSA'lar, normalde bir insanın dü ş ünme ve gözlemlemeye yönelik do ğ al yeteneklerini gerektiren problemlere çözüm üretmektedir.

23 EEG(Elektroensefalografi) verilerinin YSA ile modellenmesi:  EEG verilerim 10 özellik barındıran bilgilerden olu ş uyor. Bunlar ortalama de ğ er, varyans, standart sapma v.s gibi özeliklerdir.  Verilerim de 196 tane Epilepsi hastasının krize girmeden, kriz anı ve kriz sonrası olan bilgileri bulunuyor.

24

25  Veri i ş leme adımlarından ilk üçü(Algılama, Ön Kuvvetlendirici, Süzme ve Ön İş leme) adımları kullanılmadı. Çünkü verilerim sinyal ş eklinde de ğ il sayısal ve hazır verilerdi.  EEG verilerinin içinde sonucu alınmı ş verilerden, E1:Epilepsi öncesi E2:Epilepsi anı E3:Epilepsi sonrası Olarak 3 adet.mat dosyası olu ş turuldu.

26

27  Veriler toplandı ve YSA ile modellemek için ; 96 tane E1 verisinin 80’i, 56 tane E2 verisinin 40’ı, 44 tane E3 verisinin 28’si e ğ itim için ayrıldı.  Geri kalan veriler test a ş aması için ayrıldı.

28

29  Son olarak da hedef matrisi olu ş turuldu. Bunlar; E1 verisinde 1, E2 verisinde 2, E3 verisinde 3 bilgisini vermesi içindir.  YSA a ğ ı ile modelleme a ş amasına geçildi. Bu modelin kullanılmasının nedeni çok basit olarak veriyi i ş leme tabi tutmasıdır.

30

31

32

33

34  Modelleme ile birlikte verilerimizi e ğ itime tabi tuttuk.  E ğ itilen veriler test a ş amasına geçildi ve son.mat dosyasında belirledi ğ imiz hedef içeriklerine çok yakın de ğ erler ile sonucu üretti.  Son olarak da en küçük karesel hata ortalaması ile gerçek de ğ ere ne kadar yakınla ş mı ş oldu ğ umuzu gözlemledim.

35  https://tr.wikipedia.org/wiki/Elektroens efalografi https://tr.wikipedia.org/wiki/Elektroens efalografi  http://www.trueimpact.ca/introduction- to-electroencephalogram-eeg/ http://www.trueimpact.ca/introduction- to-electroencephalogram-eeg/  https://detaysanati.wordpress.com/2012/ 04/03/beyindeki-ustun-nitelikli-sinir- hucreleri/ https://detaysanati.wordpress.com/2012/ 04/03/beyindeki-ustun-nitelikli-sinir- hucreleri/  https://tr.wikipedia.org/wiki/Epilepsi https://tr.wikipedia.org/wiki/Epilepsi

36  http://www.milliyet.com.tr/epilepsi- hastaligi-sara-ile-pembenar-detay- genelsaglik-2011651/ http://www.milliyet.com.tr/epilepsi- hastaligi-sara-ile-pembenar-detay- genelsaglik-2011651/  http://www.golgelerkitabi.com/forum/in dex.php?topic=8026.0;imode http://www.golgelerkitabi.com/forum/in dex.php?topic=8026.0;imode  https://tr.wikipedia.org/wiki/Yapay_sinir _a%C4%9Flar%C4%B1 https://tr.wikipedia.org/wiki/Yapay_sinir _a%C4%9Flar%C4%B1

37  Dinledi ğ iniz için TE Ş EKKÜR EDER İ M


"Sevda GÜL 1450Y08950.  EEG nedir?  EEG Nasıl Ölçülür?  İ nsan beyninin yaydı ğ ı dalgalar nelerdir?  Epilepsi nedir?  Epilepsi verilenin YSA ile." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları