Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Farabi Değişim Ofisi Giden Öğrenci Gelen Öğrenci 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Farabi Değişim Ofisi Giden Öğrenci Gelen Öğrenci 2."— Sunum transkripti:

1 1

2 Farabi Değişim Ofisi Giden Öğrenci Gelen Öğrenci 2

3 İkili anlaşma çerçevesinde; 85 Üniversite ile anlaşmamız bulunmaktadır, İkili anlaşmalar üniversite bazında yapılır. 3

4 FARABİ DEĞİŞİM OFİSİ Bilgilendirme, İkili Anlaşma Protokollerin düzenlenmesi, İlan, Başvuruların kabulü ve değerlendirmesi, Teklif Çağrısı hazırlama, Raporlama, Dosyalama, İstatistiklerin tutulması, Mali hesapların tutulması. Gibi konularda çalışmalarını yapmaktadır. 4

5 Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişimi, Programının Öğrenci Başvuru şartları başlığını taşıyan ilgili yönetmeliğin 11. maddesi dikkate alınarak başvuru değerlendirmesi yapılır. Öğrenci başvuru şartları ; MADDE 11 – (1) Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilmek için başvuran öğrencilerde aranacak asgarî şartlar şunlardır: a) Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması, b) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması, c) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması. 100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK kararları esas alınır. 5

6 GİDEN ÖĞRENCİ; Aday Öğrenci Başvuru Süreci; -Protokol imzalanan yükseköğretim kurumlarının listesi internet sayfalarında yayınlanır. -İlgili akademik yılın Farabi Değişim Programı çalışma takviminde belirtilen 15 günlük ilan süresinin sonunda başvurular başlatılır. -Öğrenci, gitmek istediği yükseköğretim kurumuna başvurmak için, öğrenci bölüm koordinatörünün onayını aldıktan sonra, web sayfasında ki aday başvurusu belgelerini doldurarak, kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmekle yükümlüdür. -Farabi Kurum Koordinatörlüğü tarafından başvuru belgeleri incelenir. -Farabi Kurum Koordinatörlüğü, başvuru belgelerini Farabi Değişim Programı çalışma takvimine veya ilan edilen takvime uygun olarak ilgili tarihlerde anlaşmalı yükseköğretim kurumlarına iletir. - Öğrencilerin tercihleri mevcut protokol ile eşleştirilerek Güz/Güz+Bahar başvuru sonuçları, Farabi Değişim Programı çalışma takvimine göre belirlenen tarihlerde ilgili yükseköğretim kurumunun Farabi internet sayfalarında ilan edilir. 6

7 Gelen Öğrenci; Başvuru kabul süreci; Gelen öğrenci başvuruları Güz/Güz+Bahar eğitim-öğretim yılı için yılda bir kez yapılır. Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen öğrenciler başvurularını öncelikle kayıtlı bulundukları Yükseköğretim Kurumuna yapmak zorundadırlar. İlgili Yükseköğretim Kurumları öğrencileri için belirlemiş oldukları tarihlerde başvuruları alır ve seçim sürecinin ardından belirtilen tarihlerde belgeler ile birlikte aday öğrencilerini anlaşmalı kurumlara bildirir. Kabul ve Öğrenim Süreci; - Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen öğrencilere ait Aday Öğrenci Başvuru Formları ve Not çizelgeleri Farabi Çalışma Takvimimizde belirtilen sürelerde kabul edilip, koordinatörlüğümüzce değerlendirilir ve mevcut kontenjanlara göre dağılım yapılarak sonuçlar internet sayfamızdan ilan edilir. - Kabul edilen öğrencilere ilişkin Kabul Mektupları düzenlenip öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumuna iletilir. - Bununla beraber ilgili akademik yıl için kabul edilen öğrenci bilgisi 15 Mayıs tarihine kadar YÖK’e bildirilir. - Üniversitemize kabul edilen öğrencilerden herhangi bir şekilde kayıt ücreti ve katkı payı alınmaz. Öğrenciler bu yükümlülüklerini kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumuna karşı yerine getirmek durumundadırlar. 7

8 - Farabi programı ile üniversitemize gelen öğrencilere üniversitemize ait kimlik kartı verilir. Üniversitemizdeki sosyal etkinliklerin faydalanma hakkına sahiptir. Öğrenci, öğrenim süresi sonunda ilişik kesme işlemlerini yaparak öğrenci kartını iade eder. - Eğitim-öğretim başladıktan sonraki ilk 15 gün içinde olası ders değişikliklerinin yapılarak, “Farabi Değişim Programı Ekle-Sil Formu’nun doldurulması gerekir. Bu form karşılıklı ıslak 4 imzası tamamlandıktan sonra öğrenci o dersleri almaya hak kazanır. Formların birer nüshaları karşı kuruma gönderilir. - Değişim süresinin bitiminden itibaren 30 gün içerisinde, kabul eden yükseköğretim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğü tarafından Not Çizelgesi ve Öğrenci Katılım Belgesi, gönderen yükseköğretim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletilir. - Gelen Öğrencilerin Üniversitemize Oryante edilmesi için toplantı düzenlenir. 8

9 Gelen öğrencinin yoklama listesinde yeri; Yoklama esnasında Farabi öğrencileri diğer öğrencilerle ayna yerde görünmez. İlgili dersin öğretim üyesi, gelen Farabi öğrencisini USİS Sisteminde, DERS İŞLEMLERİ menüsünden, DERS ÖĞRENCİ LİSTESİ’nden ÖZEL ÖĞRENCİ Modülünden giriş yaparak Farabi öğrencisini görebilir. 9

10 GİDEN/GELEN ÖĞRENCİ DERSLER : İlgili bölüm sorumlularının, öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarında aldıkları veya alacakları dersler nedeniyle ortaya çıkabilecek ders tekrarlarının önlenmesi ve değişim döneminde kendi kurumlarında alacakları derslerle gidecekleri kurumda alacakları derslerin eşleştirilmesi konuları ile öğrencilerin değişim süresince kredi, ders, dönem veya yıl kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri almaları gerekir. Bu amaçla öğrenciler kredilerin tamamlanmasında ders tekrarlarının önlenmesi amacıyla, gidilen yükseköğretim kurumunun alt ve üst sınıflarından hatta farklı fakültelerden ders alabilir. Değişim Programı Protokolünde derslerin kredileri ile derslerin hangi derslere denk sayılacağı önceden belirlenir. Denklikler, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır. Değişim Programından yararlanan öğrencilerin başarılı oldukları dersler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının ders çizelgelerinde (transkript) yazılı olarak belirtilir. 10

11 Öğrencilerin kredileri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz. Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır. Bologna süreci dolayısı ile geçerli olan AKTS- ECTS, Ulusal ders kredisi ise UK olarak belirtilmektedir. Öğrenim Protokolünde yer alan alınacak- sayılacak dersler kısmının her ikisinin de ya tamamen ulusal krediye göre yada tamamen AKTS kredisine göre doldurulması ve hangi krediye göre doldurulduğunun belirtilmesi gerekmektedir. 11

12 Derslerin eşleştirilmesinde, isim, içerik ve kredi açısından tam bir uyum olmayabilir. Tam uyumlu olan derslere öncelik verilerek, farklı isimli aynı içerikli derslerin ya da farklı içerikteki derslerin eşleştirilmesinde bölüm koordinatörü/bölüm başkanından yardım alınabilir. Yüksek Lisans/Doktora öğrencisi Tez döneminde de Tez Danışmanının ve kayıtlı olduğu üniversitenin uygun görüşü ile başvuruda bulunduğu üniversitenin de kabulü doğrultusunda Farabi öğrencisi olabilir. Seçilen öğrenci için gidilen kurumda alacağı dersler ve kredilerini açıkça gösteren öğrenim protokolü düzenlenir. 12

13 Derslere devam zorunluluğu olan Farabi öğrencisi, USİS sistem izin verildiği için ders seçimi yaparken çakışan dersleri seçebilmektedir. Ders çakışması durumunda ders seçme işi tekrar gözden geçirilerek başka bir bölümden/Fakülteden ders bunularak mazeret formu ile ofise bildirilir. Öğrenci bu dersleri uygun bulduğunu ve takip edeceğini protokolünü hazırlayarak imza ile beyan eder ve kendi üniversitesi kurum koordinatörü ve bölüm koordinatörüne onaylattıktan sonra kabul eden üniversiteye gönderir. Kabul eden üniversite kurum koordinatörü ve bölüm koordinatörü imzaladıktan sonra derslerinin kabul edildiğini taahhüt etmiş olur. Öğrenciler, gittikleri yükseköğretim kurumunda almaları gereken derslerden başarısız olmaları durumunda, ilgili dersin tekrarını, öğrenci olarak kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda yapar. Öğrenci Farabi yaptığı üniversitede aldığı dersin tekrarını kendi üniversitesinde yapamaz. NOT: Bölüm Koordinatörlerinin öğrencinin seçtiği dersleri Farabi yönetmeliğine uygunluğunu kontrol ederek imzalamaları gerekmektedir. 13

14 AKADEMİK TANINIRLIK Yükseköğretim kurumları, gidilen kurumda geçirilen eğitim-öğretim dönemi faaliyetlerine tam tanınırlık sağlar. Akademik tanınırlık; MADDE 13 – (1) Yükseköğretim kurumları, gidilen kurumda geçirilen eğitim-öğretim dönemi faaliyetlerine tam tanınırlık sağlar. Öğrenim hareketliliği başlamadan önce tanımlanmış derslerle ilgili program, tüm taraflarca Öğrenim Protokolü imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir. Yükseköğretim kurumları, tarafı olduğu protokolde belirtilen dersleri tanır ve derslerin tanınması konusunda gerekli tedbirleri alır. 14

15 Öğrenci Bursları; (Farabi Yapan öğrenciye kendi Yükseköğretim Kurumu tarafından verilir.) Burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olma hakkı kazananlara, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre, Programdan faydalanan öğrencilere bursun % 70’i 4 ay süre ile aylık olarak ödenir. Geri kalan burs miktarı, %30 ise birinci dönemin sonunda aldığı transkript dikkate alınarak ödeme yapılır. 15

16 Bu slaytlar özveri ile Farabi Bölüm Koordinatör ve Yardımcısı olan, sayın akademisyenlerimize katkı sağlayacağını düşünerek yapılmıştır. Özverili katkılarınız ve emekleriniz için teşekkür eder çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 16

17 İYİ ÇALIŞMALAR Prof.Dr. M. Kasım ŞENER Farabi Kurum Koordinatörü Hazırlayan Hülya ALIR YTÜ Farabi Kurum Koordinatörlüğü Tel: 0 212 383 55 41-42 e-posta: farabi.yildiz@edu.tr 17


"1. Farabi Değişim Ofisi Giden Öğrenci Gelen Öğrenci 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları