Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnternet Programlama PHP.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnternet Programlama PHP."— Sunum transkripti:

1 İnternet Programlama PHP

2 Değişkenler Değişkenler olmaksızın bir programı yazmak ve ona iş yaptırmak mümkün değildir. Programlardaki değişkenleri bir Telefon santralindeki açık telefon hattına benzetebiliriz. Santral bazen binlerce telefon kullanıcısını bir birine bağlar ve konuşmalarını sağlar. Burada santral PHP ise, telefonun kendisi PHP için bir fonksiyondur.

3 Değişkenler Telefon kişinin sesini bir elektrik sinyaline dönüştürerek bunu bir hat ile santrale iletir/taşır. Telefon ile santral arasındaki bu hat, bilgi taşıdığından bizim için bir değişkendir. Değişkenler aslında bu kadar basit tanımlanamazlar. Değişkenlerin taşıdıkları her veri byte olarak bilgisayar hafızasında tutulur ve bu hafızadaki adrese göre istenir. Bunun için aşağıdaki örneği vermek mümkündür.

4 Değişkenler Örneğin $test="ABC" gibi bir test adlı değişken ABC verisini taşıyor olsun. Bu değişkenin taşıdığı ABC verisi aşağıda gösterildiği gibi bilgisayar hafızasında yer açar.

5 Değişkenler echo $test; ile test adlı değişkeni yazdırmak istediğimizde H1 ile H3 arasındaki bellek adresine başvurulur ve test adlı değişkenin taşıdığı veriler yazdırılır. (Hl, H2, H3 hafıza adreslerini temsil etmeleri için örnek olarak yazılmışlardır.)

6 Değişkenler PHP de değişkenler bizim verdiğimiz değerleri taşırlar ve istediğimiz yerde kullanmamızı sağlarlar. Değişkenlerin değeri sabit olabileceği gibi değişkende olabilir. Değişkenler önlerine $ işareti konularak programda gösterilir. Bu işaretle birlikte istediğimiz bir kelime veya isim ya da anlamlı- anlamsız sözcükler olabilir.

7 Değişkenler Bu sözcüklerin içinde alt çizgi _ olabilir. Sayılarda olabilir. Fakat aralarında boşluk ve PHP için özel anlamlara gelen karakter ve semboller yer almaz. Yine değişkenler tek alt çizgi ile başlayabilir. Diğer bir ifade ile değişkenlerin başında ve herhangi bir yerinde alt çizgi bulunabilir.

8 Değişkenler $ben $sen $biz $ob1982 $h2010ben
Bu yazdıklarımızın hepsi PHP için birer değişkendir. En önemlisi bir değişkeninin sayılarla başlayamayacağıdır. Bu değişkenlere istediğimiz değerleri verebiliriz. Bu tür değişkenlere değer atayarak hesap yaptırabilir sözcükleri birleştirebilir değiştirebiliriz.

9 Değişkenlere Değer Atama
Değişkenler boş değerler taşıyabilecekleri gibi string yani harflerden ve sayılardan oluşan değerleri taşıyabilecekleri gibi sayıları da taşırlar. Stringleri tek tırnak ya da çift tırnak arasına almak zorundayız. Sayıları tırnaksız yazmalıyız. Aşağıdaki örneğimizde her bir değişkene bir değer atanmıştır. Bu satırları 1 .php adıyla kaydedip çalıştırdığımızda ekranın boş olduğunu görebiliriz. Çünkü bu değişkenlerin taşıdıkları değerleri ekrana yazdıracak herhangi bir fonksiyon kullanmadık.

10 Değişkenlere Değer Atama
<?php $ben=" "; $sen=“abc"; $biz="Not ortalamam 70 dir."; $ob1982="Benim gibi"; $h2010ben="Pazar."; $p2b= 5; ?>

11 Değişkenlere Değer Atama
Değişkenlerin taşıdıkları değerleri ekrana yazdırmak için print ya da echo fonksiyonlardan birisi kullanılabilir. Aşağıdaki örneğimizi 2.php olarak kaydettikten sonra web tarayıcımızdan çalıştırırsak bu kez değişkenin taşıdığı değerin print ve echo fonksiyonu ile ayrı, ayrı ekrana yazdırdığını görebiliriz.

12 Değişkenlere Değer Atama
<?php $degisken= "PHP"; print "$degisken <br>"; echo "$degisken <br>"; ?> Her iki fonksiyonda ekrana PHP yazacaktır. PHP inin diğer bir özelliği değişkenlere yine bir değişkeni atamasıdır. Yani değişken adı olarak kullanılacak değer verilebilir.

13 Değişkenlere Değer Atama
<?php $degisken= "PHP"; $degisken2= "degisken"; print $$degisken2; ?>

14 Değişkenlere Değer Atama
Ekrana PHP yazısı yazılacaktır. Neden ekrana değişken kelimesi değil de PHP yazısı yazıldı? Çünkü $degisken2 değişkeni birinci değişkenin tuttuğu değeri taşır. Yani $$degisken2 değişkeninde $degisken2 taşıdığı değer değişken olduğu için bunu yerine koyacak olursak $degisken olarak atanacak Buda PHP değerini taşır ve biz print fonksiyonu ile bu değeri ekrana yazdırmış oluruz. Buna değerin değeri denir.

15 Değişkenlere Değer Atama
<?php $bir= "iki"; $iki= "bir"; $uc= "bir"; print $$$uc; ?>

16 Değişkenlere Değer Atama
Bu örneğimizde ekrana bir kelimesini yazacaktır, print $$$uc; toplam üç adet farklı değer taşıyan değişken var. $uc değişkeni $bir değişkeninin değerini erecek, $bir değişkeni de $iki değişkenin değerini verecek böylece print fonksiyonu ile bu değişkenin taşıdığı değeri ekrana yazmış olacak.

17 Değişkenlere Değer Atama
<?php $sayi1=23; $sayi2=42; $sonuc=$sayi1+$sayi2; echo $sonuc; // ekrana 65 yazar.“ echo "<br>"; echo $sayi1+$sayi2; // ekrana 65 yazar echo "Sonuc=",$sonuc; // ekrana Sonuc=65 yazar echo "Sonuc=".$sonuc; // ekrana Sonuc=65 yazar ?>

18 Değişkenlere Değer Atama
<?php $sayi1=23; $sayi2=42; $sonuc=$sayi1+$sayi2; echo "Sonuc=$sonuc"; // ekrana Sonuc=65 yazar echo "<br>"; echo "Sonuc=",$sayi1+$sayi2; // ekrana Sonuc=65 yazar echo "Sonuc=".($sayi1+$sayi2); // ekrana Sonuc=65 yazar echo "Sonuc=$sayi1+$sayi2"; // ekrana Sonuc=23+42 yazar. Çünkü aritmetik işlemler çift tırnak içinde yapılamaz. + operatör olarak değil, ekran yazılması gereken bir karakter olarak algılanır. echo "$sayi1+$sayi2=",$sayi1+$sayi2; // ekrana 23+42=65 yazar ?>

19 Değişkenlere Değer Atama
<?php $adi=“Onur"; $soyadi=“BULUT"; $adisoyadi_1=$adi." ".$soyadi; // ad , boşluk ve soyad birleştirip tek değer olarak atanıyor $adisoyadi_2="$adi $soyadi"; // string içerisinde ad ve soyad kullanılıyor // aşağıdaki kodların herbiri ekrana Onur BULUT yazar echo $adi." ".$soyadi; // echo ya tek parametre veriliyor. echo "<br>"; echo "$adi $soyadi"; // echo ya tek parametre veriliyor. echo "<br>"; echo $adisoyadi_1; echo "<br>"; echo $adisoyadi_2; echo "<br>"; echo $adi," ",$soyadi; // echo ya 3 parametre veriliyor ?>

20 Dışarıdan Değişken Kullanma
PHP’in diğer bir avantajı programa dışarıdan değişken gönderilebilmesidir. Bu konu daha çok form işlemeyle ilgilidir. Biz kısaca dışarıdan nasıl değişken aldığımıza bakalım. <?php #Dışarıdan değişken alma. echo "<h1 >".$_GET['abc'] ."</h 1 >\n"; ?>

21 Dışarıdan Değişken Kullanma
Program kodlarını degisken.php olarak C:\xampp\htdocs dizini altına kaydedelim. Daha sonra web tarayıcısını açalım ve adres satırına yazdıktan sonra ENTER tuşuna basalım. Ekranda büyük harflerle MERHABA yazdığını görebiliriz. Bu duruma bir programa dışarıdan değişken değeri gönderme denir.

22 Dışarıdan Değişken Kullanma

23 Bir Değişkenin Değerini Yok Etmek
Bir değişkenin taşıdığı bir değeri bazı durumlarda işlevi bittiğinde onu tanımsız yapmak gerekebilir. Bu durumlarda kullanabileceğimiz bir fonksiyonumuz var. Unset fonksiyonu bir değişkenin değerini tamamen tanımsız yapar yani yok eder. <?php $a = 123; echo "$a"; //burda ekrana 123 yazar. unset($a); echo "$a"; //burda ekrana hiçbirşey yazmaz. ?>

24 İfadeler Neredeyse php de yazdığımız her şeyin bir ifadesi vardır. İfadeler adlandırılabilir ve bu ifadeler phpnin temel ilkelerini meydana getirirler. Başka bir deyişle ifadeler, php nin temelidirler. İfadelerin sonucu operatörler ve işlemcilerin herhangi bir birleşmesidirler. $a+5 $a=$b $a=$b=18 En basit ifade, bir sabit veya değişkenden oluşmuştur. 10, $ben bunlar basit ifadelerdir, çok karmaşık ifadeler, operatörler ile değişken ve sabit verileri içerirler. $a +10, $c * $d, $g[l]+67

25 İfadeler $a=34 ifadesinde = operatörü değişkenin değerini eşitlemekte ve bu değişkeni ifade etmektedir. Bu değişkenin sabit ve değişmeyen bir ifadesinin olduğunu dolayısıyla farklı bir değer alamayacağını gösterir. <?php $a=5; echo "$a<br>"; // return (geri dönüş) değeri 5 tir. echo"($a=5)"; // sonuç 5 =5 tir. ?>

26 İfadeler Kodunuza, $a=5 yazdığınızda, $a aya 5 değerini verirsiniz. İfade de $a=5 nin değeri, aynı zamanda 5=5 dir. Yukarıdaki örnekler sayı değerleri olarak gösterilmiş ve kullanılmıştır. PHP de string’lerde program satırları arasında ifade edilebilirler. Sadece stringlerle sınırlı değiliz aynı zamanda sayıları ve strinleri operatörlerle karşılaştırarak ta ifadeleri araştırabilir eşleştirebilir veya sınama ve değer atamalarında bulunabiliriz.

27 İfadeler

28 Sabit Değerler PHP de sabit değerler define() fonksiyonu ile kullanılır. Sabit değişkenler istenildiğinde tanımlanabilir fakat tanımlanan bir sabit daha sonra tanımlanmaz. Sabit veriler sadece scalar veriler için geçerlidir. Yani array değişkenleri kapsamazlar. Alttaki kodlar sabit değerleri tanımlamak için bir örnektir.

29 Sabit Değerler <?php define("MESAJ","MERHABA DÜNYA"); define ("isim", "ONUR"); echo MESAJ; print "<br>\n"; print isim; define("SAYI", 50); $sayi=SAYI*20; echo $sayi; ?>

30 Sabit Değerler <?php $a=45; $b=2; $carp=$a*$b; $c=2; $tekrar=$carp*$c; define("CARPMA","$carp"); define("sonuc", "$tekrar"); echo CARPMA; echo "<br>"; print sonuc; define("SAYI", 3); $sayi=SAYI*2; echo $sayi; ?>

31 Önceden Tanımlanmış Sabit Değerler
Önceden tanımlanmış Bir çok sabit veri var, fakat biz en çok kullanılanları göreceğiz. Örneğin__FILE__ve__LINE__sabit değerlerini ele alalım. (Bu değişkenlerin önünde ve sonunda iki alt çizgi vardır.) __FILE__: İçinde bulunduğu program dosyasın adını yol bilgisi dahi) verir. __LINE__: Bulunduğu yerin satır sayısını verir. PHP_VERSION : PHP nin sürüm numarasını verir. PHP_OS: PHP nin çalıştığı işletim sistemini verir. __DIR__: Çalışan PHP Dosyasının bulunduğu dizini verir. PHP 5.3.0'da eklenmiştir. dirname(__FILE__): Aynen __DIR__ sabiti gibi çalışır.

32 Önceden Tanımlanmış Sabit Değerler
<?php echo (__FILE__); print"<br>\n"; echo (__LINE__); print"<br>\n"; echo(PHP_VERSION); print"<br>\n"; echo(PHP_OS); print"<br>\n"; echo(__DIR__); print"<br>\n"; echo dirname(__FILE__); print"<br>\n"; echo realpath(__FILE__); print"<br>\n"; echo DEFAULT_INCLUDE_PATH; ?>

33 Değişken Değerlerinde Boşluk Silme
Bir değişkenin taşıdığı değerin başında ve sonunda boşluk olabilir. Bazı durumlarda bu boşlukların olması istenmez. Bazı durumlarda ise tab tuşu ile formdaki bir alana çok fazla boşluk girilerek sanki doldurulmuş gibi gönderilebilir. Bu gibi durumların önüne geçmek için aşağıdaki fonksiyonlar kullanılır.

34 Değişken Değerlerinde Boşluk Silme
Fonksiyon İşlevi trim() Bir değişkenin taşıdığı değerlerde sağdaki ve soldaki boşlukları siler. ltrim() Bir değişkenin taşıdığı değerlerde sadece soldaki boşluğu siler. rtrim() Bir değişkenin taşıdığı değerlerde sadece sağdaki boşluğu siler.

35 Değişken Değerlerinde Boşluk Silme
<?php $veri=" Sokaktaki kedi "; $veri1 = trim($veri); # sağdaki ve soldaki boşlukları siler $veri2 = ltrim($veri); # soldaki boşluğu siler $veri3 = rtrim($veri); # sağdaki boşluğu siler echo "<b>".$veri1."</b>"; echo "<b>".$veri2."</b>"; echo "<b>".$veri3."</b>"; ?>

36 exit() ve die() fonksiyonları
exit() ve die() fonksiyonları çalışmakta olan programı sonlandırır, diğer bir ifade ile tamamen durdur. Bir programı, herhangi bir nedenle durdurmak ve sonlandırmak istediğimizde başvurduğumuz iki önemli fonksiyondur.

37 exit() ve die() fonksiyonları
<?php echo "Ben birinci cümleyim<br>"; exit(); echo "Ben ikinci cümleyim<br>"; ?>

38 exit() ve die() fonksiyonları
die() fonksiyonu exit() fonksiyonu gibi programı durdurur, tek farkı istenilen bir mesajla bu işi yapmasıdır, bu nedenle eğer istersek programın niçin durdurulduğuna dair bir mesaj verdirebiliriz. <?php echo "Ben birinci cümleyim<br>"; die("programı durdurdum"); echo "Ben ikinci cümleyim<br>"; ?>

39 PHP’de Veri Türleri ve Özellikleri
Yukarıda verdiğimiz değişkenler bizim için programın akış sırasına göre veri taşırlar. Bütün programlama dillerinde veri türleri sınıflandırılmıştır. Bir değişkene atanan bir verinin türü önemlidir. Yine bütün Programlama dillerinde olduğu gibi PHP de tuttuğu veri türüne göre bilgisayarın belleğinde bunlara yer açar ve onları orada kullanılmak üzere hazır tutar.

40 PHP’de Veri Türleri ve Özellikleri
Eğer program satırlarında bir değişkenin taşıyacağı değeri sadece sayıların oluşan bir veri türü olarak (nümerik) göstereceksek bu bizim için önemlidir. Çünkü hangi değerin aritmetik işleme tabi tutulacağını biz belirleriz.

41 PHP’de Veri Türleri ve Özellikleri
Hangi tür programlama dili olursa olsun veriler bir program için çok önemlidir. Veri olmadan bir program hiçbir iş yapamaz. Bu nedenle burada veriler önemlidir. Verilerin iyi anlaşılması demek ne yaptığımızı ya da ne yapacağımızı bilmek demektir.

42 PHP’de Veri Türleri ve Özellikleri
Açıklama Örnek integer Tam sayı gibi bir sayı. Double Ondalık 6,9999 ondalık bir sayı gibi. String Alfa nümerik "PHP KURSU" gibi bir cümle. İçinde sayı ve semboller olabilir. Boolean Mantıksal doğru (true)/yanlış (false) gibi bir karşılaştırma. Object Nesne Nesne ve Sınıfların tanımlandığı değişkenler. $web->new(); gibi. Array Dizin $dizi=array(1,2, 3,4,5); gibi.

43 Veri Türü ve Tek Tırnak- Çift Tırnak İşareti
Sayılar bir değişkene değer olarak atandığında bunlar tırnak arasına alınmaz. Tek tırnak ya da çift tırnak arasına alınan veri türleri genelde String veri türleridir. PHP için çift tırnak arasına alınan her şey yorumlanır. Tek tırnak arasına alınan veriler ise yorumlanmaz. $degisken=234;

44 Veri Türü ve Tek Tırnak- Çift Tırnak İşareti
Yukarıdaki örnek gibi sayılar sadece eşittir den sonra tırnaksız yazılarak değişkene eşitlenir. Böylece bu değişkenin taşıdığı veri (Integer) veri türü olmuş olur. Çift tırnak arasına almış olsaydık veri türü bu değişkende (String) olacaktı. $degiskenl = "PHP "; print "$degiskenl \n "; //Ekrana PHP yazacaktır. $degiskenl = "PHP"; print ‘$degiskenl \n’; //Ekrana $degiskenl \n yazacaktır

45 Veri Türü ve Tek Tırnak- Çift Tırnak İşareti
<?php $degisken1 = 123; $degisken2 = 123; $carpma= $degisken1 * $degisken2; //(Integer) print "$carpma\n"; ?> $carpma= "$degisken1 * $degisken2"; //(String)

46 Veri Türünü Öğrenme Verilerin türünü öğrenmek için gettype() fonksiyonu kullanılabilir. Bu bize verinin türü hakkında bilgi verecektir. Veri türü için örnek Anlamı $degisken = 5; gettype($degisken); Ekrana integer yazacaktır. Yani tam sayı. $degisken = "PHP Öğreniyorum" Ekrana string yazacaktır. Yani içinde sayı,harf, boşluk olanlar. $degisken = 9.009; Ekrana double yazacaktır.

47 Veri Türünü Değiştirme
Veri türünü değiştirmek için settype() fonksiyonu kullanılır. Bu veri türü değiştirme işleminde stringler (alfa nümerik değerler) başka bir veri türüne dönüştürülemezler. Fakat eğer ondalık bir sayımız varsa bunu tam sayı yapabiliriz. Böyle verilerde settype() fonksiyonu ile değiştirme işlemini başarıyla yaparız.

48 Veri Türünü Değiştirme
Veri türünü değiştirmek için settype() fonksiyonu kullanılır. Bu veri türü değiştirme işleminde stringler (alfa nümerik değerler) başka bir veri türüne dönüştürülemezler. Fakat eğer ondalık bir sayımız varsa bunu tam sayı yapabiliriz. Böyle verilerde settype() fonksiyonu ile değiştirme işlemini başarıyla yaparız.

49 Veri Türünü Değiştirme
Veri türü değiştirme için örnek Anlamı $degisken = 6.90; settype($degisken,integer); //Tamsayı print degisken; Ekrana 6 yazacaktır. Print gettype($degisken); Ekrana İnteger yazacaktır.

50 Veri Türünü Değiştirme
Böylece 6.90 ondalık olan bu sayı Tam sayılarak veri türü değiştirildi. Burada noktadan sonraki değerler atılarak sadece tam olan kısım alınmış ve işleme tabi tutulmuştur. Sonuç: 6 olacaktır. gettype() fonksiyonu ile bu değişiklik kontrol edilmiştir. Bu değişikliğin olup olmadığını bu fonksiyon bize $degisken tuttuğu değerin veri türünü vererek anlamamıza yardımcı olacaktır.

51 Veri Türünü Değiştirme
settype() fonksiyonu kullanılmadan doğrudan int(), float() ve string() fonksiyonları kullanılarak istenilen tür değişimi yapılabilir. Fonksiyonlar aşağıdaki gibi kullanılır. Örnek: <?php $deger=" abc"; $a = (int)$deger; $b = (float)$deger; $c = (string)$deger; var_dump($a); var_dump($b); var_dump($c); ?>

52 Veri Türünü Değiştirme
var_dump() fonksiyonu bir değişkenin türünü öğrenmemizi sağlar. Yukarıdaki örneğimizde aşağıdaki gibi bir sonuç alırız. int(123) float( ) string(13) " abc" Görüldüğü gibi var_dump() fonksiyonu hangi değişkenin hangi veri tipine ait olduğunu türü ve değeri ile birlikte vermektedir.

53 Veri Türünü Değiştirme
Fonksiyonları kullanırken $a = (int) $deger; örnekte görüleceği gibi int fonksiyonu parantez içine alınarak kullanılmıştır. Yani $a = int($deger); şek­linde kullanılmaz. Böyle kullanıldığı taktirde tür dönüşümü olamayacağı gibi fonksiyon hatalı kullanılmış olacak.

54 Değişkenlerin Fonksiyonlarla Sınanması
isset() Değişken tanımlı mı diye bakar empty() Bir değişkenin boş (null) olup olmadığını saptar is_bool() Değişken boolean(true,false) türünde mi diye bakar is_numeric() Değişken bir sayı veya bir sayısal dizge mi diye bakar is_float() Değişken float(noktalı sayı) türünde mi diye bakar is_int() Değişken bir tamsayı mı diye bakar is_string() Değişken string türünde mi diye bakar is_object() Değişken object türünde mi diye bakar is_array() Değişkenin bir dizi içerip içermediğine bakar

55 Değişkenlerin Fonksiyonlarla Sınanması
empty() <?php $ne="; $a=empty($ne)? 'Evet boş':'Boş değil'; echo $a; ?> //(Evet boş) yazacak $ne' '; //(Boş değil) yazacak

56 Escape PHP de tek veya çift tırnak farklı anlamlara gelirler. Örneğin çift tırnak arasına alınan her şeyi PHP ilk önce yorumlar. Bu nedenle PHP, bir değişkeni çift tırnak arasında gördüğü zaman onu yorumlar ve varsa bu değişkene atanmış işaretleri yazar. Daha öncede değinmiştik PHP için bir değişken onun önüne yazıcı: $ işareti ile belirlenir. PHP $ işaretini görür görmez onun kendisi için özel bir anlamı olduğunu ve tuttuğu değeri yorumlaması gerektiğini bilir.

57 Escape Biz istersek bu değişkeni PHP için özel anlamı olmaktan çıkarabiliriz. Bunu sağlamak için Escape işaretinden yararlanacağız. PHP için özel anlamı olan bir değişkenin önüne ters bölü işareti koyarak özel olmaktan çıkarabiliriz. Örnek olarak \$degisken, böylece bu değişken PHP için özel olmaktan çıkar. Ya­ pılan bu işleme Escape denir. PHP için özel olan bir değişkeni önüne \ işaretini koyarak etkisizleştirdik, fakat öyle değişkenler var ki etkisizleştirdik dediğimiz \ işareti bunlar için bir anlam ifade eder.

58 Escape \’ Tek tırnak işaretini verir. echo 'A\'dan Z\'ye PHP';
Ekrana A'dan Z'ye PHP yazar. \” Çift tırnak işaretini echo "A'dan Z'ye \”PHP\” Referansı"; Ekrana A'dan Z'ye "PHP" Referansı yazar. \\ Ters-bölü işaretini echo "C: \\Belgelerim\\yazi.doc"; Ekrana C:\Belgelerim\yazi.doc yazar. \$ Dolar işaretini echo "\$değişken"; Ekrana $değişken yazar. \n Yeni Satır işaretini echo "A'dan Z'ye \\nPHP\n Referansı"; Ekrana A'dan Z'ye \nPHP Referansı yazar. \r Satır Başı işaretini echo "A'dan Z'ye \\rPHP\r Referansı"; Ekrana A'dan Z'ye \rPHP \t Sekme işaretini echo "A'dan Z'ye \\tPHP\t Referansı"; Ekrana A'dan Z'ye \tPHP Referansı yazar.

59 Escape Ekrana yazılan yazıları eğer biz alt alta yazacak olursak print ya da echo fonksiyonlarının değerlerine birde \n yeni satır işaretini koyarız. Bunu yazmasak ta PHP ekrana istediğimizi yazar fakat her yazdığı yazının sonuna ek yaparak yazar. Böyle bir yazım kuralını biz istemeyeceğimiz için genelde yazılanları alt alta yazmak isteriz. İşte bu Escape işareti bu isteğimizi tam olarak yerine getirir.

60 Escape Aynı şekilde \r Satır başı işareti de bu amaç için kullanılabilir. Bir metinde arama ve bulma işlemlerinde bu satırlardan yararlanabiliriz. Daha sonra değineceğimiz Düzenli ifadelerde (Regular Expressions) bu karakterler sıkça geçecektir. Bu bölümde bu tür karakterlerle nelerin yapılacağı daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

61 Tırnak İşaretinden Kaçış
String tarzda veriler ya çift tırnak arasına alınır ya da tek tırnak arasına alınarak işlenir, echo ile İnternet Prog. PHP ifadesi çift tırnak arasına alınarak ekrana yazdırılmak istenmiş. ifade çift tırnak arasında olduğu için sorunsuzca çalışır. < ?php echo "İnternet Prog. PHP"; ?>

62 Tırnak İşaretinden Kaçış
Aşağıdaki örnekte echo ile birlikte çift tırnak arasına alınmış birden fazla ifade var. Dolayısı ile ifade sınırının nerede başlayıp nerede bittiği belli değil ve hata olarak geri döner. Bu yüzden Escape işareti ile başlangıç ve bitiş sının olmayan tırnaklardan kaçış sağlanmalıdır. < ?php echo " Dersin Adı: " İnternet Prog. PHP " olacak "; ?>

63 Tırnak İşaretinden Kaçış
Escape işareti ile başlangıç ve bitiş sınırı olmayan tırnaklardan kaçış sağlanmıştır. Tırnağın önüne konan ters kesme işareti PHP tarafından başlangıç ve bitiş sınırı olarak görülmeyecektir. Yani bir ifadede benzer tırnaklar varsa bunları başlangıç ve bitiş tırnaklarından ayırt etmek için Escape ile işaretlemek gerekir. < ?php echo " Dersin Adı: \ " İnternet Prog. PHP\ " olacak "; ?>

64 Tırnak İşaretinden Kaçış
Bu örnekteki ifade de iki ayrı tırnak biçimi bulunmakta. ifade sınırı çift tırnaktan oluşuyor, ifadenin içindeki bir metin tek tırnak içine alınmış. İçteki tek tırnak sınırı oluşturan çift tırnak ile aynı olmadığı için sorun oluşturmaz. Eğer sınır ifadesi de tek tırnak olsaydı o zaman sorun oluştururdu. < ?php echo " Dersin Adı: ‘İnternet Prog. PHP’ olacak "; ?>

65 Özel İşaretlerden Kaçış
$degisken="PHP DERSİ"; print"\$degisken değeri: $degisken\n"; Ekrana $degisken değeri: PHP DERSİ yazacaktır. Ters kesme\ işareti burada $degisken değişkenini etkisiz hale getirerek olduğu gibi ekrana yazılmasını sağlamıştır. Böyle durumlarda istediğimiz bir değişkenin önüne bu işareti koyarak o değişkeni olduğu gibi elde edebiliriz.

66 Çevresel Değişkenler PHP bir web programlama dilidir. Bu nedenle çevre değişkenleri dediğimiz ve genelde server üzerine kurulmuş dinamik değişkenlere sahiptir. Örneğin ziyaretçinin web tarayıcısının türünü tutan değişken ya da kullanıcın IP numarasını tutan değişken gibi daha birçok özellikte yararlı ve kullanım alanı olan değişkenlere sahiptir. Bir web programcısı bu değişkenlerden yararlanarak istatistik tutabilir, rapor hazırlayabilir ve en önemlisi servere ulaşan bütün giriş ve çıkışları kontrol altında tutabilir.

67 Formdan gönderilen POST metodu bilgilerini alır. DOCUMENT_ROOT
değişken Açıklama CONTENT_LENGTH Formdan gönderilen POST metodu bilgilerini alır. DOCUMENT_ROOT Dosya yolu bilgisini tutar. HTTP_COOKIE Çerez bilgilerini tutan değişkendir. HTTP_HOST Host adresi ya da adı. HTTP_REFERER Erişimin olduğu sayfanın adresini tutar. HTTP_USER_AGENT Tarayıcı türü ve versiyonu tutar. HTTPS Güvenlik katmanı yaratan ortamın adresini tutar. Adres bu bölgede HTTP yerine HTTPS olur. PATH Serverin sistem yolunu tutar. PATH_INFO Çalıştırılan cgi programın arama yolu bilgisi. PATH_TRANSLATED Programın bulunduğu yerin gerçek disk ve dizine göre yol olarak ifadesi. QUERY_STRING Formdaki GET metodu ile gönderilen bilgileri tutar. REMOTE_ADDR Sunucuya erişen ziyaretçinin İP adresini tutar. REMOTE_HOST Sunucuya erişen bilgisayarın adı veya İP numarası. REMOTE_PORT Bağlantı Portu. REMOTE_USER Şifreli sayfalarda kullanılan .htaccess dosyasında belirtilen kullanıcı adı REQUEST_METHOD Formdaki Actİon metodunun türünü tutar. (GET veya POST) REQUEST_URL Çalıştırılan ve çağrılan dosyanın yolu. SCRIPT_FILENAME Çalıştırılan veya çağrılan dosyanın tam fiziksel yolu. SERVER_ADMIN Yetkili Webmasterın adresi (admin). SERVER_NAME DNS adı. SERVER_PORT Kullanılan Port adresi. Genelde 80 dir.

68 Çevresel Değişkenler Örneğin HTTP_USER_AGENT değişkenini kullanarak browser tipini öğrenelim. <?php echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; ?> Benim kullandığım browserin özelliklerini ekrana yazacaktır. Eğer bir sitede gelen kullanıcın browserini öğrenmek istiyorsak bu değişkenden faydalanabiliriz.

69 Mod (bölümünden kalan)
Operatörler Aritmetik İşlemler Operator Açıklama + Toplama - Çıkarma * Çarpma / Bölme % Mod (bölümünden kalan) ++ Arttırma (1 ekleme) -- Azaltma (1 eksiltme)

70 Operatörler Aritmetik İşlemler
% operatörü bir sayının başka bir sayıya bölümünden kalanı vermektedir. ++ operatörü bir değişkenin değeri 1 arttırmakta, -- ise 1 azaltmaktadır. Ancak bunun kullanımına dikkat ediniz. Zira $a++ ile ++$a farklı sonuçlar verebilir. Çünkü $a++ ifadesi önce $a değişkenini kullan sonra 1 arttır anlamına gelmektedir. ++$a ifadesi ise önce 1 arttır sonra kullan anlamına gelmektedir.

71 Operatörler Aritmetik İşlemler <?php $a=15; $b=6;
$c=$a++; // $c=15 değerini alır sonra $a=16 olur $d=++$a; // $a=16+1=17 oldu ve $d=17 değerini aldı. $e=$a%$b; // $a=17 nin $b=6 ya bölümünden kalanı hesaplar. $e=5 değerini alır $f=$b--; // $f=6 değerini alır sonra $b=6-1=5 olur $g=--$b; // $b=5-1=4 oldu ve $g=4 değerini aldı. $h=++$a-$b++; // $a=17+1=18 oldu, $h=18-4=14 değerini aldı ve $b=4+1=5 oldu $i=($a--)+(--$b); // $b=5-1=4 oldu, $i=18+4=22 değerini aldı ve $a=18-1=17 oldu echo "a=$a b=$b c=$c d=$d e=$e f=$f g=$g h=$h i=$i"; ?>

72 Operatörler Atama Operatörleri Operator Örnek Açıklama = x = y Eşitlik
+= x += y x, y ile toplamına eşit -= x -= y x, y den farkına eşit *= x *= y x, y ile çarpımıdır /= x /= y x, y ile bölümüdür

73 Operatörler Atama Operatörleri <?php $a=15; $b=6;
$a+=$b; // $a=15+6=21 $a-=$b; // $a=21-6=15 $a*=$b; // $a=15*6=90 $a/=$b; // $a=90/6=15 $a.=$b; // $a=15.6=156 $a%=$b; // $a=156%6=0 echo "a=$a b=$b"; ?>

74 Operatörler Atama Operatörleri <?php $adi="Onur"; $soyadi="Bulut";
// $adi ve $soyadi değişkenleri arasına boşluk eklenerek birleştirilip tek bir değer oluşturuluyor $adi_soyadi=$adi." ".$soyadi; $boyu=185; $kilosu=97.5; // Ondalıklı bir sayı ataması yapılıyor // Burada echo fonksiyonuna ekrana yazması için iki parametre verilmiştir. $adi_soyadi ve <br> echo $adi_soyadi,"<br>"; // Burada echo fonksiyonuna tek parametre verilmiştir. echo "Boyu: ".$boyu."<br>Kilosu: ".$kilosu; ?>

75 Operatörler Karşılaştırma İşlemleri Operator Açıklama Örnek == Eşittir
5 == 8 YANLIŞTIR != Eşit değildir 5 != 8 DOĞRUDUR <> 5 <> 8 DOĞRUDUR > Büyüktür 5 > 8 YANLIŞTIR < Küçüktür 5 < 8 DOĞRUDUR >= Büyük eşittir 5 >= 8 YANLIŞTIR <= Küçük eşittir 5 <= 8 DOĞRUDUR

76 Operatörler Mantıksal İşlemler Operator Açıklama Örnek && VE
x = 6, y = 3 ise ( x < 10 && y > 1 ) DOĞRUDUR || VEYA x = 6, y = 3 ise ( x == 5 || y == 5 ) YANLIŞTIR ! DEĞİLSE x = 6, y = 3 ise ( !( x == y ) ) DOĞRUDUR

77 Operatörler Hata Gizleme Operatörü
Hata bastırma operatörü et işaretidir. Her deyimin önünde kullanılabilir. Hata oluşturacak yerlerin başına bunu koyduğunuzda ekrana bir hata çıktısı verdirmemeye yarar. Hatayı görmezden gelmeye ve sonucu olumsuz yapmamaya yarar. Diyelim bir bölme işlemi yaptırıyoruz, bu bölme işlemine belki 0 rakamını da yazabiliriz. 0 yazdığımızda PHP bir rakamı 0 a bölemeyeceği için hata verecektir. Bu durumda bu operatör kullanarak hatayı bastırabiliriz. Örnek:

78 Operatörler Hata Gizleme Operatörü $a = 10; $b = 0; $sonuc = @($a/$b);
echo $sonuc; Ekranda hata yazmaz onun yerine olumsuz sonuç döner.


"İnternet Programlama PHP." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları