Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

https://www.youtube.com/watch?v=o9QsCO-7t1s  Oyun amacı ekranında görülen sol, sa ğ, ş ut sa ğ, ş ut sol ve zıpla butonlarıyla kar ş ı kalenin çizgi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "https://www.youtube.com/watch?v=o9QsCO-7t1s  Oyun amacı ekranında görülen sol, sa ğ, ş ut sa ğ, ş ut sol ve zıpla butonlarıyla kar ş ı kalenin çizgi."— Sunum transkripti:

1

2 https://www.youtube.com/watch?v=o9QsCO-7t1s

3  Oyun amacı ekranında görülen sol, sa ğ, ş ut sa ğ, ş ut sol ve zıpla butonlarıyla kar ş ı kalenin çizgi içerisine topu sokmaktır.  Bu sırada yararlanabilece ğ iniz yeni özelliklerde gelmi ş tir.  Oyunumuz online olup ba ş ka bir arkada ş ınla yada reel de ba ş ka bir insanla kar ş ıla ş abilirsiniz.

4  Sa ğ  Sol  Vuru ş (yan)  Vuru ş (üst)  Zıpla

5  Karakter seçimlerinde alabilece ğ iniz ş eyler:-karakter  - ş apka  -kıyafet  -ayakkabı  -kuyruk  -yakalık  -gözlük

6  Dondurma.  Kale büyültme-küçültme.  Ate ş li top.  Yedek kaleci yaratma.  Rakibin yönlerini karı ş tırma.  Kendi karakterini büyütme.  Topu dondurma.  Ek zaman.

7  Altın

8  Zıplarken ş ut atabilirsin.  Rakibin üzerine gelmesini bekle.  Kalenden çok açılma.

9  1-Rakip oyuncunun üzerine çıkamazsın.  2-Kalede belli bir süre kalabilirsin aksi takdirde belli bir süre dondurulursun.  3-Belli bir yere kadar zıplayabilirsin.  4-Oyunun süresi bitti ğ inde olan skor neyse odur.(yeniyorsan yendin, yeniliyorsan yenildin gibi)  Top kaleden içeri girdi ğ inde gol olur.  Bir maçta en fazla 3 özel yetenek alabilirsin.  Her yetene ğ i bir maçta 1 kez alabilirsin.  Birbirinden farklı üç yetene ğ i aynı maçta kullanabilirsin.

10  Top  Kafa  Karakter  Ş apka  Kıyafet  Ayakkabı  Kuyruk  Yakalık  Gözlük

11

12  Oyunun ikonuna tıklanarak oyuna giri ş yapılır.Ardından ekranda herhangi bir yere tıkla yapılır ve oyuna giri ş sa ğ lanır.  Karakter seçimi yapmak istiyorsanız karakter seçimi yapılır.Aksi takdirde size sade bir karakter verilir ve oyuna ba ş la-e ş le ş me bul dedikten sonra oyun ba ş lar.  Oyunda topa kafa veya ayakla vurabilirsiniz. Topa vurmak için ş ut butonlarını kullanabilirsiniz. Zıplayıp topa vurabilirsiniz. Zıplamak için zıpla butonunu kullanabilirsiniz.  Ayak ve kafa ile kar ş ı kaleye gol atmalısınız.  Oyun nasıl oynanır hangi i ş lem basamakları mevcuttur videodan yardım alabilirsiniz.  Oyun ba ş ladı ğ ı an süre geriye do ğ ru akmaya ba ş lar  Kar ş ıla ş mada gol oldu ğ unda üstteki skor tablosunda maç skoru belirir.  İ yi e ğ lenceler..

13

14

15  Verdi ğ imiz örneklerden birkaçı:top,kafa,ayakkabı,  Nedeni: bunlar farklı insanlar açısından farklı dü ş ünülebilir.Di ğ er örneklerimizde bununla aynı sebebi ta ş ıyor.örne ğ in:

16  Kurallar farklı ki ş ilere göre de ğ i ş tirilemeyen ölçütlerdir.  Örne ğ in oyundaki süreyi yetenek kullanmadı ğ ın sürece arttıramazsın veya azaltamazsın.  Belli bir alana kadar zıplayabilirsin.

17  İ lk önce parçalar halinde i ş lemleri gösterdim.Çünkü bunun ö ğ rencilere anlama konusunda yardımı oldu ğ unu dü ş ündüm.  Daha sonra bu parçaların ne i ş e yaradı ğ ını anlattım.Bir bütün olarak ortaya sundum.

18  İ lk önce parçalar halinde gösterilmesi lazım.  Parçalar arası etkile ş imi belirtmek lazım  Bütün bir canlandırma lazım.  Basit çizimler lazım.  Önceden bilgi verilmesi lazım.  Resimler yan yana olması lazım.  İ pucuların belli olması lazım.

19  Birden fazla örnek gösterilmesi lazım.  Örnek olamayacakları göstermek lazım.örnek-ters örnek gibi..  İ kisi bir arada olması lazım.  Etkisi daha az bir örnek olması lazım.  Görsel benzetmeler kullanılması lazım.  İ lgili kavramları yan yana gösterilmesi lazım.  Tanımlama lazım.

20  Benzeri ortam kullan  İ pucu sa ğ la  Organize halde sun  İ li ş kili görseller kullan  Pratik yaptır  Hafıza yardım kartları kullan  Hepsini bir arada sunma


"https://www.youtube.com/watch?v=o9QsCO-7t1s  Oyun amacı ekranında görülen sol, sa ğ, ş ut sa ğ, ş ut sol ve zıpla butonlarıyla kar ş ı kalenin çizgi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları