Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kurumsal Sosyal Sorumluluk SERKAN YILDIZ (1432110031)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kurumsal Sosyal Sorumluluk SERKAN YILDIZ (1432110031)"— Sunum transkripti:

1 Kurumsal Sosyal Sorumluluk SERKAN YILDIZ (1432110031)

2 Sosyal Sorumluluk Nedir? Sosyal sorumluluk; kamu, özel sektör ve sivil toplumun bir amaç etrafında toparlanarak, ortak yaşama yönlenmeleridir. Sosyal Sorumluluk; kendi çıkarlarının oldugu kadar toplumun genel çıkarlarını da geliştirecek ve koruyacak eylemlerin yapılmasıdır.

3 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir? 2001 yılında Avrupa Birli ğ i KSS’yi şu şekilde tanımlamıştır; “Bir şirketin ya da markanın sosyal ve çevresel kaygıları kendi istekleriyle faaliyetlerinin ve paydaşlarıyla ilişkilerinin bir parçası haline getirmesi ve tüm paydaşlara karşı etik ve sorumlu davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulamasıdır.”

4 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir? Kurumsal Sosyal Sorumluluk tanımında dikkat çeken 2 nokta; 1) Sosyal sorumluluk alanı “Toplum ve Çevre”dir. 2) KSS gönüllülük esasına göre işler.

5 Kurumsal Sosyal Sorumlulu ğ un Teorik Temelleri Sosyal paydaşlar teorisi Toplumsal sözleşme teorisi Sosyal adalet teorisi Haklar teorisi Deontolojik teorisi

6 Sosyal Paydaşlar Teorisi Şirketin dışarıda yer alan gruplarla ilişkisi ne kadar güçlü olursa o şirketin kurumsal amacına ulaşması o kadar kolay; bu ilişki ne kadar kötü olursa o kadar zor olacaktır.

7 Toplumsal Sözleşme Teorisi Toplum; bireyler, örgütler ve kurumlar arasında var olan gizli ve açık sözleşmelerden oluşmaktadır. Şirketlerin topluma karşı sorumsuz davranışlar sergilemesi durumunda toplum, şirketlere verdigi faaliyet lisansını geri alabilecektir.

8 Sosyal Adalet Teorisi Zenginlik ve güç gibi toplumsal olguların toplumun üyeleri arasında nasıl ve hangi ilkelere göre dagıtıldı ğ ı üzerine yogunlaşır. Sadece zengin ve güçlü olanın degil toplumun tüm üyelerinin ihtiyaçlarının dikkate alındı ğ ı toplum adil bir toplumdur.

9 Haklar Teorisi İ nsan hakları ve mülkiyet hakları da dahil olmak üzere hakların anlamı üzerine odaklanmaktadır. Şirketin ortakları bir takım mülkiyet haklarına sahip olsa da bu hak onlara çalışanlarını yerel toplum üyelerinin ve diger menfaat sahiplerinin temel insani haklarını yok sayma yetkisi vermez.

10 Deontolojik Teori Şirketler de dahil olmak üzere toplumun tüm üyeleri toplumda yer alan diger herkesin ihtiyaçlarını gözeterek ve bunlara önem vererek davranma durumundadır.

11 Bir Kurum İ çin KSS’nin Boyutları İ çsel Boyutu; Kurumun İ nsan Kaynakları Yönetimi İ ş Yerinde Saglık ve Güvenlik Kurumun Degişime Uyum Saglaması Çevresel Etkilerin ve Dogal K aynakların Y önetimi

12 Bir Kurum İ çin KSS’nin Boyutları Dışsal Boyutu; Kurumun İ çerisinde Yer Aldıgı Yerel Toplum Kurumun Çalıştıgı İ ş Ortakları, Tedarikçileri ve Tüketicileri İ nsan Hakları Küresel Düzeyde Çevresel Etkiler

13 Kurumsal Sosyal Sorumlulu ğ un Kazanımları Öncelikle bilinmedir ki KSS Projelerine kurumların ayırdıgı bütçeler belirli kanunlar çerçevesinde gelir vergisi matrahından düşürülebilir.

14 Kurumsal Sosyal Sorumlulu ğ un Kazanımları Şirket bilinirligi artar Bilinirligin artması marka de ğ erini artırır Müşteri sadakati saglamada kolaylaştırıcı rol oynar …

15 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Türkiye’de uzun yıllar KSS demek “hayır işleri yapmak” olarak algılanmaktaydı. Gerçek anlamda 2000’li yıllardan sonra ise; çevreden iş etigine, insan haklarından çalışana verilen degere kadar çok daha geniş bir kavram olarak algılanmaktadır.

16 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Türkiye’den örneklere bakacak olursak; Bazı şirketler kendi sosyal sorumluluk projelerini kendilerini belirleyip hayata geçirirken; Bazı şirketler ise belirli sivil toplum kuruluşlarına ait sosyal sorumluluk projelerine maddi destek saglarlar.

17 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Kendi Sosyal Sorumluluk Projelerini üreten şirketlerden Turkcell; “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Turkcell’de işimizden ayrı olarak düşündügümüz faaliyetler degil, işimizin kendisidir. “ ifadesini kullanıyor.

18 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Kardelen Ayse Turkcell.mp4

19 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Belirli sivil toplum kuruluşlarına ait sosyal sorumluluk projelerine maddi destek saglayan kuruluşlardan biri ise İ kea’dır.

20 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye İ kea Türkiye 1 Kasım-31 Aralık 2012 tarihleri arasında, Türkiye’deki 5 İ kea magazasında kurulan Unicef stantlarında İ kea’nın ürün gamı dışındaki Unicef ürünlerinin satışını gerçekleştirmiş ve bu satışlardan elde edilen geliri de Türkiye’deki çocukların anaokulu egitimine bagışlamıştır.

21 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye İ kea’nın destekte bulundu ğ u Unicef’i kısaca tanımak gerekirse; Unicef, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun, çocuk haklarının uygulanmasını destekleme konusunda uzmanlaşmış olan bir Birleşmiş Milletler kurumudur. Kurumun bütün çalışmaları, tarihte en yaygın olarak benimsenen insan hakları sözleşmesi olan BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme dogrultusunda yürütülmektedir.

22 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Unicef tamamen gönüllü olarak verilen fonlarla desteklenmektedir. Kurumun finansmanının üçte ikisi hükümetlerden, kalanıysa Unicef Milli Komiteleri tarafından özel gruplardan ve bireylerden toplanmaktadır. Kuruluş proje tanıtımlarını “iyi niyet elçileri” aracılıgı ile yapmaktadır. UNICEF Türkiye.flv

23 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Bu yöntemi kullanan şirketler içerisinde bulundukları sosyal sorumluluk projesinin tanıtımı için sivil toplum örgütüne ait reklam kanallarını kullanabilmektir. İ kea’nın söz konusu bu projesi Unicef tarafından medyaya duyurulmuştur ve şu anda Unicef Türkiye Resmi Facebook Sayfası’nın üye sayısı 2.320.003 kişidir.

24 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Daha çok ulusal ölçekte inceledigimiz kurumsal sosyal sorumlulugu küresel ölçekte inceleyecek olursak karşımıza neler çıkar?

25 Global Compact (Küresel İ lkeler Sözleşmesi)

26 Global Compact Nedir? Global Compact (Küresel İ lkeler Sözleşmesi) Birleşmiş Milletler’in Küresel İ lkeler Sözleşmesi 2000 Aralık ayında yürürlü ğ e girmiş olan ve gönüllülük üzerine dayalı bir uluslararası sosyal sorumluluk organizasyonudur. 100’den fazla ülkeden 3000’den fazla katılımcı şirketle dünyanın en büyük gönüllü kurumsal vatandaşlık girişimidir.

27 Global Compact Nedir? Küresel İ lkeler Sözleşmesi ; insan hakları, çalışanların hakları ve rüşvet ile ilgili 10 ilkeden oluşmaktadır.

28 Sözleşme’yi İ mzalayan Bir Kurum Hangi İ lkeleri Benimsedi ğ ini Taahhüt Etmektedir? İ nsan Hakları İ lke 1: İ ş dünyası ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı İ lke 2: İ ş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortagı olmamalı

29 Sözleşme’yi İ mzalayan Bir Kurum Hangi İ lkeleri Benimsedi ğ ini Taahhüt Etmektedir? Çalışma Standartları İ lke 3: İ ş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlü ğ ünü desteklemeli İ lke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasına son verilmeli İ lke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli İ lke 6: İ şe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılıga son verilmeli

30 Sözleşme’yi İ mzalayan Bir Kurum Hangi İ lkeleri Benimsedi ğ ini Taahhüt Etmektedir? Çevre İ lke 7: İ ş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli İ lke 8: İ ş dünyası çevresel sorumlulu ğ u artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli İ lke 9: İ ş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli

31 Sözleşme’yi İ mzalayan Bir Kurum Hangi İ lkeleri Benimsedi ğ ini Taahhüt Etmektedir? Yolsuzlukla Mücadele İ lke 10: İ ş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşma

32 Küresel İ lkeler Sözleşmesi Nedir? Sürdürülebilir gelişmeyi ve iyi kurumsal vatandaşlık uygulamalarını destekleyen gönüllü bir girişimdir. Evrensel olarak kabul edilmiş prensiplere dayalı ilkeler bütünüdür. Kurumlar ve diger paydaşlar arasında bir iletişim agıdır. Ö ğ renmeye dayalı ve deneyimlerin paylaşımına açık bir forumdur.

33 Küresel İ lkeler Sözleşmesi Ne De ğ ildir? Yasal olarak baglayıcı degildir. Kurumun davranışlarını ve ilgili konulara uyumunu denetlemekle yükümlü degildir. Bir standart, yönetim sistemi ya da yönetmelik de ğ ildir. Düzenleyici bir yapıya sahip degildir. Bir halkla ilişkiler kanalı degildir.

34 Global Compact Katılımının Do ğ rudan Etkileri Kritik konularla ilgili diger şirketler, sivil toplum kuruluşları, işçi örgütleri ve hükümetlerle işbirligi yaparak iletişim kurmak için küresel ve yerel fırsatlar Güç sorunlarla karşılaşıldıgında pratik çözümler ve stratejiler için ilham verici dogru uygulamaların ve deneyimlerin paylaşılması

35 Global Compact Katılımının Do ğ rudan Etkileri BM’nin gelişmeyle ilgili konularda geniş bilgi agından hangi şirketlerin faydalanabilecegi ile ilgili bir başlangıç noktası bulunması BM’nin devletler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve diger paydaşlarla bir araya gelebilme ve onlara ulaşabilme gücü

36 Global Compact Katılımının Dolaylı Etkileri Kurumsal uygulamalar evrensel degerler baz alınarak gerçekleştirildi ğ i için özellikle gelişmekte olan ülkelerde artan operasyon yetkisi ve yasallık Özellikle toplumsal beklentilerin degişen kapsamı göz önüne alındıgında tüketicilerin ve yatırımcıların gözünde artan marka de ğ eri ve yükselen itibar

37 Global Compact Katılımının Dolaylı Etkileri Çalışanların motivasyonun ve veriminin artması ve kaliteli istihdamın kurumsal baglılıgı saglanırken yenilerinin ilgisini çekebilme şansı Hammaddenin daha iyi kullanımı ve atık yönetimi gibi yollarla operasyon maliyetlerinin düşürülerek üretimin daha verimli hale getirilmesi Halka açık ilerleme iletişimi (COP) uygulamaları aracılıgıyla hesap verebilirli ğ in ve şeffaflıgın temin edilmesi

38 Küresel İ lkeler Sözleşmesi Üyeli ğ i Ne Anlama Geliyor? Üye olmak için, bu on temel ilkenin tümünü bir defada karşılamaları beklenmemektedir. Önemli olan ilkelerin gerekleri için kademeli olarak gelişmedir. Üye kuruluşlardan, bu ilkelere öncelikle kendilerinin uymasını ve zaman içinde çözüm ortaklarından da bu ilkelere uymalarını beklemelerini istemektedir. Amaç küresel kalkınma kültürünü yaymaktır.

39 Sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasından olmayanlar bu harekete nasıl katılabilir? Tüzük strateji görüşmeleri Ögrenme/egitim Bölgesel aglar ve projeler İ ş dünyasından olmayan kuruluşların, örgütlenmelerini on ilke do g rultusunda şekillendirmeleri ve gelişmeleri raporlamaları da teşvik edilmektedir.

40 Türkiye’de Sözleşmeye Katılmış Olan Kaç Kuruluş Var? Türkiye’de Mayıs 2007 tarihi itibariyle Küresel İ lkeler Sözleşmesi katılımcı sayısı 71’dir. Ço ğ unlu ğ u KOB İ ’lerden oluşmaktadır. Mayıs 2002’den bu yana toplam katılımcı sayısı 109 olup bunların 38’i iletişimi sürdürmedikleri gerekçesiyle listeden çıkartılmışlardır.

41 Türkiye’de Küresel İ lkeler Sözleşmesi çalışmalarını hangi kuruluşlar yürütüyor? Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) özendirici olmak amacıyla Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) gibi diger BM kuruluşlarıyla beraber; çokuluslu şirketler, Türkiye’den tanınan holdingler, KOB İ ’ler, T İ SK, TOBB, KOSGEB, Türkiye Kurumsal Yönetim Derne ğ i (TKYD) gibi başlıca iş dünyası örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri oluşturmuş ve son olarak UNDP tamamen bu çalışmalarla ilgili olarak İ stanbul’da bir proje ofisi açmıştır.

42 Küresel İ lkeler Sözleşmesi’ne üye olmak için ne yapmak gerekiyor? BM Küresel İ lkeler Sözleşmesi’ne üye olmak son derece kolaydır. Bu ilkeleri benimsedigine inanan şirketlerin en üst düzey yöneticisinin imzasıyla, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’a bir mektup yollanması yeterlidir. Kurumda çalışanların sayısı 10’dan az olmamalıdır. Katılım mali bir zorunluluk gerektirmemekte ve şirketlerin alt kuruluşları da üye olabilmektedir.

43 Başarılı Örnekler Eczacıbaşı – İ pek Kâ ğ ıt Sa ğ lık Bakanlı ğ ı verilerine göre son on yılda Türkiye’de 589,000 kişi dışkı yoluyla bulaşan ve tuvalet kâ ğ ıdı kullanımı ve basit kişisel hijyen önlemleriyle kolaylıkla önlenebilecek olan hastalıklara maruz kalmıştır. Di ğ er taraftan Türkiye’deki hane başına düşen yıllık tuvalet kâ ğ ıdı tüketimi 580 gram ile Avrupa’da 6.9 kg olan tüketimin %8’i kadardır. Bu ba ğ lamda İ pek Kâ ğ ıt, son altı yıldır özellikle 7–11 yaş arası çocuklarını hedef alan kişisel hijyen kursları düzenlemiş ve yaklaşık 4.3 milyon ö ğ renciye ulaşmıştır. İ lkö ğ retim Kişisel Hijyen E ğ itimi Projesi ile ülke çapında ilkokul ö ğ rencilerine kişisel hijyenin temelleri ö ğ retilerek, daha iyi sa ğ lık ve yaşam standartlarının sa ğ lanabilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Proje, Türkiye’de sa ğ lık şartlarını iyileştirmeyi, hijyen kuralları ile ilgili bilgi ve bilinci arttırmayı amaçlarken, tuvalet kâ ğ ıdı tüketimini artırarak sektör liderlerinden biri olan İ pek Kâ ğ ıt’ın uzun vadede kazanımlarına de hizmet etmektedir. Bu yöntemle proje her iki taraf içinde fayda yaratmakta ve sosyal kalkınma için olumlu bir adım olarak de ğ erlendirilmektedir.

44 Başarılı Örnekler Aygaz Gelecegin müşterileri olarak tanımladı ğ ı çocukları da ihmal etmeyerek bilgilendirilmeleri için gerekli faaliyetlerde bulunmaktadır. 2002 yılında ilkokul ögrencilerini yangın, deprem, ilkyardım, trafik ve ev-okul kazalarına ilişkin konularda e ğ itmeyi amaçlayan ‘Dikkatli Çocuk’ kampanyasını bu amaçla gerçekleştirmiştir. Ateşböce ğ i e ğ itim birimleri projesi ve “Aygaz Ev Kazalarına Karşı Uyarıyor” kampanyası da şirketin farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdi ğ i KSS çalışmaları arasındadır. Raporları halka açıktır ve seçkin üniversitelerce degerlendirilerek geribildirim raporu elde edilir.

45 Kaynakça http://www.siviltoplumakademisi.org.tr/index.php?option=com_content&vi ew=article&id=149:sosyal-sorumluluk&catid=50:gazetelerden&Itemid=114 http://www.siviltoplumakademisi.org.tr/index.php?option=com_content&vi ew=article&id=149:sosyal-sorumluluk&catid=50:gazetelerden&Itemid=114 http://www.slideshare.net/fadilboz2003/kurumsal-sosyal-sorumluluk- 15986580 http://www.slideshare.net/fadilboz2003/kurumsal-sosyal-sorumluluk- 15986580 http://www.slideshare.net/ilkerserdar/kurumsal-sosyal-sorumluluk http://www.turkcell.com.tr/site/tr/turkcellhakkinda/Sayfalar/sosyal- sorumluluk/genel.aspx http://www.turkcell.com.tr/site/tr/turkcellhakkinda/Sayfalar/sosyal- sorumluluk/genel.aspx http://www.unicef.org.tr/tr http://www.ikea.com.tr/hakkimizda/SosyalSorumluluk/Unicef.aspx http://www.koc.com.tr/tr- tr/Kurumsal_Sosyal_Sorumluluk/HoldingFaaliyetleri/Pages/Kuresel_Ilkeler_ Sozlesmesi.aspx http://www.koc.com.tr/tr- tr/Kurumsal_Sosyal_Sorumluluk/HoldingFaaliyetleri/Pages/Kuresel_Ilkeler_ Sozlesmesi.aspx http://www.unglobalcompact.org/docs/networks_around_world_doc/Netw ork_material/CSR_Report_in_Turkish.pdf http://www.unglobalcompact.org/docs/networks_around_world_doc/Netw ork_material/CSR_Report_in_Turkish.pdf http://www.unglobalcompact.org/docs/networks_around_world_doc/Netw ork_material/After_the_Signature_in_Turkish.pdf http://www.unglobalcompact.org/docs/networks_around_world_doc/Netw ork_material/After_the_Signature_in_Turkish.pdf http://ungc.bilgi.edu.tr/tr/sss.html

46 TEŞEKKÜR EDER İ M


"Kurumsal Sosyal Sorumluluk SERKAN YILDIZ (1432110031)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları