Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamu İç Kontrol Uyum Eylem Planı Ve İç Kontrol Sistemi Yol Haritası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamu İç Kontrol Uyum Eylem Planı Ve İç Kontrol Sistemi Yol Haritası."— Sunum transkripti:

1 Kamu İç Kontrol Uyum Eylem Planı Ve İç Kontrol Sistemi Yol Haritası

2 İç Kontrol Uyum Eylem Planı Yol Haritası ▫Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmada makul bir güvenceyi sağlama ve çalışan odaklı bir yönetim sistemini geliştirme, ▫Kurumsal riskleri görme ve kaynak kullanımında etkinliği sağlama, ▫Kurallara gözden geçirme ve uygunluğu tesis etme, ▫Varlıkları ve kamu kaynağını koruma. ▫Gelecek için daha etkin ve katılımcı bir mali yönetim yapıs ı

3 İKS Yol Haritasının İş Akışı GRUP ÇIKTILARININ PAYLAŞIMI EYLEM PLANININ OLUŞTURULMASI HEDEF VE FAALİYETLERİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ STRATEJİLERİN OLUŞTURULMASI HEDEFLERİN BELİRLENMESİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ SORUNLARIN BELİRLENMESİ

4 Kurumsal Yapı: İç Kontrol Matrisi İç Kontrolün 4 Hedefi ve 5 Bileşeni

5 İç Kontrolün Dört Temel Hedefi ve Beş Bileşeni İç kontrol dört genel hedef üzerine kurulmuştur (INTOSAI): –Hesap verme sorumluluğu (raporlama), –Uygunluk (yasalara ve yönetmeliklere), –Faaliyetler (düzenli, etik kurallarına uygun, ekonomik, verimli ve etkin), –Kaynakları koruma. Dört hedefi hayata geçirmeye yönelik beş bileşen (COSO, INTOSAI) –Kontrol ortamı: Kurumun iş görme biçimi –Risk değerlendirme: Hedeflere ulaşma ve riskler –Kontrol faaliyetleri: Politikalar ve prosedürler –Bilgi ve iletişim: Bilgilendirme, iletişim –İzleme: Değerlendirme ve denetim

6 Eylem Planları Ü zerine Notlar Eylem Planının “mevcut durum” bölümünün doldurulmasında;  İlgili standart ve genel şartı sağlayan mevcut mevzuat (idari düzenlemeler dâhil) tespit edilip yazılmalı ve iç kontrol sistemi çerçevesinde yeterliliği değerlendirilmeli.  İlgili standart ve genel şartı sağlayan mevcut uygulamalar tespit edilip yazılmalı ve iç kontrol sistemi çerçevesinde yeterliliği değerlendirilmeli.

7 Eylem Planları Ü zerine Notlar Eylem Planının “öngörülen eylem veya eylemler” bölümünün doldurulmasında;  Mevcut durum bölümünde yer verilen düzenleme ve uygulamaların iç kontrol sisteminin öngördüğü yeterli güvenceyi sağladığı sonucuna varılması halinde herhangi bir eylemin öngörülmemesi gerekmektedir.  Mevcut d ü zenleme ve uygulamaların i ç kontrol sistemi a ç ısından yeterli bulunmaması ve boşlukların tespit edilmesi halinde bunların giderilmesi i ç in ö ng ö r ü len eylemlerin belirtilmesi gerekmektedir. Eylem?

8 Eylem Planları Ü zerine Notlar Eylem Planının “sorumlu birim veya çalışma grubu” bölümünün doldurulmasında;  Eylemlerin ger ç ekleştirilmesinden diğer bir ifade ile ç ıktı veya sonucu ortaya ç ıkarmaktan sorumlu olan birim veya ç alışma grubu yazılmalıdır.  Bu b ö l ü me, “ T ü m birimler ”, “ ilgili birimler ” gibi belirsizlik i ç eren ifadelerin yazılması doğru olmayacaktır.

9 Eylem Planları Ü zerine Notlar Eylem Planının “sorumlu birim veya çalışma grubu” ve “ işbirliği yapılacak birim ” bölümünün doldurulmasında;  Ç ıktı veya sonucu ortaya ç ıkarmaktan sorumlu olan birim ile işbirliği yapılacak birim yazılmalıdır.

10 Eylem Planları Ü zerine Notlar Eylem Planının “çıktı/sonuç” bölümünün doldurulmasında;  K anun, y ö netmelik, tebliğ, genelge, y ö nerge, talimat, onay ve benzeri d ü zenleme taslakları,  Şema, rapor, ç izelge, form ve benzeri uygulama ara ç ları,  Mesleki ve hizmet i ç i eğitim programı, eğitim materyali,  Rehber, b ü lten, broş ü r, el kitabı, kontrol listeleri gibi dok ü manlar,  Web sayfası d ü zenlemesi veya mevcut web sayfasına i ç erik konulması, ....

11 Eylem Planları Ü zerine Notlar Eylem Planının “tamamlanma tarihi” bölümünün doldurulmasında;  Ç ıktının onaya sunulacağı veya eyleme ilişkin ç alışmanın bitirileceği tarih yazılmalıdır. “ D ö nem boyunca ”, “ s ü rekli ”, “ periyodik olarak ” gibi ibarelere yer verilmesi doğru olmayacaktır.

12 Eylem Planları Ü zerine Notlar Eylem Planının “ a ç ıklama ” bölümünün doldurulmasında;  “ Yeterli g ü vence sağlandığı i ç in yeni bir d ü zenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır ”  “ Yeterli g ü venceyi sağlamak ü zere ilgili eylemler ö ng ö r ü lm ü şt ü r. ” veya  “ Yeterli g ü vence sağlanmamaktadır ” ifadesinin dışında ayrıca, “ gerekli ç alışmalar ….. nedenlerle plan d ö nemi sonrasına bırakılmıştır ” ifadelerine yer verilmesi.

13 Şimdiye Kadar… İç Kontrol İç kontrol uyum eylem planı bir kere hazırlandıktan sonra değişmez bir tematik plan niteliğinde değildir. Planda öngörülen eylem ve çıktıların revize edilmesi temel ilkeler korunduğu sürece süreç içinde her zaman mümkündür. Bürokratize etmekten çok kurum içinde günlük yaşamın bir parçası olarak sistematize etme.

14

15  İç Kontrol Uyum Eylem Planı Revize Edil mesi  İKSUEP Hazırlama Ekibi ve İKİYK’nın yeniden oluşturulması İKSU EP Hazırlama Ekibi ve İKİYK’nın çalışma usul ve esaslarına ilişkin kurumsal yönerge hazırlanması ve yayınlanması SGDB’ nın koordinasyonunda yeniden hazırlanan İKSUEP’ nin Maliye Bakanlığı’na gönderilmesi SGDB bünyesinde kapasite oluşumuna yönelik farklı düzeylerde kurum içi eğitimler ve teknik çalışmalar yapılması İKSU Eylem Planının uygulanmasına yönelik Harcama Birimlerinde alt çalışma grupları oluşturulması ve görev dağılımlarının yapılması Harcama Birimlerinde İKSU Eylem Planının uygulanmasına ilişkin yol haritalarının hazırlanması. Birimlerin Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık dönemi olmak üzere altışar aylık ilerleme raporlarının da hazırlatılması İKSU EP Yıllık İlerleme Raporunun Oluşturulması Sonraki Varsayım … İKSUEP: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İKİYK: İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu

16 Bundan Sonrası (1)  Eylem planının uygula nması aşamasında kendisinden beklenen sonuçları sağla yabilmesi için etkin bir izleme ve değerlendirmenin bu süreci takip etmesi gerekecektir.  İç kontrol uyum eylem planı üst yönetim ve tüm çalışanların sahiplenmesi ile etkin bir şekilde kurumsal düzeyde hayata geçecektir.

17 Bundan Sonrası (2)  İç kontrol uyum eylem planımızın bundan sonra etkin bir şekilde kurumsal kültürümüz içinde hayata geçmesi için süreç; –İKİYK çalışma esas ve usullerine ilişkin taslak yönerge hazırlanacaktır. –Bu şekilde bir danışma ve rehberlik kurulu olan İKİYK’ nın süreç içindeki rol ve sorumluluğu açık hale getirilmiş olacaktır. –İç Kontrol Uyum Eylem Planı Yol Haritası Kitabı hazırlanacaktır. –İKİYK, üst yönetim adına çalışmaların yürütülmesinde Strateji Geliştirme Dairesi ve Diğer Daire Başkanlıkları ile işbirliği içinde çalışacaktır.

18 Bundan Sonrası (3) Harcama Birimi temsilcileri, kendi birimleriyle ilgili koordinasyon sorumluluğunu da birim yöneticileri adına üstlenmelidir. –İKİYK ve Strateji Geliştirme Dairesinin çalışmalarındaki etkinliği artırmak ve bir çok birimi içeren eylemlerin koordinasyonunu ve birimler arası işbirliğini güçlendirmek amacıyla teknik destek verecek olan Birimlerde İç Kontrol Destek Çalışma Grupları oluşturulacaktır. –Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından uzman/yetkili personelinin katılımıyla ekipler güçlendirilecektir. –Sonuçta her bir bileşen için kurulacak beş çalışma grubu eylemlerden sorumlu birimlerin birbiri ile koordinasyonunu sağlayacaktır.

19 Bundan Sonrası (4) –İK Destek Çalışma Grupları her altı aylık dönemde sorumlu oldukları bileşenle ilgili bir İzleme Raporu hazırlayacak ve bunu İKİYK’ ya sunacaktır. –İKİYK, İzleme (ilerleme) Raporlarını, Uyum Eylem Planı çerçevesinde değerlendirdikten sonra üst yönetime bilgilendirme amacıyla sunacaktır –SGB her yılsonunda izleyen yılın Ocak ayı içinde yıllık olarak İç Kontrol Uyum Eylem Planı İlerleme Raporunu Birimlerle koordineli şekilde hazırlayıp İKİYK’ya iletecektir.

20 Eğitim programına katılımınız ve ilginiz için teşekkürler…


"Kamu İç Kontrol Uyum Eylem Planı Ve İç Kontrol Sistemi Yol Haritası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları