Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BELEDİYELERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 19 Şubat 2016 / ADANA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BELEDİYELERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 19 Şubat 2016 / ADANA."— Sunum transkripti:

1 BELEDİYELERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 19 Şubat 2016 / ADANA

2 ANAYASA 2. Mahalli idareler Madde 127- (1) Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir. (2) Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir. (3) … Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir. (5) Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir. (6) Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, … kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.

3 5393 sayılı Belediye Kanunu Tanımlar Madde 3- Bu Kanunun uygulanmasında; a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini, …

4 Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları  5393 sayılı Kanunun 14’üncü maddesinde düzenlenir.  (a) bendinde zorunlu görevler  (b) bendinde ihtiyari görevler  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7’nci maddesinde büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve yetkileri düzenlenir.

5 Zorunlu Görevler  İmar,  Su ve kanalizasyon,  Ulaşım gibi kentsel alt yapı  Coğrafi ve kent bilgi sistemleri  Çevre ve çevre sağlığı,  Temizlik ve katı atık  Zabıta,  İtfaiye,  Acil yardım,  Kurtarma ve ambulans  Şehir içi trafik  Defin ve mezarlıklar  Ağaçlandırma,  Park ve yeşil alanlar;  Konut,  Kültür ve sanat,  Turizm ve tanıtım,  Gençlik ve spor;  Orta Ve Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları  Sosyal hizmet ve yardım,  Nikah,  Meslek ve beceri kazandırma;  Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi  Konukevleri

6 İhtiyari Görevler  Devlete ait okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımı, araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayama  Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açma ve işletme  Mabetlerin yapımı, bakımı, onarımı  Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun korunması  Sporu teşvik etmek amacıyla; Gençlere spor malzemesi verme, Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım ve destek sağlama Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenleme, Müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verme,  Gıda bankacılığı yapma.

7 Hizmet Sunumunda Temel İlkeler  Öncelik sırası; belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliğine göre belirlenir.  Hizmetler, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.  Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.  Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.  Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.  4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.  Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

8

9 Zorunlu Görevler

10 İmar ve Planlama Belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; İmar … hizmetlerini yapar veya yaptırır. Meclisin görev ve yetkileri Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.  1/5000-1/25.000 arasındaki planlar Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılır, onaylanır,  İlçe belediyeleri uygulama imar planı ve parselasyon planları ile İlçe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren 3 ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar plânına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edilir. (5216 S. K. md.14/son)

11 İl Çevre Düzeni Plânı  5302 ve 5393 sayılı Kanunlar il çevre düzeni planını yapmayı belediyeler ile il özel idarelerine birlikte vermiştir.  Sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyeleri hariç il çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır ve il çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır.  Belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili büyükşehir belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan belediye meclisi tarafından onaylanır. 644 sayılı KHK Madde 7- (1) … (3) … ulusal ve bölgesel nitelikteki fiziki planları Bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar. Büyükşehir belediyeleri sınırları içerisindeki çevre düzeni planlarını büyükşehir belediyeleri, büyükşehir olmayan illerde ise Bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar.

12 Su ve Kanalizasyon Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: … e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: … r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak … NOT: Büyükşehirlerde bu görevler, 2560 sayılı İSKİ Kanunu kapsamında Su ve Kanalizasyon İdareleri Genel Müdürlükleri tarafından yerine getirilmektedir.

13 Su analiz ücretleri 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Sularla ilgili hükümler MADDE 27- (1) … içme sularının Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılacak veya yaptırılacak her türlü tetkik ve tahlil bedelleri ilgili belediye veya il özel idaresince karşılanır. Belediyelerce ödenecek tetkik ve tahlil bedelleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına belediyelerce tahakkuk ettirilecek su kullanım bedellerinden mahsup edilir.

14 Kaynak suları

15 Dere Islahı ve Yağmur Suları

16 Ulaşım - kentsel alt yapı Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: … f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. Büyükşehir ve ilçe belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 7- Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: … p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

17 Minibüs devir ücretleri

18 Coğrafi ve kent bilgi sistemleri- Adres ve numaralandırma Büyükşehir ve ilçe belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 7- Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: … h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak. Belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) … coğrafî ve kent bilgi sistemleri … hizmetlerini yapar veya yaptırır.

19 Büyükşehirlerde cadde ve sokaklara isim verme

20 Büyükşehirlerde parklara isim verme DANIŞTAY 8. DAİRE E. 2007/6791- K. 2009/352 T. 19.1.2009 İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN PARKLARA İSİM VERME YETKİSİ ( İlçe Belediye Meclislerine Ait Olduğu ve İlçe Belediye Meclislerince Konuyla İlgili Olarak Alınan Kararların Mülki İdare Amirinin Onayı İle Yürürlüğe Gireceği ) … İdare Mahkemesince, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası uyarınca parklara isim verme yetkisinin Büyükşehir Belediyesine ait olduğu, bu nedenle davacı Belediye Meclisince alınan kararların onaylanmayarak iade edilmesine ilişkin kararda hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de, yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca, parklara isim verme yetkisi ilçe belediye meclislerine ait olup, ilçe belediye meclislerince konuyla ilgili olarak alınan kararlar, mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girecektir. SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, Adana 2. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 19.01.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

21 Çevre ve çevre sağlığı Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: … o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

22 Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, … büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; … katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, … sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, … deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

23 İçkili Yer Bölgesi İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; h) İçkili yer bölgesi: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından valilik veya kaymakamlığın görüşü alınarak tespit edilen ve içerisinde şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceğin verilebileceği işyerlerinin açılabileceği bölgeyi, … İçkili yer bölgesinin tespiti Madde 29- … İçkili yer bölgesi haricinde içkili yer açılamaz.

24 Hafriyat alanları 6831 sayılı Orman Kanunu Madde 16 – … (4) Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanları rehabilite edilir. Rehabilite maksadı ile bu alanların orman yetiştirilmek üzere inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları ile doldurularak ağaçlandırmaya hazır hale getirilmesi için büyükşehir mücavir alanlarında büyükşehir belediyelerine, diğer yerlerde ise il ve ilçe belediyelerine bedeli karşılığında izin verilebilir.

25 Sinekle Mücadele

26 Çevre Kanununa Göre Verilen Cezalar 2872 sayılı Çevre Kanunu MevcutÖneri İdari cezalarda yetki: Madde 24- (1) … (4) Bu Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisi verilen kurum ve merciler tarafından verilen idarî para cezalarının yüzde ellisi, bu Kanun uyarınca yapılacak denetimlerle ilgili harcamaları karşılamak ve diğer çevre hizmetlerinde kullanılmak üzere bu kurumların bütçesine gelir kaydedilir, yüzde ellisi ise genel bütçeye gelir kaydedilir. İdari cezalarda yetki: Madde 24- (1) … (4) Bu Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisi verilen kurum ve merciler tarafından verilen idarî para cezalarının yüzde ellisi, bu Kanun uyarınca yapılacak denetimlerle ilgili harcamaları karşılamak ve diğer çevre hizmetlerinde kullanılmak üzere bu kurumların bütçesine gelir kaydedilir, yüzde ellisi ise genel bütçeye gelir kaydedilir. Mahalli idareler tarafından verilen idarî para cezaları aynı amaçla kullanılmak üzere kendi bütçelerine gelir kaydedilir.

27 Temizlik ve Katı atık 5393 sayılı Belediye Kanunu Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: … g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. … 5216 sayılı Belediye Kanunu Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır … i) … büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek

28 Atık Ücretlerinde Süre Uzatımı-1

29 Atık Ücretlerinde Süre Uzatımı-2 30 Aralık 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29578 … ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 26/10/2011 tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğe, tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri ile kendi aralarında maliyet ve bölüşüm hesabı yapmayanlar da dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, 31/12/2016 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler.” MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

30 Atık Ücretlerinin ÇTV ile Birleştirilmesi  Su ve Kanalizasyon idarelerinin ilçe belediyeleri adına atık ücreti tahsili konusunda bir görevi yoktur.  Büyükşehirlerde katı atıkların toplanması büyükşehir ilçe belediyelerince, bertaraf büyükşehir belediyelerince yapılmaktadır.  Konusu (atık) ve mükellefi aynı olan bir giderin vergi (katı atıklar için) ve ücret (atıksu) olarak ayrı ayrı belirlenmesi vatandaşlarda tereddüde yol açtığı gibi uyuşmazlık halinde karşılığında vergi alınan bir hizmet için ayrıca ücret alınamayacağına ilişkin yargı kararlarıyla da karşılaşılmaktadır. ÖNERİ 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44’ncü maddesine göre alınan Çevre Temizlik Vergisi ile konusu ve mükellefi aynı olan atık ücretlerinin kaldırılarak ÇTV’nin maliyetleri karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesi.

31 Zabıta 5393 sayılı Belediye Kanunu Zabıtanın görev ve yetkileri Madde 51- Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

32 Büyükşehirlerde Zabıta Hizmetleri İşyerlerinin Denetimi Bakımından; Büyükşehir belediye meclisince büyükşehir belediyesine bırakılmasına karar verilen sokaklarda işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bakımından işyerlerinin büyükşehir belediyesince denetlenmesinin; 5216 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin (j) bendinde veya başka yasal düzenlemelerle açıkça büyükşehir belediyesinin sorumluluğuna verilen işyerleri ile sınırlı olarak uygulanması gerektiği, buna karşılık diğer işyerlerinin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları bakımından denetiminin ilçe belediyelerince yapılmaya devam edileceği değerlendirilmektedir.

33 Zabıta Hizmetlerinde Uyum ve Koordinasyon  Belediyeler arasında uyum ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır.  İhtilaf çıkması durumunda, büyükşehir belediye meclisinin yönlendirici ve düzenleyici kararlar alma yetkisi vardır.  Büyükşehir belediye zabıtası ile büyükşehir ilçe belediye zabıtalarının birlikte görev yaptığı durumlarda gözetim ve koordinasyon yetkisi, büyükşehir zabıta biriminin en üst amirine aittir.  Bu durumda büyükşehir belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinin, ilçe belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinden daha üst rütbeli veya aynı rütbede ise kıdemli olmasının şart olduğu düzenlenmiştir.

34 İtfaiye  İtfaiye hizmetleri, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde belediyelerce yerine getirilmektedir.  Danıştay 12’nci Dairesinin 21.09.2011 tarih ve 2011/5607 E. sayılı kararı ile 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin “yazılı ve sözlü sınav” başlıklı 16’ncı maddesinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9’uncu fıkralarının yürütmesinin durdurulmuş, davanın kısmen kabul, kısmen reddine karar verilmiştir.  Bu karar sonrası belediyelerce resen itfaiye personeli alınamamaktadır.

35 Acil Yardım, Kurtarma ve Ambulans-2 Acil durum plânlaması Madde 53- Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla … gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar. Acil durum plânlarının hazırlanmasında … koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır. Plânlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak ikinci fıkrada sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilir.  Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir. (5393)

36 Acil Yardım, Kurtarma ve Ambulans-2 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: … u) … doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, … yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

37 Afet riski taşıyan binalarda sorumluluk Büyükşehir Belediyesi Kanunu- Md. 7 z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak. z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak 6360 sayılı Kanunla İlçe belediyelerinin görevlerine alındı. f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak. 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yön. Başk. Teşk. Ve Gör. Hak.Kanun Ek Madde 1- (1)… … (5) Büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir belediyesinin gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin en az binde biri oranında ve diğer illerde ise il özel idaresinin gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin en az yüzde biri oranında bu idarelerce, Başkanlıkça uygun görülen afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırım projeleri için harcama yapılır. Bu husustaki usul ve esaslar Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. (6525 sayılı Kanunla getirildi)

38 Defin ve Mezarlıklar Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları Madde 7- (1) Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. (2) İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: … e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. … NOT: (s) bendindeki yetki ilçe belediyelerine devredilebilir, hizmet birlikte de yürütülebilir.

39 Şehir içi trafik 5393 sayılı Belediye Kanunu Belediyenin Yetki ve İmtiyazları Madde 15- (1) … p) … servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. …  Bu hizmetleri büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerince yerine getirilmektedir.  UKOME, il trafik komisyonunun görevlerini yürütür.

40 Karayolları Trafik Yönetmeliği Belediyelerin Görev ve Yetkileri Madde 16- Belediye trafik hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir. a) Yolun yapısını, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak, b) Yol ve kavşak düzenlemeleri yapmak, c) Trafiği düzenleme amacı ile, 1) Trafik işaret levhaları, 2) Işıklı ve sesli trafik işaretleri, 3) Yer işaretlemeleri, Temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, d) Trafiğin akışını kolaylaştırma, toplu taşıma araçlarının kalkış varış ve ara durakları için zaman tarifeli programlar yapmak ve uygulamaya koymak, e) Karayolları yapısı üzerinde ve kenarında yapılan … trafik düzen ve güvenliği için gereken tedbirleri almak, aldırmak ve çalışmaları denetlemek,

41 Karayolları Trafik Yönetmeliği f) Açık ve kapalı park yerleri (otopark) alt ve üst geçitler yapmak,.. g) … belediye sınırları içerisindeki karayolları kenarında yapılacak veya açılacak olan tesisler için Yönetmeliğinde belirlenen şartlara göre izin vermek, h) … çocuk trafik eğitim parkları yapmak ve yapılmasına izin vermek, ı) Yaya ve taşıt yollarında yayaların ve araçların hareketlerini zorlaştıran ve trafiği tehlikeye düşüren, motorlu araçlar dışındaki her türlü engeli ortadan kaldırmak, (Yol işgaline ilişkin Belediye Mevzuatı hükümleri saklıdır.) i) Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak, j) … tarım kesiminde kullanılanlar hariç il trafik komisyonlarından karar almak şartıyla motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilini yapmak, k) Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

42 Karayolları Trafik Yönetmeliği  Belediyeler bu hizmetlerini; il ve ilçe trafik komisyonlarınca alınan kararlara da uyulmak suretiyle mahalli trafik zabıtası ile işbirliği ve koordinasyon halinde yürütürler.  Belediyeler bu madde ile görev verilen hizmetlerin denetimi dışında, trafiği denetleyemez ve hiçbir halde trafik suç ve ceza tutanağı düzenleyemezler.

43 Kaldırımların işgali  Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin (e) bendi hükmü ile taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önlemek yetkisi belediye zabıtasına verilmiştir.  5326 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi hükmü ile de bu yasağa uymayanlara belediye zabıtası tarafından idari para cezası verileceği belirtilerek madde hükmüne uymamanın müeyyidesi gösterilmiştir.  Bu kapsamda kaldırıma park etmek suretiyle yaya kaldırımlarını işgal eden araçlara Kabahatler Kanununun 38’inci maddesine göre idari para cezası verilebileceği, maddede kişi vurgusu yapıldığından cezanın kişi adına kesilmesi gerektiği, öte yandan Yönetmelikte motorlu araçlar dışındaki engellerin kaldırılmasından söz edilmesi nedeniyle bu araçların kaldırılması işleminin ise emniyet tarafından yapılacağı değerlendirilmektedir.

44 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Park ücretinin alınması, araçların çektirilmesi ve kaldırılması ile muhafazası Madde 79- (1) Karayolu üzeri park yerindeki araçlar için park ücreti, yetki ve sorumluluk alanına göre park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilen gerçek veya tüzel kişilerce alınabilir. Bunlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi herhangi bir şekilde park ücreti alamaz. Erişme kontrollü karayolları (otoyol- ekspresyol) hariç olmak üzere büyükşehirlerde yetkili idareler, büyükşehir belediyeleridir. (2) …

45 Arsa ve Konut-1 5393 sayılı Belediye Kanunu Arsa ve konut üretimi Madde 69- Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, … imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak,… satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine sahiptir. … Arsalar hariç üretilen konut ve işyerlerinin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tâbi değildir. … 5393 sayılı Belediye Kanunu Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı Madde 73- Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.

46 Arsa ve Konut-1 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev ve sorumlulukları… c) … 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak. (2) İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: d) … 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak,  5393/73- … Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı ilan etmeye büyükşehir belediyeleri yetkilidir. Büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi halinde ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.

47 Kültür ve sanat  Belediye konservatuarları,  Tiyatrolar,  Festivaller  Konserler,  Kültür ve Sanat Yayınları  …

48 Turizm ve tanıtım 5393 sayılı Belediye Kanunu Madde 15-… (6) İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, yatırımlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, … tesislere ortak olabilir; turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir.

49 Gençlik ve spor  Gençlere spor malzemesi verir,  Amatör spor karşılaşmaları düzenler,  Müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.

50 Amatör spor kulüplerine yardım Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, Bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediye için tahakkuk eden miktarın;  Büyükşehir belediyeleri binde 7  Diğer belediyeler binde 12

51 Orta ve Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları-1 Belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) …orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.) … hizmetlerini yapar veya yaptırır.

52 Orta ve Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları-2 Diğer kuruluşlarla ilişkiler Madde 75- … (4) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz.

53 Sosyal hizmet ve yardım  Belediyeler, sosyal hizmet ve yardım hizmetlerini yapar.  Bu amaçla ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak belediye başkanının görevleri arasındadır.  Sosyal hizmetlerle ilgili projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edilebilir.  Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular.

54 Meslek ve beceri kazandırma Belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) … meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır… 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Madde 7-(1) v) …, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. (BŞB) (2) d) … mesleki eğitim ve beceri kursları açmak (BŞB İlçe)

55 Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi 5393 sayılı Belediye Kanunu Madde 15-…  (6) İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; sanayi ve ticaret yatırımlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, … tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir.  İzinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek.

56 Konukevleri  Büyükşehir belediyeleri  Nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler,  Diğer belediyeler Kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

57 Taşınmaz edinimi, bağış kabulü  Borç almak, bağış kabul etmek Şartlı bağışlar belediye meclisince Şartsız bağışlar belediye başkanınca Kabul edilir.  Taşınmaz alım-satımı için belediye meclisi kararı gerekir.  Kamulaştırmalarda kamu yararı kararı belediye encümenince verilir,  Belediye taşınmazlarının 3 yıla karar kiralanmasına belediye encümeni, 3 yıldan fazla (azami 10) kiralanmasına belediye meclisi karar verir.  Belediyenin ihtiyacı için taşınmaz kiralanması halinde meclis kararına gerek yok, 4734 sayılı Kanunun 22/d-e bendi kapsamında piyasa araştırması ile.

58 Hal-Terminaller  Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, yat limanı ve iskele kurmak veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. Büyükşehirlerde Büyükşehir belediyesince yürütülür. Büyükşehir belediyesine dönüşen yerlerde bu hizmetler büyükşehir belediyesine devredilir (personel, yatırım, alacak, borçlar) Büyükşehir belediyesi meclis kararı ile bu hizmetleri büyükşehir ilçe belediyesine devredebilir.

59 Asansörler 5393 sayılı Belediye Kanunu Madde 15- … s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. --------------------------------------------------------------------------- Asansör yıllık kontrol faaliyetlerine ilişkin sorumluluk Ek Madde 1 – (Ek: 4/4/2015-6645/85 md.) Bu Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde düzenlenen yetkinin usulüne uygun kullanılmaması sonucu oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı, ilgili belediye yetkilileri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sorumludur.

60 Yat limanı ve iskeleler  5393 sayılı Kanunun 15'inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yat limanı ve iskelelerin yanında toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı ve mezbahalara ilişkin yetkilere de yer verilmiş, söz konusu yetkilerden yolcu ve yük terminalleri ile toptancı ve perakendeci halleri ile mezbahalar 5216 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin (l) ve (t) bendinde büyükşehir belediyesinin görev ve sorumlulukları arasında düzenlenmiş, buna karşılık yat limanı ve iskelelerle ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 5393 sayılı Kanunun 15'inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde birlikte düzenlenen bu yetkilerin, 5216 sayılı Kanunda birbirinden ayrılması ve yat limanı ve iskelelerin büyükşehir belediyesinin görev ve sorumluluk alanına bırakılmamış olmasının tesadüf olamayacağı aksine bunun bilinçli bir tercih olarak benimsendiği düşünülmektedir. Bu görüşü büyükşehir belediyelerinin görevlerinin tahdidi olarak düzenlendiğini açıklayan 5216 sayılı Kanunun Tasarı Genel Gerekçesi de doğrulamaktadır.  Yat limanları ve iskelelerin büyükşehir belediyelerinin yetki ve imtiyazları arasında bulunmadığına ilişkin

61 Uyuşmazlıkların anlaşma ile tasfiyesi  Belediyeler, vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar verebilirler. Uyuşmazlığın konusu para olacak, Vergi, resim ve harç olmayacak Bir dava söz konusu olacak, Uyuşmazlık miktarı 5.000 TL’nin üstü için Meclis kararı, altı için encümen kararı alınacak. Uyuşmazlığın anlaşma ile tasfiyesinde kamu yararı bulunacak. Toptancı bir anlayışla değil her olay münferiden değerlendirilecek. Danıştay, dava konusu olmamış su alacaklarının silinmesine ilişkin meclis kararını iptal etmiştir. Zira meclisin alacağın silinmesine ilişkin bir yetkisi söz konusu değildir.

62 Borçlara karşılık taşınmaz devri

63 İşyeri açma ruhsatı Sıhhi ve Gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. Büyükşehirlerde Sıhhi, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ilçe belediyelerince, 1. sınıf gayrisıhhi olanlar büyükşehir belediyesince ruhsatlandırılır. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ( Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan ruhsatı bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alındıktan sonra belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler; … tarafından verilir. Kolluk kuvveti görüşünü yedi gün içinde verir. Ruhsat talepleri bir ay içinde sonuçlandırılır. İzin alınmadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kapatılır. Bu yerlere verilecek idarî para cezaları, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında il daimi encümeni tarafından verilir.

64 Baz istasyonları- Yer Seçim Belgesi  Belediyeler elektronik haberleşme istasyonlarına ücret karşılığında yer seçim belgesi vereceklerdir.  Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.  Ücretlere ilişkin Yönetmelik çıkmadığından, söz konusu belge verilememektedir.

65 Baz istasyonları- Yapı Ruhsatı 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa eklenen Ek 35’inci madde, Anayasa Mahkemesinin 01.10.2009 tarihli 2006/129 E., 2009/121 K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Karar gerekçesinde; “…Sabit elektronik haberleşme cihazlarının kurulabilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından verilmesi gerekli olan izin, ruhsat ve sertifikaların, söz konusu cihazların kurulumunun yanı sıra elektromanyetik dalgaların insan sağlığı bakımından ortaya çıkaracağı zararların önlenmesine yönelik olduğu ve bu yönüyle Anayasa ile Devlete verilen ödevler kapsamında yer aldığı kuşkusuz olmakla birlikte, söz konusu izin, ruhsat ve sertifikaların, imar mevzuatı yönünden Devlete ait olan görevlerin yerine getirilebilmesinin araçları olan izin ve ruhsatların yerine geçebilmesine olanak bulunmamaktadır. Kurum tarafından verilen izin, ruhsat veya sertifikaya sahip olmaları da ilgililerin imar mevzuatına göre almaları zorunlu olan yapı ruhsatı ve yapı kullanma izninden muaf tutulmalarını haklı kılan bir neden olarak kabul edilemez.

66 Mabetler 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu5393 s. Belediye Kanunu Mad.7- (1) … n) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. (BÜYÜKŞEHİR) 1-2/d) … mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.(BÜYÜKŞEHİR İLÇE) Madde 14- (1)… b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir. …

67 Mabetlere İndirimli ya da Ücretsiz İçme/kullanma suyu Belediye ve su ve kanal idareleri, meclis kararı ile mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu temin edebilecekler.

68 Tarım ve hayvancılığa destek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Madde 7/son  Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

69 İşbirliği, ortak proje 5393-75/c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. 5393-75/c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, (…) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.

70 Belediye Mallarının Haczi Madde 15/son- İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır.) On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (veya kamu hizmetlerini aksatacak) şekilde yapılamaz. (6552 s. K ile eklenen-kısmen iptal) (Ek Madde 8- 15 inci maddenin son fıkrası hükümleri, devam eden her türlü icra takipleri hakkında da uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce yapılmış icra takipleri gereğince konulan tüm hacizler, söz konusu fıkra hükümleri dikkate alınarak kaldırılır.(iptal) Madde 15/son- İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.

71 Büyükşehir belediyelerinin ilçe belediyelerine yetki devri Büyükşehir belediyeleri;  Terminal,  Otopark,  Mezarlık,  Hal,  Mezbaha,  Temizlik,  Adres ve numaralandırmaya, ilişkin görevlerini meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilirler veya birlikte yapabilirler.

72 Şirketlere İhalesiz Hizmet Devri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu İlk haliÖnceki DeğişiklikSon Durum Şirket kurulması MADDE 26-... Büyükşehir belediyesi, kendine ait büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Şirket kurulması MADDE 26- …Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesis, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının yüzde 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin yüzde 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Şirket kurulması MADDE 26- ….Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesis, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının yüzde 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin yüzde 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.

73 Yurt dışı ilişkileri 5393 sayılı Belediye Kanunu Yurt dışı ilişkileri Madde 74- Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir. Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması zorunludur.

74 Personelin yurt dışı görevlendirilmesi

75 Vergi ve harç tarifelerinin belirlenmesi  2464 sayılı Kanunda yer alan bazı vergi ve alt ve üst sınırlar arasında kalmak kaydıyla belediye meclislerince belirlenmekte iken, bu hüküm Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir.  Bunun üzerine vergi ve harç tarifelerinin, ilgili belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenmesine dair Kanun değişikliği yapılmıştır.  Anayasa Mahkemesi, 10.4.2013 tarihli ve 2012/158 E-2013/55 K. sayılı kararında görüş değiştirmiş, yasal sınırlar içinde kalmak kaydıyla yerel nitelikli belediye vergi ve harç tarifelerinin belediye meclislerince belirlenmesinin demokratik devlet ilkesine uygun düştüğü ve bu nedenle anayasaya aykırı olmadığına karar verilmiştir.

76 TEŞEKKÜRLER Av. Zeliha MERCİMEK Türkiye Belediyeler Birliği Hukuk İşleri Müdürü 0 312 419 21 00- dahili 341


"BELEDİYELERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 19 Şubat 2016 / ADANA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları