Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

F İ Z İ K B İ L İ M İ NE G İ R İ Ş 1. F İ Z İĞİ N U Ğ RAŞ ALANLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "F İ Z İ K B İ L İ M İ NE G İ R İ Ş 1. F İ Z İĞİ N U Ğ RAŞ ALANLARI."— Sunum transkripti:

1 F İ Z İ K B İ L İ M İ NE G İ R İ Ş 1. F İ Z İĞİ N U Ğ RAŞ ALANLARI

2 Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deney ve gözlemlere dayalı olarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgilere bilim denir.

3 Do ğ a olaylarını konu alan bilim dalına fizik adı verilir. Fizik, maddenin yapısal özelliklerini ve niteliklerini de ğ iştirmeyen olay ve hareketleri inceleyerek bunları kanunlara ba ğ lar.

4 Bir konuda yapılacak gözlemleri düzenlemek ve açıklamak için bilim insanları tarafından bazı görüş veya modeller geliştirilir. Bu görüş veya modellere teori(kuram) denir. Teoriler gözlemlerden türetilmez.

5 Fizi ğ in Alta Alanları:Konular MekanikKuvvet, hareket ve enerji ilişkisi Elektromanyetizma Sabit veya hareket hâlindeki elektrik yüklerinin manyetik ve elektrik alanlarla etkileşimi Optik (Işık Bilgisi) Işı ğ ın yapısı, ışıkta kırılma, yansıma, kırınım ve girişim olayları, mercek, dürbün, mikroskop ve teleskop gibi araçların yapımı TermodinamikEnerji, enerji de ğ işimleri, ısı, sıcaklık, genleşme ve bunlar arasındaki ilişkiler

6 Fizi ğ in Alta Alanları:Konular Atom ve Molekül Fizi ğ i Atomların etkileşimleri, atomun ve moleküllerin yapısı, enerji düzeyleri Nükleer Fizik Atom çekirde ğ inin yapısı, çekirdekte bulunan nötron ve protonların etkileşimleri, nükleer kuvvetler, çekirdek ışımaları ve bunların etkileri Katı Hâl Fizi ğ i Katı hâldeki maddelerin manyetik, elektriksel, esneklik ve benzeri özellikleri Yüksek Enerji ve Parçacık Fizi ğ i Maddenin temel yapısı ve temel yapı taşlarının birbirleriyle etkileşimleri, maddenin plazma hâli

7 2.Bilimsel Çalışma Yöntemi: Problemin belirlenmesi: Merak ve hayal kurmaya ba ğ lı olarak araştırma konusunun (problemin) belirlenmesi aşamasıdır. Gözlem: Belirlenen problemle ilgili gözlem yapılması basama ğ ıdır. Nitel gözlem ve nicel gözlem olmak üzere iki çeşit gözlem vardır. Olaylara müdahale etmeden, duyu organları ile yapılan gözlemlere nitel gözlem denir. Ölçmeye ve deneye dayalı gözlemlere ise nicel gözlem adı verilir. Bir olayın iyi anlaşılması ve sonuçların do ğ ru ifade edilebilmesi için nicel gözlem yapmak gerekir. Nitel gözlemler sırasında ölçme araçları kullanılmaz, nicel gözlemler ölçme araçları ile yapılır.

8 Verilerin toplanması: Veriler, problemle ilgili gerçekleri içerir. Gözlemler sırasında elde edilen veriler toplanıp düzenlenir. Hipotezlerin kurulması: Hipotezler, problemle ilgili geçici çözümlerdir. İ yi bir hipotez; toplanan verilere uygun olmalı, iyi bir çözüm önermeli, deney ve gözlemlere açık olmalıdır. Tahminlerde bulunma: Kurulan hipotezler do ğ rultusunda mantıklı sonuçların çıkarılmasıdır. Bu sonuçlar ile hipotezler test edilmiş olur. Tahminler, “e ğ er… ise…dır.” şeklinde cümlelerle ifade edilir. Kontrollü deney: Kontrollü deney: Yapılan tahminlerin geçerli olup olmadı ğ ı kontrollü deneyler sonucunda tespit edilir. Kontrollü deneylerde iki ayrı grup olur. Bunlardan biri kontrol grubu, di ğ eri deney grubudur. Yapılan deneylerde normal koşullara sahip olan gruba kontrol grubu, farklı koşullarda tutulan çalışma grubuna ise deney grubu denir. Kontrol ve deney gruplarını bir örnekle açıklayalım. Verilerden sonuç çıkarma: Sonuçların hipotezleri ne ölçüde destekledi ğ ine ve ne derecede tutarlı oldu ğ una karar verilmesidir.

9 Bir cismi e ğ ik düzlem üzerinde hareket ettirmek için cisme uygulanması gereken kuvvetin büyüklü ğ ünü ve kuvvet ile e ğ ik düzlemin e ğ imi arasındaki ilişkiyi araştırdı ğ ımızı düşünelim. Bunun için birinci aşamada cismi herhangi bir e ğ ik düzlemde hareket ettirerek kuvvetin büyüklü ğ ünü ölçeriz Önceki sınıflarda e ğ ik düzlem hakkında bilgi edinmiştiniz. Bir e ğ ik düzlemin boyu de ğ iştirilmeden yüksekli ğ i de ğ iştirilirse e ğ imi de de ğ işir. Deneyin birinci aşamasında kuvvet ölçümü mevcut e ğ ik düzleme müdahale edilmeden yapılır. Dolayısı ile deneyin birinci aşaması kontrol grubu olarak adlandırılır. İ kinci aşamasında di ğ er bütün özellikler sabit tutularak e ğ ik düzlemin yüksekli ğ i ve buna ba ğ lı olarak e ğ imi de ğ iştirildi ğ inden ikinci aşama deney grubu olarak adlandırılır

10 Deney hem kontrol grubunda hem de deney grubunda ayrı ayrı yapılır. Deney sonuçlarının tahminleri do ğ rulaması hipotezin do ğ ru oldu ğ unu gösterir. Aksi durumda mevcut verilerle yeni hipotezler kurularak çalışmalara devam edilir. Verilerden sonuç çıkarma

11 3. Matematik ve Modelleme: Bir fiziksel olayı nicel olarak tanımlayan rakamsal de ğ erlere fiziksel nicelik denir. Özellikle çok sayıda bileşenin ve etkileyicinin rol aldı ğ ı çevre sistemlerinde olayların sınıflandırılması, birbirleriyle ilişkilerinin çözümlenmesi ve başkalarına kolayca anlatılabilmesi için yapılan bilimsel çalışmalara modelleme adı verilir. Üç ana grupta örneklendirilebilir: Benzer modeller Yarı benzer modeller Simülasyon modelleri (kitap sayfa 24 okutulur)

12 4. Ölçümler ve Birimler Bir büyüklü ğ ün kendi cinsinden genel kabul görmüş birimlerle karşılaştırılarak belirlenmesine ölçme denir. Uluslararası Bilim Kurulu uzunluk, kütle ve di ğ er temel büyüklükleri standart hâle getiren kararlar almıştır. Bu kararlara göre oluşturulan birim sistemine Uluslararası Sistem adı verilir. Fransızcası Systeme International d’unites olan uluslararası sistem kısaca SI şeklinde yazılır.

13 TEMEL N İ CEL İ KLER VE B İ R İ MLER İ NicelikBirimBirim kısaltmaları uzunlukmetrem zamansaniyes kütlekilogramkg akım şiddetiamperA sıcaklıkkelvinK ışık şiddetikandelacd madde miktarımol

14 Fiziksel büyüklükler skaler ve vektörel olmak üzere iki gruba ayrılır: Skaler büyüklük:Yönü olmayan sadece büyüklü ğ ü olan niceliklerdir. Kütle, uzunluk, hacim gibi… Vektörel büyüklük: Yönü ve büyüklü ğ ü olan niceliklerdir. A ğ ırlık, konum, hız, kuvvet gibi…


"F İ Z İ K B İ L İ M İ NE G İ R İ Ş 1. F İ Z İĞİ N U Ğ RAŞ ALANLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları