Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MAHALL İ İ DARELER HARCAMA BELGELER İ YÖNETMEL İĞİ Tahir TEK İ N İ çişleri Bakanlı ğ ı İ ç Denetçisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MAHALL İ İ DARELER HARCAMA BELGELER İ YÖNETMEL İĞİ Tahir TEK İ N İ çişleri Bakanlı ğ ı İ ç Denetçisi."— Sunum transkripti:

1 MAHALL İ İ DARELER HARCAMA BELGELER İ YÖNETMEL İĞİ Tahir TEK İ N İ çişleri Bakanlı ğ ı İ ç Denetçisi

2 5018 / md. 33 Giderin çeşidine göre aranacak gerçekleştirme belgelerinin şekil ve türleri; kamu borç yönetimine ilişkin olanlarda Hazine Müsteşarlı ğ ının uygun görüşünün alınması kaydıyla, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için Maliye Bakanlı ğ ınca, mahallî idareler için İ çişleri Bakanlı ğ ınca, sosyal güvenlik kurumları için de ba ğ lı veya ilgili oldukları bakanlıklar tarafından, Maliye Bakanlı ğ ının uygun görüşü alınmak suretiyle çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

3 Mahalli İ dareler Harcama Belgeleri Yönetmeli ğ i 15 A ğ ustos 2007 tarih ve : 26614 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü ğ e girmiştir.

4 Amaç ve kapsam (Md. 1) (1) Bu Yönetmeli ğ in amacı, mahalli idarelerde malî işlemlerin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi kapsamında, harcamalarda ödeme belgesine ba ğ lanacak kanıtlayıcı belgeleri ve bunlardan bu Yönetmelikte düzenlenmesi gerekenlerin şekil ve türlerini belirlemektir.

5 Fatura (ve fatura yerine geçen belgeler) Fatura: İ ş, mal veya hizmet alımlarında, işin, malın veya hizmetin özelli ğ ine veya alımın yapıldı ğ ı yere göre düzenlenmesi gereken belgelerden; 1) Faturayı, 2) Fatura yerine geçen belgelerden serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu, giriş ve yolcu taşıma biletleri ile Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birli ğ i üyesi şirketlerce düzenlenen elektronik yolcu biletlerini, akaryakıt pompalarına ba ğ lı ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişini, 3) Kanunen yukarıdaki belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlardan alınan Yönetmelik eki Harcama Pusulasını (Örnek: 1),./..

6 4) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte (md. 14) belirlenen asgari bilgileri taşıyan alındıyı, 5) Yurtdışında yapılan iş ve hizmet alımları ile mal alım bedellerinin ödenmesinde ise, yerel teamüle uygun olarak düzenlenen ve birim amiri veya ilgili mevzuatında belirtilen yetkililerce onaylı tercümeleri ekli fatura veya benzeri belgeleri, ….... ifade eder.

7 Muhasebe yetkilisi mutemetlerince yapılan tahsilat ve alınan de ğ erler karşılı ğ ında alındı düzenlenir. (Md. 14) Alındılarda; - Alındı sıra numarası, - Para veya de ğ erin yatırıldı ğ ı/adına tahsilat yapıldı ğ ı muhasebe biriminin adı, - Para veya de ğ eri teslim edenin (banka kredi kartı ile yapılan tahsilatta kart sahibinin) adı, soyadı, unvanı, T.C. kimlik veya vergi kimlik numarası, - Para veya de ğ erin alındı ğ ı tarih, ne için alındı ğ ı ve tutarı, - Alınan de ğ erin cinsi, miktarı, ayarı ve belirtilmesi zorunlu olan di ğ er özellikleri, gösterilir ve alındı, para veya de ğ eri teslim alan muhasebe yetkilisi mutemedi tarafından adı, soyadı yazılarak imzalanır.

8 Vergi Usul Kanunu- (md. 230) Faturanın şekli: Faturada en az aşa ğ ıdaki bilgiler bulunur: 1. Faturanın düzenlenme tarihi seri ve sıra numarası; 2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, ba ğ lı oldu ğ u vergi dairesi ve hesap numarası; 3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası; 4. Malın veya işin nev'i, miktarı, fiyatı ve tutarı; 5. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası

9 Vergi Usul Kanunu- (md. 231) Fatura nizamı Faturanın düzenlenmesinde aşa ğ ıdaki kaidelere uyulur: 1. Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldı ğ ı takdirde bu faturalara şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburidir. 2. Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulur. 3. Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendi ğ i takdirde her birine kaçıncı örnek oldu ğ u işaret edilir. 4. Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası bulunur../..

10 5. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldı ğ ı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. (1) 6. Bu Kanunun 232 nci maddesinin birinci fıkrasına göre fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile ba ğ lı oldu ğ u vergi dairesi ve hesap numarasının do ğ rulu ğ undan sorumludur. (Ancak bu sorumluluk, aynı maddenin 2 nci fıkrasının uygulandı ğ ı halleri kapsamaz; Fatura düzenleme sınırı: 900 TL)  Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri, kimli ğ ini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır.

11 VUK. – Md. 232 Fatura kullanma mecburiyeti: Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle (1) defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler: 1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara; 2. Serbest meslek erbabına; 3. Kazançları basit usulde tesbit olunan tüccarlara (1) 4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere; 5. Vergiden muaf esnafa. Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlara da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

12 Harcama Talimatı: Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak iş veya hizmetin süresini, tutarını, kullanılabilir ödene ğ ini, tertibini, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgileri gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi (Örnek: 2),

13 Onay Belgesi: İ hale usulüyle yapılacak alımlarda, kamu ihale mevzuatında standart form olarak belirlenen ihale onay belgelerini; do ğ rudan temin suretiyle veya kamu ihale mevzuatında belirtilen istisnai alımlarda ise alım konusu işin nev’i, niteli ğ i, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödene ğ i ve tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi (onay belgesi),

14 Piyasa Fiyat Araştırması Tutana ğ ı Do ğ rudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan tutana ğ ı (Örnek: 3)

15 Ödeme Belgesi: Mahalli idarelerce, bütçeden yapılacak kesin ödemeler için düzenlenen 10/3/2006 tarihli ve 26104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli İ dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli ğ inin ekinde (Örn: 32) yer alan Ödeme Emri Belgesini;  ön ödeme suretiyle yapılacak ödemelerde ise anılan Yönetmelik eki (Örn: 33) Muhasebe İ şlem Fişini,

16 Ödeme belgesi en az üç nüsha düzenlenir. (M İ HBY- 4/1) İ lk nüshası bu Yönetmelikte belirtilen eki kanıtlayıcı belgeler ile birlikte istendi ğ inde Sayıştaya gönderilmek, ikinci nüshası ise saklanmak üzere muhasebe birimine verilir. Üçüncü nüsha da harcama biriminde muhafaza edilir.

17 Kanıtlayıcı belgeler Kanıtlayıcı belgeler, kamu harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak yapıldı ğ ına ve gerçekleştirildi ğ ine ilişkin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca düzenlenip onaylanan belgelerdir. Kesin veya ön ödeme şeklinde yapılacak kamu harcamalarında ödeme belgesi olarak ba ğ lanacak kanıtlayıcı belgeler aşa ğ ıda belirtilmiştir. (M İ HBY- 4/2)./..

18 a) Kesin ödemelerde; Bütçeden nakden veya mahsuben yapılacak kesin ödemelerde Mahalli İ dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli ğ i ekindeki Ödeme Emri Belgesine harcamanın çeşidine göre bu Yönetmeli ğ in ilgili maddelerinde belirtilen belgeler kanıtlayıcı belge olarak eklenir../..

19 b) Ön ödemelerde; 1) Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde; harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay belgesi, 2) Mevzuatları gere ğ i yüklenicilere verilecek avanslarda; onay belgesi, avans teminatına ilişkin alındının onaylı örne ğ i,  Mahalli İ dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli ğ i ekindeki Muhasebe İ şlem Fişine kanıtlayıcı belge olarak eklenir../..

20 Ödeme belgesinin birinci nüshasına, kanıtlayıcı belgelerin aslı veya yasal bir sebeple aslı temin edilemeyenlerin onaylı suretleri eklenir. Fatura ve taşınır işlem fişinin asıllarının eklenmesi esastır. Ancak, kaybolma, yırtılma, yanma gibi mücbir sebeplerle aslının temin edilemedi ğ i hallerde, fatura ve/veya taşınır işlem fişinin onaylı örnekleri eklenmek suretiyle ödeme yapılabilir. Onaylı suretlerin, onaylayan ilgili birim yetkilisinin adı, soyadı, unvanı, imzası ve resmi mühür ile onay tarihini taşıması gerekir. (4/3)./..

21 (4) Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayıldı ğ ından, ödeme belgesine ayrıca bu veriler kanıtlayıcı belge olarak eklenmez. (4/4) (5) Üçüncü ve dördüncü fıkraların uygulanmasında Maliye Bakanlı ğ ınca merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için belirlenen usul ve esaslara uyulur. (4/5)

22 Taahhüt dosyası İ hale veya do ğ rudan temin usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde; onay belgesi, ihale komisyonu kararı, 4734 sayılı Kamu İ hale Kanununun 22 nci maddesine göre do ğ rudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutana ğ ı (Örnek: 3) veya söz konusu maddenin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form, sözleşme yapılması halinde sözleşme ve Maliye Bakanlı ğ ınca merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için belirlenen di ğ er belgeleri kapsayan taahhüt dosyası, ödemeden önce veya ilk hakedişle birlikte biri asıl di ğ eri onaylı suret olmak üzere iki nüsha ya da taahhüt olunan işin bedeli bir defada tahakkuk ettirildi ğ i takdirde bir nüsha olarak muhasebe yetkilisine verilir. (M İ HBY-5/1)

23 (2) Taahhüt dosyasının asıl nüshası, ödeme emri belgesinin birinci nüshasına eklenir.  Ancak, mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, di ğ er ödemelerde bu Yönetmeli ğ in ilgili maddesinde sayılan belgelerden taahhüt dosyası dışındaki belgeler eklenir.  Taahhüt dosyasının onaylı sureti ise, bir defadan fazla tahakkuk ettirilen hakediş ödemelerinin kontrolü için muhasebe biriminde saklanır. (M İ HBY- 5/2)

24 Hakediş raporu (1) İ hale veya do ğ rudan temin usulüyle yapılacak yapım işleri ile hizmet alımlarında, sözleşme ve/veya şartname hükümlerine göre yerine getirilen taahhütlerin bedellerinin ödenmesinde aşa ğ ıda belirtilen hakediş raporları düzenlenir. (M İ HBY- 6)./..

25 a) Yapım İ şleri Hakediş Raporu (Örnek: 4): Bu rapor, yapım işlerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin hakediş tutarının hesaplanmasına esas olan belgelerden oluşur. Yapım türüne göre ilgili sayfaları ve gerekli görülen di ğ er belgeler düzenlenerek yüklenici ve yapı denetim elemanlarınca imzalanır, yetkili makamca onaylanır. b) Hizmet İ şleri Hakediş Raporu (Örnek: 5): Bu rapor, hizmet işlerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin hakediş tutarının hesaplanmasına esas olan belgelerden oluşur. Hizmet türüne ve işin özelli ğ ine göre yalnızca ilgili sayfaları ve gerekli görülen di ğ er belgeler düzenlenerek yüklenici ve kontrol elemanlarınca imzalanır, yetkili makamca onaylanır.

26 Ödemenin kimlere yapılaca ğ ı (md.7) (1) Ödeme; gerçek kişilerde alacaklıya veya duruma göre vekiline, velisine, vasisine veya mutemedine; alacaklının ölümü halinde varislere; tüzel kişilerde ise kanuni temsilcilerine veya bunların tayin ettikleri vekillere; kayyım tayinini gerektiren durumlarda kayyıma yapılır. (M İ HBY- 7/1) (2) Ödemenin yapılaca ğ ı kişi aşa ğ ıda belirtilen belgelere göre tespit edilir: a) ….. b) …. …….../..

27 (3) Yukarıda sayılan belgelerden, (a), (b), (c), (ç), (d), ve (e) bentlerinde belirtilenler Vekaletname/ İ lam Kayıt Defterine (Örnek: 8) kaydedilerek muhasebe biriminde açılacak dosyada saklanır. İ lgilinin durumu, her ödemeden önce kontrol edildikten sonra ödeme yapılır. Resmi kurum ve kuruluşların alacaklarının tahsili için görevlendirilenlere dairesince verilmiş yetki belgesi dışında, ödeme yapılacak kişileri belirleyen di ğ er belgeler ödeme belgesinin birinci nüshasına eklenir../..

28 (4) Bünyesinde tedavi kurumu bulunan mahalli idarelerin muhasebe birimlerince, tedavi bedeli karşılı ğ ı tahsil edilen paralardan iadesi gereken tutarların çeşitli nedenlerle hastaya ödenememesi halinde ödeme, tedavi bedelinin tahsili sırasında düzenlenen alındıda hasta dışında kimli ğ i belirtilen di ğ er kişilere yapılır. Bu durumda ayrıca vekaletname aranmaz. Ödeme yapılan kişilerin onaylı kimlik örnekleri ödeme belgesine eklenir. (5) Mahalli İ darelerin aleyhine sonuçlanan davalarla ilgili olarak karşı taraf lehine hükme ba ğ lanan mahkeme masrafları ve avukatlık ücretinin ibraz olunan ilamda adı yazılı taraf vekillerine ödenmesinde de vekaletname aranmaz../..

29 (6) Vekaletten veya temsilden azledilenler, azledenler tarafından muhasebe birimine yazılı olarak bildirilir. Vekalet veya temsilden azletme yazıları geldi ğ inde, Vekaletname/ İ lam Kayıt Defterinin açıklamalar sütununa bu husus kaydedilerek, vekaletnamenin üzerine vekaletten azil yazısının tarih ve numarası yazılır. (7) Mahalli idare personelinin aylık, ücret ve düzenli olarak yapılan benzeri alacaklarının mutemetlere ödenmesine ilişkin görevlendirme yazıları, malî yılın ilk ayında ödeme belgesi ile birlikte muhasebe birimine verilir. Mutemet de ğ işikli ğ i halinde yeni mutemet ayrı bir görevlendirme yazısı ile muhasebe birimine bildirilir. Görevlendirme yazıları, muhasebe biriminde açılacak dosyalarda saklanır..

30 HARCAMANIN ÇEŞ İ D İ NE GÖRE ARANACAK BELGELER

31 PERSONEL G İ DERLER İ Aylıklar : (md. 8) (1) Aylık ve aylıkla birlikte ödenen hakedişler için Aylık Bordrosu (Örnek: 9) ve Personel Bildirimi (Örnek: 10) ile duruma göre ödemenin yapıldı ğ ı ilk aya ait ödeme belgesine aşa ğ ıda belirtilen belgeler eklenir. a) İ lk atamalarda, atama onayı ve işe başlama yazısı, b) Naklen atamalarda, atama onayı, işe başlama yazısı ve Personel Nakil Bildirimi (Örnek:11), c) Terfilerde, terfi onayı (Otomatik olarak yapılan kademe ilerlemelerinde terfi onayı aranmaz.), ç) Görevden uzaklaştırmalarda, yetkili makamın onayı veya yazısı,./..

32 d) Görevden uzaklaştırılmış olanların göreve iadelerinde, yetkili makamın onayı ve göreve başlama yazısı, e) Görevden uzaklaştırılmış olanların açıkta kaldıkları sürelere ait aylıklarının ödenmesinde, harcama talimatı, f) Ücretli vekaletlerde, vekalet onayı ve işe başlama yazısı, g) İ kinci görev ödemelerinde, ikinci görev onayı ve işe başlama yazısı, ğ ) Aylıksız izin ve askerlik dönüşü yeniden işe başlamalarda, işe başlama yazısı.

33 (2) Malî yılın ilk ayına ait ödemelerde, personelin kıdem aylı ğ ına esas hizmet sürelerini gösteren insan kaynakları birimince onaylı listenin ödeme belgesine eklenmesi gerekir. Di ğ er aylarda ise durumunda de ğ işiklik olanların listesi ödeme belgesine eklenir.

34 Zam, tazminat ve benzeri ödemeler (1) Mahalli idare personeline mevzuatları gere ğ i yapılacak zam, tazminat ve benzeri ödemelerde aşa ğ ıda belirtilen belgeler ödeme belgesine eklenir. (2) Yabancı dil tazminatı verilebilmesi için, yabancı dil sınav sonuç belgesi; gördükleri ö ğ renim nedeniyle yabancı dil bilgisinin tespitine gerek görülmeyenlerde ise insan kaynakları biriminin yazısının her malî yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine eklenmesi gerekir. (md. 9)

35 (3) Aylıklarla birlikte ödenen tazminatlar Aylık Bordrosunda; aylıklarla ödenmeyen tazminatlar ise Çeşitli Ödemeler Bordrosunda (Örnek: 12) gösterilir. (4) İ ş riski, iş güçlü ğ ü, malî sorumluluk tazminatı ve eleman teminindeki güçlük zammı ile özel hizmet tazminatlarına ilişkin ana cetvel ve da ğ ılım listelerinin, mali hizmetler birimince onaylandı ğ ı ayı izleyen aya ait ödeme belgesine eklenmesi gerekir.

36 Ödenekler (1) İ lgili mevzuatı uyarınca verilecek ödeneklerde; ödene ğ in alınaca ğ ı kurumdan aylık alanların ödenekleri Aylık Bordrosu (Örnek: 9) ile, aylık almayanların ödenekleri ise Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 12) ile ödenir.

37 Sosyal yardımlar (md. 11) (1) Personele yapılacak sosyal yardım ödemelerinde, ödemenin çeşidine göre aşa ğ ıda belirtilen belgeler aranır. a) Evlenme Yardımı: Aile Yardım Bildirimi ödeme belgesine eklenir. b) Aile Yardımı: Aylıklarla birlikte ödenen bu yardım, personelin ilk işe girişinde alınacak Aile Yardımı Bildirimine (Örnek: 13 ) dayanılarak ödenir. Bu bildirim, personelin aile yardımından yararlanan eş veya çocuk durumunda meydana gelen de ğ işiklikler ile yer de ğ iştirme suretiyle atama halinde yenilenir. Bildirimler, ödeme belgesinin ilk nüshasına eklenir. (md. 11)./..

38 c) Do ğ um Yardımı: Do ğ um olayının meydana geldi ğ i yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi ödeme belgesine eklenir. ç) Ölüm Yardımı: Ölüm olayının meydana geldi ğ i yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi ödeme belgesine eklenir. Normal süresinde ölü olarak do ğ an çocuklar için ödenecek ölüm yardımında, buna ilişkin raporun da aranması gerekir. d) Giyecek Yardımı: Nakden verilmesi gereken giyecek yardımı veya dikiş bedeli ödemelerinde; 1) İ lgili mevzuatında belirtilen yetkili makamın onayı, 2) Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 12), 3) Ödemenin miktarını gösteren yetkili makamların kararı ödeme belgesine eklenir.

39 Ek çalışma karşılıkları (md. 12) (1) Ek ders ve fazla çalışma ücretleri ile huzur hakkı ve toplantı ücretleri, konferans ücretleri ve di ğ er ek çalışma ücretlerinin ödenmesinde, Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 12) ile birlikte duruma göre aşa ğ ıdaki belgeler ödeme belgesine eklenir. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya ilgili mevzuatı uyarınca; kurs, seminer ve hizmet içi e ğ itim gibi faaliyetlerde ders vermekle görevlendirilenlere ödenecek ek ders ücretlerinde; 1) Görevlendirme onayı, 2) Ek Ders Ücreti Çizelgesi (Örn: 14 )../..

40 b) Fazla çalışma ücretlerinin ödenmesinde; 1) Saat başına ödenecek fazla çalışma ücretini gösterir onay, 2) Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösterir çizelge. c) Komisyon ve kurul üyelerinin huzur hakkı ve toplantı ücretlerinin ödenmesinde; 1) İ lgili mevzuatında belirtilmeyenler için ödenecek miktarın tespitine ilişkin yetkili makamın onay veya yazısı, 2) Üyelerin ad-soyadlarını ve katıldıkları toplantı sayısını gösterir yetkili makamca onaylı liste../..

41 ç) Konferans ücretlerinin ödenmesinde; 1) Verilecek konferansın sayısını ve her bir konferans için verilecek ücreti gösterir Harcama talimatı, 2) Konferansın verildi ğ ine ilişkin ilgili dairenin yazısı. (2) Yukarıda (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ve süreklilik arz eden durumlarda, sözü edilen onay mali yılın ilk ödeme belgesine, de ğ işiklik olması halinde ise de ğ işikli ğ i takip eden ilk ödeme belgesine eklenir.

42 Ödül ve ikramiyeler (md. 13) (1) Personele verilecek ödül ve ikramiyelerin ödenmesinde Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örn :12) ile birlikte, aşa ğ ıda belirtilen belgeler ödeme belgesine eklenir. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca emsallerine göre başarılı görev yapan devlet memurlarına verilecek ödüllerde; İ çişleri Bakanı onayı, ilave olarak birer aylık daha ödül verilmesi gereken hallerde Başbakan onayı, b) İ lgili mevzuatı gere ğ i personele verilecek ödül ve ikramiyelerin ödenmesinde; ilgili mevzuatında belirtilen yetkili makam onayı veya kararı.

43 5393 - md. 49 (son fıkra) Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir.

44 Sözleşmeli personel ücretleri (md. 14) (1) Sözleşmeli olarak istihdam edilen personel ücretlerinin ödenmesinde aşa ğ ıda belirtilen belgeler ödeme belgesine eklenir. a) Aylık Bordrosu (Örnek: 9) ve Personel Bildirimi (Örnek: 10), b) İ şe başlama yazısı, c) Meclis kararı, ç) Sözleşme. (2) Sözleşmeli personele, sözleşmelerine göre ödenecek tazminat, sosyal yardım, ek çalışma ve di ğ er ödemelerde, ödemenin çeşidine göre bu Yönetmeli ğ in ilgili maddelerinde belirtilen belgeler aranır../..

45 (3) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası gere ğ ince yapılacak kısmi zamanlı sözleşmeli personel ücretlerinin ödenmesinde; a) Meclis kararı, b) Sözleşme, c) Aylık Bordrosu veya fatura ödeme belgesine eklenir. (4) Meclis kararı, sözleşme ve işe başlama yazısının malî yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine eklenir.

46 İ şçi ücretleri (md. 15) (1) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İ ş Kanunu kapsamına giren işlerde çalışan işçilere ücret ve ücretle birlikte her ay yapılacak ödemelerde ödemenin türüne göre aşa ğ ıdaki belgeler aranır. a) Ücret ödemelerinde; 1) Personel Bildirimi (Örnek: 10), 2) İ lk işe başlama, yer de ğ iştirme ve terfilerde, İ şçi Hareketleri Onayı (Örnek: 15), 3) İ şçi Ücret Bordrosu (Örnek: 16) ödeme belgesine eklenir. b) Evlenme, do ğ um ve ölüm yardımı ödemelerinde; bu Yönetmeli ğ in 11 nci maddesinde belirtilen belgeler ödeme belgesine eklenir../..

47 c) Giyecek yardımı ödemelerinde; nakden yapılacak ödemelerde Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 12) ödeme belgesine eklenir. ç) Kıdem tazminatı ödemelerinde; 1) Harcama talimatı, 2) Hizmet cetveli, 3) Kıdem tazminatının hesaplanmasını gösteren belge, 4) Askerlik borçlanması varsa buna ilişkin belge, 5) Daha önce çalıştı ğ ı yerlerden ayrılırken kıdem tazminatı alıp almadı ğ ını gösterir belge, 6) Emekliye ayrılanlarda, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak emeklili ğ i haketti ğ ine ilişkin belge ödeme belgesine eklenir../..

48 d) İ hbar tazminatı ödemelerinde; 1) Harcama talimatı, 2) Hizmet cetveli, 3) İ hbar tazminatının hesaplanmasını gösteren belge ödeme belgesine eklenir. (2) İ şçilerin fazla çalışma, ulusal bayram ve hafta tatili, genel tatil ile yıllık izin ücretlerinin ödenmesinde, ayrıca buna ilişkin onayın da aranması gerekir. (3) Sendikalarla yapılan toplu sözleşmenin onaylı iki nüshası, yapılacak ödemelere esas olmak üzere dönem başında muhasebe birimine verilir. Toplu sözleşmenin bir nüshası ilk ödemeye ilişkin ödeme emri belgesinin birinci nüshasına eklenir.

49 Yolluklar (md. 19) Yurtiçi geçici görev yollu ğ u (1) Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde aşa ğ ıdaki belgeler ödeme belgesine eklenir. a) Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı, b) Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yollu ğ u Bildirimi (Örnek: 19), c) Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura.

50 Yurtiçi sürekli görev yollu ğ u (md. 20) (1) Yurtiçi sürekli görev yolluklarının ödenmesinde; a) Atamalarda atama onayı, di ğ er hallerde harcama talimatı, b) Yurtiçi Sürekli Görev Yollu ğ u Bildirimi (Örnek : 20), c) Resmi mesafe haritasında gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli ödeme belgesine eklenir../..

51 (2) Kamu görevlilerinden emeklili ğ ini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına mevzuatları gere ğ ince verilen tazminatların ödenmesinde ise yetkili makamın onayı ödeme belgesine eklenir.

52 Yurtdışı geçici görev yollu ğ u - (md. 22) Yurtdışı geçici görev yollu ğ u - (md. 22) (1) Yurtdışı geçici görev yolluklarının ödenmesinde; a) Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı, b) Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yollu ğ u Bildirimi (Örnek: 19), c) Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ödeme belgesine eklenir. (2) Yatacak yer temini için alınan faturanın dairesince onaylanmış tercümelerinin de ödeme belgesine eklenmesi gerekir.

53 Yolluklara ilişkin di ğ er hükümler - (M İ HBY- 22) (1) Yolluklarla ilgili giderlerin ödenmesinde; a) Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının zorunlu oldu ğ u hallerde, yetkili makamdan alınacak onayın veya raporun, b) Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu biletinin; bilette kayıtlı gidiş-dönüşten birisinin kullanılmaması nedeniyle biletin iadesi gerekti ğ i takdirde gerçekleşen seyahat ücretini gösteren belgenin; yabancı heyet ve temsilcilerin ülkelerine dönüşlerinde uçak biletlerinin kendilerine verilmesi halinde ise söz konusu giderlerin tutarı ile kurumca karşılandı ğ ını belirten ve ilgili birim yetkilisince imzalanan belgenin,./..

54 c) Taksi ile yapılan seyahatlerde (belediye hudutları dahilindeki taksi ücretleri hariç) fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişinin, ç) Geçici görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde görevlendirme yazısı veya harcama talimatının; sürekli görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde ise atama onayının, d) Görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine sınav için gönderilenler ile yurtiçinde mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlerin söz konusu sınav veya kursa katıldı ğ ını gösteren belgenin, e) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununda belirtilen nedenlerden dolayı yola devam edememe halinde, gecikilen günlere ait gündeliklerin ödenebilmesi için, bu durumu kanıtlayan mülki veya askeri mercilerden alınacak belgenin,./..

55 f) Sürekli görevle başka bir yere atananların atamalarından vazgeçildi ğ i takdirde, buna ilişkin onay ve ödenecek tazminat miktarını gösteren onaylı cetvel ile alınmış olan taşıt biletlerinin, g) Geçici görevle başka bir yere görevlendirilip, sonradan görevlendirilmelerinden vazgeçilenlerin alınmış olan bilet ücretlerinin ödenmesinde, buna ilişkin yazı ile taşıt biletlerinin, ğ ) Yurtiçi veya yurtdışı tedavi yolluklarının ödenmesinde; bulundu ğ u yer dışındaki bir tedavi kurumuna sevk edildi ğ ine veya yurtdışında tedavisinin gerekli oldu ğ una ilişkin belgenin (Sevk edildikleri yerlere bir kimse refakatinde gitmesinin gerekli oldu ğ u hallerde ise bu durum ayrıca belge üzerinde gösterilir.) ödeme belgesine eklenmesi gerekir.

56 (2) Denetim, kurs, yarışma, gösteri veya benzeri işler nedeniyle toplu olarak yapılan seyahatlerde, geçici görev yollu ğ u bildirimleri yerine Toplu Seyahatler Yolluk Bildirimi (Örnek: 21) düzenlenir.

57 Görev Giderleri ve Hizmet Alım Giderleri Mahkeme harç ve giderleri (1) Mahkeme harç ve giderlerinin ödenmesinde aşa ğ ıdaki ödeme belgeleri aranır. a) Mahkeme harçları ve giderlerine ilişkin ödemelerde; 1) Mahkeme, icra dairesi veya noterlikçe düzenlenen alındı, 2) Alındı verilemeyen hallerde; davayı kovuşturan tarafından düzenlenip ilgili mahkeme veya dairelerce onaylanan Mahkeme Giderleri Listesi (Örnek: 22) (Başka yerdeki mahkemelerde yürütülen yargılamalarda davayı kovuşturan tarafından yapılan posta giderleri için bu liste daire amirince onaylanır.). (Md. 24)./..

58 b) Kurum aleyhine sonuçlanan davalarla ilgili mahkeme ve icra harçları ile karşı taraf avukatına yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde; 1) Kanunları gere ğ i ilamın icrası için kesinleşmiş olma şartı aranan hallerde kesinleşmiş mahkeme ilamı, 2) Yetkili merci tarafından icrasının geri bırakılmasına (yürütülmesinin durdurulmasına) karar verilmeyen mahkeme ilamı, 3) Davaya veya icraya intikal ettikten sonra veya intikal etmeden önce sulh yoluyla bir hakkın tanınmasından dolayı do ğ an borçların ödenmesinde, mahkeme kararı yerine mevzuatı gere ğ i sulha yetkili makam veya merci kararı ve sulhname veya hakem kararı, 4) Karşı tarafın avukatına yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde fatura (Ödemenin do ğ rudan icra dairesinin vezne veya banka hesabına yapılması halinde serbest meslek makbuzu aranmaz.)../..

59 c) 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 415 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılacak ödemelerde; 1) Alındı, 2) Alındı verilemeyen hallerde ilgili mahkeme veya dairelerce onaylanan Mahkeme Giderleri Listesi (Örnek: 22) (Bu liste, başka yerdeki mahkemelerde yürütülen yargılamalara ilişkin olarak davayı kovuşturan tarafından yapılan posta giderleri için daire amirince onaylanır.), 3) Mahkeme kararı../..

60 ç) 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İ ntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun ve 12/8/1961 tarihli ve 5/1560 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlü ğ e konulan 1389 Sayılı Kanuna Göre Vekalet Ücreti Tevzi Yönetmeli ğ i uyarınca, tahsilinde bütçeye gelir kaydedilen vekalet ücretlerinin bütçeye gider yazılarak ilgililere ödenmesinde; Tahsil Edilen Vekalet Ücretleri Listesi (Örnek: 23).

61 Vergi, resim, harç ve benzeri giderlere ilişkin ödemeler (md. 25) (1) İ ş veya mal veya hizmet satın alınması sırasında ödenen vergi, resim ve harçlar dışında kalan; taşıt vergileri, emisyon ölçüm giderleri, belediye resim ve harçları, noter harcı, muayene ve ruhsat harçları ve benzeri giderler ile di ğ er vergi, resim ve harç ödemelerinde; a) Harcama talimatı, b) Alındı ödeme belgesine eklenir.

62 Bilirkişilik, uzmanlık, tanıklık ve benzeri hizmet ücretleri (md. 26) (1) Bilirkişilik, uzmanlık, tanıklık ve benzeri hizmet ücretlerinin ödenmesinde; a) Mahkeme kararı, muhakkik kararı veya yetkili organların kararı, b) Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 12) ödeme belgesine eklenir.

63 Tarifeye ba ğ lı ödemeler (md. 27) (1) Komisyon ücretleri ve kovuşturma giderleri, kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve gözetimi altında bir imtiyaz hakkı dahilinde özel hukuk tüzel kişilerince sunulan tekel niteli ğ indeki ilan, sigorta ile gazete, dergi, radyo, televizyon ve benzeri araçların abone giderlerinin ödenmesinde aşa ğ ıdaki ödeme belgeleri aranır:./..

64 a) Komisyon ücretlerinin ödenmesinde; 1) Harcama talimatı, 2) Fatura (Banka komisyon ücretlerinde dekont). b) Kovuşturma giderlerinin ödenmesinde; 1) Mahkeme kararı veya yetkili organların kararı, 2) Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 12)../..

65 c) İ lan giderlerinin ödenmesinde; 1) Harcama talimatı, 2) Fatura, 3) İ lanın hangi tarihte ve hangi yayın aracıyla (radyo, televizyon ve benzeri araçlar) yapıldı ğ ına ilişkin yazı veya tutanak, 4) Basılı yayınlarda (gazete, dergi ve benzeri yayınlar) ilanın yapıldı ğ ı gazete veya derginin nüshası.

66 ç) Sigorta giderlerinin ödenmesinde; 1) Harcama talimatı, 2) Sigorta poliçesi veya zeyilname. d) Gazete, dergi, radyo, televizyon ve benzeri araçların abone giderlerinin ödenmesinde; 1) Harcama talimatı, 2) Fatura.

67 Kurs ve toplantılara katılma giderleri (28) (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile meslek teşekkülleri, dernek ve vakıflar tarafından düzenlenen kurs ve toplantılara katılanların katılma giderlerinin ödenmesinde; a) Harcama talimatı veya görevlendirme yazısı, b) Fatura, fatura düzenlenemeyen hallerde katılma ücretini gösteren belge, c) Kurs ve toplantıya iştirak edildi ğ ine ilişkin belge ödeme belgesine eklenir.

68 (2) Yurtiçinde yerli veya yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlikleri M.E.B nca kabul edilen dil kursları için idarece karşılanması gereken ders ücretlerinin ödenmesinde, harcama talimatı veya görevlendirme yazısı yerine ilgili mevzuatında belirtilen yetkili makamın onayı aranır. (3) Harcama talimatı veya görevlendirme yazısı veya yetkili makam onayının malî yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine eklenmesi gerekir.

69 Telif ve tercüme ücretleri (md. 29) (1) Telif ve tercüme giderlerinin ödenmesinde, harcamanın çeşidine göre aşa ğ ıdaki ödeme belgeleri aranır. 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlü ğ e konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İ şlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılacak ödemeler:./..

70 a) Telif, işlenme (tercüme dahil) ve benzeri ücret ödemelerinde; 1) Yetkili makamca onaylanmış ilgili yayın kurulu kararı, 2) Telif ve Tercüme Eser Temliknamesi (Örn: 24), 3) Telif ve Tercüme Ücretleri Hesap Cetveli (Örnek: 25), 4) Fatura ödeme belgesine eklenir../..

71 b) İ nceleme, redaksiyon, tashih veya koordinatörlük işlerinde görevlendirilecek kurum dışından ve memur olmayan uzmanlara yapılacak ücret ödemelerinde; 1) Eserin inceleme, tashih, redaksiyon veya koordinatörlük hizmetine gerek görüldü ğ üne ve verilecek ücretin tespitine ilişkin yetkili makamın onayı, 2) Telif ve Tercüme Ücretleri Hesap Cetveli (Örnek: 25), 3) Fatura ödeme belgesine eklenir../..

72 c) Yayın kurulu üyelerine yapılacak ücret ödemelerinde; 1) Harcama talimatı, 2) Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 12) ödeme belgesine eklenir. ç) Yarışma suretiyle sa ğ lanacak eserlerle ilgili ödüllerin ödenmesinde; yetkili makamın onayını taşıyan yayın kurulu kararı ödeme belgesine eklenir../..

73 (2) Telif ve tercüme giderlerinin ödenmesinde, harcamanın çeşidine göre aşa ğ ıdaki ödeme belgeleri aranır. 4734 sayılı Kamu İ hale Kanununa göre yapılacak tercüme ücreti ödemelerinde; a) Taahhüt dosyası, b) Fatura, c) Hizmet İ şleri Hakediş Raporu (Örnek: 5) ödeme belgesine eklenir.

74 Avukatlık hizmet bedelleri (30) (1) Avukatlık hizmet bedelleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren ve görevleri nedeniyle haklarında kamu davası açılmış olup da beraat edenlerin avukatlık ücretleri ve di ğ er masraflarının ödenmesinde; a) İ lgilinin beraat etti ğ ine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı, b) Dava ile ilgili yapılan masraflara ait fatura ödeme belgesine eklenir.

75 Proje yarışma ödülleri ile proje teşvik ve destekleme giderleri (md. 31) (1) Proje yarışma ödülleri ile proje teşvik ve destekleme giderlerinin ödenmesinde aşa ğ ıda belirtilen belgeler aranır. a) Yarışma konusu olan proje ödüllerinin ödenmesinde; 1) Harcama talimatı, 2) Ödül kazananları belirleyen jüri tutana ğ ı, 3) Ödüller önceden belirlenmemiş ise verilecek ödüllerin (derece ve mansiyonlar) tutarını gösterir tespit tutana ğ ı, 4) Fatura ödeme belgesine eklenir../..

76 b) İ lgili mevzuatı gere ğ ince yapılacak proje teşvik ve destekleme giderlerinin ödenmesinde; 1) Harcama talimatı, ilgili mevzuatında belirtilen hallerde üst yöneticinin onayı, 2) Sözleşme, 3) Yetkili komisyonun kabul onayı, 4) Fatura ödeme belgesine eklenir. (2) Proje teşvik ve destekleme giderlerinden ihale mevzuatına göre yapılacak mal ve hizmet alımları ile seyahat giderlerinin ödenmesinde, Yönetmeli ğ in ilgili maddelerinde belirtilen belgeler aranır.

77 Makine, teçhizat, taşıt, demirbaş bakım ve onarım giderleri (md. 32) (1) Makine, teçhizat, taşıt, demirbaş bakım giderleri ile bunların her türlü onarımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde; a) Taahhüt dosyası, b) Fatura, c) Hizmet İ şleri Hakediş Raporu (Örnek: 5) ödeme belgesine eklenir.

78 Ulaştırma ve haberleşme giderleri (33) (1) Ulaştırma ve haberleşme giderlerinin ödenmesinde aşa ğ ıdaki belgeler aranır. a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve gözetimi altında bir imtiyaz hakkı dahilinde özel hukuk tüzel kişilerince sunulan tekel niteli ğ indeki telefon, teleks, telefaks ile ilgili her türlü hat ve benzeri ulaştırma ve haberleşme araçlarının kullanım ve abone giderleriyle telgraf ve posta pulu bedellerinin ödenmesinde; 1) Fatura (Yurtiçi ve yurtdışı şehirlerarası telefon görüşme bedellerinin resmi-özel ayrımını gösterir, kullanıcının beyanına dayalı olarak ilgili daire amirince onanmış fatura) ödeme belgesine eklenir../..

79 b) Tekel niteli ğ inde olmayan veya ihale mevzuatına göre temin edilen telefon, teleks, telefaks ve benzeri ulaştırma ve haberleşme araçlarının her türlü hat kullanım ve abone giderlerinin ödenmesinde; 1) Taahhüt dosyası, 2) Fatura (Yurtiçi ve yurtdışı şehirlerarası telefon görüşme bedellerinin resmi-özel ayrımını gösterir, kullanıcının beyanına dayalı olarak ilgili daire amirince onanmış fatura) ödeme belgesine eklenir../..

80 c) Bir ba ğ lantıyla ulaşılan (telefon, kablo, internet vb.) televizyon ve benzeri araçların abone giderleri ile bilgisayar haberleşmesi ve haber ajansları abonelik giderleri gibi bilgiye abonelik giderlerinin ödenmesinde; 1) Taahhüt dosyası, 2) Fatura ödeme belgesine eklenir. (md. 33)

81 Taşıma giderleri (34) (1) Taşıma giderlerinin ödenmesinde, taşımanın çeşidine göre aşa ğ ıdaki belgeler aranır. a) İ hale suretiyle yapılan taşıma giderlerinin ödenmesinde; 1) Taahhüt dosyası, 2) Fatura, 3) Hizmet İ şleri Hakediş Raporu (Örnek: 5) ödeme belgesine eklenir. b) Tarifesi belli araçlarla yapılan taşıma giderlerinin ödenmesinde; 1) Onay belgesi, 2) Fatura ödeme belgesine eklenir../..

82 (2) Yurtdışından yaptırılacak taşıma işlerine ait giderlerin ödenmesinde, yukarıdaki (a) bendinde belirtilen belgelere ilaveten taşıma senedinin (konşimento) aslı ile bilgisayar sistemi bulunmayan idarelerce yürütülen işlemlerde teslim ka ğ ıdının (ordino) onaylı bir örne ğ inin de ödeme belgesine eklenmesi gerekir. Bilgisayar sistemi bulunan idarelerde taşıma senedinin alıcı nüshasının aslı teslim ka ğ ıdı hükmündedir. (md. 34)

83 Kiralar (md. 35) (1) Kira bedellerinin ödenmesinde, kiralamanın çeşidine göre aşa ğ ıdaki belgeler aranır. a) Taşınmaza ilişkin kira bedellerinin ödenmesinde; 1) Taahhüt dosyası, 2) Fatura ödeme belgesine eklenir. b) Makine, alet, araç ve taşıt kira bedelleri ile bilgisayar sistemleri ve yazılımları kira bedellerinin ödenmesinde; 1) Taahhüt dosyası, 2) Fatura, 3) Hizmet İ şleri Hakediş Raporu (Örnek: 5) ödeme belgesine eklenir.

84 Çeşitli hizmet alımları (md. 36) (1) İ hale veya do ğ rudan temin usulüyle yapılan bakım, onarım, danışmanlık, araştırma ve geliştirme, muhasebe, anket, temizlik, tarımsal mücadele, a ğ açlandırma, erozyon kontrolü, yemek hazırlama ve da ğ ıtım, toplantı, kurs, sergi, organizasyon, koruma ve güvenlik, sigorta, etüt ve proje, harita ve kadastro, plân, imar uygulama, basım ve yayım, foto ğ raf, film alımları, bilgisayar hizmet alımları (gayrimaddi hak olarak alınan yazılım ve donanımlar hariç) ve benzeri hizmet alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde; a) Taahhüt dosyası, b) Fatura (sigorta giderlerinin ödenmesinde sigorta poliçesi veya zeyilname), c) Hizmet İ şleri Hakediş Raporu (Örnek: 5) ödeme belgesine eklenir.

85 Temsil ve Tanıtma Giderleri (37) Temsil, a ğ ırlama, tören, fuar ve tanıtma giderleri (1) Temsil, a ğ ırlama, tören, fuar, tanıtma ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin giderlerin ödenmesinde, bu Yönetmeli ğ in ilgili maddelerinde belirtilen belgeler aranır. (md. 37)./..

86 (2) Yabancı konuk ve heyetlerin a ğ ırlanması amacıyla görevlendirilecek personel ve ilgili yönetmeliklere göre görevlendirilecek mihmandarlar tarafından yapılan temsil ve a ğ ırlama giderlerinin ödenmesinde; a) Harcama talimatı, b) Fatura, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi ve adisyon, c) Mihmandar Hesap Cetveli (Örnek: 26) ödeme belgesine eklenir. (3) Ziyafete ilişkin temsil ve a ğ ırlama giderlerinin ödenmesinde alınacak harcama talimatında, davetli ve misafirlerin sayısı ile mihmandarın yapaca ğ ı harcamaların neleri kapsayaca ğ ı belirtilir.

87 Mal, Malzeme ve Gayrimaddi Hak Alım Giderleri (md. 38) Tüketim mal ve malzemeleri, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alım giderleri (1) Her türlü tüketim mal ve malzemeleri ile demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde; a) Taahhüt dosyası, b) Fatura, c) Muayene ve kabul komisyonu tutana ğ ı, ç) Taşınır işlem fişi ödeme belgesine eklenir../..

88 (2) Özelli ğ inden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi tüketim malzemeleri ile test ve tetkik tüketim malzemelerinin 4734 sayılı Kamu İ hale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre alınması halinde, alımın acil bir durum sebebiyle gerçekleştirildi ğ ine ve stoklanmasının mümkün bulunmadı ğ ına ilişkin belge de ödeme belgesine eklenir../..

89 (3) Yurtdışından yapılacak alımlarda yukarıdaki belgelere ilaveten; a) Dövizin bankaca yurt dışına transfer edildi ğ ine ilişkin belge, b) Taşıma senedi (konşimento) ödeme belgesine eklenir. (4) Yurtdışından yapılan satınalmalarda ödenen vergilerin idarece geri alınması halinde, fatura aslı yerine onaylıörne ğ i aranır. (5) Alımı bir merkezden yapılan ancak alım yapılan merkez dışındaki birimlere teslim edilen mal ve malzemeler için, birimlerin teslim aldıklarına ilişkin belgelere dayanılarak alımı yapan merkezce düzenlenen taşınır işlem fişi ödeme belgesine eklenir.

90 (39) Elektrik, su, do ğ algaz ve benzeri tüketim giderlerinin ödenmesinde; (39) (1) Elektrik, su, do ğ algaz ve benzeri tüketim giderlerinin ödenmesinde; a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve gözetimi altında bir imtiyaz hakkı dahilinde özel hukuk tüzel kişilerince sunulan tekel niteli ğ indeki elektrik, su, do ğ algaz ve benzeri tüketim giderleri ile abone giderlerinin ödenmesinde, fatura ödeme belgesine eklenir.

91 b) Tekel niteli ğ inde olmayan ve ihale mevzuatına göre temin edilen elektrik, su, do ğ algaz ve benzeri tüketim giderlerinin ödenmesinde; 1) Taahhüt dosyası, 2) Fatura ödeme belgesine eklenir.

92 (2) Farklı bütçeli dairelerin aynı binayı ortaklaşa kullanmaları halinde, elektrik, su, do ğ algaz ve benzeri tüketimler yalnız bir ölçü aletiyle ölçülüyor ise fatura yerine, fatura sureti ile her daireye isabet eden tüketim bedeli tutarını gösterir belgenin ve sözleşmenin ödeme belgesine eklenmesi gerekir.

93 Taşınmaz Mal Alımları, Kamulaştırma Bedelleri ve Onarım Giderleri (md. 40) Taşınmaz mal alım bedelleri (1) Taşınmaz mal alım bedellerinin ödenmesinde aranılacak belgeler aşa ğ ıda belirtilmiştir. a) 4734 sayılı Kamu İ hale Kanunu hükümlerine göre yapılacak alımlarda; 1) Taahhüt dosyası, 2) Tapu senedi veya çaplı tasarruf vesikasının onaylı örne ğ i ödeme belgesine eklenir../..

94 b) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca teferru ğ yoluyla elde edilen taşınmaz bedellerinin ödenmesinde; 1) Teferru ğ a karar veren makamın yazısı, 2) Satış komisyonu kararı, 3) Tapu senedi veya çaplı tasarruf vesikasının onaylı örne ğ i ödeme belgesine eklenir.

95 Kamulaştırma bedelleri (md. 41) (1) 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca yapılacak kamulaştırma bedellerinin ödenmesinde; a) Satın alma usulü uygulanarak yapılacak kamulaştırmalarda; 1) Kamulaştırma kararı, 2) Kıymet takdir komisyonu kararı, 3) Malik veya yetkili temsilcisi ve uzlaşma komisyonu tarafından imzalanmış tutanak, 4) Taşınmazın idare adına fera ğ ının verildi ğ ine ilişkin resmi senedin onaylı örne ğ i ödeme belgesine eklenir../..

96 b) Satın alma usulünün uygulanmadı ğ ı kamulaştırmalarda; 1) Kamulaştırma kararı, 2) Kıymet takdir komisyonu kararı, 3) Bedelde taraflarca mahkemede anlaşmaya varıldı ğ ı durumlarda, idarenin anlaşma yapıldı ğ ına ilişkin yazısı, 4) Tarafların bedelde anlaştı ğ ı veya tarafların anlaşamaması halinde hakim tarafından tespit edilen kamulaştırma bedelinin (bedeli taksitle ödenmek üzere yapılan kamulaştırmalarda ilk taksitin) hak sahibi veya zilyedi adına bankaya yatırılması veya ileride belli olacak veya hak sahipli ğ ini ispat edecek kişi adına bankada bloke edilmesi hususunda idareye süre verildi ğ ine ilişkin mahkeme talimatı ödeme belgesine eklenir.

97 Yapı, tesis ve onarım giderleri (42) (1) Yapı, tesis ve onarım giderlerinin ödenmesinde; a) Taahhüt dosyası, b) Fatura, c) Yapım İ şleri Hakediş Raporu (Örnek: 4) ödeme belgesine eklenir

98 ORTAK HÜKÜMLER

99 4734 sayılı Kamu İ hale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre yapılacak alımlar (49) (1) 4734 sayılı Kamu İ hale Kanununun 22 nci md. sinin birinci fıkrasının (d) bendine göre do ğ rudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde; a) Onay Belgesi, b) Piyasa Fiyat Araştırması Tutana ğ ı (Örnek: 3) veya ihale komisyonu kararı, c) Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme, ç) Fatura, d) Muayene ve kabul komisyonu tutana ğ ı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge, e) Mal ve malzeme alımlarında, taşınır işlem fişi ödeme belgesine eklenir. (md. 49)./..

100 (2) Söz konusu alım bedellerinin ödenmesinde aranılacak belgelere ilişkin di ğ er hükümler aşa ğ ıda belirtilmiştir. a) Yurtdışından yapılacak tüketim malı, malzeme, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde birinci fıkrada belirtilen belgelere ilaveten; 1) Dövizin bankaca yurt dışına transfer edildi ğ ine ilişkin belge, 2) Taşıma senedi (konşimento) ödeme belgesine eklenir. b) Yurtdışından yapılan satın almalarda ödenen vergilerin idarece geri alınması halinde, fatura aslı yerine onaylı örne ğ i aranır../..

101 c) Alımı bir merkezden yapılan ancak alım yapılan merkez dışındaki birimlere teslim edilen mal ve malzemeler için, birimlerin teslim aldıklarına ilişkin belgelere dayanılarak alımı yapan merkezce düzenlenen taşınır işlem fişi ödeme belgesine eklenir../..

102 ç) Tercüme ücreti ödemeleri ile elektrik, su, do ğ algaz ve ulaştırma, haberleşme giderlerinin ödenmesinde muayene ve kabul işleminin yapıldı ğ ına ilişkin belge aranmaz. d) Yurtdışından yaptırılacak taşıma işlerine ait giderlerin ödenmesinde, birinci fıkrada belirtilen belgelere ilaveten; 1) Taşıma senedinin (konşimento) aslı, 2) Bilgisayar sistemi bulunmayan idarelerce yürütülen işlemlerde teslim ka ğ ıdının (ordino) onaylı bir örne ğ i, ödeme belgesine eklenir../..

103 (3) Bilgisayar sistemi bulunan idarelerde taşıma senedinin alıcı nüshasının aslı teslim ka ğ ıdı hükmündedir. (4) Mal ve hizmet alım bedelleri ile yapım işi bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, di ğ er ödemelerde onay belgesi, piyasa fiyat araştırması tutana ğ ı veya ihale komisyonu kararı ile düzenlenmiş ise sözleşme dışındaki belgeler aranır.

104 Kamu ihale mevzuatına göre yapılan alımlarda aranacak di ğ er belgeler (md. 50) (1) Kamu ihale mevzuatına göre yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bedellerinin ödenmesinde, bu Yönetmeli ğ in ilgili maddelerinde sayılan belgelerden başka, duruma göre aşa ğ ıda belirtilen belgeler de ödeme belgesine eklenir. Söz konusu belgelerin onaylı birer nüshaları muhasebe biriminde saklanan taahhüt dosyalarına eklenmek üzere ayrıca alınır. a) Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi, b) Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay, c) Kesin kabul farklarının ödenmesinde kesin hesap belgeleri, ç) Sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın yüklenicisine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve ek kesin teminata ilişkin belge.

105 Vize veya uygun görüş alınması gereken hallerde aranacak belgeler (md. 51) (1) Mahalli idarelerin yapacakları harcamalarında, ilgili mevzuatında vize veya uygun görüş alınmasının belirtildi ğ i hallerde, duruma göre vize yazısı veya cetveller ile uygun görüş yazıları ilk ödemeye ait ödeme belgesine eklenir. (2) Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmedi ğ i halde, harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen alımların ödenmesinde, uygun görülmedi ğ ine ilişkin görüş yazısının da ödeme belgesine eklenmesi gerekir.

106 Taşınır İ şlem Fişine ilişkin istisnai hükümler (1) Taşınır işlem fişi, aşa ğ ıda belirtilen taşınır mal alımlarında ödeme belgesine eklenmez.  Satın alındı ğ ı andan itibaren tüketimi yapılan, Su, Do ğ algaz, Kum, Çakıl, Bahçe topra ğ ı ve gübresi vb. maddeler Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar, Do ğ rudan taşıtların deposuna konulan akaryakıt, likit gaz ve ya ğ lar, Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve Yangın Söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları, Yazıcı kartuşlarının dolumları, (md. 52)./.. 106

107 Dergi, gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteli ğ i olmayan kütüphane materyalleri  “5) Bütçenin temsil ve tanıtma giderleri tertibinden makam için alınan yiyecek ve içecekler.” (08.11.2012 - 28461 RG. İ le Taşınır Mal Yönetmeli ğ inin 10. md. ne ek) ./..

108 (2) Ancak, bunlardan ihtiyaç duyuldu ğ unda kullanılmak üzere satın alınarak depolanan ya da arşivlenenler için Taşınır İ şlem Fişi aranır. Ciltlemeye tabi tutulacak süreli yayınlarda ciltletildikten sonra Taşınır İ şlem Fişi düzenlenir.  Makine ve taşıtların do ğ rudan depolarına konulan akaryakıt ve akaryakıt ürünleri alımlarında; aracın plaka ve kilometresi, teslim alan görevlinin adı soyadı ve imzası ile alınan ürünün cinsi, birim fiyatı ve tutarı bilgilerini kapsayan Akaryakıt ve Akaryakıt Ürünleri Alım Fişi ödeme belgesine eklenir.

109 Belge düzeni (md. 54) (1) Yönetmelik eki belgeler, aynı bilgileri kapsamak koşuluyla, ebadına ve şekil şartına ba ğ lı kalmaksızın basılı olarak veya elektronik ortamda düzenlenebilir.

110 Hüküm bulunmayan haller (md. 55) (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller ile Yönetmeli ğ in uygulanması sırasında do ğ abilecek tereddütlere ilişkin olarak 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli ğ i hükümleri ile Maliye Bakanlı ğ ınca merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için belirlenen usul ve esaslar uygulanır.

111 T E Ş E K K Ü R L E R


"MAHALL İ İ DARELER HARCAMA BELGELER İ YÖNETMEL İĞİ Tahir TEK İ N İ çişleri Bakanlı ğ ı İ ç Denetçisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları