Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Nitel Araştırmalar İ smail GÜLEÇ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilimsel Araştırma Yöntemleri Nitel Araştırmalar İ smail GÜLEÇ."— Sunum transkripti:

1 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Nitel Araştırmalar İ smail GÜLEÇ

2 Nitel araştırmaya yön veren disiplinler Antropoloji Felsefe Hümanistik psikoloji Sosyoloji Sosyal psikoloji Çevre psikolojisi Dilbilim

3 Özellikleri Do ğ al ortamda duyarlılık/ Do ğ rudan veri toplama/algıların ortaya konması Zengin betimlemeler/kişisel yorumlar Süreç (nasıl ve neden) Bütüncül yaklaşım Tümevarımcı Katılımcının bakış açısı/rolü Araştırma deseninde esneklik

4 Do ğ al ortam 1. Müdahele edilmez. 2. Önceden hazırlanmaz. 3. Yönledirilmez. 4. Sınıf, okul, mahalle veya herhangi bir yer olabilir. Çünkü; Sonuçlar en sa ğ lıklı bu şartlarda alınır. Davranışlar duruma göre de ğ erlendirilir. Araştırmacı ortamı paylaşmalıdır.

5 Do ğ rudan veri toplama 1. Araştırmacı gözlemcidir. 2. Bilgiyi do ğ rudan kaynaktan alır.

6 Zengin betimleme-Detaylandırma Görüşme notları Saha notları Foto ğ raf Görüntülü veya sesli kayıt Günlükler Yorumlar-de ğ erlendirmeler Kısa notlar

7 Sürece yönelik Davranışlar, Neden ortaya çıkarlar? Nasıl ortaya çıkarlar?

8 Tümevarımcı veri analizi Hipotezler kesin ve açık olarak belirtilmez. Önce sorular toplanmadan önce çalışılmalıdır. Detaylardan kuramlara gidilir.

9 Katılımcının bakış açısı Araştırmacı sürecin bir parçasıdır. Daha önce yapılan (davranış ile ilgili) tanımları kullanmaz, kendileri gözlemler. Katılımcılar kendi bakış açılarına göre anlamaya çalışılır. Dolayısıyla gerçek birden fazla olabilir. Araştırmacı kendi düşüncelerini de ğ il, katılımcıları dikkate almalıdır.

10 Araştırma desenindeki esneklik Araştırmada belli bir plan veya desen olur. Araştırmacı ziyaret edece ğ i olay/durum hakkında bilgi sahibidir. Önyargılardan kurtulmalıdır. Bilgileri ö ğ rendikçe deseni belirler.

11 Nicel Gerçeklik nesnelAsıl olan yöntem De ğ işkenler kesin sınırlarıyla saptanır Araştırmacı olay ve olgulara bakar Nitel Gerçeklik oluşturulur Asıl olan çalışılan durum De ğ işkenler içiçe ve karmaşık Olay ve olgular yakından izlenir, katılımcı tavır geliştirilir

12 Nicel GenellemeTahmin Nedensellik ilişkisini açıklama Yansız ve nesnel Nitel Derinlemesine betimleme Yorumlama Aktörlerin bakış açısını anlama Öznel ve empatik

13 Nicel Kuram ve denence ile başlar Deney, yönlendirm ve kontrol Standarize edilmiş veri toplama araçları Parçaların analizi Uzlaşma ve norm arayışı Sayısal göstergeler Nitel Kuram ve denence ile son bulur Kendi bütünlü ğ ü içinde do ğ al Araştırmacının kendisi veri toplama aracı Örüntülerin ortaya çıkması Çokluluk ve farklılık arayışı Verinin bütün zenginlik ve derinli ğ i içinde betimlenmesi

14 Aşamalar Çalışılacak olan olayın saptanması (kabaca) Kuramsal çerçeveni oluşturulması Araştırma sorusu ve alt soruların yazılması (açık uçlu, kapalı uçlu) Katılımcıların belirlenmesi/örneklem Araştırmacının rolünün belirlenmesi Veri toplama araçlarının belirlenmesi

15 Aşamalar Verilerin toplanması ◦ Gözlem ◦ Görüşme ◦ Döküman analizi Verilerin analizi: Kodlama, sentez ve bulgu Sonuçların sınırlanması ve genellenmesi Araştırmanın kuram ve uygulama için do ğ urdu ğ u sonuçlar

16 İ çerik analizi İ nsan davranış ve do ğ asını belirleme üzerinde do ğ rudan olmayan yollarla çalışan bir teknik. Metinler üzerinde olur. Önce belirli kurallarla kodlama yapılır. Kodlanan kelimeler metin içinde kullanma sıklı ğ ı, anlamı ve anlam dairesi belirlenir. Bunlardan çıkarımlarda bulunulur. Görseller üzerinde de uygulanır.

17 Veri analizi Betimleme: Veriler daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir. Alıntılara sık sık yer verilir. Analiz: Dört aşamadan oluşur. ◦ Çerçeve oluşturma ◦ Verilerin işlenmesi ◦ Bulguların tanınlanması ◦ Bulguların yorumlanması Yorumlama

18 İ çerik analizi Temel amaç toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmak. Aşamalar Tümevarımcı analiz Kodlama Kavram Kategori

19 İ çerik analizi Dört aşamada analiz edilir: 1. Verilerin kodlanması 2. Temaların bulunması 3. Kodların ve temaların organize edilmesi 4. Bulguların tanımlanması ve yorumlanması

20 Bilgisayar programları Kelime işlemciler Kodlama yazılımları Kodlama ve kuram geliştirme yazılımları

21 Nitel ve nicelin birlikte kullanılması Zenginleştirilmiş desen ◦ Nitel ve nicel veriler eş zamanlı toplanır. Açıklayıcı desenler ◦ Önce nicel veriler toplanır ve analiz edilir. ◦ Verileri tamamlamak ve rafine etmek için nitel veriler toplanır. Keşfe yönelik desen Önce nitel veriler toplanır. Bulgular nicel veri toplanmasına yardımcı olur. Gömülü desen ◦ Biri odak, di ğ eri de destekleyici olarak alınır.

22 Veri toplama araçları ◦ Gözlem ◦ Görüşme ◦ Döküman analizi Üç tür veri toplanır: ◦ Çevresel veri: Araştırmanın yer aldı ğ ı ortamla ilgilidir. Sonraki iki veri toplamanın temelidir. ◦ Süreçle ilgili veri: Süreç boyunca neler olup bitti ğ ini ve etkilerini gözlemler. ◦ Algılar: Süreç hakkındaki düşünceler

23 Durum (örnek olay) çalışması Case study Zamana ve mekana ba ğ lı bir inceleme Durum çalışması; ◦ Bir olayı meydana getiren ayrıntıları görmek ◦ Bir olaya ilişkin olası açıklamaları geliştirmek ◦ Bir olayı de ğ erlendirmek amacıyla kullanılır. ◦ Nasıl ve niçin sorularını temel alır.

24 Durum çalışması türleri Tarihsel örgütleme: Bir kuruluşun zamana ba ğ lı süreçleri üzerine odaklanır. Gözlemsel: Bir olayı mekanında gözlemek. Hayat hikayesi: Birisi anlatır, di ğ eri yazar. Durum analizi: Özel bir olayın farklı bakış açılarına göre incelenmesi. Çoklu durum: Birbirinden ba ğ ımsız olgular incelenir. Çoklu alan: Bir çok alan veya katılımcı olur.

25 Durum çalışmasının aşamaları Problemin ifadesi: Temel sorunun tespiti Alt soruların geliştirilmesi Analiz biriminin saptanması Çalışılacak durumun belirlenmesi Katılımcıların seçilmesi Verilen toplanması Verilen analizi ve yorumlanması Raporlaştırma

26 Olumlu ve olumsuz yönleri Olumlu yönleri ◦ Yaşamın bir kesiti hakkında derinlemesine bilgi sunar. ◦ Okuyucunun kendi bulundu ğ u durumla sunulan durum arasında mukayese yapma imkanı sa ğ lar. ◦ Alışık olunmayan ve bilinmeyen durumların derinlemesine ö ğ renilmesini sa ğ lar. ◦ Önceden sorulan sorulara ve veri toplama yöntemlerine ba ğ lı kalmak zorunda de ğ ildir. De ğ işebilir.

27 Olumlu ve olumsuz yönleri Olumsuz yönleri ◦ Sonuçların genellenebilirli ğ i düşüktür. ◦ Kurum ve kişilerin kimliklerini gizlemek zordur. ◦ Üst düzey dil becerisi gerektirir. ◦ Detaylara dikkat edecek kadar farklı bakan bir göz ister.

28 Eylem araştırması Eylemlerin niteli ğ ini geliştirme çalışması Tanımak ve anlamaktan daha çok geliştirilmesi gereken durumla do ğ rudan ilgili kişilerin araştırmacı olarak çalışmasını gerektiren bir tür. Sınıf ortamında başarılı olamayan bir ö ğ retmenin başarısını artırmak için yeni bir yöntem denemesi ve bunu gözlemlemesi gibi. Geliştirilmek istenen süreçle do ğ rudan ilgili kişiler için uygundur.

29 Eylem araştırmasının özellikleri Süreçin içinde bulunan kişi tarafından yapılır. Hergün yapılan işlerle ilgili bir sorunun farkedilmesiye başlar. Çözümler evrensel de ğ erlerle uyumlu olmalıdır. Mevcut uygulamadan daha pahalı ve daha zor olanlardan kaçınılmalıdır. Yerel sorunları çözmeye yardımcı olur.

30 Eylem araştırmasının amaçları Sorunun bulunması Sorunun tanımlanması Çözümlerin geliştirilmesi Çözümün uygulanması Amaca ulaşılıp ulaşılmadı ğ ının belirlenmesi Sonuçların paylaşılması

31 İ yi bir eylem araştırmacısı Nesnel, güvenilir ve geçerli olur, Farklı bakış açılarından yararlanır. Araştırma sonucunun sorunu çözdü ğ ünü sınamak Etik kanıtlar Uygulanabilirlik

32 Anlatı (narrative) araştırmalar İ nsanları bir konu veya duruma ilişkin deneyimlerini yaşamış oldukları hikayeler ile inceler. Ardışık olmalı, anlatı biçiminde olmalı. Daha çok sosyoloji, antropoloji, halkbilim gibi alanlarda kullanılır.

33 Anlatı araştırması aşamaları Amaç ve bu amaca uygun olayın belirlenmesi Olaya ilişkin deneyimi olan şahısların belirlenmesi Araştırma sorularının belirlenmesi Gerekli izinlerin alınması Veri toplama yönteminin belirlenmesi Verilen do ğ rulanması Raporlaştırma

34 Anlatı araştırmasında veri toplama Alan notları Günlük kayıtları Görüşme Hikaye anlatma Yeniden hikayeleştirme Sözel tarih Mektup yazma Biyografiler Di ğ er veri kaynakları (gazeteler, hatıralar vs)


"Bilimsel Araştırma Yöntemleri Nitel Araştırmalar İ smail GÜLEÇ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları