Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Görev ve Sorumluluklar 03.06.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 4- 2547 sayılı Kanunun 35 inci Maddesi Uyarınca Geçici Kadro Tahsisi ile Mecburi Hizmet Yükümlülü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Görev ve Sorumluluklar 03.06.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 4- 2547 sayılı Kanunun 35 inci Maddesi Uyarınca Geçici Kadro Tahsisi ile Mecburi Hizmet Yükümlülü."— Sunum transkripti:

1 Görev ve Sorumluluklar 03.06.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 4- 2547 sayılı Kanunun 35 inci Maddesi Uyarınca Geçici Kadro Tahsisi ile Mecburi Hizmet Yükümlülü ğ ü Devirleri YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2 2547 sayılı Kanun Öğretim elemanı yetiştirme: Madde 35 – Yükseköğretim kurumları; kendilerinin ve yeni kurulmuş ve kurulacak diğer yükseköğretim kurumlarının ihtiyacı için yurt içinde ve dışında, kalkınma planı ilke ve hedeflerine ve Yükseköğretim Kurulunun belirteceği ihtiyaca ve esaslara göre öğretim elemanı yetiştirirler. (Ek fıkra: 17/8/1983 - 2880/18 md.) Öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin araştırma görevlisi kadroları, araştırma veya doktora çalışmaları yaptırmak üzere başka bir üniversiteye, Yükseköğretim Kurulunca geçici olarak tahsis edilebilir. Bu şekilde doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik payesi alanlar, bu eğitimin sonunda kadrolarıyla birlikte kendi üniversitelerine dönerler. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 03.06.2016

3 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Görevlendirme veya atama işleminden önce adaylardan, kendilerine kadrosu tahsis edilen üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünde 2547 Sayılı Kanunun 35 inci maddesi şartları içinde lisansüstü eğitim-öğretim süresi (tatiller dahil) kadar mecburi hizmeti yerine getirmek zorunda bulunduklarına dair bir taahhüt ve kefalet senedi alınır. Bu senette ilgili araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim - öğretimlerinin tamamlanmasından ne kadar süre sonra kadroyu tahsis eden üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne döneceğini belirten bir hüküm de yer alır. Öğretim Elemanı Yetiştirilmesi Madde 4-Dördüncü fıkra BİR ÜNİVERSİTE ADINA BİR DİĞER ÜNİVERSİTEDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

4 03.06.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Madde 5- Atanan veya görevlendirilen araştırma görevlileri kadrosunun tahsis edildiği üniversitenin ilgili enstitünün düzenleyeceği eğitimi-öğretim programına göre eğitimi sürdürürler ve ilgili anabilim dalında hizmet görürler. Madde 6- Bu araştırma görevlileri öğrenim gördükleri enstitünün müdürü tarafından takip edilir ve her yarıyıl sonunda, öğrencilerin öğrenimleri sonunda dönecekleri üniversitelere, öğrencilerin başarı durumları hakkında bilgi verilir. Bu öğrenciler, akademik ve idari bakımdan, öğrenim gördükleri enstitünün müdürünün denetimine tabidirler. Bu öğrencilerin disiplin amirliğini ilgili enstitü müdürü yapar. Madde 8- Yüksek Lisans kademesinde, lisansüstü eğitim-öğretim gören adayların doktora eğitim-öğretimine devamları konusu, eğitim - öğretimi sağlayan üniversite tarafından kararlaştırılır. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

5 03.06.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Devirleri 2547 sayılı Kanun 35 inci madde üçüncü fıkra: (Ek fıkra: 17/8/1983 - 2880/18 md.) Yurt içi veya yurt dışında yetiştirilen öğretim elemanları, genel hükümlere göre bağlı oldukları yükseköğretim kurumlarında mecburi hizmetlerini yerine getirmek zorundadırlar. (Ek cümle: 19/11/2014-6569/26 md.) Bu mecburi hizmet, eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere başka yükseköğretim kurumlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilemez. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükseköğretim kurumlarında görev verilmez. Özel kanunlarla getirilen mecburi hizmet çalışmaları bu hüküm dışındadır. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

6 03.06.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 657 sayılı Kanun’un 224 üncü maddesinde “Yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere 3 ay ve daha fazla süre ile dış memleketlere gönderilen memurlara gönderilme şekillerine bakılmaksızın yurtdışında kaldıkları sürenin iki katı kadar mecburi hizmet yüklenir. Mecburi hizmet yükümlülüğünün 13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin a, b, d fıkraları kapsamına giren kurumlar arasında devri mümkündür. Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar, yarışma sınavına tabi tutulmaksızın atanırlar.” hükmü bulunmaktadır.

7 03.06.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kurulumuzca mecburi hizmet devri tekliflerine işlem yapılabilmesi için, ön koşul olarak söz konusu devrin yapılmasının istendiği kurum veya kuruluşa, mevzuatına uygun olarak atanmaya hak kazanılması gerekmektedir. Yürütme Kurulunun 18/02/2015 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda; YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

8 03.06.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Eş Durumu Mazereti İle Mecburi Hizmet Devri a)Eş durumu mazereti nedeniyle mecburi hizmet devri tekliflerinde, mecburi hizmet yükümlüsünün aile cüzdanı veya vukuatlı nüfus kayıt örneğiyle evli olduğunu belgelendirdiği eşinin; 1.8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi öğretim elemanı kadrolarında veya 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkraları ile geçici pozisyonlar hariç olmak üzere memur kadrosunda veya diğer personel kanunlarına tabi olarak çalıştığının belgelendirilmesi; 2. (18.11.2015 tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Değişik) Kamu personelleri arasında yer almaması halinde, o ilde son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olduğunun belgelendirilmesi; halinde eşinin görevli olduğu ildeki yukarıda belirtilen atanmaya hak kazandığı kamu kurum ve kuruluşuna mecburi hizmet devri yapılabilir. Eşinin bulunduğu ilde, mecburi hizmet yükümlüsünün durumuna uygun kadronun bulunmaması halinde veya mecburi hizmet yükümlüsüne ihtiyaç duyulmaması halinde o ilin sınır komşusu illerden birindeki kamu kurum ve kuruluşuna mecburi hizmet devri yapılabilir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

9 03.06.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sağlık mazereti nedeniyle mecburi hizmet devri tekliflerinde, mecburi hizmet yükümlüsünün, kendisinin, eşinin, kanunen bakmakla yükümlü olduğunu belgelendirdiği anne, baba veya çocuklarından birinin ya da yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin ortaya çıkan hastalığının o ilde tedavisinin mümkün olmadığını il sağlık müdürlüğü yazısıyla belgelendirilmesi veya kişinin görev yerinin değişmemesi halinde bu kişilerin hayatının tehlikeye gireceğinin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi halinde, yukarıda belirtilen atanmaya hak kazandığı kamu kurum ve kuruluşunun bulunduğu ilde tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya kişinin sağlığının olumsuz etkilenmeyeceğinin belgelendirilmesi halinde mecburi hizmet devri yapılabilir. Sağlık Durumu Mazereti İle Mecburi Hizmet Devri YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI


"Görev ve Sorumluluklar 03.06.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 4- 2547 sayılı Kanunun 35 inci Maddesi Uyarınca Geçici Kadro Tahsisi ile Mecburi Hizmet Yükümlülü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları