Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ Hatay- 2016 İ l MEM Proje Ekibi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ Hatay- 2016 İ l MEM Proje Ekibi."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ Hatay- 2016 İ l MEM Proje Ekibi

2 1-K İ MLER BA Ş VURU YAPAB İ L İ R? Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her kurum, öğretmen, yönetici ile lise ve üstü kademelerde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabileceklerdir.

3  Kurumsal başvuru da çalışmanın başvurulduğu kurumda uygulanmış olması, bireysel başvuru da ise başvuru sahibinin seçebileceği MEB’e bağlı herhangi bir okul/kurumda uygulanmış olması gerekmektedir.  Çalışmalar uygulanmış ve sonuçlar alınmış olmalıdır.  Çalışma raporu Genelge’de belirtilen açıklamalar ve kriterlere uygun olarak hazırlanmalıdır. 2-BA Ş VURU KO Ş ULLARI

4 1- Öğretim Yöntem ve Teknikleri I. I.Etkili öğretim tekniklerinin geliştirilmesi I.2.Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile öğrenme kazanımlarının edindirilme düzeyinin artırılması I. 3. Materyal geliştirme I.4. Eğitim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı I.5.Öğrenme kazanımlarına yönelik içerik zenginleştirme I.6.Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere yönelik çalışmalar 3-BA Ş VURU KATEGOR İ LER İ

5  2- Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetler  2.1. Bilimsel buluşlar  2.2. Teknolojik buluşlar  2.3.Ürün ve hizmetlerin bilim ve teknoloji kullanılarak geliştirilmesi  2.4.Araştırma ve geliştirme faaliyetleri  2.5.Bilimsel ve teknolojik çözüm önerileri

6 3-BA Ş VURU KATEGOR İ LER İ  3- Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi  Hizmet sunumunda kalite, verimlilik ve etkinliğin arttırılması ve eğitim kaynaklarının çeşitlendirilmesi; öğrenci, öğretmen ve velilerle ilgili bürokratik işlem ve süreçlerin basitleştirilmesi; istenecek belgelerin asgariye indirilmesi; hizmetlerin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması; insan kaynaklarının eğitimi (öğrenci, veli, öğretmen, yönetici, personel vb.) gibi faaliyetler bu kategori kapsamına girmektedir.

7 3-BA Ş VURU KATEGOR İ LER İ  4- Eğitim Öğretime Erişim ve Yönlendirme  4.l. Okullaşma oranlarının artırılması  4.2.Okula devam oranlarının artırtılması  4.3.Hayat boyu öğrenmeye katılım  4.4.Özel eğitime erişim ve tamamlama  4.5.Özel politika gerektiren grupların eğitime erişimi  4.6.Mesleki eğitime erişimin geliştirilmesi

8 3-BA Ş VURU KATEGOR İ LER İ  5- Olumlu Tutum ve Davranışların Geliştirilmesi  5.l. Milli, manevi, kültürel de ğ erlerin korunması ve geliştirilmesi  5.2.Sa ğ lıklı beslenme ve yaşam  5.3.Zararlı alışkanlıkların önlenmesi  5.4.Spor faaliyetleri  5.5.Rehberlik faaliyetleri  5.6.Kurum kültürünün geliştirilmesi  5.7.Toplumsal kuralların içselleştirilmesi

9 4-NASIL BA Ş VURULUR? Bireysel veya Kurumsal olarak http://eoyo.meb.gov.tr/login.aspx adresi üzerinden elektronik ortamda (genelgede belirtilen kurallara uygun bir şekilde) yapılacaktır. Son Başvuru Tarihi: 4 Mayıs 2016

10 5- BA Ş VURU KO Ş ULLAR ı  a)Rapor metni, Ek-l 'deki formata uygun, açık ve anlaşılır bir Türkçe ile en fazla 8 sayfa ve 3 MB boyutunda olacaktır. (Times New Roman, I I punto, 1,15 satır aralı ğ ı)  b)Çalışma; özgün, etik de ğ erlere uygun, alıntılardan ve birbirini tekrarlayan projelerden uzak yenilikçi düşünmeyi destekler şekilde olacaktır.  c)Kurumsal başvuru çalışma ekibi en fazla 5 kişiden oluşacaktır.  ç) Kurumsal başvurularda ekip üyelerinden bazıları, kurum personeli veya ö ğ renci olmayabilir.  d)Bir kurum, her kategoriden yalnız bir başvuru yapabilecektir.  e)Bir kişi, her kategoriden yalnız bir başvuru yapabilecektir.

11 5- BA Ş VURU KO Ş ULLAR ı  f)Kurumsal başvuruda bir kişi ekip üyesi olarak yalnız bir çalışmada görev alabilecektir.  g)Kurumsal başvurularda il/ilçe milli e ğ itim müdürleriekip üyesi olarak belirtilmeyecektir.  ğ ) Sonuçları alınmamış proj eler de ğ erlendirilmeyecektir.  h)Bireysel başvuruda, çalışma ekibi oluşturulmayacaktır.  ı) Başvuru sürecinde; çalışma ile ilgili tanıtım sunusu; çalışmanın hedef kitlesini ve fayda/önemini ön plana çıkaran görüntülerin yer aldı ğ ı 3 dk ile sınırlı HD çözünürlük kalitesinde video hazırlanacak ve istenildi ğ inde Bakanlı ğ a gönderilecektir.  i)Rapor metninde ve raporda geçen görsellerde kesinlikle il, ilçe, kurum, vali, kaymakam, müdür vb. kişi ya da kurumların isimleri belirtilmeyecektir. Aksi takdirde proje de ğ erlendirme dışı bırakılacaktır

12 6- ÖDÜL TÖRENI VE ÖDÜLLER  1.Çalışmalar, önce Bakanlık de ğ erlendiricileri tarafından elektronik ortamda, de ğ erlendirilecektir. Daha sonra, çalışmaların yerinde görülmesi açısından saha ziyaretleri gerçekleştirilerek saha ziyareti puanı ile ilk de ğ erlendirme puanının aritmetik ortalaması alınarak ödüle esas puan belirlenecektir.  2.Bölge ödül törenleri; de ğ erlendirmeler tamamlandıktan sonra ödül almaya hak kazanan iller arasından Bakanlık tarafından belirlenecek illerde düzenlenecektir.  3.Bakanlık Ödül Töreninde; bölgesel düzeyde ödül alan çalışmalar arasından her kategoriden en yüksek puan alan çalışmalar Bakanlık Ödülü, Bölge Ödülü almış fakat beş çalışma içinde yer almayan en yüksek puan almış 2 (iki) çalışma ise mansiyon ödül almaya hak kazanacaktır.  4.Bölgesel ve Bakanlık ödül törenlerinde ödül almaya hak kazanan bireysel ve kurumsal başvuruların ait oldu ğ u il ve ilçe milli e ğ itim müdürleri ödüllendirilecektir.  5. Bakanlık ödül töreninde ödül almaya hak kazanan bireysel çalışma sahipleri ile kurumsal başvuru ekip üyeleri; kurumsal başvuruda bulunmuş ve ödül almaya hak kazanmış il/ilçe milli e ğ itim müdürlerine Başarı Belgesi verilecektir.

13 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Strateji Geliştirme Hizmetleri Bölümü 2015-2016 E ğ itim Ö ğ retim Yılı


"EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ Hatay- 2016 İ l MEM Proje Ekibi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları