Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Ar-Ge Proje Becerileri Geliştirme Eğitimi Serkan ÇETİN Sinerji Ar-Ge Proje Danışmanlık Ltd. Şti.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Ar-Ge Proje Becerileri Geliştirme Eğitimi Serkan ÇETİN Sinerji Ar-Ge Proje Danışmanlık Ltd. Şti."— Sunum transkripti:

1 1 Ar-Ge Proje Becerileri Geliştirme Eğitimi Serkan ÇETİN Sinerji Ar-Ge Proje Danışmanlık Ltd. Şti

2 2 Eğitimi Amacı Ar-Ge proje önerisi hazırlayacak kişilerin,  Ar-Ge destek programları hakkında bilgi sahibi olması  Destek programına uygun doğru proje konularını belirlemek,  Destek programı ölçütlerine uygun olarak proje önerisi hazırlamak,  Proje Uygulama Yönetimi konularındaki becerilerini geliştirmek.

3 3 Eğitim Programı 22 Şubat – 26 Şubat 13:00 - 17:00İnovasyon, Ar-Ge ve Yenilik Tanımı, İnovasyon Türleri, Ar-Ge Fonları, Proje fikri 13:00 - 17:00Ar-Ge Proje Tasarımı, Ar-Ge Çıktıları, Yenilikçi Yönler, Benchmarking 13:00 - 17:00Ar-Ge Organizasyon Şeması, İş paketleri, Zaman Planlaması 13:00 - 17:00 Kaynak Planlaması, Bütçe Planlama, Pazar Analizi, Finansal Analiz, Ulusal Kazanım 13:00 - 17:00Proje Değerlendirme Kriterleri, Projelerin önceliklendirilmesi, Projelerin sunumu

4 4 Eğitim Programı: 1. Gün 13:00-13:15 Açılış, eğitimin amaçları, katılımcılarla tanışma Oturum 1 13:15-14:15 İnovasyon tanımı, Teşvik ve Destek Mekanizmalarının Tanıtımı 14:15-14:30 Ara(15dk.) Oturum 2 14:30-15:15 Proje nedir? Ar-Ge tanımı, yenilik türleri, Ar-ge proje fikirleri 15:15-15:45 Uygulama Çalışması 1: Proje Önerisi Öncesi Yapılacak Hazırlıklar 15:45-16:00 Ara(15dk.) Oturum 3 16:00-17:00 Uygulama Çalışması 1 ile ilgili grup sunumları ve genel tartışma

5

6 Mucit: Mehmet ARIKAN Patent Başvuru No: TR 1999 1550 Buluş Başlığı: Otomatik Çivili Oto Lastiği

7

8

9

10

11

12

13 Kapalı inovasyon prensipleriAçık inovasyon prensipleri Firmamız en yetenekli insanlarla çalışır Tüm yetenekli insanları bizim firmamızda çalışmaz. Gerek firmamızda, gerek firmamızın dışındaki yetenekli işgücü ile çalışmalıyız Ar-ge’den kar edebilmek için icat etmeliyiz, geliştirmeliyiz ve kendimize maletmeliyiz Firma dışında yapılan Ar-Ge’nin önemli bir değeri vardır; bünyede yapılan Ar-Ge ise, dışarıdaki değerden yararlanmalıdır Firma, yarattığı yenilikçi değeri pazara ilk sunan firma olmalıdır Pazarda ilk olmaktan çok iyi bir iş modeli geliştirmek önemlidir Sektördeki en iyi ve en çok fikri üreten kurum kazançlı çıkar Dışarıda ve içerideki en iyi fikirlerden yararlanmasını bildiğimiz takdirde firmamız kazançlı çıkacaktır Inovasyon süreçlerimizi kontrol etmeliyiz. Böylece rakiplerimiz fikirlerimizden yararlanıp kar edemezler Inovasyon proseslerimizi diğer kurumların/firmaların kullanmasından kar etmeliyiz; aynı zamanda, eğer iş modelimizi daha iyiye taşıyacaksa diğer kurumların/firmaların fikri mülkiyet haklarını satın almalıyız.

14

15

16

17 AÇIK İNOVASYON YÖNETİM SÜRECİ 17

18 Piyasaya çıkış ürün prototip konsept fikir Stratejiİnovasyon Süreci izleme rakipler + teknoloji - esinlenme, yeni fikirler üretme, - Teknik çözümler (nasıl?) - piyasa bilgisi (kim?) - stratejik bilgiler (lisansla kendin geliştir) izleme rakipler + teknoloji koruma Ar-Ge için yapılan maliyetin gelire dönüşmesi Teknik bilginin geliştirilmesi Başkalarının geliştirdiği bilginin kullanımı Hak ihlallerinin önlenmesi İnovasyon – Patent İlişkisi İşlev

19 TÜRK İ YE’DE TE Ş V İ K VE DESTEKLER

20 Fon Kaynakları Mekanizması

21 TÜRKİYE’DE TEŞVİK VE DESTEKLER ULUSAL FONLAR Kalkınma Bakanlığı Destekleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekleri T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Destekleri ULUSLARARASI FONLAR AB Mali Yardımları Kapsamında Sağlanan Destekleri Büyükelçilik Fonları

22 Teknik Destek Proje Teklif Çağrıları Doğrudan Faaliyet Desteği Güdümlü Proje Desteği Kalkınma Bakanlığı Destekleri (ÇKA)

23 Teknik Destek Ajansın ilgili kurum ve kuruluşların teknik kapasitelerinin artırılması amacıyla, herhangi bir mali destek vermeksizin mevcut personeli ya da hizmet alımı yolu ile sağladığı destek türüdür. Proje Teklif Çağrısı Ajans tarafından yürütülen belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. Doğrudan Faaliyet Desteği Ajansın, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınması ve kritik öneme sahip araştırma, planlama ve fizibilite çalışmaları gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlere verdiği desteklerdir. Güdümlü Proje Desteği Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.

24 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri Bakanlık Desteği San-Tez Ar-Ge Destek Programı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ar-Ge Merkezleri Teknogirişim Sermaye Desteği Teknoyatırım Destek Programı Ar-Ge Ürünleri Pazarlama Destek Programı TÜBİTAK KOSGEB

25 Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesidir. SAN-TEZ DESTEK PROGRAMI

26 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörleri arasında işbirliği sağlanarak; Ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesi, ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi, verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, teknoloji yoğun yatırım ve girişimciliği desteklemek, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine katkıda bulunmaktır.

27 AR-GE MERKEZLERİ Bu Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanacak; Ar-Ge Merkezleri, Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Teknogirişim Sermaye Desteği ile ilgili işlemler Bakanlığımızca yürütülmektedir.

28 TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ Teknogirişim Sermaye Desteği ile yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, bu iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

29 TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI AR-GE ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

30 Sanayi Proje Destekleri Akademik Destekleri Bilim ve Toplum Proje Destekleri AB Çerçeve Programları Destekleri İkili ve Çoklu İşbirlikleri TÜBİTAK Destekleri

31 Sanayi Proje Destekleri 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı 1505 - TÜBİTAK Üniversite – Sanayi İşbirliği Destek Programı 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı 1512 – TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Akademik Destekleri 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 1002 – Hızlı Destek Programı 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı 1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı 1008 – Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı 1010 – Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı 1011 – Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı 1301 – Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) Destekleme Program 3501 – Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı)

32 Bilim ve Toplum Proje Destekleri 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı 4003 – Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı AB Çerçeve Programları Destekleri Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği Katılımı Özendirme Ödül Destek Desteği Proje Önerisi Ön- Değerlendirme Desteği İkili ve Çoklu İşbirlikleri İkili İşbirliği / Proje Başvuru Çağrıları COST Programı Projeleri ESF- Avrupa Bilim Vakfı Projeleri

33 AB

34 KOBİ Proje Destek Programı Tematik Proje Destek Programı İşbirliği Güçbirliği Destek Programı AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Genel Destek Programı Girişimcilik Destek Programı Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı Kredi Faiz Desteği Laboratuvar Hizmetleri KOSGEB Destekleri

35 Kültürel Faaliyetlerin Teşviki Bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin karşılanmasını; Kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın korumasını ve sürdürülebilir kültürün birer öğesi haline getirilmesini; Kültürel iletişim ve etkileşim ortamının etkinleştirilmesini; Sanatsal ve kültürel değerlerin üretilmesi; Toplumun bu değerlere ulaşım olanaklarının yaratılması ve geliştirilmesini; Ülkemizin kültür varlıklarının yaşatılması ve ülke ekonomisine katkı yaratan bir unsur olarak değerlendirilmesi, kullanılması; Kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesine yönelik kültür yatırımı ve kültür girişimlerinin teşvik edilmesidir.

36 T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı Programın amacı; gençlerin evrensel ve insanî değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan, temel hak ve hürriyetlerini etkin bir biçimde kullanan ve uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkân ve zemini oluşturmak amaçlanmaktadır.

37 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Destekleri Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği Ticarileştirme Projeleri Desteği İleri Teknoloji Projeleri Desteği Ar-Ge Proje Destekleri Çevre Teknolojileri Desteği Enerji Verimliliği Desteği Çevre Proje Destekleri

38 Uluslararası Fonlar AB Mali Yardımları Kapsamında Sağlanan Destekleri Büyükelçilik Fonları (Uluslararası Fonlar) Japonya Büyükelçiliği Kanada Büyükelçiliği Avustralya Büyükelçiliği Hollanda Büyükelçiliği İngiltere Büyükelçiliği

39 Proje Nedir? Tanım - 1 Belirli bir amacı gerçekleştirebilmek için ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl (5N), kim, kime ve kaç paraya (3K) yapılacaktır soru ve cevaplarının organize edildiği fikirler ve uygulama sürecidir. Tanım – 2 Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

40 Genel Proje Süreçleri

41 Proje Çeşitleri

42 Niçin Proje Desteği?

43 43 Ar-Ge Projeleri Ar-Ge Desteği ve Yenilik Kavramı Destek Kapsamı ve Destekleme Oranları

44 44 Ar-Ge Projeleri Destekleme Programları Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile; yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi konularında yürütülen nitelikli Ar-Ge projeler desteklenmektedir.

45 Ar-Ge(*) Nedir? Araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır. (* Frascati Kılavuzu/OECD 2005) Frascati ve Oslo Klavuzları OECD – Bilim ve Teknoloji 2005/7 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı

46 Ar-Ge Türleri: 46 Ar-Ge Uygulamalı Araştırma Temel Araştırma Deneysel geliştirme

47 47 Yenilik: TÜBİTAK’ın Tanımı (*) Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş bir ürün veya mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmek; estetik alana yönelik değişiklikler ile ürünün yapı, nitelik ya da performansını teknik açıdan değiştirmeyen görünüm farklılıklarından ibaret basit değişiklikler hariç teknolojik yenilik yapma ya da yaratma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik/teknik, mali ve ticari etkinliği ifade eder. (*) TÜBİTAK Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programı Teknik ve Mali Kılavuz

48 48 Ürün Yeniliği Süreç Yeniliği Pazarlama Yeniliği Organizasyonel Yenilik Oslo Kılavuzuna Göre Yenilik Türleri (*) Oslo Kılavuzu: Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlanması İçin İlkeler, 3. Baskı, OECD ve Eurostat ortak yayını, Türkçe 1. Basım, TÜBİTAK, Şubat 2006, www.tubitak.gov.tr/destekler/taral/kilavuz.htm Destek Kapsamında Kapsam Dışı

49 49 Ürün Yeniliği Tanımları Oslo Kılavuzuna göre tanım (*) : Özellikleri ya da tasarlanan kullanım alanları tamamıyle yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş olan mal veya hizmetlerdir. (*) Oslo Kılavuzu Işığında ‘Yenilik’ TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Politikaları Dairesi, Eylül 2005, Ankara, www.tubitak.gov.tr/destekler/taral/kilavuz.htm TEYDEB Teknik ve Mali Kılavuz’a göre tanım (**) : Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin teknolojik farklar gösteren bir ürünü ifade eder. (**) TÜBİTAK Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programı Teknik ve Mali Kılavuz (TEKNIK_VE_MALI_KILAVUZ_2005.12.31.doc)

50 50 Ürün Yeniliği Sınıfları (*) Firmada Mevcut Bir Ürünün Yeni Modellerinin Geliştirilmesi: temel bir üründe yapılan değişikliklerle yeni ürünler geliştirilmesi veya mevcut bir ürünün yeni bir alana uygulanması için yapılan uyum çalışmaları Firma İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi: benzerleri pazarda veya sektörde mevcut olup firmanın ürün ailesinde olmayan bir ürünün geliştirilmesi Firma İçin Yeni Bir Ürün Platformu Geliştirilmesi kendisinden yeni modellerin türetilebileceği temel bir ürünün geliştirilmesi Ülke İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi Dünya İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi: yeni bir fikir odağında dünya pazarlarında olmayan bir ürünün geliştirilmesi (*) AGY100-01: Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (Ar-Ge Yardımı) Proje Öneri Bilgileri (AGY100_2005.12.31.doc) küçük yenilik BÜYÜK yenilik

51 51 Şirket için yeni olan ürünler Ürün Yenililiği Ülke için yeni olan ürünler İzleyen, daha ucuz ürünler İzleyen, daha üstün ürünler Platform Ürünler Bir defaya mahsus ürünler Maliyet azaltma İyileştirmeÜrün gamı Genişletme Dünya için yeni olan ürünler

52 52 Ürün Yeniliği Olmayan Durumlar (*) Mal veya hizmetin işlevsel ve teknik özelliklerini değiştirmeyen tasarım değişiklikleri Rutin güncellemeler Küçük değişiklikler ya da iyileştirmeler Giyim sektöründe meydana gelen düzenli mevsimsel değişiklikler Tek bir müşteriye göre hazırlanan ve diğer ürünlerden önemli ölçüde farkı bulunmayan özel ürünler Diğer işletmelerden satın alınan yeni mal ve hizmetlerin yeniden ticareti (*) Oslo Kılavuzu Işığında ‘Yenilik’ TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Politikaları Dairesi, Eylül 2005, Ankara, www.tubitak.gov.tr/destekler/taral/kilavuz.htm

53 53 Süreç Yeniliği Tanımları Oslo Kılavuzuna göre tanım (*) : Yeni ya da önemli ölçüde iyileştirilmiş üretim ve teslimat yöntemleridir. Teknikte, ekipmanda ve/veya yazılımda meydana gelen önemli ölçüdeki değişiklikleri de içerir. (*) Oslo Kılavuzu Işığında ‘Yenilik’ TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Politikaları Dairesi, Eylül 2005, Ankara, www.tubitak.gov.tr/destekler/taral/kilavuz.htm TEYDEB Teknik ve Mali Kılavuz’a göre tanım (**) : Üretim yöntemlerinde yenilik, geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi ifade eder. (**) TÜBİTAK Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programı Teknik ve Mali Kılavuz (TEKNIK_VE_MALI_KILAVUZ_2005.12.31.doc)

54 54 Süreç Yeniliği Sınıfları (*) Maliyet Düşürücü veya Standart/Kalite Yükseltici Sonuçların Elde Edilmesi Amacıyla Yeni Tekniklerin Geliştirilerek Uygulanması Üretimle İlgili Olarak Yeni Bir Yöntem veya Teknoloji Geliştirilmesi AGY100-01: Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (Ar-Ge Yardımı) Proje Öneri Bilgileri (AGY100_2005.12.31.doc)

55 55 Süreç Yeniliği Olmayan Durumlar (*) Küçük değişiklikler ya da iyileştirmeler Kullanılmakta olan imalat ve lojistik sistemlerinin çok benzerlerinin kurulması yoluyla imalat ve hizmet yeteneklerinin artırılması (*) Oslo Kılavuzu Işığında ‘Yenilik’ TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Politikaları Dairesi, Eylül 2005, Ankara, www.tubitak.gov.tr/destekler/taral/kilavuz.htm

56 56 Desteklenen Ar-Ge Aşamaları 1. Kavram geliştirme 2. Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü 3. Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar 4. Tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları 5. Prototip üretimi 6. Pilot tesisin kurulması 7. Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması 8. Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri

57 57 Neler Destekleniyor? Personel giderleri: Brüt ücret, SSK & İşsizlik Sig. işveren payı, ikramiye Seyahat giderleri: Şehirlerarası yol + konaklama Alet/Techizat/Yazılım/Yayın alımları* Yurtiçi Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan işler Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları** Malzeme alımları TPE’den alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili giderleri * Üretim aşamasında da kullanılan techizata proje süresine bağlı kısmi destek verilir. ** Yurtdışından alınan danışmanlık ve hizmetler proje toplamının %20’sini aşamaz.

58 58 Öncelikli Alanlar (*) 1. Enformatik 2. Esnek üretim/esnek otomasyon teknolojileriyle ilgili uyarlama 3. İleri malzeme teknolojileri 4. Gen mühendisliği/biyoteknoloji 5. Uzay ve havacılık teknolojileri 6. Çevreye duyarlı teknolojiler (*) 98/10 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tebliğinde tanımlanmış olan öncelikli alanlar

59 AR-GE Fikri Nasıl Geliştirilir? Çevredeki ve ürünlerinizdeki problemleri izlemek Gözlem yapmak Dünyayı ve teknolojiyi takip etmek Geribildirimler 59

60 60

61 61

62 62

63 Proje Portfolyosu Belediye İnovasyon Yönetim Süreci Şehir Yatırım ve Marka Karar Destek Sistemi Dijital Turizm Rehberi Belediye LivingLab

64 64 Proje Önerisi Öncesi Yapılacak Hazırlıklar Bu proje destek kapsamına girer mi? Bu proje yapmaya değer mi? Destek için başvurmaya değer mi?

65 65 Bu proje destek kapsamına girer mi? Ne Ar-Ge sayılır, nereye kadar sayılır, ne sayılmaz? Destek programının kısıtları

66 66 Bu proje yapmaya değer mi? Kime, neyi, nasıl yapacaksınız? Yapabilir misiniz? Mevcut bilgi, beceri ve altyapınız yeterli mi? Satabilir misiniz? İş modeliniz gerçekçi mi? Kaça satılabilir? Maliyet ne olmalı?

67 67 Destek için başvurmaya değer mi? Projemizin süresi ne kadar? > 6 ay ? Projemizin bütçesi ne? > 50 bin YTL? Birkaç benzer küçük projeyi bir şemsiye proje altında toplayabilir miyiz?

68 68 Uygulama Çalışması-1: Ar-Ge Proje Fikirleri Proje Önerisi Öncesi Yapılacak Hazırlıklar

69 69 Proje Önerisi Hazırlarken Dikkat Edilecek Konular Gerekli bilgileri istenen formata uygun olarak vermek Projeyi hakemin bakış açısıyla hazırlamak: Hakem sorularının yanıtlarını öneri dosyasında bulmalı! Hakem için yeterli bilgi vermek/ ticari sırları saklı tutmak

70 70

71 71 Hakem nelere bakar? Proje Değerlendirme Formu AGY200-1 Üç ana başlık: Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü Proje Planı ve Kuruluşun Altyapısının Uygunluğu Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği Her ana başlık altında üç kategoride toplanmış değerlendirme kriterleri: Çok iyi (7/11/10) İyi (18/11/15) İyi değil/Yetersiz (9/8/6)

72 72 TEYDEB Proje Önerisi Formatı Bölüm A- Proje ve Kuruluş Bilgileri Bölüm B- Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü Bölüm C- Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı Bölüm D- Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği Bölüm E- Proje Bütçesi

73 73 Ar-Ge Proje Önerisi Formatı Bölüm A- Proje ve Kuruluş Bilgileri Bölüm B- Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü Bölüm C- Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı Bölüm D- Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği Bölüm E- Proje Bütçesi

74 74 Bölüm B- Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü Proje Tanıtımı Projenin Endüstriyel Ar-Ge Yönü ve Teknolojik Düzeyi Yenilikçi ve Özgün Yönleri

75 75 Proje Tanıtımı: proje özeti formu

76 76 Projenin Endüstriyel Ar-Ge Yönü ve Teknolojik Düzeyi Proje amaçları ve çıktıları Projenin teknolojik karmaşıklık düzeyi Projenin dolaylı teknolojik etkileri

77 77 Proje Amaçları ve Çıktıları Projenin başlatılma gerekçeleri, amacı ve proje sonuçlarının başarı ölçütleri Projede kullanılacak yöntem ve teknikler Uyulacak ulusal/uluslararası standartlar

78 78 Proje Amaçları ve Çıktıları (devam) Projenin başlatılma gerekçeleri, amacı ve proje sonuçlarının başarı ölçütleri Ne yapmak istiyoruz? Neden yapmak istiyoruz? Proje sonuçlarımızın başarı ölçütleri neler? Performans Maliyet Zamanlama........

79 79 Proje Amaçları ve Çıktıları (devam) Projede kullanılacak yöntem ve teknikler Hangi Ar-Ge aşamaları planlandı? Nasıl bir Geliştirme Süreci izlenecek? Hangi aşamalarda hangi tasarım ve test teknikleri kullanılacak? Tasarım ve testler sırasında hangi araçlar kullanılacak? Standartlara uyum testleri nerede ve nasıl yapılacak ?

80 80 Şelale Geliştirme Süreci Spesifikasyon Mimari tasarımı Ayrıtılı tasarım Prototip Test Müşteri gereksinimleri Boom!

81 81 Adımsal (Incremental) Geliştirme Süreci Ayrıntılı tasarım Mimari tasarımı Müşteri gereksinimleri Spesifikasyon Sistem testi Prototip Modül testi Ayrıntılı tasarım Prototip Modül testi adım 1adım 2adım N

82 82 İterasyona Dayalı (Döngülü) Geliştirme Süreci Müşteri gereksinimleri Spesifikasyon Tasarım Prototip Test Müşteri gereksinimleri Spesifikasyon Tasarım Prototip Test Sistem testleri iterasyon 1 iterasyon N

83 83 Proje Amaçları ve Çıktıları (devam) Uyulacak ulusal/uluslararası standartların listesi Firma içi standartlar Ulusal standartlar Uluslararası standartlar

84 84 Uygulama Çalışması-2: Proje Amaçları ve Çıktıları

85 85 Projenin Teknolojik Karmaşıklık Düzeyi Proje konusu hangi teknolojik uzmanlık alanlarını kapsıyor? Hangi bilgi, beceri ve altyapı bizde mevcut? Bilgi, beceri açığımız varsa bunu nereden/kimden temin edeceğiz? Projenin teknolojik karmaşıklık düzeyi nedeni ile ne gibi oluşabilecek teknik sorunlarla karşılaşabiliriz? (teknik riskler)

86 86 Projenin Dolaylı Teknolojik Etkileri Ulusal/uluslararası teknolojik gelişmeye katkı, Firma içinde/dışında yeni Ar-Ge projelerine yol açması Farklı teknoloji alanlarında yeni uygulamalara/Ar-Ge çalışmalarına yol açması

87 87 Uygulama Çalışması-3: Teknolojik Karmaşıklık ve Dolaylı Teknolojik Etkiler

88 88 Projenin Yenilikçi ve Özgün Yönleri Proje çıktılarının Yenilikçi ve Özgün yönlerini, farklılıkları, sağlanan avantajları ve üstünlükleri Firmanızın mevcut ürünlerine göre Ülkedeki ve dünyadaki mevcut benzerlerine göre kıyaslamalı olarak açıklayın. Yenliklerinizi TÜBİTAK’ın tanımladığı ürün ve süreç yeniliği sınıfları altında açıklayın Yeniliklerin getirdiği (teknik) riskleri açıklayın Firma ürün çeşitliliğine etkisini açıklayın

89 89 Şirket için yeni olan ürünler Projenizdeki YENİLİK hangi düzeyde? Ülke için yeni olan ürünler İzleyen, daha ucuz ürünler İzleyen, daha üstün ürünler Platform Ürünler Bir defaya mahsus ürünler Maliyet azaltma İyileştirmeÜrün gamı Genişletme Dünya için yeni olan ürünler

90 90 Projenin Yenilikçi ve Özgün Yönleri Proje önerisinin içerdiği çalışmalar firmanın daha önce kazanmış olduğu bir yeteneğin tekrarı niteliğinde olmamalıdır: “Kuruluşun Ar-Ge desteği alarak gerçekleştirdiği diğer projelerden edindiği bilgi birikimi ve teknolojik altyapısı esas alınarak kuruluş bazında değerlendirme ölçütü yükseltilebilir.” (*) (*) TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik, Madde 16, son cümle.

91 91 Uygulama Çalışması-4: Projenin Yenilikçi ve Özgün Yönleri

92 92 TÜBİTAK Proje Önerisi Formatı Bölüm A- Proje ve Kuruluş Bilgileri Bölüm B- Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü Bölüm C- Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı Bölüm D- Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği Bölüm E- Proje Bütçesi

93 93 Bölüm C- Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı İş Planı İş Paketi Tanımlama Formları İş-Zaman Çubuk Grafiği Ara Çıktılar Formu Proje Gider Kalemleri Gerekçelendirmesi Proje Yönetimi ve Organizasyonu Kuruluşun Ar-Ge Olanakları

94 94 Proje İş Ağacı ve İş Paketi Yapıları (eyleme/sürece dayalı yapılar) XYZ Cihazı Geliştirme Projesi Ürün tanımı Tasarım ve Geliştirme Tasarım Doğrulama Seviye 1 Prototip geliştirme Ana parçaların tasarımı Prototip testleri Seviye 2 Görev 1Görev NGörev2 Seviye M

95 95 Proje İş Ağacı ve İş Paketi Yapıları (işleve/bileşenlere dayalı yapılar) ABC Yazılımı Bileşen 1 Seviye M Bileşen 2Bileşen 3 Modül 2Modül 1Modül L Seviye 2 İnsan-Makine Arayüzü Seviye 1Ana PlatformUygulama 1

96 96

97 97 Proje İş-Zaman Çubuk Grafiği (örnek)

98 98 Özet İş-Zaman Çubuk Grafiği

99 99 İşgücü Kullanımı Planlaması için bir Araç: İşgücü Kullanımı Tablosu

100 100 Proje Ara Çıktılar Formu

101 101 Uygulama Çalışması-5 İş Ağacı ve İş-Zaman Çubuk Grafiği

102 102 Uygulama Çalışması-6: İşgücü Planlaması, İş Paketi Tanımlama Formu, Ara Çıktılar Formu

103 103 Proje Gider Kalemlerinin Gerekçelendirilmesi Personel giderleri (iş paketi bazında) Adı Soyadı, iş paketindeki görevi Özgeçmişler (ekler bölümünde verilmeli) Seyahat giderleri (proje bazında) Kişinin adı soyadı, gidilecek yer, seyahatin amacı Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın alımları Alınacak teçhizatın genel adı ve temel özellikleri, hangi aşamada ne amaçla kullanılacağı Proje sonunda ne işlerde kullanılacağı (Ar-Ge? Üretim ?....) Yurtiçi Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan işler Kuruluşun adı, yaptırılacak Ar-Ge faaliyetleri ve amacı Sözleşme veya protokol kopyası Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları Alımın yapılacağı kuruluş/kişi, yaptırılacak işin açıklaması ve gerekçesi Sözleşme veya protokol kopyası Malzeme alımları Malzemenin cinsi, adı, ne amaçla kullanılacağı, miktarının gerekçelendirilmesi Patent Başvuru Maliyeti TPE’den alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili açıklamalar

104 104 Proje Gider Kalemlerinin Gerekçelendirilmesi Yazılan gerekçeler, ilgili gider kaleminin projenin başarısına etkisini açıklayacak nitelikte olmalı. Örnek : 3 adet bilgisayar alımı bütçenmiş. Neden mevcut altyapınız yetersiz kalıyor? Neden 1 adet değil de 3 adet alınıyor? Örnek: Neden bu modülü geliştirmek için dışarıdan hizmet alıyoruz? Neden bu firma? Neden bu miktar? Proje gider kalemlerinin gerekçelendirilmesi, proje planlama ve bütçe hazırlama ile paralel yürütülmeli

105 105 Proje Gider Kalemleri Açıklamaları ile Bütçe Formları arasında ilişki kurulması M011 Bütçe Formu Personel giderleri açıklaması için oluşturabileceğiniz özel form İlişkili Excel sayfaları

106 106 Proje Yönetimi ve Organizasyonu Proje Yönetim Planı Kaynak planlaması Risk yönetim planı Bilgi akışı ve karar alma süreçleri Proje Yönetim Yapılanma Şeması Kuruluşun Organizasyon Şeması

107 Ar-Ge Birimi Organizasyon Şeması 107

108 108 Kuruluşun Ar-Ge Olanakları Ar-Ge personeli, laboratuar, test ortamı, alet-teçhizat, yazılım araçları, kütüphane, bilgi birikimi v.b Ar-Ge altyapı yetkinlikleri Yeni ürün geliştirme ve tasarım yeteneği Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin kurumsal hafıza (dokümantasyon sistematiği) Üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıyla ilişkiler Geçmişte yapılan Ar-Ge çalışmalarına dayanan birikim Uzun vadeli teknolojik hedefler (yol haritaları)

109 109 Ar-Ge Proje Önerisi Formatı Bölüm A- Proje ve Kuruluş Bilgileri Bölüm B- Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü Bölüm C- Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı Bölüm D- Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği Bölüm E- Proje Bütçesi

110 110 Bölüm D- Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği Ekonomik Öngörüler Ulusal Kazanımlar Proje Ekonomik Bilgi Özeti

111 111 Ekonomik Öngörüler Sağlanacak katma değer Firma verimliliğine ve rekabet gücüne katkılar Proje çıktılarının ticarileşme potansiyeli, iç ve dış pazar payı, ithal edilen bir ürünün yerini alma olasılığı Ekonomik getiri beklentisi Pazara çıkış süresi Satış hasılatında ve Pazar payında beklenen artış, Kâra geçiş (başa baş) noktası

112 112 Ulusal Kazanımlar Yan sanayi oluşturmaya/geliştirmeye, ilgili/başka sektörlere katkısı Üniversite/araştırma kurumu- sanayi işbirlikleri Firma dışından temin edinilen bilgilerin içselleştirilmesi Kurulan işbirliklerinin sürdürülebilirliği Edinilen teknik bilgilerin yayılımına yönelik hedef ve stratejiler Patent konusu olabilecek çıktılar Proje çıktılarının sosyo-kültürel hayata, işlendirmeye etkileri Projenin çevreye olumlu/olumsuz etkileri

113 113 Proje Ekonomik Bilgi Özeti

114 114 Uygulama Çalışması-7: Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

115 115 TEYDEB Proje Önerisi Formatı Bölüm A- Proje ve Kuruluş Bilgileri Bölüm B- Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü Bölüm C- Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı Bölüm D- Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği Bölüm E- Proje Bütçesi

116 116 Bölüm E- Proje Bütçesi Hazırlanacak Formlar: M011- Personel giderleri (her iş paketi için ayrı hazırlanacak) M012- Seyahat giderleri M013- Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın alımları M014-Yurtiçi Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan işler M015-Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları M016-Malzeme alımları M020-Proje Toplam Tahmini Maliyet Özeti TPE’den alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili giderleri M020 de gösterilecek M030/YTL ve M030/USD- Dönemsel Tahmini Maliyet Formu Proje faaliyetlerine ilişkin harcamaların zamanlamaları ile uyumlu olacak

117 117 Uygulama Çalışması-8 Proje Bütçesi: AGY100-01 Excel formları kullanarak proje bütçesinin hazırlanması Proje Proje Gider Kalemleri Gerekçelendirmesi

118 118 Ar-Ge Projelerinde İşbirlikleri Dikey İşbirlikleri Yatay işbirlikleri: Ortak proje başvuruları Ortak başvurulan başka ulusal/uluslararası Ar-Ge destek programları

119 119 Dikey İşbirlikleri: Ar-Ge Hizmeti Alımı Destek kapsamındaki olan Ar-Ge hizmeti alımları: Üniversite Kamu araştırma kurumu Türkiye’deki bir kuruluştan alınan Ar-Ge hizmeti Desteklenmeyen Ar-Ge hizmeti alımları: Yurt dışındaki bir kurumundan alınacak Ar-Ge hizmetleri

120 120 Ortak Proje Başvuruları Ar-Ge desteği için ne zaman ortak proje başvurusu yapılmalı? Projenin hem gerçekleştirilmesi hem de çıktılarının ticarileştirilmesi aşamasında iş ortaklığı söz konusu ise Projede Ar-Ge faaliyetleri büyük oranda başka bir kuruluştan hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecekse

121 121 Ortak Proje Başvurusu İçin Öneri Formatı Aşağıdaki bölümler ortaklardan her biri için ayrı hazırlanacak: Bölüm A- Proje ve Kuruluş Bilgileri Bölüm E- Proje Bütçesi Diğer bölümler müşterek hazırlanacak ancak ortakların rolleri açıklanacak: İş planında kimin ne işleri yapacağı belirtilecek Ortakların yetki ve sorumluluklarının belirtildiği bir sözleşme yapılması gerekiyor

122 122 Ortak Başvurulan Başka Ulusal/Uluslararası Ar-Ge Destek Programları TÜBİTAK Destek Programları (www.tubitak.gov.tr) 1502 EUREKA Sanayi Ağı Ar-Ge Desteği 1505 Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP) 1506 Sanayi Katılımlı Uluslararası Ar-Ge Projeleri (USKA) 1007 Kamu Kurumları Araştırma Projelerini Destekleme Programı TTGV Ortak Teknoloji Geliştirme Projeleri (www.ttgv.org.tr)www.ttgv.org.tr AB 7. Çerçeve Programı (http://cordis.europa.eu/en/home.html)

123 Sunum içeriği(10-15 slayt); o Proje özeti o Şirket profili o Proje amacı o Proje somut çıktıları o Yenilikçi yönleri o Ar-Ge aşamaları, iş zaman çizelgesi o Proje Organizasyon şeması o Pazar bilgileri, ulusal kazanım, o Ticari model, karlılık analizi 123

124 Dikkat Edilecek Hususlar Proje personellerinin akademik danışmanla beraber tam kadro sunumda bulunması Proje dosyasının tüm personeller tarafından okunması ve hakim olunması, özellikle görev tanımlarına göre muhatap olunan sorulara cevap verilmesi Proje ile ilgili simülasyon demo çalışmaları gösterilebilir ancak belirli bir kısmı tamamlanmış imajı vermemek gerekli Unutmayın ki hakem değerlendirmeleri nihai sonuç için en önemli kısımdır. Proje çok iyi olsa dahi bazen hakem hoca ikna edilemediği için projeler reddedilebilmektedir. 124

125 Ret Gerekçeleri a. Çalışmanın Ar-Ge sistematiğinin (analitik ve/veya deneysel yönden) yetersiz olması,* b. Proje çıktısının benzerlerine göre karşılaştırmalı farklılığı/avantajı/üstünlüğünün olmaması,* c. Ar-Ge’den çok üretime yönelik yatırım ağırlıklı bir proje olması, d. Proje çalışmalarının rutin uygulamalar olması, e. Proje Ar-Ge faaliyetlerinin gerektirdiği tüm alanlarda uzman personel mevcut olmaması ve bu alandaki ihtiyaçların giderilmesine ilişkin planlama yapılmamış olması,* f. Projenin ekonomik fizibilitesinin yeterli düzeyde yapılmamış ve firmaya ekonomik katkısının incelenmemiş olması, g. Projenin hedefi ve proje çıktılarının başarı ölçütlerinin tanımlanmamış olması h. Kuruluşun Ar-Ge çalışmalarındaki özgün katkısının çok sınırlı olması, i. Projedeki Ar-Ge çalışmalarının hizmet alımı yapılan kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olması ve kuruluşunuzun bilgi birikimine katkı sağlamayacak olması, j. Ar-Ge olanaklarının projeyi yürütmek için uygun olmaması. NOT: * Ağırlıktaki ret gerekçeleri 125

126 126 Teşekkürler!


"1 Ar-Ge Proje Becerileri Geliştirme Eğitimi Serkan ÇETİN Sinerji Ar-Ge Proje Danışmanlık Ltd. Şti." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları