Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLARININ BOLOGNA SÜRECİNDEKİ ROLÜ Sabancı Üniversitesi 22 Ekim 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLARININ BOLOGNA SÜRECİNDEKİ ROLÜ Sabancı Üniversitesi 22 Ekim 2010."— Sunum transkripti:

1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLARININ BOLOGNA SÜRECİNDEKİ ROLÜ Sabancı Üniversitesi 22 Ekim 2010

2  BOLOGNA SÜRECİNE NEDEN VE NE ZAMAN İHTİYAÇ DUYULDU  ÜLKEMİZDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN NE YAPILDI  SÜREÇLER NELERDİ  SÜRECE (Stratejik Planlama) YASAL DESTEK NEYDİ  STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLARININ BOLOGNA SÜRECİNDEKİ ROLÜ NEYDİ  ÜST YÖNETİM VE DAİRE BAŞKANI KOORDİNESİNDE BAŞARILAN NEYDİ  STRATEJİK PLANLAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR NELERDİ  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK YÖNETİM ÇALIŞTAYLARI  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ’NDE STRATEJİK PLAN SÜREÇLERİ NASIL UYGULANDI  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ’NDE SÜREÇ NASIL DEVAM EDİYOR

3  Bilgiye dayalı küresel ekonomik yarış ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan önemli gelişmeler, ülkelerin her alanda olduğu gibi yükseköğretim alanında da sistemlerini yeniden değerlendirmelerini ve gelişmeler ışığında yeniden yapılandırmalarını beraberinde getirmiştir.  2001 yılından itibaren üye olduğumuz ve 2010 yılında birbirinden farklı ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel yapılara sahip 47 ülkenin dahil olduğu Bologna süreci, amaçları ve gelişmişlik düzeyleri birbirinden farklı yükseköğretim kurumlarının var olan özgünlüklerinin veya farklılıklarının belirgin bir biçimde ifade edilebilmesi, bu özgünlük ve farklılık iddialarının, soyut birer iddia olmaktan çıkarılıp nesnel bir biçimde ortaya konulmasında kullanılabilecek uygun araçlar sunmaktadır.

4  Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerinin iyileştirilmesi ve Bologna Süreci kapsamında kalite güvencesi konusunda ülkeler arası işbirliğinin geliştirilmesi yönünde öngörülen çalışmaların başlatılması amacıyla hazırlanan “Yüksek Öğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” yayınlanmış ve bu yönetmelik kapsamında, çalışmaları koordine etmek üzere, Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) kurulmuştur.  Yükseköğretim kurumları kendi içlerinde akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarından sorumlu “ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu”nu (ADEK) oluştururlar.

5  Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği kapsamında, Yükseköğretim kurumlarının akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sistematik bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli süreçleri ve performans göstergelerini tanımlamıştır. Belirlenen süreçler;  Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Süreci.  Stratejik Planlama Süreci.  Kurumsal Değerlendirme Süreci.  Periyodik iyileştirme ve izleme Süreci.

6  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kurumlarının stratejik yönetim modeline geçişini öngörerek, hizmetlerini plan ve program dahilinde yerine getirmelerine zemin oluşturmuştur.  “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”  “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar”  “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik”  “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik”  “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar”  …………………

7  Strateji geliştirme birimlerinin görevleri, aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütülür: a) Stratejik yönetim ve planlama. 1) Misyon belirleme. 2) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma. 3) Veri-analiz ve araştırma-geliştirme. b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme. c) Yönetim bilgi sistemi. d) Malî hizmetler. 1) Bütçe ve performans programı. 2) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama. 3) İç kontrol.

8  Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi strateji geliştirme birimlerine verilmiştir. Bu itibarla “Adıyaman Üniversitesi 2010-2014 Stratejik Planı” hazırlık çalışmalarına idarenin diğer birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanmıştır.  19-21 Ocak 2009 tarihindeki çalışmaya üst yönetim dahil 48 kişi,  12-14 Şubat 2010 tarihindeki çalışmaya üst yönetici dahil 37 kişi katılmıştır.

9  Planlama kurulunun oluşturulması,  Stratejik Planlama eğitimlerinin verilmesi,  Kurumun paydaşlarının belirlenmesi,  Planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi,  Kurumsal varsayımların oluşturulması,  Değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi,  Stratejik Planlama Yol Haritasının oluşturulması.

10 “Stratejik Yönetim 1”“Stratejik Yönetim 1” 19-21 Ocak 2009/ADIYAMAN “Stratejik Yönetim 2” “Stratejik Yönetim 2” 12-14 Şubat 2010/GEBZE “Adıyaman Üniversitesi 2010-2014 Stratejik Planı” Bölge Eğitim Programı Bölge Eğitim Programı 11-12 Mayıs 2010 ADIYAMAN

11  Kurum misyonu ve vizyonu belirlendi.  Temel değerler ve politikalar belirlendi.  Özdeğerlendirme ve çevre değerlendirmesi yapıldı.  Kısa, orta ve uzun dönemler için strateji ve amaçlar belirlendi.  Hedefler ve performans göstergeleri belirlendi.  Birim faaliyet ve projeler oluşturuldu.  Kaynak planlaması ve hedeflerin/faaliyetlerin/projelerin bütçelenmesi yapıldı.

12  Ekonomik ve sosyal gelişimde yaşanan değişim; zamanımızı bilgi ekonomisine ve bilgi toplumuna dönüştürmüştür. Bu dönüşüm yükseköğretimden daha nitelikli hizmet beklentisinin artmasına sebep olmuştur. Kuruluşların hizmet politikalarını, gelişen ve değişen hizmet anlayışına göre planlı bir şekilde yerine getirmeleri önem kazanmıştır.  Eğitimlerimiz 3-6 Aralık 2010 tarihleri arasında “Temel Kalite Kavramları ve Süreç Yönetimi” konusu ile devam edecektir.

13 Teşekkür eder, saygılar sunarım. Hülya KARTAL Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı


"STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLARININ BOLOGNA SÜRECİNDEKİ ROLÜ Sabancı Üniversitesi 22 Ekim 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları