Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

(1240-1320).

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "(1240-1320)."— Sunum transkripti:

1 ( )

2 Bir zamanlar dünyaya bir adam gelmiş:
Okunu kör nefsin, kılıçla çelmiş...                                        Bizim Yunus,                                        Bizim Yunus... Ölüm dedikleri perdeyi delmiş... Bir zamanlar dünyaya bir adam gelmis: Eli, kâtile de kalkamaz elmiş...                                        Bizim Yunus.. Bir zamanlar dünyaya bir adam gelmiş: Zaman onun kement attığı selmiş...                                        Bizim Yunus,                                        Bizim Yunus... Toprakta devrilmiş, göğe çömelmiş... Sayıları silmiş, BİR‘e yönelmiş...                                        Bizim Yunus..

3 YUNUS’DUR BENİM ADIM Anadolu’nun ka-ranlık bir çağında ‘diken içinde açan gül’lerin en ihti-şamlı; fakat bir o kadar da sade ola-nı…

4 Yunus dağılmışlıkların içinde birliği, bozulmuşlukların içinde diriliği, kokuşmuşlukların içinde ıtırlığı, saltanat kavgalarının içinde fedâkarlığı, isyanlarla gark olmanın verdiği bozgun anında şükür ve duayı, çaresizlikler içinde Allah’a teslim olmayı telkin etmişti. Bu da ancak AŞK ile olurdu. Ancak aşk insanları bir arada tutardı. Kuru kuruya bilgi ve ilim değildi insanı kurtaracak olan. Gönülden gelen irfan ve aşk idi insanı rahatlatacak olan.

5 Yunus=AŞK Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu
Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni Ben yanarım dün ü günü, bana seni gerek seni Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim Aşkın ile avunurum bana seni gerek seni

6 “karanlığın yuttuğu ve sonradan karanlıktan dönen ışığa çıkan” peygamberin adaşı
Balık karnında yatan, deryaları seyreden Kabak kökün yaslanan, Yunus Peygamber yatur Denizde hakâyıklar cevelân urur balıklar Yunus deniz mevcine taldum, talmadum dime

7 “Çok muhtemeldir ki Yunus bu adı seçmiş olsun
“Çok muhtemeldir ki Yunus bu adı seçmiş olsun. Yahut da bu tesadüf bütün hayatına istikamet versin. Ben yine Peygamber Yunus’un balığın karnına coşkun bir fırtına yüzünden düştüğünü göz önünde tutarak birinci şıkka ihtimal veriyorum”. Ahmet Hamdi Tanpınar “Fırtınanın yerini burada Moğol istilasının hakiki bir cehennem yaptığı, doğduğu bu XIII. asır ortası tutar.”

8 Ben bu sûretden ilerü adum Yunus degil iken
Ben olıdum ol ben idüm bu aşkı sunandayıdum Adımı Yunus dakdum sırrum âleme çakdum Levh ü kalemden öndin dilde söylenen benem Yunus bu cismim adıdır cisim anun bünyâdıdır Adım eger sorarısan bilgil câna cânân benem

9 “Şunu bilelim ki Yunus Emre tarihi bir kişiliktir.”
Anadolu’da hatta Anadolu dışında Halk, Yunus’u kendi bölgelerinde yaşamış ve ölmüş biri olarak ona mezar ve makamlar ihdas etmiştir. “Her dem yeniden doğarız.”

10 “Yunus, şüphesiz Sakarya kıyılarında doğdu.” Ahmet Hamdi TANPINAR
Yunus Emre, kendisinin düzenlediği Risaletü’n-Nushiyye isimli eserinin sonlarına doğru “tarih yidi yüz yidi idi…” diyerek eserinin tamamlanış tarihini belirtir. İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesindeki bulduğu eski bir mecmuadaki “Vefat-ı Yunus Emre, Sene 720, Müddet-i ömr 82” Buna göre Yunus Emre’nin vefat tarihi h.720’dir. Bu da Miladi ’e tekabül ettiğine göre doğum tarihi de olmalıdır.

11 SARIKÖYLÜ YUNUS “Kütahya suyunun Sakarya suyuna karıştığı yerin yakınlarında bir yer”: Sarıköy

12 YOKSUL BİR EKİNCİ Yunus, yoksul bir çiftçidir. Yanı sıra marangozlukla da uğraşmıştır. Göçebe bir medeniyetten yerleşik medeniyete geç-menin bir sonucu olarak Anadolu'da bir iskân po-litikası uygulanmış, bu po-litikanın başarıya ulaşma-sında dervişler ve ahiler aktif görev almışlardır.

13 ANÂSIR-I ERBAA “Toprak ve su iyiliği doğururken, ateş ve hava kötülüğü simgeler. Bunlar insanın vasıflarıdır. İnsan su ve toprakla sabrı tevekkülü öğrenirken, ateş ve havayla gururun niteliğini anlar”

14 Nebatatın olgunlaşması ile bir dervişin olgunlaşması arasında derin ilgiler mevcuttur.
Hor bakma sen toprağa Toprakta neler yatur Kanı bunca evliya Yüz bin peygamber yatur

15 İLİMDEN İRFANA “O’nun devirler için en büyük bir bilgi olan Kur’an ve hadis kültürünü anlayarak ve kavrayarak bildiği âşikardır. Yunus, tasavvuf yoluna meyledince asıl bilgi olarak Hakikat'ın bilgisini seçmiş, bilginin amacının Hakk'ı tanımak olduğunu belirtmiş, kişiyi buna ulaştırmayan bilgiyi onun için yararlı görmemiştir.

16 Tapduk: Tapılan, kendisine kul, köle olunan, dua edilen mabud.
Tapduk'un tapısında kul olduk kapısında Yûnus miskîn çiğ idik bişdik el-hamdüli'l-lâh Yunus EMRE Tapduğuna secde kıl sen Sana vuslat gerek ise Yunus sen Tapduk’una kıl dualar Dime kim “ne kılam bu aşk elinden” Halka Tapduk manisin Saçtık elhamdülillah Yunus Hakk’a bilişeli Can u gönül verişeli Şol Tapduk’a erişeli Gözlerimi açar oldum Yunusdur dervişler kulu Tapduk gibi serveri var Tapduk: Tapılan, kendisine kul, köle olunan, dua edilen mabud.

17 “Sorun bakalım ne ister, buğday mı, himmet mi?”
Hacı Bektaş onu "O iş şimdiden sonra olmaz. Biz o kilidin anahtarını Tapduk Emre'ye verdik, var-sın nasibini ondan alsın"

18 “Buraya değil eğri bir adam, eğri bir odun bile giremez.”
Zikirden gâfil bir papatya

19 “Sen hâlâ dünya kokuyorsun…”
40 GÜNLÜK ÇİLE-İNZİVÂ Ağla gözüm ağla gülmezem ayruk

20 SÖYLE YUNUS CAN “Yunus'un dili açıldı, gözlerinden ve gönlünden perde kalktı. Şevk denizine düştü. Ağzını açıp inci ve cevahir saçtı.” VELAYET-NÂME Suret söz kanda buldu Söz sahibi kaçan oldu Suret kendi geldi Dil hikmetin yoludur Bu bizim işretimiz Oldur lezzetimiz İçip esridiğimiz Aşk şerbeti gölüdür Aşkın âşıklar öldürür Aşk denizine daldırır Tecelli ile doldurur Bana seni gerek seni Aşkın şarabından içem Mecnun olup yola düşem Sensin dün ü gün endişem

21 ASA ÖZÜN OLDUĞU YERDE Kendini bildiğin ve bulduğun an
Vardığımız illere Şol safa gönüllere Halka Tapduk manâsın Saçtık elhamdülillah

22 Yunus bir gönül adamıdır.
Devrinin bütün olumlu inanç değer ve hareketlerini sevgiyle selamlamış olan bir gönül insanıdır o. Kalıba kafayı takmaz. Aşk kalıba sığmaz. Dervişlik dedikleri hırka ile tac değil Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtac değil Aşktan anlamayan gönülden çıkan sözleri de anlamaz.

23 İşbu vücud şehrine Her dem giresim gelir İçindeki sultanın Yüzün göresim gelir. Ne yüriyem ne hod aram Ne uzak sefere varam Çünkü dostu bunda buldum Ayruk neye seferim var.

24 Ben bir usanmaz ozanım Derdim vardır inilerim Yunus EMRE
Yunus’un bütün hayatı, hakikati arama ve bulma yolunda uzun ve zahmetli bir yolculuğun destanıdır. Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme Seni sîgaya çeken bir Molla Kasım gelir

25 Mevlana’nın ölümü: 1273 Yunus’un doğumu: 1240 --- Mevlana Hüdavendigâr bize nazar kıldı Onun görklü nazarı gönlümüz aynasıdır

26 BİR GÖNÜLE GİRMEK Sakıngıl yârin gönlün sırçadır sımayasın
Gönül mü yeğ Kabe mi yeğ Ayıt bana aklı eren Gönül yeğdürür zirâ kim Gönüldedir dost durağı Gönül çalabın tahtı Çalab gönüle baktı İki cihan bedbahtı Bir gönül yıkar ise Sakıngıl yârin gönlün sırçadır sımayasın Sırça sındıktan geri bütün olası değil

27 Gelin tanış olalım, işin kolayın tutalım
“Yunus, yüreğindeki aşk ve şevk ile yalnız Allah’ı değil, Allah’ın birer ismine mazhar olan bütün yaradılmışları da sevmiştir.” Samiha AYVERDİ Benim bunda kararım yok, bunda gitmeye geldim Bezirganım mataım çok, alana satmağa geldim. Ben gelmedim da'vi için benim işim sevi için Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim Gelin tanış olalım, işin kolayın tutalım Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz

28 İlahi referanslı aşk, insanı hamlıktan, çiğlikten kurtarıp olgunluk derecesine getirirken, bu aşktan yoksunluk onun insan olmaktan uzaklaştırmaktadır. Yunus’un referansı her hâlükârda aşktır.

29 KAYNAK-2 KAYNAK-1 Evvel kapı şeriat emri nehyi bildirir
Yuya günahlarını her bir Kur'an hecesi KAYNAK-2 Sen hak peygambersin seksiz gümansız Sana uymayanlar gider imansız

30 Bu dünyanın meseli bir ulu şara benzer
Veli bizim ömrümüz bir tez pazara benzer Bu şarın evvel tadı şehd ü şekerden şirin Ahır acısı gör şol zehr-i mara benzer

31 Ne gam bunda bana bin kez ölürsem Anda ölüm olmaz ölmezem ayruk
Teferrüc eyleyü vardum sabahın sinleri gördüm Karışmış kara topraga şu nâzük tenleri gördüm Çürimiş toprak içre ten sin içinde yatur pinhan Boşanmış tamar akmış kan batmış kefenleri gördüm Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni Ben yanarım dün ü günü, bana seni gerek seni Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim Aşkın ile avunurum bana seni gerek seni

32 Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi
Hele bana şöyle gelir, bir göz yumup açmış gibi Miskin ademoğulları ekinlere benzer gider Kimi biter kimi yiter yere tohum saçmış gibi Bu dünyada bir nesneye yanar için göynür özün Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi Yunus Emrem bu dünyada iki kişi kalır derler Meğer HIZIR, İLYAS ola, Ab-ı hayat içmiş gibi

33 “Âşık, garip, miskin, derviş, bî-çâre, günahlı, ümmî, za’if, bed-nâm, mecnun”
“Yunus Emre, Halk diliyle Anadolu tasavvuf edebiyatının en büyük şairidir. Daha Orta Asya asırlarında Ahmet Yesevi ile başlayan Halk tasavvuf şiiri, Türkistan, Horasan ve Anadolu’da yüzyılı aşan bir işleniş çağından sonra, en üst seviyesine Yunus Emre’de varmıştır.

34 Sufî düşüncenin şiir alanında Türkistan sahasındaki en önemli temsilcisi hatta kurucusu kuşkusuz Ahmet Yesevi’dir. Fakat Yunus şairlik tabiatı gereği hiçbir zaman didaktizmin kuruluğuna düşmemiş, lirizm onun şiirlerinin en belli başlı özelliklerinden biri olmuştur.

35 Şairliği bir dervişlik ve kulluk vazifesi olarak görür.
Uş yine geldim ki bunda sır sözün ıyan eyleyim Bir söz ile yeri göğü cümlesin hayran eyleyim Bu bizden önce gelenler ma’niyi pinhân dediler Ma’ni benden doğmuşlayın geldim ki uryan eyleyim Şairliği bir dervişlik ve kulluk vazifesi olarak görür. Şairlik onun için Hakk sırrının halklar tarafından anlaşılması için bir vasıtadır. Şiirde mananın belirsiz olması özel ve ayrıcı vasıf değildir. Mana doğru olarak anlaşılmalıdır. Dil açık olmalıdır. Fakat sade şiir söylemek kolaycılık ve bayağı şiir söylemek de değildir.

36 Yunus bu sözleri çatar sanki balı yağa katar Halka metaların satar yükü gevherdir tuz değil
Hep ideal çizgiler peşinde koşmuştur. Şiirde de rahat ve akıcı söyleyişin yanında kelimelerin düzenli istifi önemli yer tutar. Şiirde tuz gibi eriyip giden, faydası geçici bir lezzet olarak algılanan muhteva değil, mücevher değerinde kıymetli ve faydalı muhteva olmalıdır.

37 Yunus'un şiirlerinde İslam şairi niteliğine uygun olarak sanat kaygısı değil din gayreti ve tasavvuf neşesi hakimdir. Fakat bu durum, şiirlerinin birer sanat şaheseri olmasına engel teşkil etmemiştir. Söz yoğunluğu, rahat dillendirilen belli başlı konular ise, İslam'ın inanç, ibadet esaslarıın yorumu, aşk, fanilik, ölüm, gurbet, tabiat, hasret gibi temalar ve ahlakî öğütlerdir. Yunus'un şiirini dünden bugüne getiren özellik, sağlam bir düşünceye bağlı olmasıyla birlikte bu düşünceyi üstün bir sanat gücüyle ifade etmiş olmasıdır.

38 Keleci bilen kişinün yüzünü ağ ide bir söz Sözü pişürüp diyenün işüni sağ ide bir söz
“Yunus Emre, kelimelerden bir Süleymaniye kurmuş büyük bir dil mimarıdır.” Samiha AYVERDİ Sözün şiir olabilmesinin şartı “sözü pişirmek”tir. Yani öz biçimden önce gelir; fakat düzenli bir biçime girmemiş sözde de kalıcılık, etkileyicilik olmaz. Öz asıl amaç olmak şartıyla, öz biçim içindir, biçim de öz içindir. Öz biçim için feda edilemez. Biçim de öz için güzel bir kaftan olmalıdır.

39 Işka diyemedi özüm gensüzin açıldı râzum Yûnus senün iş bu sözün âlemlere destân ola
Yunus, lirizm gücüyle “sır”larını “âlem”e açmış, şiirleri âlemlere “destan” olmuştur. Yani onun şiirleri faydalı olmak amacını güden lirik şiirlerdir. İçtenlik Doğallık

40 Şu karşıki dağları meşeleri bağları Sağlık safalık ile aştık elhamdülillih … Kaynar denizleyin kanım oynar gemileyin canım İki deniz arasında gark olup uşanayım Yunus’un şiirindeki lirizmde “hareket” kavramı çok önemlidir. Çünkü coşku, durgunluğun değil hareketin eseridir. Yunus, bu yüzden şiirlerinde oturup düşünen pasif bir insan portresi çizmez. Tasavvufun da bağlı olduğu İslam inancında pasiflik, tembellik yoktur.

41 Risâletü’n-Nushiyye “Risâletü’n-Nushiyye”, Mesnevi nazım şekliyle yazılmış, manzum, didaktik, nasihatnâme tarzında bir eserdir. Beyit sayısı hakkında çeşitli kaynaklarda ufak tefek farklılıklar olmakla birlikte toplam 563 beyittir. Başlangıç kısmında aruz ölçüsünün fâilâtün/fâilâtün/fâilün diğer bölümlerinde, mefâilün/mefailün/fâilün kalıpları kullanılmıştır. Eserin sonlarına doğru yer alan "Söze tarih yedi yüz yidiydi Yunus canı bu yolda yidiydi" beytinden hareketle yazılış tarihinin H. 707/M olduğu sanılmaktadır.

42 Risâletü’n-Nushiyye Bu eserde Divan'a göre Arapça, Farsça kelimeler, geleneksel tasavvufî kavramlar bir hayli yer tutmaktadır. Ayrıca eserin sembolik bir anlatımı vardır. Soyut kavramlar kişileştirilmiştir. Yine eserdeki destani üslup da dikkati çekicidir. Çünkü baştan sona kadar iyi huylarla kötü huyların savaşı yer almaktadır. Bu eser, Yunus’un asıl bilge yönünü, tasavvuf kültürüne vukufiyetini ve onunla yakın temasını gösterir.

43 Risâletü’n-Nushiyye Eserde didaktizmin ağır basması, lirizmi geri plana itmiştir. Bu yüzden "san'at değeri bakımından Divan'ı daha öndedir. Yunus bu eserinde kendi duygularını değil genellikle insanoğlu’nun hâlini ortaya koyduğu için eser hissî(duygusal) olmaktan ziyade fikrî, öğretici bir eserdir.

44 Risâletü’n-Nushiyye Tasavvufun temel kavramlarını, ana meselelerini bir bilgin sıfatıyla açıklaması yönüyle çok önemlidir

45 Risâletü’n-Nushiyye Allah'a duyulan özlem, O'na inanmak ve güvenmek, sabırlı olmak, onurlu olmak, cömertlik, haya sahibi olmak... Öbür yanda riya, acelecilik, büyüklenme, şehvet, öfke, cimrilik... gibi diğerlerine zıt huylar ve bunlar arasındaki mücadele insanlığına ezeli ve ebedi meseleleridir.

46 Divan Risâletü‘n-Nushiyye Yunus'un nasıl bilgi seviyesini gösteriyorsa Divan'ı da şairlik gücünü gösteren bir eserdir. Yunus, divanında hem hece hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır. Divan'da mesnevi, gazel, musammat şeklindeki divan nazım biçimlerine de rastlanır.

47 Divan Yunus Divanı'nın ortada pek çok yazma nüshâları vardır. "Yunus'tan sonra ve Yunus tarzında söylenmiş daha birçok şiirlerin, Yunus'un sanılarak bu nüshâlara ilave edildiği muhakkaktır."

48 Divan Kafiye konusunda genellikle Halk ve tekke şiirindeki geleneğe uyularak daha çok yarım kafiye kullanılmış ve redife baş vurulmuştur. Nazım şekli genellikle dörtlüktür. Nazım birimi olarak zaman zaman beyit de kullanılmıştır. Divan'daki şiirlerde mecaz ve mazmun özellikleri de dikkat çekicidir. Bunlar arasında Halk şiiri geleneğinde yer alan ortak mecazlara, sembollere, rastlanmakla birlikte oldukça orijinal olanları da vardır. Çok sık kullanılan imaj ve semboller "ekincilik, bağ ve bahçecilik hayatından alınanlardır". Dolayısıyla benzetmeler de hep tabiata dayalıdır.


"(1240-1320)." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları