Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı"— Sunum transkripti:

1 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2 21. Yüzyılda Birey küreselleşme, çok kültürlü toplum yapıları, iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim ve gelişmeler, çok kanallı bilgi akışı, bilginin hızlı transferi, birey odaklı eğitim felsefelerinin benimsenmesi,

3 21.Yüzyılda Birey 7. çevre bilincinin artması ve ekoloji olgusunun bir sorun olarak gündeme gelmesi 8. değerlerdeki değişmeler, 9. değişen aile ve toplum yapıları ve çocuk yetiştirme anlayışları, 10. demokratik bir toplumun oluşması için yurttaşların sahip olması gereken nitelikler, 11. insan hakları ve çocuk hakları 21. yüzyılın öne çıkan konularıdır

4 21. yüzyıl eğitiminde yeni eğilimler

5 21. yüzyıl eğitiminde yeni eğilimler
öğrenme ortamlarında değişme sürekli eğitim ihtiyacı teknolojinin her geçen gün daha fazla kullanılması erken eğitimin öneminin anlaşılması, değerler eğitimi, çevre duyarlılığı öğretmeden öğrenmeye doğru değişen öğrenme yaklaşımları

6

7 Teknoloji nedir?

8 Teknoloji nedir?

9 Teknoloji nedir?

10 Teknoloji nedir? Teknolojinin Latince karşılığı "Technoslogos"dur.
"techne" yapmak, "logos" da bilmek anlamına gelmektedir. Alet ve edevat yapılması için gerekli olan bilgi ve yeteneği ifade etmektedir.

11 Teknoloji nedir? Teknoloji, bilimin, pratik yaşam gereksinimlerinin karşılanmasına ya da insanın çevresini denetleme, biçimlendirme ve değiştirme çabalarına yönelik uygulamalarıdır.

12 Eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisi
İnsanın öğrenmesi olgusunun tüm yönlerini içeren problemleri sistematik olarak analiz etmek, bunlara çözümler geliştirmek üzere ilgili tüm unsurları (insan gücünü, bilgileri, yöntemleri, teknikleri, araç-gereçleri vb.) işe koşarak uygun tasarımlar geliştiren, uygulayan, değerlendiren ve yöneten karmaşık bir süreçtir.

13 Konuların öğrenilmeye uygun şekilde yapılandırılmasıdır.
Öğretim araç-gereçlerinin tasarımı, seçimi ve sağlanmasıdır. Öğretim için, personel, tasarım, yöntem ve araçların kullanılmasıdır. EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Özel Amaçların, ve kazanımların belirlenmesi sürecidir. Etkili öğretim ortamının seçilmesi veya tasarlanmasıdır. Personelin etkiliğini ve verimliliğini artırmaktır. Eğitimin ihtiyaçlarını bilimsel olarak araştırmaktır.

14 Eğitim Teknolojisinin Yararları
Eğitim sistemi için eğitim teknolojisinin genel olarak sisteme ve özel olarak bireye sağladığı yararlar(Alkan): 1 Serbestlik : Öğretmen ve öğrenciler serbest olarak çeşitli eğitim yaşantıları oluşturabilirler.

15 Eğitim Teknolojisinin Yararları
Eğitim sistemi için eğitim teknolojisinin genel olarak sisteme ve özel olarak bireye sağladığı yararlar(Alkan): 2 Birincil Kaynaktan Bilgi: Birinci elden bilgiye ulaşmak mümkündür. Edebiyat eserleri, sanat eserleri, resmi kuruluşlarca yayınlanan raporlar, istatistikler, her türlü arşiv anketler, söyleşiler, mektuplar, gazeteler, gibi orijinal çalışmalar birincil kaynaklara örnek olabilir.

16 Eğitim Teknolojisinin Yararları
3 Fırsat Eşitliği : Eğitim teknolojisi eğitimi mekân ve zaman sorunu baskısından kurtarır. Geliştirilmiş eğitim sistemleri ve paket programlar eğitim teknolojisi ve çeşitli ortamlarla yüksek nitelikli öğrenme sağlar.

17 Eğitim Teknolojisinin Yararları
4 Çeşitlilik ve Kalite : Sistem yaklaşımları ile geliştirilen paket öğretim gereçlerinin yaygın öğrenci gruplarına ulaşması, bu gereçlerin iyi organizasyonu ile kitlesel öğrenme stratejilerinin geliştirilmesine yol açar.

18 Eğitim Teknolojisinin Yararları
5 Yaratıcılık : Eğitim teknolojisi öğrenciye çoklu ve seçenekli öğrenme olanakları sunarak bireysel insiyatif almayı ve yaratıcılığı arttırmayı amaçlamaktadır.

19 Eğitim Teknolojisinin Yararları
6 Bireysel Öğretim: Öğrencinin ne öğreneceği, nasıl öğreneceği , ne zaman ve hangi hızda öğreneceğinin sürekli kontrol edilmesine gerek kalmaz. Eğitsel ortamlara dayalı olarak geliştirilmiş öğretme sistemleri eğitim eşitliğini geliştirme ve eğitimin kalite ve etkinliğini artırma yanında programlara hareket, esneklik ve çeşitlilik kazandırır.

20 Eğitim Teknolojisinin Yararları
7. Üretken Eğitim ve Hızlı Öğrenme : Öğrenciler geleneksel ortamlara göre daha hızlı öğrenerek üretken olabilirler.

21 Öğretim Teknolojisi Öğretim teknolojisi: Öğretimin, eğitimin bir alt kavramı olduğu anlayışına dayalı olarak ve belirli öğretim disiplinlerinin kendine özgü yönlerini dikkate alarak düzenlenmiş teknolojiyle ilgili bir terimdir. Meselâ: “Fen bilgisi öğretimi teknolojisi”, “İngiliz dili öğretimi teknolojisi».

22 Diğer bir tanıma göre; Belirlenen hedeflere göre daha etkili bir öğretim yapabilmek için, öğrenme ve iletişim konusundaki araştırmalar ile insan kaynakları ve diğer kaynakların beraber kullanılmasıyla tüm öğrenme-öğretme sürecinin sistematik bir yaklaşımla tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesidir (Yalın, 2001).

23 Öğretim teknolojilerinin amacı;
* eğitimi daha üretken yapmak * daha bireysel yapmak, * daha bilimsel bir öğretim sağlamak, * herkesin ulaşabildiği, * eşitliği öngören, * daha güçlü ve daha hızlı bir öğretime ulaşmak olarak belirtilebilir.

24 Öğretim teknolojisi öğrenme sürecini geliştirmek için oluşturulan her türlü sistemi, tekniği ve yardımı içerir. Böyle bir yapı da şu 4 özellik önemlidir. 1- Öğrencinin ulaşması hedeflenen amaçların tanımlanması 2- Öğrenilecek konunun öğretim ilklerine göre incelenip, öğrenilmeye uygun şekilde yapılandırılması 3- Konunun aktarılabilmesi için uygun materyalin seçilip, kullanılması 4- Dersin ve derste kullanılan araçların etkililiğini ve öğrencilerin başarı durumlarını değerlendirmek için uygun değerlendirme yöntemlerinin kullanılması. Görüldüğü gibi öğretim teknolojisi terimi öğrenme olgusunun tüm yönleriyle ilgilidir.

25 Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Tanım 1: Bilişim teknolojileri, "bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin birlikte kullanılmasıyla oluşturulmuş sistemler"dir. Tanım 2: Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan her türlü görsel, işitsel basılı ve yazılı araçlardır. Tanım 3: Bilginin toplanmasını, işlemesini, depolanmasını, ağlar aracılığı ile bir yerden bir yere iletilmesini sağlayan iletişim ve bilgisayar teknolojilerini de kapsayan bütün teknolojiler "bilişim teknolojisi" olarak adlandırılmaktadır.

26 BİT’in eğitime uyarlanmasının nedenleri:
Bilgi iletişim teknolojisini kullanabilecek vatandaşlara sahip olmak,

27 BİT’in eğitime uyarlanmasının nedenleri:
Günümüzde insanların büyük çoğunluğu için kaçınılmaz derecede önemli olan temel bilgisayar becerilerinin ve teknoloji bilincinin bugünden öğrencilere kazandırılması,

28 BİT’in eğitime uyarlanmasının nedenleri:
Mevcut eğitim programlarını geliştirmek ve uygulanmasını ilerletmek için teknolojiden faydalanmak,

29 BİT’in eğitime uyarlanmasının nedenleri:
Öğrenme ortamlarını, eğitimsel yazılımlar, elektronik referanslar, uygulama yazılımları ve eğitsel oyunlarla desteklemek; böylece eğitimin kalitesini arttırmak.

30 BİT’in eğitime uyarlanmasının nedenleri:
Doğru zamanda ve doğru yerde, doğru bilgi teknolojisi aracı kullanım yeteneğini bütün öğrencilere kazandırmak.

31 BİT’in eğitime uyarlanmasının nedenleri:
Toplumdaki bireylerin yaşam boyu sürekli eğitim görmelerini sağlamak.

32 BİT’in eğitime uyarlanmasının nedenleri:
Bilgiyi geniş bölgelere yayıp uzak kırsal yörelere de eğitim olanaklarının götürülmesini sağlamak.

33 Bilgisayar ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişmenin, üretime sağladığı avantajlar nelerdir?
 Her türlü bilgi akışını hızlandırıp kolaylaştırır,  Zaman kullanımında avantajlar sağlar,  Üretimde etkinlik ve verimliliği arttırır.

34 Bilişim teknolojilerinin yazılı iletişime sağladığı büyük kolaylıklar nelerdir?
 Maliyetleri azaltır ve verimliliği artırırlar.  Tekrarı azaltır, veri girişini kolaylaştırır ve zaman tüketimini azaltırlar.  Kâğıt kullanımının gerektirdiği fiziksel alan kullanımını daraltırlar.  Doküman yönetiminde etkinlik sağlarlar.  Ofislerde görülen işlerin maliyetlerini önemli ölçüde azaltırlar.

35 Araç Daha çok mekanik nitelikteki yardımcı olup; gereci sunmada vazgeçilmez öğedir. Örnek: Tepegöz, bilgisayar, televizyon, yazı tahtası Gereç ise; Daha çok yazılı basılı nitelikte yardımcı olup, aracın vazgeçilmez öğesidir. Örnek: Tepegöz asetatı, bilgisayar programları

36 Materyal Öğretim materyalleri, öğrenme süreci içerisinde öğretmen tarafından değişik ortamlarda öğrencilere sunulan araçlardır. Bu araçlar; basılı materyaller, fotoğraflar, maketler, gibi ilk bakışta anlaşılır nesneler olabileceği gibi içeriğine erişmek için daha yüksek teknolojiye gereksinim duyan ses kasetleri, videolar, CD’ler, internet sayfaları, çeşitli yazılımlar gibi ortamlarda da sunulabilir.

37 Materyal Eğitimde materyal, Konuyu basitleştirebilen,
anlaşılmasını kolaylaştıran, gereksiz bilgiler bulundurmayan, dersin hedeflerini destekleyen, konunun ana hatlarını sunan, içeriği soyuttan somuta taşıyabilen ve görsel-işitsel özellikler kullanarak anlaşılmayı kolaylaştıran ürünlerdir.

38 Materyal kullanımının öğretmene sağladıkları:
1. Öğretmenin ders anlatmak için harcadığı zaman önemli ölçüde azalır. 2. Tahta kullanım ihtiyacı azalır. 3. Daha kaliteli çizim, şekil ve grafiklere kolayca ulaşılabilir. 4. Öğrencilerin bireysel niteliklerine uygun çok sayıda örnek sağlanabilir.

39 Materyal kullanımına dayalı yapılan öğretimin ortaya çıkarabileceği sınırlılıklar:
1. Öğrencilerin düşünmelerini azaltabilir. (öğrenciyi düşünmeye yöneltecek konular materyalde görüldüğü için öğrenci düşünmeye ihtiyaç duymaz.) 2. Materyalin temini pahalı olabilir. 3. Materyalin sürekli taşınması zahmetli olabilir. 4. Aracı kullanmak için gerekli zaman ve hazırlık yeterli olmayabilir.

40 Materyal kullanımında seçenekler
Hazır materyallerin seçilmesi ve kullanılması. Var olan materyallerin daha uygun hale getirilip kullanılması. Materyallerin öğretmen tarafından geliştirilmesi

41 Sınıf ortamında kullanılabilecek teknoloji ve materyallerin başlıcaları şunlardır: Gerçek nesne ve modeller, Yazılı gereçler (kitaplar, broşürler vb.), Görsel basılı materyaller (resimler, fotoğraflar, çizimler, tablolar, grafikler), Çeşitli pano ve tahtalar (ilan tahtası, kara tahta, beyaz tahta, tebeşir, işaret kalemleri, elektronik tahta), Tepegöz ve saydamları, Slaytlar ve film şeritleri, Ses ögeleri (ses kasetleri, CD’leri, ses çıkaran nesneler), Televizyon ve video (Programlar, video kasetler, VCD’ler), Bilgisayar

42 Öğrenmenin kalıcılığı ve materyaller
Bir öğretme etkinliği ne kadar çok duyu organına hitap ederse öğrenme daha iyi daha kalıcı ve daha izli olmakta, unutma da daha geç olmaktadır.

43 Öğrenmenin kalıcılığı ve materyaller
Öğrenilenlerin % 83’ü görme, % 11’i işitme, % 3.5’i koklama, % 1.5’i dokunma ve % 1’i tatma yaşantıları yolu ile öğrenilmektedir.

44 Öğrenmenin kalıcılığı ve materyaller
Bir araştırmanın sonuçlarına göre de, zaman faktörü sabit tutulduğunda insanlar; okuduklarının %10’unu, İşittiklerinin %20'sini, gördüklerinin %30'unu, görüp işittiklerinin %50'sini, söylediklerinin %70'ini, yapıp söylediklerinin de %90'ını hatırlamaktadırlar.

45


"Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları