Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Page  2 İSTANBULUZMAN MADDE 48- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Page  2 İSTANBULUZMAN MADDE 48- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra."— Sunum transkripti:

1

2 Page  2 İSTANBULUZMAN MADDE 48- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Bu Kanunun uygulanması bakımından; a)İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapmak üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hekimler, işyeri hekimini; mühendis, mimar ve teknik elemanlar ise iş güvenliği uzmanını, b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları(TSM) ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler ortak sağlık ve güvenlik birimini, c) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapacak işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları(ÇASGEM), üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler Eğitim Kurumu’nu ifade eder." TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

3 Page  3 İSTANBULUZMAN 27 Kasım 2010 CUMARTESİResmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

4 Page  4 İSTANBULUZMAN YÖNETMELİK KAPSAMI KAPSAM: 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan ve devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerleri. İŞYERİ = SGK BÖLGE SİCİL NUMARASI

5 Page  5 İSTANBULUZMAN A) Rehberlik ve danışmanlık, B) Sağlık Gözetimi, C) Eğitim ve Bilgilendirme, Ç) İlgili birimlerle işbirliği. İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ

6 Page  6 İSTANBULUZMAN a) Rehberlik ve danışmanlık; 1)İSİG Kuruluna katılarak, çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını izlemek, 2)Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği hk. gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak, 3)İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve KKD konularında tavsiyede bulunmak, 4)İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla işverene tavsiyelerde bulunmak, 5)İşyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak, 6)İşyerinde mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak, 7)Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçların değerlendirmesini yapmak, 8)İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak. İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ

7 Page  7 İSTANBULUZMAN b) Sağlık gözetimi; 1)Gece postaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak, 2)İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek, 3)Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek, 4)Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, 5)Bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak, İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ -2

8 Page  8 İSTANBULUZMAN 6)İş güvenliği uzmanı ile çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek, 7)Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek ve onların rızasını almak, sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek, 8)Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek, 9)YILLIK ÇALIŞMA PLANInı, iş güvenliği uzmanı ile birlikte hazırlamak, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORUnu hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa göndermek. İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ -3

9 Page  9 İSTANBULUZMAN Yıllık Çalışma Planı İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yıllık çalışma planı İSGB veya hizmet alınan işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimler tarafından hazırlanır ve işverene sunulur. Onaylanan plan işyerinde ilan edilir ve bir nüshası işverence muhafaza edilir. Yıllık Değerlendirme Raporu İSGB ve OSGB’ler, çalışma ortamının gözetimi ve sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder ve Ek-6’daki örneğine uygun yıllık değerlendirme raporu hazırlayarak işverene, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna ve yazılı ve elektronik ortamda Bakanlığa gönderirler. Bu bilgiler, Bakanlık tarafından Sağlık Bakanlığına elektronik ortamda bildirilir. YILLIK ÇALIŞMA PLANI/ YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

10 Page  10 İSTANBULUZMAN c) Eğitim ve bilgilendirme; 1)İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek, 2)İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak, 3)İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak, 4)Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda işyerinde eğitim vermek. ç) İlgili birimlerle işbirliği; 1)İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, 2)İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçilerin rehabilitasyonu konusunda işyerindeki ilgili birimlerle, meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak, 3)İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi ile iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak, 4)Yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak, 5)Bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde yıllık çalışma planını ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak, 6)Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve işçilere genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında bilgi ve eğitim verilmesi için ilgili taraflarla işbirliği yapmak. İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ -3

11 Page  11 İSTANBULUZMAN a)İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında işçiler açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek, gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa rapor etmek, b)İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla işi geçici olarak durdurmak, c)Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek, d)Görevinin gerektirdiği konularda işvereni bilgilendirerek ilgili kurum veya kuruluşlar ile iletişime geçmek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmaktır. e)Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle işyeri hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz. İŞYERİ HEKİMLERİNİN YETKİLERİ

12 Page  12 İSTANBULUZMAN ONAYLI DEFTER (TESPİT VE ÖNERİ DEFTERİ)  İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının; onaylı deftere iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yazacağı tedbir ve önerilerin yerine getirilmesinden ve defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren veya işveren vekili sorumludur.  Onaylı defter; Seri numaralı, Kendinden kopyalı(otokopili) olur, Genel Müdürlüğe, işyerinin bağlı olduğu Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne veya Notere her sayfası onaylattırılır.  Defterin aslı işveren, suretleri ise işyeri hekimi ve/veya iş güvenliği uzmanı tarafından muhafaza edilir. Bu defterin, istenmesi halinde, iş müfettişlerine gösterilmesi zorunludur.

13 Page  13 İSTANBULUZMAN (1)İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile işçinin kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. (2) İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyelerini onaylı deftere yazmak ve bulunması halinde ve gerektiği durumlarda iş güvenliği uzmanı ile birlikte eş zamanlı imzalamak ve suretlerini saklamak zorundadır. İşyerinde yapılan denetimlerde, işyeri hekiminin bu zorunluluğu yerine getirmediğinin tespiti halinde; işyeri hekimi Bakanlıkça yazılı olarak uyarılır. Uyarı gerektiren durumun tekrarı halinde işyeri hekimi belgesinin geçerliliği bir yıl süreyle askıya alınır. Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar Genel Müdürlük internet sayfasında ilân edilir. Bir yıl sonunda işyeri hekiminin tekrar görev alabilmesi için Bakanlık onayının alınması zorunludur. (3) İkinci fıkrada belirtilen onaylı defter; işyeri hekimi ile işveren veya işveren vekilince, bulunması halinde ve gerektiğinde iş güvenliği uzmanı ile eş zamanlı olarak imzalanır. Defterin imzalanmaması veya düzenli tutulmamasından işveren sorumludur. İŞYERİ HEKİMLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

14 Page  14 İSTANBULUZMAN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖN. Diğer Sağlık Personeli HEMŞİRE, SAĞLIK MEMURU, ACİL TIP TEKNİSYENİ, ÇEVRE SAĞLIK TEKNİSYENİ. Diğer sağlık personelinin görevleri: 1)İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak, 2)İşçilerin sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak, 3)İlkyardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, 4)İşçilerin sağlık eğitiminde görev almak.

15 Page  15 İSTANBULUZMAN TEHLİKE SINIFI İş sağlığı ve güvenliği açısından; yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri ile çalışma ortam ve şartlarıyla ilgili diğer hususlar dikkate alınarak Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olarak belirlenen ve işyerinin yer aldığı tehlike sınıfı. 25 KASIM 2009 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ

16 Page  16 İSTANBULUZMAN  Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; Sağlık gözetimi için ayda en az 10 saat, buna ilave olarak İşe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 20 dk,  Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; Sağlık gözetimi için ayda en az 15 saat, buna ilave olarak İşe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 25 dk,  Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; Sağlık gözetimi için ayda en az 20 saat, buna ilave olarak İşe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 30 dk. İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ

17 Page  17 İSTANBULUZMAN  Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Fazlası için yeteri kadar işyeri hekimi eklenir.  Tehlikeli Sınıfta 750;  Çok Tehlikeli Sınıfta 500!  Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür. İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ

18 Page  18 İSTANBULUZMAN  İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi ve İşyeri Hekimliği Temel/Yenileme Eğitimi programlarını ÇSGB belirler. Eğitim Programı: 90 saat Uzaktan Eğitim + 90 saat Yüzyüze Eğitim = 180 saat TEORİK EĞT. + 40 saat UYGULAMA EĞİTİMİ (Staj) Toplam 220 SAAT EĞİTİM Sonrasında, MERKEZİ SINAV – Başarı Eşiği: 70 İşyeri Hekimliği Yenileme Eğitimi: İşyeri hekimleri belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek bilgi yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar. Bu eğitimin süresi 30 saatten az olamaz. EĞİTİM PROGRAMLARI

19 Page  19 İSTANBULUZMAN İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİCİLERİ MADDE 26 – (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi;  a) Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine ve iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip; işyeri hekimleri ile iş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı veya iş güvenliği lisansüstü eğitimine sahip hekimlere,  b) Üniversitelerde, Bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda en az dört yarıyıl ders veren hekimlere,  c) İş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan dal uzmanları ile uzmanlık eğitimi süresince iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en az 150 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan halk sağlığı uzmanlarına, İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİCİLERİ

20 Page  20 İSTANBULUZMAN MESLEKİ BAĞIMSIZLIK VE ETİK İLKELER  MADDE 36 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenler; a) Mesleki bilgilerini uygularken işveren ve işçilerden mesleki anlamda bağımsız olarak çalışır ve işverenden talimat alamazlar, b) Özellikle sağlık ve güvenlik riskleri konusunda, işveren ve işçilere önerilerde bulunurken hiçbir etki altında kalmamalıdırlar, c) Hizmet sundukları kişilerle güven, gizlilik ve eşitliğe dayanan bir ilişki kurar ve ayrım gözetmeksizin tüm işçileri eşit olarak değerlendirirler, ç) Çalışma ortamı ve koşullarının düzenlenmesinde kendi aralarında ve yönetici ve işçilerle iletişime açık ve işbirliği içerisinde hareket ederler.  (2) Mesleki bağımsızlığın sonuçları hiçbir şekilde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenlerin aleyhine kullanılamaz ve yapılan sözleşmelere mesleki anlamda bağımsız çalışmayı kısıtlayabilecek şartlar konulamaz. MESLEKİ BAĞIMSIZLIK

21  İhtar puanları toplamının 100 puana ulaşması veya  Denetim veya kontrollerde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için verilen en fazla otuz günlük süre sonunda noksanlıkların devam etmesi durumunda 6 ay süreyle askıya alınır. İHTAR PUANLARI

22 Page  22 İSTANBULUZMAN KAPSAM: 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan ve sanayiden sayılan işlerin yapıldığı ve devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerleri. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

23 Page  23 İSTANBULUZMAN  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş; MÜHENDİS, MİMAR, TEKNİK ELEMAN.  Teknik öğretmenler (Teknik Eğitim Fakültesi mezunları),  Fizik bölümü mezunları(Ünv.),  Kimya bölümü mezunları(Ünv.)  İş sağlığı ve güvenliği programı mezunları(2 yıllık). İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

24 Page  24 İSTANBULUZMAN C Sınıfı İGU (3 Yıllık) + Eğitim+Sınav B Sınıfı İGU B Sınıfı İGU (4 Yıllık) + Eğitim+Sınav A Sınıfı İGU  B Sınıfı: İSG Yüksek Lisansı yapanlara sınavla,  A Sınıfı: 5 yıllık Bakanlık Müfettiş ve Uzmanlarına; İSG Doktorası yapanlara ve 10 yıllık Genel Müdürlükte Mühendis ünvanıyla çalışanlarına sınavla da verilir. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

25 Page  25 İSTANBULUZMAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ  Az Tehlikeli Sınıfta A, B ve C Sınıfı,  Tehlikeli Sınıfta A ve B Sınıfı,  Çok Tehlikeli Sınıfta A Sınıfı Sertifikalı İş Güv. Uzmanları çalışabilirler. Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde; en az bir iş güvenliği uzmanının, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.

26 Page  26 İSTANBULUZMAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ  İş Güvenliği Uzmanları çalışma Süreleri:  Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 12 saat, ek olarak işçi başına ayda en az 5 dk.  Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 24 saat, ek olarak işçi başına ayda en az 5 dk.  Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 36 saat,ek olarak işçi başına ayda en az 10 dk. Az Tehlikeli Sınıfta 1000 çalışan, Tehlikeli Sınıfta 750 çalışan, Çok Tehlikeli Sınıfta 500 çalışan TAM SÜRELİ!

27 Page  27 İSTANBULUZMAN A) Rehberlik ve danışmanlık, B) Risk Analizi, C) Çalışma Ortamı Gözetimi, Ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt, D) İlgili birimlerle işbirliği. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ GÖREVLERİ

28 Page  28 İSTANBULUZMAN A) Rehberlik ve danışmanlık; 1)İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak. B) Risk Analizi; 1)Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ GÖREVLERİ

29 Page  29 İSTANBULUZMAN C) Çalışma Ortamı Gözetimi; 1)Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek, 2)İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak. Ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; 1)İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak, 2)Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ GÖREVLERİ

30 Page  30 İSTANBULUZMAN D) İlgili birimlerle işbirliği; 1)İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak. 2)İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ GÖREVLERİ

31 Page  31 İSTANBULUZMAN  a) İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında çalışanlar açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek, gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa raporlamak,  b) İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan bir hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla geçici olarak işi durdurmak.  c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.  ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçmek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.  (2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ YETKİLERİ

32 Page  32 İSTANBULUZMAN  MADDE 9 – (1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.  (2) İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyelerini onaylı deftere yazmak ve işyeri hekimi ile beraber suretlerini saklamak zorundadır. İşyerinde yapılan denetimlerde, bu zorunluluğu yerine getirmediğinin tespiti halinde; iş güvenliği uzmanı Bakanlıkça yazılı olarak uyarılır. Uyarı gerektiren durumun tekrarı halinde iş güvenliği uzmanlığı belgesinin geçerliliği bir yıl süreyle askıya alınır. Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar, Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir. Bir yıl sonunda iş güvenliği uzmanının tekrar görev alabilmesi için Bakanlığın onayının alınması zorunludur.  (3) İkinci fıkrada belirtilen onaylı defter; iş güvenliği uzmanı ile işveren veya işveren vekilince, gerektiğinde işyeri hekimi ile eş zamanlı olarak imzalanır. Defterin imzalanmaması veya düzenli tutulmamasından işveren veya işveren vekili sorumludur. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

33 Page  33 İSTANBULUZMAN EK BİLGİLENDİRMELER  İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından muhafaza edilmesi gereken onaylı defter suretleri, OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara sunulur.  İşyerinin çalışanı olan iş güvenliği uzmanına, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yaptığı süre içinde başka görev verilemez.  Sözleşmelerin feshi halinde, durum hizmet alan tarafından 5 işgünü içinde Bakanlığa bildirilir.

34 Page  34 İSTANBULUZMAN İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİCİLERİ MADDE 17 – (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi;  a) Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine ve iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip; (A) sınıfı iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı veya iş güvenliği lisansüstü eğitimine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Bakanlıkta görevli iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına,  b) Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip ve en az beş yıl teftiş yapmış iş müfettişlerine,  c) Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine ve en az on yıllık uzmanlık tecrübesine sahip, mühendis, mimar veya teknik eleman niteliğini haiz Bakanlıkta görevli çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanlarına,  ç) Mühendis, mimar, fizikçi, kimyager ve teknik öğretmenler ile hukuk fakültelerinden mezun olanlardan üniversitelerde Bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun en az dört yarıyıl ders verenlere düzenlenir. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİCİLERİ

35 Page  35 İSTANBULUZMAN 50 VE DAHA ÜZERİ ÇALIŞANI OLAN İŞYERLERİNDE; En az bir işyeri hekimi, Gereğinde diğer sağlık personeli (Hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni veya çevre sağlık teknisyeni) ve Sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde, tehlike sınıfına uygun en az bir iş güvenliği uzmanı. İSGB; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek büyüklükte, kolay ulaşılabilir, tercihen giriş katta kurulur. Bu birimlerde 12 m2 den az olmamak üzere en az bir muayene ve ilkyardım odası ile, sanayiden sayılan işyerlerinde 8 m2 den az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası bulunur. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖN. İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ (İSGB)

36 Page  36 İSTANBULUZMAN TAM SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ile çalışan;  En az bir işyeri hekimi,  En az bir iş güvenliği uzmanı,  En az bir diğer sağlık personeli istihdamı zorunludur. En az 10 m2 muayene, 15 m2 ilkyardım ve acil müdahale, 10 m2 iş güvenliği uzmanı odaları ile 12 m2 bekleme yerinden oluşur. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖN. ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ (OSGB)  OSGB Yetki belgelerinin, beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur!  OSGB’lerin yetki aldıkları adresin bulunduğu il sınırları dışında hizmet verebilmesi için o ilde şube açmaları zorunludur.  OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemezler.

37 Page  37 İSTANBULUZMAN  Sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütmek üzere işyerinden personel görevlendirmek veya işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden hizmet almak suretiyle bu konudaki yetkilerini devreden işverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin yükümlülükleri devam eder! İşveren; 1)İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmak, 2)İşçilerin kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren 10 yıl süreyle saklamak, 3)İşçinin işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işverene işçinin kişisel sağlık dosyasını onaylayarak göndermek zorundadır. 4)İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve eğitimleri işçilere mali yük getirmeyecek şekilde ve dinlenme süreleri dışında düzenlenir. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ –İşveren Yükümlülükleri

38 Page  38 İSTANBULUZMAN 5) İşyeri hekimi ve İş güvenliği uzmanının çalışma saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda işçileri veya temsilcilerini bilgilendirmek, 6) İşyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanlarının görevlerini yerine getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağlamak, 7) Başka bir işyerinden kendi işyerine çalışmak üzere gelen işçilerin sağlık bilgilerine İSGB veya hizmet aldığı işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerin ulaşabilmesini sağlamakla yükümlüdür. İşyerlerinde görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile hizmet alınan kurumların İş Kanununa göre geçerli yetki belgesine sahip olmalarından işveren sorumludur. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ –İşveren Yükümlülükleri

39 Page  39 İSTANBULUZMAN İşçiler; 1)İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, işveren veya işveren vekili tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili talimatlara uymakla, 2)İSGB veya OSGB’lerin yapacağı çalışmalarda işbirliği yapmakla, 3)İş sağlığı ve güvenliği konularına ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılmakla, 4)Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımları verilen talimatlar doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanmakla yükümlüdürler. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ –İşçi Yükümlülükleri

40 6 7 8 12 1 2 3 4 5 9 10 11


"Page  2 İSTANBULUZMAN MADDE 48- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları