Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERP ve SAP İŞL 546 – Bahar 2013. ERP Nedir?  İ şgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sa ğ layan bütünleşik yönetim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERP ve SAP İŞL 546 – Bahar 2013. ERP Nedir?  İ şgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sa ğ layan bütünleşik yönetim."— Sunum transkripti:

1 ERP ve SAP İŞL 546 – Bahar 2013

2 ERP Nedir?  İ şgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sa ğ layan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır.  Kurumsal kaynak planlaması (KKP) sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini biraraya getirmeye çalışan sistemlerdir.  Veriler genellikler tek bir veritabanında saklandı ğ ından kolay ve yüksek rapor alma, durum de ğ erlendirme gücünü sa ğ lar.  Üretim, finans, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları, stok yönetimi gibi çeşitli uygulamalar bulunabilir.

3

4 MRP – Malzeme İhtiyaç Planlanması  Malzeme ihtiyaç planlama sistemi, envanter yatırımlarını minimize etmek, üretimi ve etkenli ğ i arttırmak ve alıcıya yapılan hizmeti geliştirmek amacıyla kullanılan bir yönetim çizelgeleme ve kontrol tekni ğ idir.  MRP, üretim planlama ve envanter kontrol faaliyetlerini gerçekleştiren bilgisayar destekli bir sistemdir.

5 MRP – Malzeme İhtiyaç Planlanması  Malzeme -hammadde planlaması ve satın alma işlemleri için ürünün net ihtiyaçlarını belirler.  Ana üretim planını, envanter miktarını, teslimat sürelerini ve ürün ağacını kullanır.  Yeni siparişlere ne zaman ihtiyaç olduğunu, ne zaman sipariş verileceğini ve ne kadar sipariş verileceğini belirler.

6

7 MRP II – Üretim Kaynakları Planlama  MRP üretim miktarlarını gerçekleştirmeye yetecek hammadde ve malzemenin tedariki planlaması yapar.  Firmanın kapasitesini(iş ve makine planlama), müşteri ilişkilerini vs. göz ardı eder.  Zaman içinde MRP ile çözüm getirilmek istenen sorunların sadece üretim bölümünün de ğ il tüm işletmenin sorunları oldu ğ u fark edilmiş ve çözümünde işletme çapında düşünülmesi gerekti ğ i sonucuna varılmıştır.  MRP II, makine ve işçilik kayna ğ ına yönelik olarak Kapasite Planlaması çalışmalarını da içerir.  Satış, satın alma, envanter yönetimi, üretim planlama ve kontrol, muhasebe, finansman, maliyetlendirme ve kalite yönetimi hizmetleri sunar.

8 ERP – Kurumsal Kaynak Planlama  MRP II’nin uzantısı olarak mühendislik,finans, insan kaynakları, müşteri ilişkileri ve proje yönetimi gibi işletmenin bütün alanlarında kullanılan bir sistemdir.  İşletmenin bütün fonksiyonlarının bütünleşik olarak çalışabilmelerine imkan veren, kritik kaynakların yönetilmesini ve analiz edilmesini sağlayan,veritabanı teknolojisini kullanan ve tek bir kullanıcı arayüzü ile işletmenin bütün fonksiyon bilgilerini kontrol eden kurumsal bilgi sistemidir.

9 ERP Neden Kullanılıyor?  İş başarısını artırmak  Giderleri düşürmek  Müşteri memnuniyetini arttırmak  Etkin olmayan ve karmaşık tüm işleri basitleştirmek  Yeni iş stratejileri geliştirme olanağı sağlamak  Küresel bir iş yaşamına uyum sağlamak

10 ERP Neden Kullanılıyor?  Arka plandaki (back office) işlerin otomasyonu  İ ş süreçleri arasında daha iyi bir koordinasyon için  müşteri sipariş bilgileriyle finansal bilgilerin bütünleştirilmesi,  üretim sürecinin ve insan kaynaklarının standartlaştırılmasıyla servis kalite seviyesinin yükseltilmesi  bireysel ve organizasyonel verimlili ğ in artırılması

11 ERP’ nin Avantajları  Gereksiz verilerin elenmesi  Güvenilir bilgiye daha kolay geçiş  Global dünya şartlarına uyum  Diğer modüllerle etkileşim sonucu etkinliğin sağlanması  Etkinliğin artmasıyla maliyetlerin azalması

12 ERP’ nin Dezavantajları  Pahalı olması  Kurulumunun kolay olmaması  Bakımının pahalı olması ve zaman alması  Birçok özelliğin bütünleşik olması

13 ERP’ nin Yazılımda Aranan Özellikler  İşletmenin iş süreçleriyle fonksiyonel uyum  ERP sisteminin parçaları arasındaki entegrasyon derecesi  Esneklik ve uygulanma hızı  Çok yönlü planlama ve kontrolü desteklemesi  Düzenli güncellemelerin varlığı  Lisans, eğitim, uygulama, bakım, özelleştirme ve donanım maliyetleri

14 ERP’ nin Şirkete Uygulanması  Uygulama süresi ~ 18-24ay  Uygulama sonrası sistemi izlemek ve iyileştirmek daha fazla vakit alabiliyor

15 ERP’ nin Şirkete Uygulama Aşamaları 1. ERP seçim ekibinin ve yöneticisinin belirlenmesi  Seçim komitesi  Danışmanlar 2.Kurumun gereksinim analizi  Mevcut altyapı  Birimler  Eksiklikler  Hedefler

16 ERP’ nin Şirkete Uygulama Aşamaları 3.Kuruma özel talep listelerinin (Request for Proposal) geliştirilmesi 4.Talep listelerinin tedarikçilere gönderilmesi 5.Tedarikçi firmaların tanıtım için davet edilmesi 6.Tedarikçi firmanın kurulum yaptı ğ ı di ğ er firmaların ziyareti 7. Firma / yazılım seçimi  Dikkat edilmesi gerekenler:   Tedarikçilerin finansal dura ğ anlı ğ ı   Güvenilirli ğ i   Destek gücü   Sektöre uygunlu ğ unu   Piyasadaki tanınmışlık düzeyi   Teknolojik yenilikleri ne ölçüde takip etti ğ i

17 ERP Yazılımları ve Dünya Pazar payları  SAP - % 31  Oracle - % 14  PeopleSoft - % 7 (Oracle tarafından satın alındı)  IBM - % 7  JD Edwards - % 7 (Oracle tarafından satın alındı)  Baan - % 5  Microsoft - % 3  Marcarn - % 3  D&B - % 2  CODA - % 1  ….

18 ERP Yazılımları-Türkiye 1)SAP 2)Oracle 3)GlobalSoft 4)IAS-CANIAS 5)NETS İ S 6)LOGO BUSINESS SOLUTIONS 7)Microsoft Navision 8)IFS

19 S ystems, A pplications and P roducts --- SAP

20 SAP  Almanya, 1972  Avrupa’nın en büyük yazılım şirketi  Türkiye, 2001  İ ş yazılımları ve ciro olarak dünyanın 4. büyük yazılım firması-2012 cirosu 12 milyar euro civarında  1000’e yakın ortaklık  2012 karı 5.05 milyar euro

21 SAP – Sektörel Çözümler  Elektrik, gaz ve su da ğ ıtımı  Hastane ve sa ğ lık  Havacılık ve savunma  İ laç  Kamu  Kimya  Ma ğ azacılık ve perakende  Tüketici Ürünleri  Medya  Metal, Ka ğ ıt, A ğ aç Ürünleri  Mühendislik ve İ nşaat  Petrol ve petrol ürünleri  Otomotiv  Sigorta

22 SAP Modülleri

23 PP – Production Planning  Üretim planlama modülü  Kısa ve uzun dönemde kapasite ve dar bo ğ az takibi  Malzeme ürün a ğ açları  İ ş planları  MPS  MRP - MRP II  Üretim faaliyetleri senaryoları  Malzeme tahminleri  Talep yönetimi  Kanban  Kesikli / Süreç tipi üretim  …

24 MM – Material Management  Malzeme Yönetimi modülü  Stok yönetimi  Depo yönetimi  Tedarik kayna ğ ının belirlenmesi  Satıcı de ğ erlendirme  Fason takibi  Faturalama  Satın alma

25 SD – Sales and Distribution  Satış ve Da ğ ıtım modülü  Satış belgelerinin oluşturulması  Sevkiyat planlama  Teslimat bilgilerinin oluşturulması  İ rsaliye kesimi  Fatura işlemleri  Fiyatlandırma ve vergilendirme  Satış deste ğ i

26 QM – Quality Management PM – Plant Maintance  QM – Kalite yönetimi  Belge takibi  Satıcı seçimi  Kalite anlaşmaları  Giriş kalite kontrolü  Kalite uyarıları  Kalite kontrolü  PM – Fabrika Bakımı  Bakım planlama  Bakım işlemleri listesi  Bakım uygulama

27 FI – Financial Accounting  Dışarıdan tedarik için fatura kontrolü  Fatura girişi  Hesap analizleri  Vade farkı kontrolleri  Denkleştirme işlemleri  Otomatik kur de ğ erlendirmesi  Döviz bazında hesap takibi

28 AM – Asset management  Varlık yönetimi  Yeniden de ğ erlendirme  Amortisman çalışmaları  Sabit varlıklar

29 CO – Controlling  Kontrol modülü  Maliyet muhasebesi  Kar muhasebesi  Karlılık analizi  Proje sistemleri  Faliyet tabanlı maliyetleme  Ürün maliyetleme  İ ç düzen

30 SM – Service Management  Yetkili servislerin çalışmaları  Son kullanıcı bilgileri  Arıza bilgileri  Malzeme, işçilik, nakliye masrafları  Elipman bilgileri takibi

31 HR – Human Resources  Bordroların hazırlanması  Tatil takvimi  İ zinlerin takibi  E ğ itim planlaması  Performans de ğ erlendirilmesi  İ ş alımı

32 PS – Project System  Proje Sistemi modülü  Planlama  Bütçeleme  Uygulama  Bilgi Sistemleri


"ERP ve SAP İŞL 546 – Bahar 2013. ERP Nedir?  İ şgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sa ğ layan bütünleşik yönetim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları