Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. 2 ÜLKEMİZDE HER YIL YAKLAŞIK 1,5 MİLYON TON SIVI YAĞ TÜKETİLMEKTEDİR. BU YAĞIN HEM ÜRETİMİ HEM DE TÜKETİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. 2 ÜLKEMİZDE HER YIL YAKLAŞIK 1,5 MİLYON TON SIVI YAĞ TÜKETİLMEKTEDİR. BU YAĞIN HEM ÜRETİMİ HEM DE TÜKETİMİ."— Sunum transkripti:

1 BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

2 2 ÜLKEMİZDE HER YIL YAKLAŞIK 1,5 MİLYON TON SIVI YAĞ TÜKETİLMEKTEDİR. BU YAĞIN HEM ÜRETİMİ HEM DE TÜKETİMİ SONUCUNDA YAKLAŞIK 350 BİN TON ATIK BİTKİSEL YAĞ OLUŞTUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİR.

3 3 BİTKİSEL ATIK YAĞ YÖNETMELİĞİNE GÖRE; Yönetmeliğe aykırılık Çevre Kanununun 24. maddesi uyarınca, aykırı hareket edenlere 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 (r) bendine istinaden idari para cezası gerçek kişilere 31.745 TL, Kurum/kuruluş ve işletmelere 95.235 TL uygulanmaktadır.

4 4 Ekotoksiktir ? Evsel Atık Su Kirliliğine Etkisi? Maliyetlidir? Bitkisel Atık Yağların Çevreye Zararları

5 5 Canlılığa Etkisi? Deniz Yaşamına Etkisi? Oksijen Tüketimine Etkisi? Bitkisel Atık Yağların Çevreye Zararları

6 Kanalizasyon, kollektörler vs. etkileri nelerdir?

7 Silivri Belediyesine ait kanalizasyon sisteminden çıkarılmış taşlaşmış atık yağ

8 8 SONUÇ ATIK BİTKİSEL YAĞLAR EKOTOKSİK ÖZELLİKLERİNDEN DOLAYI ÇEVREYLE UYUMLU OLARAK YÖNETİLMESİ GEREKEN ATIKLAR ARASINDA YER ALMAKTADIR.

9 9 BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 19.04.2005 TARİH VE 25791 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

10 10 Amaç Bitkisel atık yağların üretiminden bertarafına kadar, Doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesini, Atık yağların yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluşturulmasını sağlamaktır. Çöp içerisine Yüzey sularınaToprağa Kanalizasyona dökülmesi yasaktır.

11 11 Kapsam Yönetmelik, bitkisel atık yağların -Geçici depolanması, -Toplanması, -Taşınması, -Geri kazanılması, -Bertarafı, -Ticareti, -İthalat ve ihracatı ile transit geçişine ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri, tabi olunacak hukuki ve cezai sorumlulukları düzenlemektedir.

12 12 1- Soap-Stock 2- Tank Dibi Tortular 3- Yağlı Topraklar 4- Yağ Tutuculardan Çıkan Yağlar 5- Kullanılmış Kızartmalık Yağlar ile Kullanım ömrü Geçmiş Yağlar Yönetmeliğe Göre Bitkisel Atık Yağlar

13 13 Soap-Stock

14 14 Tank Dibi Tortular

15 15 Yağlı Topraklar

16 16 ATIK YAĞLARIN DENİZ YAŞAMINA ETKİSİ :

17 17 ATIK YAĞLARIN DENİZ YAŞAMINA ETKİSİ :

18 18 ATIK YAĞLARIN DENİZ YAŞAMINA ETKİSİ :

19 19 ATIK YAĞLARIN DENİZ YAŞAMINA ETKİSİ :

20 20 Tanımlar Geri Kazanım: Atık yağların, Bakanlıktan lisans almış geri kazanım tesisleri tarafından toplanarak endüstride kullanılacak yarı mamul (külçe sabun, stearin, kimya sanayinde kullanılacak hammadde ve benzeri) ve ürün (sabun, biyodizel ve benzeri) elde edilmesi işlemlerini Toplayıcı: Lokanta, restoran, yemek fabrikaları, otel, motel, yemekhaneler, turistik tesisler, tatil köyleri gibi yerlerden kullanılmış kızartmalık yağ toplayacak gerçek ve tüzel kişileri Geçici Depolama: Atık yağların geri kazanımı veya bertarafından önce tesis sahasında veya ayrı bir alanda bu Yönetmelikteki teknik koşullara göre belirli bir süre depolanmasını Bertaraf: 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği veya 14/3/1991 tarihli ve 20814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında nihai bertaraf işlemlerini

21 21 Bitkisel atık yağların kullanım alanları nelerdir?

22 22 Genel İlkeleri Nelerdir?

23 23 Mülki amirlerce alınacak tedbirler nelerdir?

24 24

25 25

26 26 Belediyelerce alınacak tedbirler nelerdir?

27 27 Yemeklik Bitkisel Yağ Üreticilerinin Yükümlülükleri Kızartmalık yağ ambalajlarının etiketlerinde çevre bilgisine yer vermek, Piyasaya sürülen kızartmalık yağ miktarlarını yıllık olarak Bakanlığa bildirmek, Atık yağları (soap-stock, tank dibi tortu, yağlı toprak) taşıma lisanslı araçlarla geri kazanım veya bertaraf tesisine göndermek, Kullanılmış kızartmalık yağların düzenli olarak toplanması amacıyla halkın eğitimi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaları desteklemek

28 28 Çevre Bilgisi 1) Kullanılmış kızartmalık yağları diğer atıklardan ayrı olarak temiz ve ağzı kapaklı bir kapta biriktiriniz. 2) Kullanılmış kızartmalık yağları, çevrenin korunması amacıyla kanalizasyona, toprağa, denize ve benzeri alıcı ortamlara dökmeyiniz. 3) Bu yağları kullanılmış kızartmalık yağ toplayıcılarına vermeye özen gösteriniz.

29 29 Atık Yağ Üreticisinin Yükümlülükleri

30 30 Atık Yağların Taşınması Atık yağ taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, ilgili valilikten taşıma lisansı alması gereklidir. Lisans, başvuruda bulunan firmaya ve firmanın araçlarına verilir. Bu lisans devredilemez ve üç yıl için geçerlidir. Araçların denetimleri ilgili valilikçe on iki aylık dönemlerde yapılır. Taşıma aracı, beyaz renkte ve araç kasasının veya tankının her iki yüzünde yeşil renkte, dikey yüksekliği en az 20 cm olan Bitkisel Atık Yağ Taşıma Aracı ibaresi bulunacaktır. Taşıma araçlarının kasa veya tankları; sızdırmaz, koku önleyen ve kolaylıkla temizlenebilir bir sisteme sahip olması zorunludur. Atık yağların taşınması sırasında araçlarda ulusal atık taşıma formu bulundurulması zorunludur.

31 31 Geçici Depolama Alanları Geri kazanım ve rafineri tesislerinde hammadde olarak atık yağların, proses atıklarının ve yan ürünlerin biriktirildiği yerlerdir. Kullanılmış kızartmalık yağların verimli bir şekilde toplanabilmesi için, geri kazanım tesisleri dışında geçici depolama alanları kurulabilir. Toplayıcılar bu alanlar için valilikten geçici depolama izni almakla yükümlüdür. Toplayıcılar, geri kazanım firmasıyla yapılan sözleşme, tesis projesi ve işletme planıyla geçici depolama izni için valiliğe müracaat eder. Valilik müracaatı uygun bulması durumunda geçici depolama izni verir. Geçici depolama izni süresi, geri kazanım tesisinin mevcut toplama lisansı süresine göre verilir. Bu süre toplama lisansı süresini aşamaz.

32 32 Geçici Depolama Alanları Geçici depolama alanlarının teknik özellikleri 17 nci madde ile Ek-1’de verilmiştir: Geçici depolama alanının atık yağ ile temasta olan kısımlarında zemin geçirimsizliğinin sağlanması gerekir. Atık kabul alanı yağmura karşı korunur. Beyaz renkte olacak depolama tanklarının üzerinde Bitkisel Atık Yağ ibaresi bulunur ve atığın cinsi tank üzerinde (soap-stock, tank dibi tortu, kullanılmış kızartmalık yağ ve benzeri) belirtilir. Atık yağlar, geçici depolama alanlarında üç aydan fazla süre ile depolanmaz.

33 33

34 34

35 35 Atık Yağlar İçin Toplama Lisansı Verilmesi Atık yağları ürün elde etmek amacıyla kullanan geri kazanım tesisleri için Bakanlıktan atık yağ toplama lisansının alınması zorunludur.Lisans süresi 3 yıldır. Geri kazanım tesisi bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere toplama lisansı verilmez. Geri Kazanım Tesislerinin teknik özellikleri 16 ncı maddede belirtilmiştir. Söz konusu tesislerin proseslerinin yeterliliği; 1) Biyodizel üretimi yapacak geri kazanım tesisleri için, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK’tan, 2) Sabun, yemlik yağ ve diğer ürünlerin üretimini yapacak geri kazanım tesisleri için, TÜBİTAK ve bir üniversiteden alınacak teknik raporlarla belgelenir.

36 36 Atık Yağlar İçin Toplama Lisansı Verilmesi Lisans müracaatlarında ÇED değerlendirmesine ilişkin karar ve ÇED raporu veya proje tanıtım dosyası ile Yönetmeliğin Ek-4’ünde belirtilen bilgi ve belgelerin bulunması zorunludur. Müracaatın uygun bulunması durumunda geri kazanım tesisine üç yıl süreli lisans verilir. Toplama lisansı verilmesinde istenen ve EK-4’de yer alan bilgi ve belgelerden, emisyon izin belgesi ve deşarj izin belgesinin tamamlanması için, diğer belgelerin eksik olmaması koşuluyla bir yıl için şartlı lisans verilebilir. Şartlı lisansa konu belgeler, şartlı lisans tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanmaz ise verilen lisans iptal edilir. İstenen belgelerin tamamlanması halinde şartlı lisans sürecinde geçen süre toplam lisans süresinden düşülür

37 37 Atık Yağlardan Sabun Ve Diğer Ürünlerin Üretimi Geri kazanım tesisleri, sabun üretimi için Sağlık Bakanlığından, yemlik yağ üretimi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından gerekli izinleri alır. Bunların dışındaki ürünlerin üretimi ve kullanımı için gerekli izinler, meri mevzuat çerçevesinde ilgili kurumlardan alınır. Standardı belirlenmemiş olan geri kazanım ürünleri ile yarı mamuller nihai tüketim maddesi olarak kullanılmaz.

38 38 Atık Yağlardan Sabun Ve Diğer Ürünlerin Üretimi Kullanılmış kızartmalık yağların canlılar üzerindeki kanserojen etkileri dolayısıyla yem ve sabun sanayinde kullanılması ilgili kurumların da işbirliği ile yasaklanmıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca 2005/24 sayılı tebliğ ile yem sanayinde kullanılması, Sağlık Bakanlığı’nın 15.02.2006 tarih ve 1697 sayılı yazısı ile de sabun üretiminde kullanılması yasaklanmıştır. BU DURUMDA KULLANILMIŞ KIZARTMALIK YAĞLAR YAYGIN OLARAK SADECE BİYODİZEL ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİR

39 39 Atık Yağlardan Biyodizel Üretimi Atık yağlardan biyodizel üretimi yapacak tesisler, bu Yönetmelik kapsamında geri kazanım tesisi olarak değerlendirilir. Bu tesisler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun teknik düzenlemelerine uygun üretim yapar ve piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin olarak lisanlı dağıtım firmalarından alınacak teslimatla ilgili belgeleri altı aylık dönemlerde Bakanlığa sunar.


"BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. 2 ÜLKEMİZDE HER YIL YAKLAŞIK 1,5 MİLYON TON SIVI YAĞ TÜKETİLMEKTEDİR. BU YAĞIN HEM ÜRETİMİ HEM DE TÜKETİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları