Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı"— Sunum transkripti:

1 Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı

2 Türk eğitim sisteminin örgüt yapısı
Örgüt yapısı örgüt modelinin seçilmesi ve ona göre örgütteki basamakların, basamaklar arasındaki yetki ve sorumluluk derecelerinin belirlenmesi demektir. Örgüt yapısı: (1) Örgütün anatomisi, fizyolojisi ve hiyerarşisidir. (2) Biçimsel olarak belirlenmiş, kalıcı örgütsel düzenlemeler ve ilişkiler ağıdır. (3) Belirli bölümleri, bunlar arasındaki ilişkileri gösteren bir kavramdır.

3 Türk eğitim sisteminin örgüt yapısı
Tarihsel Süreç İçinde Milli Eğitim Bakanlığı 'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar "Maarif Vekaleti", 2. 28 Aralık 1935'den 21 Eylül 1941 tarihîne kadar "Kültür Bakanlığı", 3. 22 Eylül 1941'den 9 Ekim 1946 tarihine kadar "Maarif Vekilliği", 4. 10 Ekim 1946'dan sonra "Millî Eğitim Bakanlığı", 'den sonra "Maarif Vekaleti", 6. 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra "Millî Eğitim Bakanlığı" adıyla çalışmalarını sürdürmüştür.

4 Türk eğitim sisteminin örgüt yapısı
Türk Eğitim Sisteminin örgüt yapısı “merkezi” yönetim odaklı bir örgüt yapısıdır. Milli Eğitim Bakanlığı merkez örgütü yetki genişli ği ilkesi çerçevesinde yapılan yasal düzenlemelerle, görev ve yetkilerini taşradaki yöneticilerine devretmiştir. Yetki genişli ği, merkezden yönetimin yumuşatılmış bir biçimidir. Yetkinin, yerel nitelikteki hizmetlerin gerçekleştirilmesi için merkezi hükümetin coğrafi olarak dağılmış bulunan kendine bağlı organlarına aktarılmasıdır. MEB bünyesinde 91 yılda toplam 75 Bakan görev yapmıştır. Yani her bakan ortalama 1.2 yıl görev yapmış tır.

5

6 Milli Eğitim Sistemi

7 Milli Eğitim Sistemi tarih ve Sayılı resmi Gazetede yayımlanan 1739 Sayılı "Milli Eğitim Temel Kanunu" na göre Türk milli eğitim sistemi iki ana bölümden kurulur. I. Örgün Eğitim II. Yaygın eğitim

8 Örgün Eğitim Belli bir yaş grubundaki bireylere, Milli Eğitimin amaç- larına uygun olarak hazırlanmış eğitim programlarıyla okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim kademeleri şunlardır: 1) Okul öncesi eğitim 2) İlköğretim 3) Ortaöğretim 4) Yükseköğretim

9 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim
Milli  Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu mevzuata göre Milli eğitim sistemimizin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim, ilköğretim çağına gelmemiş 0-6 yaş arası çocukların eğitimini kapsar. Okul öncesi eğitimin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak: (1) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak; (2) Onları ilköğretime hazırlamak; (3) Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak; (4) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.

10 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim
İlköğretim ise 7-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. İlköğretimin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak: 1) Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek; 2) Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır.

11 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim
Ders yılı süresi ve haftalık ders programı Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ders yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır. Haftalık ders programı, öğretim yılı başında ve gerekli hâllerde ders yılı içinde okul yönetimince hazırlanır. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre öğretmenlerin mazeretleri de dikkate alınarak dengeli olarak dağılımı yapılır ve ilgililere imza karşılığı duyurulur.

12 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim
Etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri Okul öncesi eğitim kurumlarında; a) Günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile ikili eğitim yapılır. İkili eğitim için grup oluşturacak sayıda çocuk bulunamadığı takdirde normal eğitim de yapılabilir. b) Bir gruptaki çocuk sayısının 10’dan az, 20’den fazla olmaması esastır. Ancak talep olması ve okulun imkânlarının yeterli olması hâlinde çocuk sayısı artırılabilir. 

13 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim
İlköğretim kurumlarında; a) Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakika ayrılır. b) Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40, en çok 90 dakika süre verilir. Bu süre okul yönetimince okul çevresinin şartlarına göre düzenlenir, il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bilgi verilir. İkili öğretim yapılan ilköğretim kurumlarında sabahçı ve öğlenci grup öğrencilerinin çıkış ve girişleri arasında en fazla 30 dakikalık süre ayrılır. c) Yatılı bölge ortaokullarında etüt için her gün iki ders saati süre ayrılır. ç) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında dersler, öğretmenler kurulu kararı ile blok olarak da yapılabilir. Ancak her blok ders, iki ders saati süresini aşamaz.

14 Ortaöğretim Ortaöğretim kurumları, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine öğrenim süresi dört yıl olan yatılı ve/veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren kurumlardır. Bu kurumlar; a) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri, b) Anadolu imam-hatip liseleri, c) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liselerinden oluşur

15 Ortaöğretim Ortaöğretim kurumları
a) Öğrencileri bedenî, zihnî, ahlâkî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştirmeyi, demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlamayı, b) Öğrencileri ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vererek yükseköğretime, mesleğe, hayata ve iş alanlarına hazırlamayı, c) Eğitim ve istihdam ilişkilerinin Bakanlık ilke ve politikalarına uygun olarak sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasını, ç) Öğrencilerin öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesini, d) Öğrencilere çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmayı, e) Öğrencilere yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı, f) Öğrencilerin dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenebilmelerini, g) Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak proje geliştirerek bilgi üretebilmelerini, ğ) Teknolojiden yararlanarak nitelikli eğitim verilmesini, h) Hayat boyu öğrenmenin bireylere benimsetilmesini, ı) Eğitim, üretim ve hizmette uluslararası standartlara uyulmasını ve belgelendirmenin özendirilmesini amaçlar

16 Ortaöğretim Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri, Ders Süresi ve Günlük Çalışma Saatleri (1) Eğitim ve öğretim etkinlikleri; a) Uygulanan program tür ve içeriklerine uygun olarak yürütülür. b) Bilimsel düşünme becerilerine sahip, öğrenmeyi öğrenen, üretken, bilgiye ulaşabilen, iletişim kurabilen, bilişim teknolojilerini kullanabilen, eğitim sürecine aktif olarak katılan, millî, insanî ve evrensel değerleri benimsemiş öğrenciler yetiştirecek biçimde yapılandırılır. Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleriyle ortaöğretim kurumlarının özelliklerine göre öğretmen gözetiminde bireysel veya gruba yönelik alan uygulamaları, etkinlikler ve serbest çalışmalar yapılır. Bu kapsamda spor salonu, spor sahası, müzik odası, atölye, laboratuvar, kütüphane, konferans salonu ve diğer uygulama mekânlarından öğrencilerin yararlanmaları için okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınır.

17 Ortaöğretim (2) Ders süresi ve günlük çalışma saatleri
Ortaöğretim kurumlarında bir ders saati süresi 40 dakikadır. Dersler arasındaki dinlenme süreleri okul yönetimlerince belirlenir. Derslerin başlama, bitiş ve öğle arası dinlenme süreleri il çalışma takvimine uygun olarak okul müdürünün başkanlığında okul zümre başkanları ve okul öğrenci temsilcisinden oluşan komisyon tarafından ortaöğretim kurumunun özellikleri, uygulanan programlar ile çevre ve ulaşım şartları dikkate alınarak belirlenir. Dersler arasındaki dinlenme süresi 10 dakikadan, öğle arası dinlenme süresi ise 45 dakikadan az olamaz. Ancak ikili öğretim yapan okullarda bu süreler daha kısa belirlenebilir.

18 Ortaöğretim Dersler, zümre öğretmenler kurulunun önerisi ve okul müdürünün onayı ile blok olarak da yapılabilir. Ancak her blok ders, iki ders saati süresiyle sınırlıdır. İşletmelerde yapılan mesleki eğitim, okul ve işletmelerde yapılan staj çalışmalarında bir ders saati süresi 60 dakikadır. İşletmelerdeki mesleki eğitimin gündüz yapılması esastır. Ancak sanayiye ait işlerin dışındaki diğer sektörlerde mesleki eğitim, sektörün ve program türünün özelliği ile iklim şartları ve yılın belli zamanlarında çalışan işletmeler dikkate alınarak, il istihdam ve mesleki eğitim kurulunun kararıyla saat 22:00’yi geçmemek üzere gece de yapılabilir. Anadolu imam hatip liselerinde eğitim ve öğretim yılı süresince; imamlık, hatiplik, vaizlik, müezzinlik, kur’an kursu öğreticiliği ve benzeri mesleki uygulamaya yönelik eğitimler ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülür.

19 Yükseköğretim 1982 Anayasasının 130. maddesine göre kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur. Devlet ve vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları Anayasa’da belirtilen hükümlere tabidir. Yine Anayasa’nın 132. maddesine göre Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumları özel kanunlarının hükümlerine tabidir. Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 34. Maddesine göre yükseköğretim, ortaöğretime dayalı en az iki yıllık yüksek öğrenim veren eğitim kurumlarının tümünü kapsar.

20 Yükseköğretim Yükseköğretim, milli eğitim sistemi çerçevesinde, öğrencileri lisans öncesi, lisans ve lisansüstü seviyelerinde yetiştiren bir bütünlük içinde düzenlenir. Bu bütünlük içinde çeşitli görevleri yerine getiren ve farklı seviyelerde öğretim yapan kuruluşlar bulunur. Farklı seviyeler ve kuruluşlar arasında öğrencilere kabiliyetlerine göre, yatay ve dikey geçiş yolları açık tutulur

21 Yükseköğretim Yükseköğretim kurumları şunlardır: (1) Üniversiteler,
(2) Fakülteler, (3) Enstitüler, (4) Yüksek Okullar, (5) Konservatuarlar, (6) Meslek Yüksek Okulları, (7) Uygulama ve araştırma merkezleri.

22 Yükseköğretim 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, 4. maddesine göre yükseköğretimin amacı; 1) Ülkenin bilim politikasına, toplumun yüksek düzeyde ve çeşitli kademelerdeki insan gücü gereksinimine göre öğrencileri ilgi, yeti ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirmek, 2) Bilimsel alanlarda araştırmalar yapmak, araştırma-inceleme sonuçlarını gösteren ve bilim tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayını yapmak, 3) Hükümet tarafından istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini bildirmek, 4) Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilimsel verileri söz ve yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetinde bulunmaktır. Yükseköğretim kurumlarının amaçları, açılış, kuruluş ve işleyişleri ile öğretim elemanlarına ilişkin esaslar ve yükseköğretim kurumları ile ilgili diğer hususlar, özel kanunlarında belirlenir.

23 Yaygın Eğitim Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar. Yaygın eğitim, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerin birinden ayrılmış olan bireylere ilgi ve gereksinme duydukları alanlarda yapılan eğitimdir. Bu eğitim değişik yaş gruplarındaki ve seviyelerdeki bireylere amaçlarına uygun hazırlanmış programlarla, programların gerektirdiği ortamda ve sürede verilen eğitimdir. Halk eğitimi, yetişkinler eğitimi, hizmet öncesi meslek eğitimi ve hizmet içi eğitim birer yaygın eğitimdir.

24 Yaygın Eğitim Yaygın eğitim;
genel ve mesleki teknik yaygın eğitim olmak üzere iki temel bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler birbirini destekleyici biçimde hazırlanır. Yaygın eğitim etkinliklerinin önemli bir bölümü “Halk Eğitim Merkezi”nde sürdürülmektedir. Bu merkezlerde okuma yazma kursları, meslek kursları, sosyal ve kültürel kurslar açılmaktadır.

25 Yaygın Eğitim Yaygın eğitimin amacı bireylere;
(1) Okuma-yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak, (2) Çağın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak, (3) Milli kültür değerlerini koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak, (4) Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak, (5) Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, (6) Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonominin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak, (7) Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

26 Okul ve Okulun Özellikleri
Okul genel anlamda “toplumun ve bireylerin eğitim gereksiniminin planlı, programlı ve istendik bir biçimde karşılanabilmesi için kurulmuş formal bir örgüttür”

27 Okulun Özellikleri 1- Okulun en önemli ve açık özelliği üzerinde çalıştığı hammaddenin toplumdan gelen ve yine topluma giden insan olmasıdır. Böylece okulun birey boyutu kurum boyutundan daha duyarlı, informal yanı formal yanından daha ağır, etki alanı yetki alanından daha geniştir. Bu nedenle okul yöneticileri, daha çok informal bir ortam içinde çalışmak, yetkiden fazla etki yollarına baş vurmak durumundadır.

28 Okulun Özellikleri 2- Okulda çeşitli değerler bulunur ve bunlar çatışma durumundadır. Okulun görevlerinden en önemlilerinden biri, içinde olduğu kadar dışında da çatışan bu sosyal, politik ve ekonomik değerleri uzlaştırmak ve dengeleştirmektir. Bu nedenle okul sadece bir öğrenim kurumu olarak görülmemelidir. Okulun bireyin topluma uyumuna yardımcı olan bir örgüt olması, ona bireye toplum koşullarını açıklama ve anlamasına yardım etme zorunluluğunu yükler.

29 Okulun Özellikleri 3- Okulun ürününü değerlendirmek güçtür. Okulun amaçları diğer örgütlere oranla daha karmaşık ve çatışıktır. Diğer yandan okula gelen her bir birey değişik özelliklerle okula gelmektedir. Öğretme ve öğrenmenin insan davranışı üzerindeki etkisi uzun vadede ortaya çıkmaktadır. Bunu gözlemlemek ve değerlendirmek hem sabır hem de beceri isteyen bir girişimdir. Öğrenme etkinliğinin kendisi de karmaşık ve bir çok değişkenin etkisi altındadır. Bu değişkenlerden hangisinin öğrencinin üzerinde ne ölçüde etkili olduğunun tam olarak tespit edilmesi güçtür.

30 Okulun Özellikleri 4- Okul özel bir çevredir.
Bu çevrede öğrencinin eğitimi için uygun bir ortam hazırlanmaktadır. Bu yapılırken gerçek çevrede olup istenen yahut istenmeyen kavram ve süreçlerin bu özel çevrede yer alıp almamasına dikkat edilmektedir. Bu özel çevrenin amacı, çocuğa gerçek çevreyi kolaylaştırılarak, temizleyerek ve dengeleştirerek öğretmektir.

31 Okulun Özellikleri 5- Okul çevredeki bütün formal ve informal örgütlerin ya yön verdiği veya etkilediği bir örgüttür. Çevrenin tüm problem ve görevlerine katılmayan bir okulun başarılı olduğu söylenemez. Çevredeki örgütler okulu amaçları doğrultusunda etkilemeye çalışırken okulda yetiştirdiği insanlar vasıtasıyla onların insan gücünü oluşturarak onları etkiler. Böylece etkileşim karşılıklı hale gelir.

32 Okulun Görevleri (Bir görüşe göre; okulun 3 temel alanda görevi vardır) 1- Okulun toplumsal görevi, çocuğu toplumsallaştırmadır. 2- Okulun ekonomik görevi, ekonominin beyin ve insangücü ihtiyacının karşılanmasıdır. 3- Okulun politik görevi ise yetiştirilen bireylerin devlet sistemine bağlılık göstermesini ve liderlik yetenekleri olanların seçilerek eğitilmesini gerçekleştirmektir.

33 Okulun Görevleri (Bir başka görüşe göre; okulun 3 temel alanda görevi vardır) 1- Basitleştirme 2- Ayıklama 3- Denge kurma

34 Okulun Görevleri Basitleştirme, zor, karmaşık ve çok fazla olan bilgi kütlesinin öğrencinin düzeyine ve kapasitesine uygun biçimde öğrenme yaşantılarını oluşturabileceği düzeyde etkileşimlerinin yönetilmesidir. Öğrencileri dış çevrenin güçlüklerinden korumak, onlara yaşamı kolaylaştırmak okulun görevidir. Bunun için yetiştirilmiş profesyonellerin – yönetici, öğretmen ve diğer görevlilerin- sürekli denetiminde olan okulda yaşam öğrenciler için daha kolay olacaktır. Bilgiler de öğrencilerin özelliklerine uygun düzeyde kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru verilir.

35 Okulun Görevleri Ayıklama okuldan beklenen diğer bir görevdir.
Okul çevrenin zihinsel alışkanlıkları etkileyen, değersiz, işe yaramaz, zararlı özelliklerini ortadan kaldırarak öğrenciye arınmış, temizlenmiş eylemler düzeneği sağlar. Bu işlevi ile okul, çevrede kolay rastlanabilecek olan davranışlarını okuldan içeri sokmayarak, öğrencilerin bu olumsuz davranışlarla etkileşimini engellemektedir. Kumar, alkol, uyuşturucu gibi öğrenci için istenmeyen davranışların okulda görülmesi engellenir. Yasal metinler benzeri davranışların görülebileceği mekanların okulun yakınında faaliyet göstermesini yasaklar. Böylece öğrencilerin bu davranışlarla etkileşimleri engellenmiş olur. Okulda bu davranışların öğrencilerde oluşmamasının eğitsel temellerini oluşturur.

36 Okulun Görevleri Denge kurma ise, okulun toplumsal çevredeki çeşitli öğeleri dengeleştirmesi ve bireyi içinde doğduğu yakın toplumsal grubun sınırlamalarından kurtararak daha geniş bir çevre ile etkileşime geçmesini sağlamasıdır. Okulun dışındaki çevrede, insanların kişisel özellikleriyle açıklanamayacak düzeylerde yaşam farklılıkları görülür. Bu faklılıklar toplumsal huzuru tehdit eder nitelikte olabilir. Toplumun barış ve huzur içinde yaşaması, bu farkların açıklanabilir, mantıklı bir düzeyde tutulmasına bağlıdır. İşte okulun bu aşırı farklılıkların kendi sınırları içinde sergilenmesine, yaşanmasına izin vermeyen, toplumsal yaşamda olmayan dengeyi kendi sınırları içinde kurması gerekir. Dış çevrenin çok farklı koşullarında yaşayan öğrenciler, okula geldiklerinde, benzer koşullarda olurlar. Birbirlerinin yaşam biçimlerinden etkilenir, birbirlerini tanır, anlar ve kaynaşırlar.

37 Okulun Görevleri Her iki yaklaşım da toplumsal açıdan okula ve eğitime bakışın ürünüdür. Birey açısından yaklaşıldığında ise eğitimin ve dolayısıyla okulun işlevi; her öğrencinin tam olarak eğitsel, zihinsel, fiziksel, törel, tinsel (ruhsal) ve kişilik gelişimine yardım etmektir. Bu anlamıyla eğitim bireyin bir bütün olarak gelişimine yardım etmektir. Bu okula ilişkin bakışın çerçevesini çizer. Okullar hükümetin, yerel yönetimlerin, ailelerin, öğretmenlerin veya okulun diğer çalışanları için değil, öğrenciler içindir. Okulun sağladığı eğitsel ve kişisel yaşantıların hepsinin hedefi öğrencilerin yetiştirilmesine dönük olmalıdır. Yönetim, öğretmen ve diğer çalışanların okuldaki görevleri bu hedefe yönelik olarak çalışmaktır.

38 Okul Yönetimi Eğitim yönetimi, toplumun eğitim gereksinimlerini karşılamak üzere kurulan eğitim örgütünü, önceden belirlenen amaçları gerçekleştirmek için, etkili işletmek, geliştirmek ve yaşatmak sürecidir. Okul yönetimi bir bakıma eğitim yönetiminin sınırlı bir alana uygulanmasıdır.

39 Okul Yönetimi Okul yönetimi, okulu önceden belirlenmiş amaçlara ulaştırmak için eldeki tüm madde ve insan kaynağının katkılarını bütünleştirmek, etkili biçimde kullanmak, amaçlara dönük politika ve kararları uygulamak olarak ifade edilebilir. Bu tanımdan yola çıkarak Okul yönetiminin görevi, okuldaki insan ve madde kaynaklarını eşgüdümleyerek, verimli bir şekilde kullanarak okulu amaçlarına uygun olarak yaşatmaktır.

40 Okul Yönetiminde Rol Oynayan Öğeler
İç Öğeler: Yöneticiler Öğretmenler Diğer personel (memurlar, teknik personel, sağlık personeli, eğitim uzmanları, hizmetliler vb.) Dış Öğeler: Anne-babalar Çevredeki baskı grupları Yönetim yapısı İş piyasası Merkez örgütü vb.

41 Okul Müdürünün Sorumlulukları
1. Okulun amaçlarını ve felsefesini açıklamak, 2. Okulun politikasını saptamak ve tanıtmak, 3. Okul etkinlikleri için ihtiyaçları karşılamak, 4. Okulda katılımcı ve demokratik yönetimi geliştirmek, 5. Okulda kişiler ve gruplar arası ilişkileri kurmak, 6. Eğitim ve öğretim etkinliklerini planlamak, 7. Okulun çevresinin değerlerini incelemek ve desteğini kazanmak, 8. Okul içi ve dışı öğelerle iletişim ve eşgüdüm sağlamak, 9. Etkili bir işletme yönetimi geliştirmek ve uygulamak, 10. Yapılan çalışmaları sürekli izlemek ve değerlendirmek.

42 Okul Müdürünün Görevleri
1. Personel İşleri: Personel ihtiyacının belirlenmesi, personelin işe alınması, istihdam edilmesi, yer değiştirmesi, yetiştirilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, denetlenmesi, yükseltilmesi, sicil ve disiplin işlemleri (ödüllendirme, cezalandırma), sağlık ve askerlik işlemleri, özlük işlemleri, emekliye ayrılma vb. 2. Öğrenci İşleri: Öğrencilerin okula kaydedilmesi, devamının izlenmesi, nakil ve kayıt silme işlemlerinin yapılması, sınavlar ve sınıf geçme ile ilgili i şlemlerin yapılması, mezuniyet ve diploma işlemleri, sağlık ve güvenlik ile ilgili işlemler, kimlik, paso düzenleme ve askerlik ile ilgili işlemler. 3. Öğretimle İlgili İşler: Okulun yıllık öğretiminin planlanması, öğretimle ilgili kitap ve araç-gereçlerin sağlanması, öğretmenler kurulu toplantılarının yapılması, kütüphane ile ilgili işlemler, öğretimin yapılması ve izlenmesi ile ilgili işlemler. 4. Eğitimle İlgili İşler: Rehberlik hizmetlerinin yapılması, öğrenci disiplin işleri, okulda nöbet işleri, eğitici çalışmalar ve beden eğitimi ile ilgili işler, okul aile birliği ve okul koruma derneği ile ilgili işler, okul çevre ilişkilerinin düzenlenmesi vb. 5. Okul İşletmesiyle İlgili İşler: Okul bina ve tesislerinin donatım, bakım ve onarım işleri, temizlik, sivil savunma işleri, yazı, hesap ve ayniyat i şleri, kooperatif, kantin ve döner sermaye işleri vb.


"Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları