Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALİ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Mustafa Dündar Gelirler Başkontrolörü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALİ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Mustafa Dündar Gelirler Başkontrolörü."— Sunum transkripti:

1 MALİ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Mustafa Dündar Gelirler Başkontrolörü

2 MALİ TATİL Mali Tatilin Kapsamına Giren Yasalar; 1-Vergi Kanunları, 2-Sendikalar Kanunu, 3- İşsizlik Sigortası Kanunu 4- İş Kanunu 5- Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 6- Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, 7- Sosyal Sigortalar Kanunu, 8-Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu

3 MALİ TATİL KAPSAMINA GİRMEYENLER 1- Gümrük idareleri, 2- İl özel idareleri ve 3- Belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanmayacaktır. tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

4 MALİ TATİL SÜRESİ Mali Tatil her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanacaktır. Ancak, Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlayacaktır. Mali Tatil her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanacaktır. Ancak, Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlayacaktır. Bu Kapsamda 2007 yılında Mali Tatil 3 Temmuz tarihinde başlayıp, 20 Temmuzda Sona Erecektir. Bu Kapsamda 2007 yılında Mali Tatil 3 Temmuz tarihinde başlayıp, 20 Temmuzda Sona Erecektir.

5 MALİ TATİL SÜRESİ Mali Tatil nedeniyle süreler, Mali Tatil nedeniyle süreler, 1- Mali Tatilin Bitimini İzleyen Günden Başlamak üzere 7 gün uzamakta. 1- Mali Tatilin Bitimini İzleyen Günden Başlamak üzere 7 gün uzamakta. 2- Mali Tatil Nedeniyle Duran Sürelerde Mali Tatilin bitiminden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlamaktadır. 2- Mali Tatil Nedeniyle Duran Sürelerde Mali Tatilin bitiminden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlamaktadır.

6 MALİ TATİLDEN ETKİLENEN SÜRELER 1- Beyanname Verme Süreleri 1- Beyanname Verme Süreleri A- Mali Tatil Süresine Rastlayan Beyanname Verme Süreleri: A- Mali Tatil Süresine Rastlayan Beyanname Verme Süreleri: 21-27 Temmuz Tarihleri Arasında Verilecektir. 21-27 Temmuz Tarihleri Arasında Verilecektir. B- 21-27 Temmuz Tarihlerine Rastlayan Beyanname Verme Süreleri: B- 21-27 Temmuz Tarihlerine Rastlayan Beyanname Verme Süreleri: 21-27 Temmuz Tarihleri Arasında Verilecektir. 21-27 Temmuz Tarihleri Arasında Verilecektir.

7 BEYANNAMELERE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR Kanuni Süresi Mali Tatile Rastlayan Beyannameler için, beyanname verme süresi uzamaktadır. Kanuni Süresi Mali Tatile Rastlayan Beyannameler için, beyanname verme süresi uzamaktadır. Kanuni süresi mali tatile rastlamayan beyannameler ile düzeltme ve pişmanlık talepli beyannameler mali tatil süresi içinde verilebilecektir. Kanuni süresi mali tatile rastlamayan beyannameler ile düzeltme ve pişmanlık talepli beyannameler mali tatil süresi içinde verilebilecektir.

8 ÖDEME SÜRESİ Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi; Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi; Aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla; Aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla; Uzayan BEYANNAME VERME SÜRESİNİN SON GÜNÜNDEN İTİBAREN üçüncü günün mesai saati bitimine kadar, Uzayan BEYANNAME VERME SÜRESİNİN SON GÜNÜNDEN İTİBAREN üçüncü günün mesai saati bitimine kadar, uzamış sayılmaktadır. uzamış sayılmaktadır.

9 DEVAMLI BİLGİ VERME SÜRELERİ VUK’un 149 uncu maddesi uyarınca, Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzelkişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar. VUK’un 149 uncu maddesi uyarınca, Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzelkişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar. Bu sürelerin son günü mali tatile veya 21-27 Temmuz tarihlerine rastlarsa bilgiler 27 Temmuz akşamına kadar verilebilecektir. Bu sürelerin son günü mali tatile veya 21-27 Temmuz tarihlerine rastlarsa bilgiler 27 Temmuz akşamına kadar verilebilecektir.

10 İKMALEN RE’SEN VE İDARECE TARHİYATLAR  Vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.  Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı  uzlaşma talep etme veya  cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler, yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler, Mali tatilin bitimini takip eden 7 gün uzamaktadır. Mali tatilin bitimini takip eden 7 gün uzamaktadır.

11 ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR İkmalen re’sen ve idarece tarhiyat nedeniyle yapılan tebliğin; İkmalen re’sen ve idarece tarhiyat nedeniyle yapılan tebliğin; Mali tatilden önce yapılması halinde 30 günlük sürenin son gününün Mali tatilden önce yapılması halinde 30 günlük sürenin son gününün  MALİ TATİLE RASTLAMASI,  MALİ TATİLİN BİTİMİNİ İZLEYEN 21-27 TEMMUZ TARİHLERİNE RASTLAMASI, Gerekmektedir. Gerekmektedir. MALİ TATİL SÜRESİ İÇİNDE YAPILAN TEBLİĞLERDE SÜRE DURMAMAKTA İŞLEMEYE DEVAM ETMEKTEDİR. SADECE DAVA AÇMA SÜRELERİ DURMAKTADIR. MALİ TATİL SÜRESİ İÇİNDE YAPILAN TEBLİĞLERDE SÜRE DURMAMAKTA İŞLEMEYE DEVAM ETMEKTEDİR. SADECE DAVA AÇMA SÜRELERİ DURMAKTADIR.

12 DURAN SÜRELER Mali Tatil Süresinde aşağıdaki süreler durmaktadır. Mali Tatil Süresinde aşağıdaki süreler durmaktadır.  Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken,  Muhasebe kayıt süreleri,  Bildirim süreleri ve  Vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri, malî tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar

13 ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR Duran Süreler VUK ile ilgili sürelerdir. Bu kapsamda 6183 sayılı Kanun kapsamına giren dava açma süreleri mali tatilden etkilenecek midir? Duran Süreler VUK ile ilgili sürelerdir. Bu kapsamda 6183 sayılı Kanun kapsamına giren dava açma süreleri mali tatilden etkilenecek midir? Ancak, dava açma süreleri genel olarak İYUK’nunda düzenlenmiştir. Maddenin lafzından hareket edildiğinde, “VE” bağlacının neyi kastettiğinin belirlenmesi gerekmektedir. Ancak, dava açma süreleri genel olarak İYUK’nunda düzenlenmiştir. Maddenin lafzından hareket edildiğinde, “VE” bağlacının neyi kastettiğinin belirlenmesi gerekmektedir. “Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri VE vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemez.” “Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri VE vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemez.”

14 ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR “Malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.” hükmü dava açma süresini de etkileyecek midir ? “Malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.” hükmü dava açma süresini de etkileyecek midir ? Bizce bu fıkradan, duran sürelerin tamamı etkilenecektir. Bizce bu fıkradan, duran sürelerin tamamı etkilenecektir.

15 ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR ÖRNEK İkmalen Yapılan Tarhiyat: İkmalen Yapılan Tarhiyat: Tebliğ Tarihi:04/06/2007 Tebliğ Tarihi:04/06/2007 Dava Açma Süresinin Sonu:04.07.2007 Dava Açma Süresinin Sonu:04.07.2007 Mali tatilin başlangıcı olan 03/07/2007 tarihine kadar işleyen dava açma süresi bu tarihte duracaktır. 3 Temmuz tarihine kadar geçen dava açma süresi 28 gündür. Kalan 2 günlük süre de mali tatilin bitimini takip eden 22 Temmuz 2007 tarihinde sona erecektir. Ancak, sürenin bitimi 21- 27 Temmuz tarihlerine rastladığından 27 Temmuz akşamına kadar dava açılabilecektir. Mali tatilin başlangıcı olan 03/07/2007 tarihine kadar işleyen dava açma süresi bu tarihte duracaktır. 3 Temmuz tarihine kadar geçen dava açma süresi 28 gündür. Kalan 2 günlük süre de mali tatilin bitimini takip eden 22 Temmuz 2007 tarihinde sona erecektir. Ancak, sürenin bitimi 21- 27 Temmuz tarihlerine rastladığından 27 Temmuz akşamına kadar dava açılabilecektir.

16 MALİ TATİL SÜRESİ İÇİNDE İDARENİN YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER Mali Tatil süresince (1-20 Temmuz) Mali Tatil süresince (1-20 Temmuz)  Aramalı Vergi İncelemeleri,  Mahkeme Kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının Talebi ile Yapılan Vergi İncelemeleri,  Vergi ve ceza ihbarnameleri ile  Mahsup taleplerine yönelik olan İŞLEMLER YAPILABİLECEKTİR. İŞLEMLER YAPILABİLECEKTİR.

17 MALİ TATİL SÜRESİ İÇİNDE İDARENİN YAPAMAYACAĞI İŞLEMLER Malî tatil süresince Malî tatil süresince İnceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, Mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz. Başlanılmış olan incelemeler devam edebilecektir. Ancak, Mali tatil süresi içinde defter ve belgelerin ibrazına ilişkin yazılar tebliğ edilemez. Tebliğ edilir ise, bu talebin mali tatil bitiminden itibaren yenilenerek tebliğ edilmesi gerekmektedir.

18 MALİ TATİL SÜRESİ İÇİNDE İDARENİN YAPAMAYACAĞI İŞLEMLER BİLGİ İSTEME TALEPLERİ, BİLGİ İSTEME TALEPLERİ, Mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına Bildirilmeyecektir. Ancak Mali Tatil Süresi İçinde Tebliğ edilirse, bilgi istemi için verilen süre, malî tatilin son gününden (20 Temmuz) itibaren işlemeye başlayacaktır. Mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına Bildirilmeyecektir. Ancak Mali Tatil Süresi İçinde Tebliğ edilirse, bilgi istemi için verilen süre, malî tatilin son gününden (20 Temmuz) itibaren işlemeye başlayacaktır.

19 MALİYE BAKANI’NA TANINAN YETKİ Malî tatil uygulaması nedeniyle Malî tatil uygulaması nedeniyle Süre verilecek iş ve işlemlerin kapsamı ile Malî tatil uygulamasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye MALİYE BAKANI yetkilidir. belirlemeye MALİYE BAKANI yetkilidir.

20 SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNU Bu konudaki düzenlemeler Yasanın 2 nci maddesinde yapılmış olup, söz konusu düzenleme kapsamına; Bu konudaki düzenlemeler Yasanın 2 nci maddesinde yapılmış olup, söz konusu düzenleme kapsamına;İşverenler,Sigortalılar, Tarafından yapılması gereken işlemler girmektedir. Dolayısıyla, söz konusu kanunlar kapsamına giren kurumun yapacağı işlemler girmemektedir. Tarafından yapılması gereken işlemler girmektedir. Dolayısıyla, söz konusu kanunlar kapsamına giren kurumun yapacağı işlemler girmemektedir.

21 KAPSAMA GİRMEYENLER Mali Tatil Süresi İçinde İŞVERENLERCE; Mali Tatil Süresi İçinde İŞVERENLERCE; Sendikalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu ve İş Kanununa göre, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri, Yapılmak zorundadır. göre, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri, Yapılmak zorundadır.

22 KAPSAMA GİRMEYENLER Mali Tatil Süresi İçinde SİGORTALILARCA; Mali Tatil Süresi İçinde SİGORTALILARCA; Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri, Yapılmak zorundadır. göre, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri, Yapılmak zorundadır.

23 KAPSAMA GİRENLER İŞVERENLERCE meslek hastalığı ve iş kazası dışında kalan; İŞVERENLERCE meslek hastalığı ve iş kazası dışında kalan; Sendikalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu ve İş Kanununa Göre yapılacak, BİLDİRİM, BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ Mali Tatilden Etkilenmektedir. Göre yapılacak, BİLDİRİM, BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ Mali Tatilden Etkilenmektedir.

24 KAPSAMA GİRENLER SİGORTALILARCA meslek hastalığı ve iş kazası dışında kalan; SİGORTALILARCA meslek hastalığı ve iş kazası dışında kalan; Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Göre yapılacak, BİLDİRİM, BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ Mali Tatilden Etkilenmektedir Göre yapılacak, BİLDİRİM, BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ Mali Tatilden Etkilenmektedir

25 ETKİLENEN SÜRELERİN HESABI Yasanın 2 nci maddesi kapsamına giren ve mali tatilden etkilenen işlemlerin Malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlere rastlaması gerekmektedir. Yasanın 2 nci maddesi kapsamına giren ve mali tatilden etkilenen işlemlerin Malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlere rastlaması gerekmektedir. Bu nedenle süre 21-27 Temmuz Tarihlerine Rastlarsa etkilenmeyecektir. Mali Tatil Dönemine Rastlayan Sürelerde, 1 inci maddede belirtilen süreler kadar erteleneceğinden, 21- 27 Temmuz Tarihleri Arasında Yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle süre 21-27 Temmuz Tarihlerine Rastlarsa etkilenmeyecektir. Mali Tatil Dönemine Rastlayan Sürelerde, 1 inci maddede belirtilen süreler kadar erteleneceğinden, 21- 27 Temmuz Tarihleri Arasında Yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

26 YETKİ TANINMIŞTIR Yasanın 2 nci Maddesi Kapsamına giren işlemlerle ilgili olarak; Yasanın 2 nci Maddesi Kapsamına giren işlemlerle ilgili olarak; Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkili Kılınmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkili Kılınmıştır.

27 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI’NA TANINAN YETKİ Malî tatil uygulaması nedeniyle Malî tatil uygulaması nedeniyle Süre verilecek iş ve işlemlerin kapsamı ile Malî tatil uygulamasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI yetkilidir. belirlemeye ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI yetkilidir.


"MALİ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Mustafa Dündar Gelirler Başkontrolörü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları