Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ LK AVUKATA YAZIYLA B İ LG İ VERME YÜKÜMLÜLÜ Ğ Ü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ LK AVUKATA YAZIYLA B İ LG İ VERME YÜKÜMLÜLÜ Ğ Ü."— Sunum transkripti:

1 İ LK AVUKATA YAZIYLA B İ LG İ VERME YÜKÜMLÜLÜ Ğ Ü

2 İş sahibi,anlaşma yaptığı avukattan sonra ikinci bir avukata da vekalet vermek isterse ikinci avukat işi kabul etmeden önce ilk vekalet verilen avukata yazı ile bilgi vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülük Meslek Kurallarının 39. maddesinde düzenlenmiştir.Fakat bu düzenleme, ilk avukatın olur vermemesi halinde ikinci avukatın vekalet alamayacağı anlamına gelmemektedir.

3 Avukatlık Kanunu 172. maddeye işlerlik kazandırmak için konulmuş bir kuraldır.Bu maddeye göre iş sahibi,ilk anlaşmayı yaptığı avukatının yazılı muvafakati ile başka avukatları da işin kovuşturma ve savunmasına katabilmektedir.İş sahibi ilk avukatın muvafakatini kendisine tevdi veya tebliğ edilecek bir yazı ile en az bir haftalık süre vererek talep eder.Avukat bu süre içinde cevap vermemişse muvafakat etmiş sayılır.İlk avukatın muvafakat etmemesi halinde,vekalet akdi kendiliğinden sona erer.

4 Disiplin Kurulu 01.06.1994 tarihli,E.994/39,K.994/40 sayılı kararı:Şikayetli avukatın,şikayetçinin davacı vekili olarak takip etmekte olduğu bir davada,şikayetçi meslektaşına bilgi vermeden aynı tarafın vekaletini kabul ettiği ve davayı sonuçlandırdığı,dosyadaki beyanlar ve bilgilerle sabit bulunmaktadır.

5 Şikayetli,savunmasında ve itirazında Avukatlık Yasası 172. maddeye göre izin alma yükümlülüğünün iş sahibine ait olduğunu ileri sürmüş;kendisinin bu eyleminden dolayı cezalandırılmasını gerektiren bir hükmün mevcut olmadığını iddia etmiş ve kanunsuz suç olamayacağından hakkında tesis edilen cezanın kaldırılmasını istemiştir.Avukatlık Yasası nın 172. maddesinde işin bir başka avukata verilmesi halinde –iş sahibi ve avukat arasındaki-hukuksal ilişki düzenlenmiş olup,bu madde hükmünün kovuşturma konusu olayla bir ilgisi bulunmamaktadır.

6 İşin başka avukata verilmesi halinde avukatlar arasındaki ilişki Meslek Kuralları madde 39 da düzenlenmişve vekalet verilmek istenilen ikinci avukatın işi kabul etmeden önde ilk vekalet verilen avukata yazı ile bilgi verilmesi öngörülmüştür.Bu davranış madde 39 a aykırıdır ve madde 134 e göre disiplin cezası gerektirdiğinden,isnat olunan suçun ve verilen cezanın kanunsuz olduğuna ilişkin itiraz yerinde değildir.

7 İş sahibinin dilediği avukat ile işini takip ettirmesi en doğal hakkıdır.Ancak,ilk avukatın sonradan görev verilen avukatla birlikte çalışmak zorunluluğu da yoktur.İlk avukatın oluru olmaksızın ikinci avukatın görevlendirilmesi,ilk avukatın işi bırakması için haklı bir neden oluşturur.

8 Meslek kuralları ile ikinci avukata getirilen yükümlülük,işi hızlandırıcı ve ilk avukatı durumdan bilgi sahibi yapmayı amaçlayan bir yükümlülüktür.İş sahinin işi başka bir avukata vermesi durumunda yasa,iş sahibine ilk avukatı tevdi veya tebliğ edilecek bir yazı ile uyarma yükümlülüğü getirmektedir.Buna uyulmaması halinde ilk avukat, aynı konuda ikinci bir avukatın çalıştığını öğrenene kadar bilgi ve iradesi dışında bir durumla karşı karşıya kalmaktadır

9 Bildirim yükümlülüğüne uymama,Avukatlık Kanunu nun 134. maddesindeki ‘meslek düzen ve geleneklerine uymama’ ve ‘mesleki çalışmada görevini yapmama’ şeklinde anlatılan disiplin cezasının uygulanmasını gerektirir.Bildirimin yapılacağı an Disiplin Kurulu kararlarına göre ‘işi kabul etmeden önce’ olmalıdır.Başka bir kararında belirtildiği gibi ‘ilamlı icra takibinde işi üstlenen avukatın adı ilamda yazılı bulunduğundan;bu takibe sonradan katılan avukatın,meslektaşına yazılı bilgi vermeden işi üstlenmesi disiplin suçu oluşturur.

10 MESLEKTAŞINA D İ LEKÇE VE BELGE ÖRNE Ğİ N İ VERME YÜKÜMLÜLÜ Ğ Ü

11 Meslek Kuralları 32. maddesinde bu konu düzenlenmektedir. Avukat dava türü ve usulü ne olursa olsun, mahkemeye verdi ğ i dilekçe ve önemli belgelerin bir örne ğ ini – istenmese de- karşı taraf vekili meslektaşına vermekle yükümlüdür.

12 Kuşkusuz ki avukat,dosyayı inceleme ve örnek alma hakkına sahiptir. Dolayısıyla karşı tarafça mahkemeye verilecek yazı ve belgeleri inceleyebilecek ve gerekirse örnek alabilecektir.Ancak Meslek Kuralları, dayanışma gere ğ i avukatı bu külfetten kurtarmak istemekte ve mahkemeye verilen dilekçe ve önemli belgelerin birer örne ğ inin de avukata verilmesini istemektedir.Hem de bu işlemin avukatın istemesine gerek bırakılmadan yapılmasını öngörmektedir.

13 Uygulamada basit yargılama veya sözlü yargılama usulü neden gösterilerek dilekçe ve belge örneklerinin verilmesinden kaçınılmaktadır.Ancak Meslek Kurallarının açıklı ğ ı karşısında bu tür davranışların anlamı yoktur.Her koşulda dilekçe ve belgelerin örneklerinin verilmesi gerekmektedir.

14 Karşı taraf vekilinin birden çok olması halinde yükümlülük sadece bir örnekle sınrlıdır. Bu yükümlülü ğ e uymama ‘meslek düzen ve geleneklerine uymama’ ve ‘mesleki çalışmada görevini yapmama’ biçimindeki disiplin suçunu oluşturmaktadır.


"İ LK AVUKATA YAZIYLA B İ LG İ VERME YÜKÜMLÜLÜ Ğ Ü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları