Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜCRET VE BORDRO. ÜCRET ÇEŞ İ TLER İ ÜCRET ÇEŞ İ TLER İ BRÜT ÜCRET NET ÜCRET ASGAR İ ÜCRET FAZLA ÇALIŞMA ÜCRET İ HAFTA TAT İ L İ ÜCRET İ GENEL TAT İ L.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜCRET VE BORDRO. ÜCRET ÇEŞ İ TLER İ ÜCRET ÇEŞ İ TLER İ BRÜT ÜCRET NET ÜCRET ASGAR İ ÜCRET FAZLA ÇALIŞMA ÜCRET İ HAFTA TAT İ L İ ÜCRET İ GENEL TAT İ L."— Sunum transkripti:

1 ÜCRET VE BORDRO

2 ÜCRET ÇEŞ İ TLER İ ÜCRET ÇEŞ İ TLER İ BRÜT ÜCRET NET ÜCRET ASGAR İ ÜCRET FAZLA ÇALIŞMA ÜCRET İ HAFTA TAT İ L İ ÜCRET İ GENEL TAT İ L ÜCRET İ YILLIK İ Z İ N ÜCRET İ G İ YD İ R İ LM İ Ş ÜCRET ÇIPLAK ÜCRET

3 ÜCRET ÇEŞ İ TLER İ BRÜT ÜCRET : Personele ödenen net ücret ve kesilen yasal yükümlülüklerin toplamı brüt ücreti oluşturmaktadır. NET ÜCRET : Personel brüt ücretlerinden yasal yükümlülüklerin kesilmesinden sonra kalan ve personele ödenen ücrettir. ASGAR İ ÜCRET : Yasa kapsamında olan veya olmayan işçiler için çalışma bakanlı ğ ı ve işveren temsilcileri tarafından oluşturulan ve komisyon tarafından tespit edilen ücrettir.

4 ÜCRET ÇEŞ İ TLER İ HAFTA TAT İ L İ ÜCRET İ : Haftanın iş günlerine eşit bölünerek belirlenen 45 saatlik çalışma süresinde çalışmış olmaları kaydıyla yedi günlük zaman dilimi içersinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren bir iş karşılı ğ ı olmaksızın o günün ücretini tam olarak öder. Bu ücrete hafta tatili ücreti denir. GENEL TAT İ L ÜCRET İ : İ ş kanunu kapsamında bulunan işyerlerinde çalışan işçilere Ulusal bayram ve tatil günlerinde çalışmasalar da ücretleri tam olarak ödenir.

5 ÜCRET ÇEŞ İ TLER İ YILLIK İ Z İ N ÜCRET İ : İ şyerlerinde işe başladı ğ ı günden itibaren deneme süresi dahil olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık izin hakkından vazgeçilemez. Nitelikleri bakımından bir yıldan az süren işlerde bu kanun izinle ilgili hükümleri uygulanamaz. G İ YD İ R İ LM İ Ş ÜCRET : Brüt ücret ve işçiye yapılan, ikramiye, prim, yakacak, çeşitli sosyal yardımlar gibi maddi ve ayni tüm ödemlerin, fazla çalışma ücreti dahil toplamıdır ÇIPLAK ÜCRET : Ayda 225 saat üzerinden hesaplanan ücret olup buna hafta tatili, genel tatil, yıllık izin ücretleri ile di ğ er izinler için yapılan ödemeler dahildir

6 YILLIK ÜCRETL İ İ Z İ N UYGULAMASI Bir yıldan beş yıla kadar hizmeti olanlara14 Gün Beş yıldan on beş yıla kadar hizmeti olanlara20 Gün On beş yıl ve daha fazla olanlara26 Gün On sekiz ve daha küçük yaştaki işçiler ile elli ve daha yukarı yaşta olan işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. Yıllık izin süreleri toplu iş sözleşmeleri ile arttırılabilir.

7 YILLIK İ Z İ N UYGULAMALARI Sözleşmenin sona ermesinde Yıllık izin ücreti İ ş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak etti ğ i halde kullanmadı ğ ı yıllık izin süresine ait izin ücreti sözleşmenin sona erdi ğ i tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir Çalışanın dava açması için zaman aşımı süresi beş yıl olup zaman aşımı başlangıcı sözleşmenin sona erdi ğ i tarihten başlar Sözleşmenin feshedilmesi halinde bildirim süresi ve yeni iş arama izini yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe geçemez

8 FAZLA ÇALIŞMA Fazla çalışma, Ülkenin genel yararları veyahut işin niteli ğ i gere ğ i üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla Çalışma yapılması halinde, Fazla çalışma yapanların saat ücretleri % 50 zamlı olarak ödenir veya işçi fazla çalışma süresinin 1,5 katı zamanı 6 ay içersinde serbest zaman olarak kullanabilir.Hafta tatilleri ve resmi tatillerde fazla çalışma saati %100 olarak ödenir.

9 FAZLA ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMA Sa ğ lık kuralları bakımından günde 7,5 saatten fazla çalışılamayan işlerde ve gece çalışmasında fazla mesai yaptırılamaz. Fazla Çalışma için işçinin onayı alınması gerekmektedir. Fazla çalışma süreleri yıllık 270 saati aşmaması gerekir.

10 FAZLA ÇALIŞMA FAZLA SÜRELER İ LE ÇALIŞMA Haftalık çalışma süresinin 45 saatin altında belirlendi ğ i durumlarda fazla çalışmalarla belirlenen şartlar dahilinde haftalık çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalardır. Fazla sürelerle yapılan çalışmada fazla çalışma ücreti normal çalışma ücretinin % 25 fazlasıdır.

11 ÜCRET BORDROSU Ücret Bordrosu, Personelin çalıştı ğ ı aya ait çalıştı ğ ı süre ile ilgili ücret ve ücret benzeri ödemeler,di ğ er ödemeler ile yasal kesintilerin yer aldı ğ ı ücret tahakkuk belgesi olarak tanımlanmaktadır İ şveren tarafından düzenlenmemesi halinde kanunen usulsüzlük cezası ile cezalandırılmaktadır. İ şverenin ücret bordrosunu usulüne uygun düzenlenmesi ve personele imzalatılması gerekmektedir. Bordronun düzenlenme şekli VUK(vergi usulü kan.)ve SGK kurumunun istedi ğ i bilgileri taşımalıdır.

12 ÜCRET BORDROSU B İ LG İ LER İ VE ÖNEM İ İ şyerinin sicil numarası, Bordronun ilişkin oldu ğ u ay Sigortalının adı, soyadı, T.C kimlik numarası, sigorta sicil numarası Ücret ödenen gün sayısı Sigortalının ücreti (aylık, haftalık, gündelik, saatlik) Ödenen ücret üzerinden hesaplanan vergi tutarları Ücretin alındı ğ ına dair sigortalının imzası, hususları zorunludur.

13 ÜCRET BORDROSU B İ LG İ LER VE ÖNEM İ Yönetmelikte belirtilen şekilde düzenlenmeyen bordrolar nedeniyle mükelleflerin kayıtları geçersiz sayılarak 5510 sayılı kanunun 102. maddesine göre para cezası kesilebilir. İ dari para cezasının tutarı asgari ücretin 12 katıdır. Yukarıda belirtilen hususların tümünü içermeyen ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz. Ücret ve di ğ er ödemelerin makbuz karşılı ğ ında yada banka aracılı ğ ı ile yapılması halinde de ücret tediye bordrosunun imzalanması gerekir.

14 ÜCRET BORDROSU B İ LG İ LER İ VE ÖNEM İ Personelin çalışırken veya ayrıldıktan sonra 5 yıl içersinde dava açması, fazla mesai talepleri, ücretin elden ödendi ğ i yerlerde ücretin ödenmedi ğ i iddialarına karşılık mahkemede delil olması yönünden bordroların personele imzalatılıp aslının personel özlük dosyasında saklanması zorunludur. Usulüne uygun düzenlenmeyen bordrolar mahkemelerde delil olmamaktadır.

15 ÜCRET BORDROLARI B İ LG İ LER İ VE ÖNEM İ Personel tarafından açılan fazla mesai davaları nedeniyle personelin bordrosunda fazla mesai sütununun muhakkak olması ve mesai olmasa da rakamsal de ğ er bulunması gerekmektedir.Bu şekilde yapılan bordrolarda personel imzası bulundu ğ u takdirde açılacak fazla mesai davalarında işveren haklı çıkmaktadır.

16 ÜCRET BORDROSU SGK BAKIMINDAN PR İ ME ESAS KAZANÇ 5510 sayılı SGK 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları a) Prime tabi Esas Kazançlar hesabında; Hak edilen ücretler, fazla mesai, izin ücreti Hafta tatili ücreti, ulusal bayram ücreti, Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemeler İ şverenler tarafından sigortalılar için özel sa ğ lık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarlar

17 ÜCRET BORDROSU SGK BAKIMINDAN PR İ ME ESAS KAZANÇLAR Yakacak yardımı, temizlik,aydınlatma ve benzeri giderler, tahsil, mesken yardımı prime tabi tutulacaktır. Benzin parası kreş bedeli ödemeleri sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin, brüt toplamı esas alınır. İ şe iadede ücret dışındaki ödemeler ödendi ğ i ayda sigorta matrahına ilave edilir. Toplu sözleşme farkları ilişkin oldukları aylar primine tabi tutulacaktır.

18 ÜCRET BORDROSU SGK BAKIMINDAN PR İ ME ESAS KAZANÇLAR Her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler,prime esas kazanca tabi tutulur. Di ğ er kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerekti ğ ine dair muafiyet ve istisnalar bu kanunun uygulamasında dikkate alınmaz.

19 GEL İ R VERG İ S İ ORANLARI 2016 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi OranlarıGelir Vergisi 12.600TL kadar%15 30.000TL sinin12.600TL si için1.890 TL,fazlası için%20 69.000TL sinin30.000TL si için5,370 TL, *fazlası için%27 69.000TL sinden fazlasının69.000TL si için15.900 TL, **fazlası için%35 GELİR VERGİSİ ORANLARI Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranlarının Yıllara Göre T utarları: 2016 yılı gelir vergisi oranları: * (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL) ** (ücret gelirlerinde 110,000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.970 TL)

20 GEL İ R VERG İ S İ KANUNU ÜCRET KAVRAMI İ ST İ SNA TAZM İ NAT VE YARDIMLAR Ölüm, sakatlık, hastalık tazminat Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları, fazla ödemeler vergiye tabidir Evlenme ve do ğ um yardımları (personelin 2 aylık ücretinden fazla olamaz) SGK tarafından sigortalılara yapılan ödemeler

21 GEL İ R VERG İ S İ KANUNU GEL İ R VERG İ S İ NDEN MUAF ÜCRETLER Sosyal Güvenlik kurumlarına yapılan ödemeler, SGK primi, İ şsizlik işçi payı Şahıs özel sigorta primleri ve BES için yapılan ödemelerin sınırları içinde kalan kısmı (asgari ücret ve brüt ücrete göre sınırlandırma) Çalışanlar tarafından sendikalara ödenen aidatlar

22 ÜCRET BORDROSU Ücret bordrosunda indirimler(G.V tabi tutulmayacak) SGK İ şçi primi hissesi %14 SGK İ şsizlik primi hissesi %1 Bireysel Emeklilik primleri (Yıllık Asgari ücreti aşmamak kaydı ile %10) Sa ğ lık Sigortası primi ( Yıllık Asgari ücreti aşmamak kaydı ile %5) Sakatlık indirimleri, 1.Derece 800 TL, 2.Derece 400 TL, 3.Derece 190 TL

23 ÜCRET BORDROSU 2012 YILI GEL İ R VERG İ S İ TAR İ FELER İ 10.700 TL ye kadar %15 26.000 TL nin 10.700 TL si için 1.605 TL fazlası için %20 94.000 TL nin 26.000 TL si için 4.665 TL fazlası için %27 94.000 TL den fazlasının 94.000 TL si için 23.025 TL, fazlası için %35

24 ÜCRET BORDROSU PARAMETRELER Normal Çalışma, Hafta tatili, Resmi tatil, Bayram ve Genel tatil çalışmaları Ücretli İ zin, Fazla Mesai Kıdem tazminatları, İ hbar tazminatları, Yıllık İ zin ücreti, di ğ er ödemeler KAZANÇLAR EK ÖDEMELER

25 ÜCRET BORDROSU Parametreler SGK prim tutarı,Aylık vergi İ şsizlik sigorta primi Damga vergisi Aylık ücret avansları, İ cra kesintileri Nafaka kesintileri, Verilen di ğ er avans kesintileri YASAL KESİNTİLER ÖZEL KESİNTİLER

26 ÜCRET BORDROSU Ücretler Ücret sayılan ödemeler Primler, Teşvik primleri, Fazla mesai ödemeleri, İ zin Ücretleri Yasal sınır 2012 yılı için, Taban: 886,5Tavan: 5762,25 Ölüm,Do ğ um ve evlenme yardımları Yolluklar Kıdem ve ihbar tazminatı Kasa tazminatları, Ayni yardımlar Çalışma bakanlı ğ ınca her yıl belirlenen yemek bedelleri,çocuk zammı ve aile zamları ile ilgili kısımlar Sigorta matrahına giren kazançlar Sigorta matrahına girmeyen kazançlar

27 KIDEM TAZM İ NATI Kıdem tazminatı 1 yılını dolduran personelin görevine son verilmesi veya işçinin kıdem tazminatı hak edecek şekilde haklı nedenle sözleşmeyi feshetmesi halinde ödenmektedir. Tazminat hesabına aylık brüt ücret, ikramiye, 1 yıl içersinde işçiye yapılan sosyal ve yemek giderleri gibi ödemeler dahil edilir. Tazminat günü hesabına 1 yıldan fazla süreler için kıst olarak hesaplanır

28 ÜCRET YÖNET İ M İ KIDEM VE İ HBAR TAZM İ NATINDA ÜCRET Kıdem tazminatı hesaplanması son ücret üzerinden yapılır. (Çalışanın ücreti aylık kıdem tavanını aşıyorsa,kıdem tavanı üzerinden hesaplanır) 4857 sayılı iş kanununa tabi personelin kıdem tazminatı hesabına çıplak ücrete ilaveten geriye do ğ ru bir yıl içersine işçiye sa ğ lanmış para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan do ğ an menfaatler göz önünde bulundurulur

29 ÜCRET YÖNET İ M İ KIDEM VE İ HBAR TAZM İ NATINDA ÜCRET Devamlılık arz etmeyen primler, teşvik ikramiyesi, fazla mesailer ödemeleri hesaba katılmaz Ödenmemesi halinde mevduata uygulanan en yüksek faize hükmedilmektedir.

30 ÜCRET BORDROSU 5510 SAYILI KANUN İ LE YÜRÜRLÜ Ğ E G İ REN DE Ğİ Ş İ KL İ KLER Devreden sigorta primi kapsama alındı Emeklilerden kısa vadeli SGD primi kesintisi Özel sa ğ lık ve BES ödemeleri için matrahtan indirim sa ğ landı İ şveren prim oranlarında devlet katkısı başladı

31 ÜCRET BORDROSU PR İ M ORANLARINA DEVLET KATKISI İ şverenin ödedi ğ i uzun vadeli sigorta kolları,malullük ve yaşlılık sigortası primlerinin %5 i devlet tarafından karşılanmaya başlandı(5763 sayılı kanun 24 maddesi) İ ND İ R İ M ŞARTLARI Prim belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi Prim tutarlarının kanuni süresinde ödenmesi Prim borcu ve idari para cezası borcunun bulunmaması Alt işverenlerinin prim borcu ve idari para cezasının olmaması Taksitlendirilmiş borcu bulunanlar ödemelerini yasal sürelerinde yaparsalar faydalanırlar

32 ÜCRET BORDROSU ASGAR İ GEÇ İ M İ ND İ R İ M İ Takvim Yılı Başında 16 yaşından büyük işçiler için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarı esas alınacaktır. Mükellefin kendisi için% 50’si oranında Çalışmayan eşi için% 10’u oranında İ lk çocuk için% 7,5’ u oranında İ kinci çocuk için%7,5 ‘u oranında Di ğ er çocuklar için% 5 ‘i oranında Uygulanacaktır. Kısmi dönemde ay kesirleri tam sayılacaktır.

33 ÜCRET BORDROSU AG İ UYGULAMASININ YAPILMASI İ ndirim şartlarına göre tutar belirlenecek Bulunan tutar ilk vergi dilimi ile çarpılacak Bulunan toplam indirimin 1/12’si Net maaşa ilave edilecek Eş için evlilik ba ğ ı olacak Okuyan Çocuklar 25 yaşından küçük olacak Çalışan eşlerden birine uygulanacak Emekliler (destek primi ile çalışanlar)’da uygulanacak

34 ÜCRET BORDROSU Örnek Uygulama 2012 Asgari Ücretin Brüt tutarı (886,5 X 12) Mükellefin Asgari geçim İ ndirimi%85 Mükellefin kendisi için%50 Mükellefin eşi için%10 Mükellefin çocukları için%25

35 ÜCRET BORDROSU DEVREDEN S İ GORTA PR İ M İ VE UYGULAMASI 5510 SAYILI YASA GERE Ğİ Ay içinde yapılan ödemeler ilgili aya mal edilerek prime tabi tutulur Di ğ er ödemeler ödendi ğ i ayın kazancına dahil edilir Üst sınırı aşan SGK matrahları prime tabi tutulmaz İ lgili aydan başlamak ve 2 ayı geçmemek kaydıyla bir sonraki ayın matrahına ilave edilir. 2 ayda matraha ilave edilmeyen kısım için işlem yapılmaz

36 İşçiden yapılacak kesintiler: 1. SGK primi işçi payı = Brüt ücret X %14 2. İşsizlik sigortası işçi payı = Brüt ücret X %1 3. Gelir vergisi matrahı = Brüt ücret - (SGK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı) 4. Gelir vergisi = Gelir vergisi matrahı X %15 * 5. Damga vergisi = Brüt ücret X 0,00759 ** 6. Kesintiler toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi 7. Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı (*) Kümülatif vergi matrahı artışı ile %20,%27,%35 olarak devam eder İşverenden yapılacak kesintiler: 1. SGK Primi işveren payı = Brüt ücret x %15,5 (%5 indirim teşviki ile) 2. İşsizlik sigortası işveren payı= Brüt ücret X %2


"ÜCRET VE BORDRO. ÜCRET ÇEŞ İ TLER İ ÜCRET ÇEŞ İ TLER İ BRÜT ÜCRET NET ÜCRET ASGAR İ ÜCRET FAZLA ÇALIŞMA ÜCRET İ HAFTA TAT İ L İ ÜCRET İ GENEL TAT İ L." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları