Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan Ş ule Nur ÇAKIR Psikolojik danı ş man ve rehber ö ğ retmen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan Ş ule Nur ÇAKIR Psikolojik danı ş man ve rehber ö ğ retmen."— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan Ş ule Nur ÇAKIR Psikolojik danı ş man ve rehber ö ğ retmen

2  Bu sunumumuzda dünyada en yaygın kullanılan ba ğ lılık yapıcı madde ile sava ş aca ğ ız.  O ne mi?  Sigara. Evet sigara…  Üstelik bir kere bile kullanıldı ğ ında insan beynine etki eder.  Gelin önce dü ş manımızı tanıyalım

3  Sigaranın içinde bulunan nikotin denen renksiz bir madde vardır.  Nikotin yandı ğ ı zaman kahverengiye dönü ş ür ve havayla karı ş tı ğ ı zaman sigara kokusunu kazanır.

4  Sigara kullanan ki ş i her bir sigarada ci ğ erlerine nikotin alır.  İ çe çekilen nikotin hızla beyne ula ş ır, oradan da tüm vücuda yayılır.

5  Sigara ba ğ ımlılı ğ ı denen ş ey aslında nikotin ba ğ ımlılı ğ ıdır.  Ergenlik döneminde alınan nikotin,geli ş imi olumsuz etkiler.  Akci ğ erlere çekilen duman beyni etkiler ve beslemez.

6  4.000 farklı zehir var!!  Evet yanlı ş duymadınız.  Sigaranın içindeki maddelerden bazıları nerelerde kullanılıyor biliyor musunuz?  Ara ş tırın sonuçlarına sizde ş a ş ıracaksınız.

7

8  Sigarayı içer içmez olabilecekler ş unlardır:  Kalp atı ş ı hızlanır  Mide asit üretir  Böbrekler idrarı olması gerekenden az üretir  Koku ve tat alma duyuları zayıflar.  El ve ayakta kan akı ş ı zayıflar.  Beyindeki kan akı ş ı zayıflar

9 Sizin apartmanda asansör yoksa gelmem.Merdiven çıkarken tıkanıyorum. Biz en iyisi a ş a ğ ıda görü ş elim. AAA! Aynadaki bu surat kimin? Kim buru ş turdu benim yüzümü? Futbol topuna çimento mu doldurmu ş lar?! Ya hu nasıl kırıldı bu ayak bir topa vurmayla?

10 YA BİRDE UZUN SÜRE İÇENLER? ONLARA OLANLAR ÇOK DAHA FECİ…

11  Uzun süre sigara içen insanlar sık sık nefessiz kalır ve öksürük nöbetleri geçirir. Spor yapamaz, merdivenleri çok zor çıkarlar  Sigara kullanan ki ş inin kötü kokusu uzun vadede ba ş kalarıyla olan ileti ş imine olumsuz etkide bulunur.

12  Sigara tiryakilerinin çocuklarının olması zorla ş ır hatta bazen imkansızla ş ır. Sigara içen bir annenin karnında bebe ğ in geli ş imi daha yava ş olur.  Sigara tiryakili ğ i kadınlarda da erkeklerde de saç dökülmesi yapar.

13  Uzun süre sigara kullanımı di ş lerin sararmasına ve üzerlerinde siyah lekeler olu ş masına neden olur.

14  Özellikle ci ğ erlerdeki ve kalpteki kan damalarının kalınla ş masına ve daralmasına  Solunumla ilgili enfeksiyonlara  Kronik bron ş it  Zatürree  Astım  Miden ülseri  Kronik ba ş a ğ rıları

15  Akci ğ er,böbrek,pankreas,mesane,rahim ve mide kanseri  Felç  Parmaklarda kangren  Kalp krizi

16

17 1-Sigara içmek sizce de insanı yeti ş kin gibi gösterir mi? Neden böyle dü ş ünüyorsunuz? 2- Hakan, sigaraya hiç ba ş lamasaydı bugün hayatında neler farklı olurdu? Anlatın. 3- Hakan sigara yüzünden KOAH hastalı ğ ına yakalanmı ş. Sigaranın insan sa ğ lı ğ ına ba ş ka ne zararları vardır? Bildiklerinizi sayın

18  Sigaradan çıkan dumanda kırk kadar kanserojen madde vardır.  Sigara içen bir kimse dumanı içine çekti ğ inde pek çok zehri de içine çekmi ş olur.  Ne var ki o dumanı yeniden dı ş arıya üfürdü ğ ünde artık onda içine çekti ğ i dumandan çok daha fazla zararlı madde ortaya çıkar.

19  Sigara kullanımı dünyada meydana gelen ölüm nedenlerinin ba ş ında yer alır.  DSÖ verilerine göre dünyada her on üç saniyede bir ki ş i sigara yüzünden hayatını kaybetmektedir. Katliam gibi… Sigaradan dünyada her yıl 4,9 milyon ki ş i ölüyor. Yani günde 13.000 ki ş i

20  Milyonlarca insan sadece pasif içici oldukları için sigaranın neden oldu ğ u hastalıklar nedeni ile hayatını kaybetmektedir.

21 1- Hüma’nın kuvözde oldu ğ u günlerde anne ve babası sizce neler hissetmi ş tir? Bu duygularına ra ğ men neden daha sonra tekrar onun yanında sigara içmeye ba ş lamı ş olabilir? 2-Hüma’nın anne ve babası sonunda pi ş manlık duymamak için sizce neler yapmalıdır? 3- Hüma’nın anne ve babası, kızları akci ğ er kanseri olduktan sonra sigarayı bıraktılar. Sizce sigarayı bırakmak için en uygun zaman ne zamandır?

22  Sana uzatılan sigaraya bir kere hayır dersen daha sonrakilere de ‘Hayır!’ dersin.  ‘Hayır!’ demeyi ö ğ ren!!

23  Bir taneden bir ş ey olmaz  Herkes içiyor  Ba ş ımıza sa ğ lıkçı mı kesildin?  Muhabbet koyu yak bir tane  Çok havalı  Babam hayatı boyunca içmi ş herkesten sa ğ lam

24  Sigaraya ba ş lamak büyük ölçüde ş artlanmalarla ilgilidir.  Önemli olan ş artlanmaları farketmektir.  Ki ş i ‘Hayır sigara beni yeti ş kin yapmaz.  Arkada ş larımla sigara olmadan da çok uzun ve keyifli sohbetler yapabilirim’ gibi otomatik dü ş ünceleri ortadan kaldırdı ğ ında ba ğ ımlılıktan kurtulabilir.

25  İ nsanlar sigaraya genelde genç ya ş ta ba ş larlar.  Hayatında ilk sigarasını bitiren gençlerin %85’i maalesef sigara ba ğ ımlısı olur  Sigara gibi ba ğ ımlılık yapıcı maddeleri bir kez bile kullanmak ba ğ ımlı olmak için yeterli olabilir.

26  Nikotin yüksek oranda ba ğ ımlılık yapar  Bazı insanların yardım almaları gerekir  Bazen de insanlar sigaranın aslında ne kadar zararlı oldu ğ unu tam olarak algılayamazlar.  Bazıları sigarayı istedikleri an bırakabileceklerini zannederler.

27  Kendini iyi tanı  Aklını kullan  Gerekti ğ inde hayır demeyi iyi bil  ‘Ben sigara içmiyorum’ cümlesini gururla söyle  Paranı bo ş a harcama  Arkada ş larına örnek ol  Ş artlanmalarını gözden geçir

28  Vücudumun bana emanet oldu ğ unu biliyorum.  Sigaradan çıkan zararlı maddelerin havayı kirletmesini istemiyorum.  ……………………………………  …………………………………....  …………………………………….  ………………………………….....


"Hazırlayan Ş ule Nur ÇAKIR Psikolojik danı ş man ve rehber ö ğ retmen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları